Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (112)

  Ekonomikos teorijos samprata. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos teorijos metodologija. Ekonomikos modeliai, grafikų metodas. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Ekonomika ir gamyba, jų tarpusavio priklausomybė. Pasirinkimo problema ir GGK, alternatyvieji kaštai, GGK efektyvumas, GGK ir ekonomikos augimas. Rinkos samprata. Paklausos analizė. Pasiūlos analizė. Rinkos pusiausvyros ir nepusiausviros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Prielaidos apie vartotojų galimybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo žemėlapiai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmenybes. Biudžeto apribojimai – biudžeto linija. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms. Geriausias įmanomas derinys. Kainų pokyčių pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Normaliosios ir nepatraukliosios prekės. Engelio kreivės. Maršalo perteklius. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumo apibūdinimas ir jo kitimo diapazonas. Paklausos elastingumo kainai geometrinė išraiška. Elastingumas nepriklauso nuo matavimo vienetų. Bendrųjų išlaidų testas. Kreivos linijos paklausos kreivės. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas, jo skaičiavimas.
  Ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2008-02-18
 • Ekonomika (113)

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Srautai ir fondai ekonomikoje. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąja kainas Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Elastingumas ir kainų kontrolė. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas.
  Ekonomika, konspektas(24 puslapiai)
  2008-03-03
 • Ekonomika (114)

  Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka ir jos funkcijos. Paklausos ir pasiūlos sąvokos. Pasiūlos ir paklausos kreivių logika. Pusiausvyra rinkoje. Elastingumas ir jį lemiantys veiksniai. Naudingumo teorija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpis ekonomikoje. Kaštų bei pelno sąvokos ir jų rūšys. Konkurencijos rūšys. Pagrindinių rinkos tipų palyginimas. Tobulos konkurencijos rinka ir esminiai jos bruožai. Efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolinės konkurencijos rinka ir esminiai jos bruožai. Oligopolinė rinka ir esminiai jos bruožai. Susidarymo prielaidos. Monopolijų susidarymo būdai. Valstybinė monopolijų kontrolė. Bendras nacionalinis produktas ir jo sudėtis. Pridėtinės vertės samprata. Bendro nacionalinio produkto (BNP) trūkumai. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apskaičiavimas išlaidų būdu. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apskaičiavimas pajamų būdu. Visuminės paklausos ir visuminės pasiūlos samprata. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminės paklausos pokyčiai, juos lemiantys veiksniai. Cikliniai svyravimai ir jų priežastys. Recesinis ir infliacinis tarpsniai. Jų grafinis vaizdavimas. Fiskalinė politika: jos tikslai ir priemonės. Biudžetas ir jo balansas. Biudžeto deficitas ir jo finansavimo būdai. Pinigai, jų kilmė ir funkcijos. Pinigų bankai ir jų veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Centrinio banko pinigų pasiūlos reguliavimo priemonės. Monetarinė politika: jos tikslai ir priemonės. Fiskalinės ir monetarinės politikos priemonės esant recesiniam tarpsniui. Fiskalinės ir monetarinės politikos priemonės esant infliaciniam tarpsniui. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo tipai. Infliacijos esmė, jos tipai ir sąryšis su nedarbu. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutusis ir lyginamasis pranašumas. Tarptautinė prekybos politika, jos rūšys ir priemonės.
  Ekonomika, špera(13 puslapių)
  2008-07-10
 • Ekonomika (115)

  Mikroekonomika ir makroekonomika. Rinka ir jos funkcijos. Darbo pasiūla ir paklausa. Monopolijos bruožai. Natūralioji monopolija. Bendroji visuomeninė paklausa ir jos struktūra. Ekonomikos augimas ir jos pasekmės. Valstybės biudžeto pajamos.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2008-10-20
 • Ekonomika (116)

  Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt., produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. 1. Nustatykite kainą, kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginio paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt./ Lt. 2. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašykite į lentelę. 3. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainai intervaluose: nuo 30 iki 40 Lt/vnt; nuo 40 iki 60 Lt/vnt; nuo 80 iki 90 Lt/vnt. 4. Nubrėžkite paklausos grafiką (1 pav) ir pažymėkite jame paklausos elastingumą. 5. Nubrėžkite firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus (2 pav), bei parodykite jų tarpusavio ryšį bei priklausomybę nuo paklausos elastingumo. 6. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. 7. Kai firmos produkcijos apimtis 2 tūkst. vnt., kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt., kai 4 tūkst. vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuokite kintamus kaštus produkcijos apimtims: 6, 8 ir 10 tūkst. vnt., jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt kiekvienam 2 tūkst. vnt. gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. produkcijos vienetų, tai kintamųjų gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst.vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kastai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst. Lt, o darbo kaštai W - atitinkamai 20, 60, 120, 200, 300, 420, 560 tūkst. Lt. Rezultatus surašykite į 2 lentelę. 8. Nubrėžkite pastovių, kintamų, bendrųjų kaštų grafikus. 9. Paskaičiuokite vidutinius pastovius, vidutinius kintamus, vidutinius bendruosius kaštus (duomenis surašykite į 3 lentelę) ir nubrėžkite AFC, AVC, ATC, MC grafikus (4 pav.). Paaiškinkite, kodėl MC kreivė kerta kitas vidutinių kaštų kreives jų minimumo taškuose? 10. Nubrėžkite monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus (5 pav) ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. 11. Nubrėžkite monopolinės firmos ribinių pajamų ir ribinių kaštų grafikus (5 pav) ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Užduočių sprendimas.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2008-12-04
 • Ekonomika (117)

  Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo objektas: mikro ir makro ekonomikoje. Pagrindiniai ekonomikos tikslai, alternatyvos pasirinkimo ir racionalumo problemos: visuomenės gamybinės galimybės. Poreikiai, ištekliai, gamyba, gamybos veiksniai, gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija, rinkos tipai (lentelė, gali būti testas). Tobula, netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, jų grafinė išraiška, veiksniai, lemiantys paklausos elastingumą. Paklausos elastingumo variantai, jų grafinė išraiška. Veiksniai, lemiantys paslaugų elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo. teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija, vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Kaštai ir pelnas: samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Makroekonomika. BVP (bendrasis vidaus produktas). Baigtinės prekės ir paslaugos, tarpinis produktas ir pridėtinė vertė. Nominalusis ir realusis BVP (bendrasis vidaus produktas). Vartojimo prekių kinų indeksas. BVP (bendrojo vidaus produkto) skaičiavimo būdai. BVP (bendrojo vidaus produkto) kainų defliatorius. Kiti BVP (bendrojo vidaus produkto) skaičiavimo rodikliai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės PK ir PS aspektas. Ekonominės pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai, akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir f-jos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų PK ir PS. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas (CB) ir jo funkcijos. Monetarinė politika, pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata, darbo ištekliai, nedarbo rūšys, nedarbo lygis, visiško užimtumo problemos. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys. Filipso kreivė, antiinfliacinė ir stabilizavimo politika.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2009-01-09
 • Ekonomika (118)

  Gamybos funkcija. Gamyba trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos bruožai. Nekaininės konkurencijos formos taikomos tobulos konkurencijos firmose. Monopolijos reakcija į mokesčius ir subsidijas bei kainų reguliavimą. Visuminė pasiūla. Valstybės biudžeto sandara ir jo balansas. Valiuta ir valiutų pasiūla.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-03-14
 • Ekonomika (119)

  Ekonominės minties raida. Antika ir viduramžiai. Merkantilizmas. Protekcionizmas valstybės ekonominėje politikoje. Fiziokratų ekonominis mokymas. F. Kenė "Ekonominė lentelė". Klasikinė politinė ekonomija. Laisvosios rinkos koncepcija. T. Maltusas. Optimalaus gyventojų skaičiaus teorija. K. Marksas ir jo ekonominis palikimas. Dž. Keinsas. Reguliuojamojo kapitalizmo teorija. Pagrindinės šiuolaikinių ekonomikos teorijų kryptys ir mokyklos. Ekonomikos teorijos tyrimų objektas ir tyrimo metodai. Ekonominiai dėsniai ir kategorijos. Materialinių gėrybių gamyba ir jos organizavimo formos. Rinka ir jos elementai: prekė ir pinigai. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Gamybos kaštai ir pelnas. Rinkos struktūra. Tobula konkurencija. Monopolinė rinka. Monopolijų rūšys. Monopolinė konkurencija. Pagrindiniai monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Oligopolinės rinkos struktūra, vystymosi veiksniai. Rinkos struktūros tipų palyginimas. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Prekių ir paslaugų rinka. Prekybos formos. Piniginio kapitalo ir vertybinių popierių rinka. Žemės renta. Žemės ir jos priklausinių rinka. Žemės kaina. Pagrindinės ūkinės veiklos organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės, jų statusas ir valdymas. Valstybė rinkos ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Valstybės pajamos. Valstybės biudžetas, jo formavimas ir vykdymas. Makroekonomikos matų sistema. Ekonomikos augimas ir struktūriniai pokyčiai Lietuvoje. Cikliniai svyravimai. Valstybės ekonomikos stabilizavimo politika. Užimtumas ir nedarbas. Bedarbystės problemos Lietuvoje. Infliacija. Antiinfliacinė politika. Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politika. Bankai ir jų rūšys. Lietuvos bankų sistema. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Tiesioginės investicijos į Lietuvos ūkį. Marketingas, jo samprata, organizavimo principai, funkcijos, tipai ir formos. Marketingo aplinka: išorinė ir vidinė. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos aprėpimo būdai. SWOT analizė. Marketingo priemonių kompleksas. Marketingas "Mix4P". Prekės gyvavimo ciklas ir konkurentinio pranašumo strategijos. Pagrindiniai kainų formavimo kriterijai. Kainų nustatymo strategijos metodai. Verslo samprata. Skiriamieji verslo bruožai, ekonominiai verslo principai. Pseudoverslas, antiveslas. Teisiniai įmonių tipai ir jų tarpusavio palyginimas. Ekonominė verslo rizika. Rizikos veiksniai. Rizikos klasifikavimas. Rizikos mažinimo būdai. Verslo planas. Bendrieji reikalavimai. Tipinė verslo plano struktūra ir trumpa dalių charakteristika. Santraukos (reziume) vaidmuo ir vieta verslo ekonomikoje. Verslininkystės raida. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Švietimo ekonomikos kaip mokslo vystymo procesas. Lietuvos švietimo sistema. Švietimas kaip tautos ūkio šaka. Švietimo ir mokslo finansavimas ir jo gerinimo galimybės. Lietuvos aukštojo mokslo vystymas ir jo perspektyvos. Švietimo ekonominis efektyvumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Švietimo reforma Lietuvoje ir jos vertinimas. Švietimo vystymo prognozavimas ir strateginis planavimas. Žmogiškojo kapitalo teorijos ištakos ir klasifikacija. Žmogiškasis kapitalas ir informacinė visuomenė. Teisinė aukštojo mokslo sistemos bazė ir valstybinis reguliavimas. Švietimo organizacijų įvaizdžio formavimas. Švietimo vadybos apibrėžimas, funkcijos ir santykis su bendrąja vadyba. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis. Vadybos organizacinių struktūrų formavimas ir jų tipai. Vadybos sprendimai ir jų priėmimas. Motyvavimo esmė ir pagrindinės teorijos. Vadybos funkcijos ir principai. Vadovavimas: valdžios formos, vadovų darbo stiliai ir asmeninė įtaka. Personalo klasifikacija, parinkimas ir įvertinimo metodai. Grupės ir jų valdymas. Valdymo metodai: jų klasifikavimas ir apibūdinimas. Informacija valdyme. Komunikacijos esmė ir pagrindiniai barjerai. Permainų valdymas. Konfliktų esmė ir sprendimo būdai. Stresų prigimtis ir jų įveikimas.
  Ekonomika, konspektas(67 puslapiai)
  2009-03-30
 • Ekonomika (12)

  Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Kalendoriniai – spinduliniai, kalendoriniai – linijiniai grafikai. Lūžio taško skaičiavimas. Amortizaciniai atskaitymai.
  Ekonomika, uždavinys(5 puslapiai)
  2005-11-03
 • Ekonomika (120)

  Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Natūrali monopolija. Absoliučioji arba grynoji monopolija. Monopolijos valdžia. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos. elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Kainų diskriminacija. Pirmojo laipsnio arba tobuloji kainų diskriminacija reiškia. Monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ir pusiausvyra monopolinės konkurencijos rinkoje ilguoju laikotarpiu. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Oligopolinės rinkos bruožai. Stabilios kainos modelis. Kartelio modelis. Ekonominės rentos esmė. Ekonominė renta. Palūkanos.
  Ekonomika, špera(15 puslapių)
  2009-11-26
 • Ekonomika (121)

  PowerPoint pristatymas. Ekonomika tai. Ekonomikos mokslas. Ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos dalys. Mikroekonomika. Poreikiai. Poreikių rūšys. Poreikių skirstymas yra sąlyginis. Poreikių hierarchija. Ekonominės gėrybės. Ekonominiai ištekliai. Materialiniai ištekliai. Žmonių ištekliai. Materialiniai ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Pagrindiniai ekonominiai klausimai. Ekonominių sistemų tipai. Papročių (tradicinė). Gryna kapitalistinė. Planinė arba komandinė. Mišrioji ekonomika. Ekonominės sistemos. Ekonomiškas elgesys. Racionalus vartotojas. Racionalus įmonės elgesys. Racionali vyriausybė. Rinka. Rinkos mechanizmas. Rinkos privalumai. Rinkos trūkumai. Trys svarbūs ekonomikos vystymosi elementai. Specializacija. Specializacijos sąlygos. Specializacija įgalina. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Paklausa. Paklausos kreivė. Paklausos dėsnis. Paklausą veikiantys veiksniai. Paklausa didėja. Paklausa mažėja. Pasiūla. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlą veikiantys veiksniai. Pasiūla didėja. Pasiūla mažėja. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Pasiūlos ir paklausos kreivė. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos kreivė. Santykinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Pavienis elastingumas. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainai. Santykinis elastingumas. Santykinis neelastingumas. Pavienis elastingumas. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Absoliutus elastingumas. Kaip vartotojas renkasi? Labiausiai vartotojų pasirinkimą nulemia naudingumas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Bendrojo ir ribinio naudingumo ryšys. Priklausomybės tarp MU ir TU. A. Smito paradoksas. Vartotojo abejingumo kreivė. Abejingumo kreivė. Abejingumo kreivių žemėlapis. Abejingumo kreivės nuolydžio matavimas. Ribinę pakeitimo normą apibūdina šios savybės. Biudžeto tiesė. Biudžeto funkcijos analizės sąlygos. Pajamos ir kainos gali kisti. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Abejingumo kreivės nuolydžio trigonometrinis matavimas. Kaštai grupuojami. Kaštai skirstomi. Pradiniai kaštai. Gamybos ir eksploatavimo kaštai. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji gamybos kaštai. Vidutiniai pastovieji kaštai. Vidutiniai bendrieji kaštai. Vidutiniai kintamieji kaštai. Ribiniai kaštai. Pastoviųjų, kintamųjų ir bendrųjų kaštų kreivės. Vidutinių pastoviųjų,vidutinių kintamųjų, vidutinių bendrųjų ir ribinių kaštų kreivės. Formulės. Rinkos struktūra. Svarbiausi rinkos struktūros elementai. Pagrindinės rinkos struktūros dalys. Ekonominių rinkos struktūrų charakteristika. Grynoji konkurencija. Monopolinė konkurencija. Monopolinės konkurencijos bruožai. Oligopolija. Oligopolijos bruožai. Natūrali oligopolija. Įėjimo į oligopolinę rinką kliūtys. Kartelis. Susitarimų kliūtys. Konkurencija. Konkurencijos ypatumai. Tobuloji konkurencija. Monopolija. Absoliučioji arba grynoji monopolija. Monopolinės rinkos ypatumai. Monopolijos valdžia. Monopolijų rūšys. Kainų diskriminacija. Kainų diskriminacija vykdoma, kai prekė parduodama daugiau nei viena kaina. I laipsnio kainų diskriminacija. II laipsnio kainų diskriminacija. III laipsnio kainų diskriminacija. Darbas. Motyvacija dirbti. Darbo užmokestis. Minimalus darbo užmokestis. Realusis darbo užmokestis. Nominalusis darbo užmokestis. Darbo jėgos pasiūla priklauso nuo. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Gamyba. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių grupės. Įmonės užduotis. Įmonės veikla. Trumpasis laikotarpis. Ilgasis laikotarpis. Savo veikloje įmonės siekia. Technologiškai efektyvus gamybos metodas. Ekonomiškai efektyvus gamybos metodas. Gamybos funkcija. Gamybos funkcijų bendros savybės. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Bendras produktas (TP). Vidutinis produktas (AP). Vidutinis darbo produktas. Vidutinis kapitalo produktas. Ribinis produktas. Ribinis darbo produktas. Ribinis kapitalo produktas. Gamyba ilguoju laikotarpiu. Didėjanti gamybos masto grąža. Pastovi gamybos masto grąža. Mažėjanti gamybos masto grąža. Gamybos galimybių kreivė. Gamybos galimybių kreivės prielaidos. Gamybos galimybių kreivė didėja.
  Ekonomika, pristatymas(180 skaidrių)
  2009-12-16
 • Ekonomika (122)

  Užduotys: Nustatyti gamybos ir pardavimo kainą pagaminus šią sąlyginę produkciją. Suskaičiuoti ir paskirstyti atlyginimą pagal vienetinę premijinę darbo apmokėjimo sistemą pagal vieno iš darbų duomenis. Nustatyti bendrąjį, veiklos, apmokestinamąjį ir likutinį (grynąjį) pelną, normalųjį ir ekonominį pelną. Nustatyti investicijų efektyvumą grynosios dabartinės vertės metodu. Vidinės pelno normos metodas (IRR) investicijų paprastojo ir tikrojo atsipirkimo laiko skaičiavimas.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-03-31
 • Ekonomika (123)

  Apibrėžkite ciklo stadijas (fazes). Kokios ciklinių svyravimų priežastys? Apibrėžkite nelegalios (šešėlinės) ekonomikos sampratą ir "juodąją" rinką. Praktinė dalis. 1 Užduotis. Lentelėje pateikti duomenys, apibūdinantys skirtingas situacijas konservų rinkoje. Remiantis lentelės duomenimis, nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives. Apibūdinkite skaičiais susidariusią pusiausvyros situaciją konservuotos mėsos rinkoje. 2 Užduotis. Paklausos bei pasiūlos funkcija produktui X yra atitinkamai: Q1 = 80-2P ir Q2 = -40+4P. Raskite pusiausvyros kainą bei kiekį. 3 Užduotis. Kaip pasikeis produkto X pusiausviros kiekis bei kaina esant šioms situacijoms? Kiekio ir/ar kainos didėjimą kiekvienoje situacijoje žymėkite ženklu (+), o mažėjimą žymėkite ženklu (-). Nurodykite, kurios kreivės ( žymėkite d ar s) įvyks poslinkis. 4 Užduotis. Vartotojas perka 20 tonų kavos, jeigu rinkos kaina lygi 9000 Lt už toną. Remiantis vienetinio paklausos elastingumo kainai samprata, nustatykite dar du galimus kavos kainos ir kiekio derinius. Gautas reikšmes surašykite į lentelę ir pavaizduokite grafiškai atitinkama paklausos kreive. 5 Užduotis. Grafike pateikta viščiukų paklausa ir pasiūla. Užpildykite lentelę, nurodydami pasikeitusių rinkos sąlygų poveikį pusiausvyros kainai ir kiekiui.
  Ekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2010-06-11
 • Ekonomika (124)

  2 namų darbas. Įmonė: UAB "Araza" - tai yra garso įrašų studija. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos praktinė dalis. Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt). Balansas. Savininkų nuosavybę sudaro. Balansas. Grafinė dalis ir lūžio taško nustatymas. Lūžio taško nustatymas. Organizacijos veiklos efektyvumo įvertinimas. Finansinio sverto rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio sverto atitikimo rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, namų darbas(19 puslapių)
  2010-11-15
 • Ekonomika (125)

  Kontrolinis darbas nr. 1. Mikroekonominių situacijų analizė. Eil. Nr. Teiginys nr. 4. Kontrolinis darbas nr. 2. Makroekonominių situacijų analizė. Apibūdinkite skirtumą tarp pinigų m1, m2, m3. Ką naudingiau (mažiau naudinga) turėti: m1 m2, m3? Kodėl? Kontrolinis darbas nr. 3. Uždavinių sprendimai. Remdamiesi žemiau pateiktais duomenimis, apskaičiuokite BNP, GNP ir AP. Apskaičiuokite produkto kainą, kainų indeksą ir realųjį BNP (baziniai 6-ieji metai). Pagal pateiktus duomenis apskaičiuokite darbo jėgos dydį, nedarbo ir užimtumo lygius. Apskaičiuoti užimtumo lygį. Laikraštis kainuoja 3,5 lt, arbatos puodelis – 2,0 lt, o mėsos kg. 16,0 lt. Išreikškite kiekvienos prekės vertę kita preke. Kiek yra "kainų"? Kiek yra kainų, kai kiekvienos prekės vertė išreiškiama pinigais?
  Ekonomika, testas(7 puslapiai)
  2011-01-18
 • Ekonomika (13)

  Užduotys su pateiktais atsakymais. Temos: pasiūla ir paklausa, pasiūlos ir paklausos elastingumas, vartotojo elgsena, firmos gamybos kaštai.
  Ekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2005-11-17
 • Ekonomika (14)

  Ekonomikos termino kilmė. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomikos teorija. Dabartinė ir 3 gamybos veiksnių teorija. Psichologinė (subjektyvioji) ekonomikos teorijos kryptis. Neoklasikinė ir keinsinė ekonomikos minties kryptis. Socializmo ekonominių idėjų raida, jo istorinė vieta. Ekonomikos mokslas, jo keliami uždaviniai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Poreikių ir išteklių vieta ekonomikoje, jų klasifikavimas. Rinkos ir planinio ūkio palyginimas. Ekonominės veiklos apytakos schema, jos veikimas. Paklausos sąvoka. Paklausos dėsnis, jo veikimas. Priežastys, sukeliančios paklausos padidėjimą, mažėjant kainoms. Paklausos kreivė. Įvairus veiksniai, turintys įtakos paklausai. Paklausos kreivės pasislinkimas. Vartotojų pajamų įtaka paklausai. Paklausos kreivės pasislinkimas, didėjant ir mažėjant pajamoms (pagal prekių kokybę). Pajamų pasiskirstymo įtaka paklausai. Kitų prekių kainų įtaka paklausai. Paklausos kreivės pasislinkimas: duotos prekės kainos didėjimo ir mažėjimo atvejai. Pasiūlos sąvoka. Pasiūlos dėsnis, jo veikimas. Pasiūlos kreivė. Veiksniai, turintys įtakos pasiūlai. Pasiūlos kreivės pasislinkimas. Paklausos ir pasiūlos sąveika. Rinkos pusiausvyros schemos analizė. Nukrypimai nuo rinkos pusiausvyros. Vartotojo ir gamintojo rinka. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Konkurencija, jos kryptys ir pasekmes. Adam Smith apie grynosios konkurencijos mechanizmą. Tobula konkurencija, jos funkcionavimo sąlygos. Monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Oligopolija ir jos rūšys. Monopolinė konkurencija. Rinkos struktūros tipų palyginimas. Monopsonija ir oligopsonija. Tobulos konkurencijos darbo rinkoje prielaidos. Darbo pasiūla, jos ryšys su laisvalaikiu. Darbo paklausa, jos sąveika su kitais gamybos veiksniais. Profsąjungos ir darbo pasiūlos monopolizacija. Darbo paklausos monopolizacija. Dvipusė monopolija, kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferencijos dėsningumai. Gamybos veiksnių vieta rinkoje. Nuomos santykiai. Rinkos ribotumo priežastys ūkinės politikos požiūriu. Valstybės vaidmuo ir ekonomikos efektyvumas. Ekonomikos klausymai, kurie ne rinkos metodais sprendžiami efektyviau. Vyriausybes išlaidos, jų klasifikavimas. Vyriausybės pirkimai. Transferinės išmokos. Vyriausybės pajamos. Konkurencija ir jos pasekmės. Nacionalinis turtas ir nacionalinis produktas. Bendrasis nacionalinis produktas. Visuomenės gerovės įvertinimas. Nelegalioji ekonomika. Ūkinės veiklos ciklai. Ciklinių svyravimų priežastys. Nedarbo problema. Dž. Keinsas apie nedarbą. Nedarbo apskaita, jos problemos. Nedarbo formos. Visiškas užimtumas. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimas, jo pasekmių švelninimas. Infliacija, jos socialinės ir ekonominės pasekmės. Infliacijos tipai. Pajamų politika. Indeksavimas. Antiinfliacinė ūkio politika. Fiskalinė politika. Biudžeto balansas. Valstybės skola. Monetarinė politika, jos tipai. Ekonomikos stabilizavimo politika, jos kryptys. Ekonomikos augimas, jo tipai. Ekonomikos augimo nauda ir neigiamos pasekmės.
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2005-11-18
 • Ekonomika (15)

  Ekonomikos tikslai. Nepakankamumas ir pasirinkimas: gamybos galimybių kreivė (GGK). Ekonomikos sistema. Rinkos sistema ir valstybės vaidmuo. Konkurencija. Rinkos struktūrų modeliai. Mikroekonomikos ir makroekonomikos esmė ir turinys. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinkos kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo kreivės. Vartotojo biudžetas ir vartotojo naudos maksimizavimas. Įmonių esmė ir jų klasifikavimas. Gamybos esmė ir reikšmė. Ekonominis efektas ir efektyvumas. Gamyba ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Gamybos veiksniai: žemė ir kiti gamtos ištekliai. Gamybos veiksniai: darbo jėga; darbo rinka. Gamybos veiksniai: kapitalas. Įmonės gamybos kaštai. Įmonės pajamos ir pelnas. Įmonės pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. Kiti nacionalinio produkto apimties rodikliai. Ekonominis ciklas: esmė, fazės. Fiskalinė politika. Visuminė paklausa ir pasiūla. Užimtumo ir nedarbo esmė. Nedarbo lygio nustatymo paklaidos. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo biržų veikla Lietuvoje. Infliacijos esmė ir rūšys. Antiinfliacinės priemonės. Pinigų esmė ir funkcijos. Kreditinių pinigų esmė ir rūšys. Bankų esmė ir funkcijos. Bankų rūšys ir jų atliekamos operacijos. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Vertybinių popierių vaidmuo. Tarptautinės prekybos esmė ir tarptautinės. Prekybos politikos priemonės. Tarptautiniai valiutiniai santykiai.
  Ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2005-11-22
 • Ekonomika (16)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą tvarkančių dokumentų sistema. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. Sąmatos ir jų rūšys. Kainos ilgio lokalinės sąmatos. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimo esmė. Statybos įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Investicijos ir jų struktūra. Lyginamieji kapitaliniai įdėjimai. Kapitalo kaina. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios esamosios vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai bei trūkumai. Realizavimo ekonomikos svarbiausios sąvokos. Marketingo esmė ir principai. Produkcijos diferenciavimas. Produkcijos asortimento formavimo principai. Produkcijos kokybės sąvoka. Įmonės produkcijos kokybės strategija. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos sąvokos. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Gamybos finansavimo šaltiniai. Pelnas ir jo paskirstymas. Statybos sąmatinė vertė. Sąmatinė ir faktinė savikaina. Gamybos išlaidos ir rentabilumas.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2005-12-03
 • Ekonomika (17)

  Atkurtos Lietuvos Respublikos ekonominės reformos kryptys. Restitucijos esmė ir mąstai. Pirminė privatizacija Lietuvoje. Antrasis privatizavimo etapas. Įmonių rūšys ir jų esminės charakteristikos. Individualios (personalinės) įmonės ir jų veiklos reglamentavimas. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Jų veiklos reglamentavimas. Užsienio investicijos Lietuvoje. Litų įvedimas ir infliacijos valdymas. Lietuvos bankas. Jo funkcijos. Lito stabilumo užtikrinimo būdai. Valiutų valdybos modelis. Jo esmė ir įtaka ekonomikai. Įmonių ir gyventojų mokesčiai. Lietuvos biudžeto sistema. Gyventojų mokesčiai.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2005-12-08
Puslapyje rodyti po