Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos konspektai
Ekonomikos konspektai

(78 darbai)

BusinessVerslo pagrindų konspektas (anglų kalba). Fundamentals of economics (Observing and explaining the economy). Processes of making economic decisions. Basic economic concepts. Interpreting the observations. Household and organization. A circular flow diagram. Economic models. Prediction and Ceteris Paribus assumption. Types of economic policy of government. Positive and normative economy. Economic goals and market economy. Economic goals: A high level of employment. Price stability. Efficiency. Equitable distribution of income. Growth of the economy. Production and pollution. Economic freedom. Interrelationship among economic goals. Key elements of market economy. The supply and demand model. Demand. Supply model. Market equilibrium. Interference with market prices. Forms of business ownership. Legal forms of business ownership. Price takers and price makers. Marketing. Marketing concept and marketing. Marketing mix. Product. Price. Distribution / placement of the product. Promotion. Developing marketing strategy. Accounting fundamentals. What is accounting. The accounting equation. Financial statements (ataskaitos). Financial analysis. Fundamentals of management. What is management? A variety of objectives. Management functions. Core management roles and skills. Organizational structures of business. International management. Development patterns in international business. Managerial orientation of international executives. Risk types. Legal risk. Financial risk. Business risk. Process of risk management. Skaityti daugiau
Darbo ekonomikaĮvadas į darbo ekonomikos discipliną. Objektas. Darbo ekonomikos mokslo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbo ekonomikos mokslo tyrimai ir tyrėjai. Darbas ir darbo santykiai. Darbas kaip gamybos veiksnys. Žmonių tarpusavio santykiai gamyboje. Darbo ypatybės ir problemos žemės ūkyje. Gyventojai ir darbo jėga. Gyventojai ir jų kiekybinė bei kokybinė charakteristika. Gyventojų darbinis aktyvumas. Gyventojų migracija. Lietuvos gyventojų judėjimo ir užimtumo pokyčių priežastys bei perspektyvos. Darbo rinka ir darbo santykiai. Darbo rinkos esmė. Socialinės garantijos bedarbiams. Darbdavių ir samdomų darbuotojų organizacijos. Kooperacijos kaip gamybinės ir socialinės partnerystės formos plėtojimas. Kolektyviniai ginčai ir jų sprendimas. Darbo efektyvumas. Darbo našumo esmė, rodikliai ir tendencijos. Darbo našumo veiksniai ir didinimo būdai. Darbo išteklių valdymas. Darbo išteklių valdymo mechanizmas ir metodai. Darbo išteklių valdymo institucijos. Tarptautinė darbo organizacija (TDO)(International Labour Organization, ILO). Darbo išteklių rengimo ir kokybės gerinimo sistema. Gyvenimo kokybė. Gyvenimo kokybės ir gyvenimo lygio samprata. Gyvenimo lygio makroekonominiai rodikliai. Skurdo problema, jos veiksniai ir mažinimo būdai. Skaityti daugiau
E-komercija (4)Pagrindinės sąvokos. E-verslas ir e-komercija. Verslo modelių klasifikacija. Verslo modelio nustatymas. Svarbiausi verslo procesai. Svarbiausi žingsniai nustatant verslo modelį. Pagrindiniai verslo modeliai. Elektroninė parduotuvė. E-tiekimas. E-aukcionas. E-pasažas. Trečiosios šalies prekyvietės. Virtualiosios bendruomenės. Vertės grandinės paslaugų teikėjas. Vertės grandinės integratorius. Bendradarbiavimo platformos. Informacinis tarpininkavimas, pasitikėjimo ir kitos paslaugos. Elektroninė brokerystė. Elektroniniai kazino. Elektroninis ugdymas. Svarbiausi elektroninio verslo tipai. Elektroninės komercijos (e-komercijos) samprata. Skaityti daugiau
EconomicsKonspektas anglų kalba. Ekonomika anglų kalba. What is opportunity costs. What is microeconomics. Explain the law of demand. Define the income elasticity of demand. Define the Law of Equi Marginal Principle. What is the long run. What are externalities. What are economies of scale. What are the assumptions of perfect competition. What is price discrimination. What is the short run. The principle of scarcity. The principle of a co-ordination mechanism. The principle of rational self-interested behavior. The principle of incentives. The principle of marginal analysis (cost-benefit principle). The principle of trade and exchange. The principle of specialisation and the division of labour. The principle of comparative advantage. The principle of trade-offs. Price elasticity of supply. Marginal cost. Economics. What is market. Explain the law of supply. What is a Price control. Maximum price. Minimum price. Market structure. Define the Monopoly market structure. Define Oligopoly classification of market structure. Neoclasscal. Institutional. Marxian. Skaityti daugiau
Ekonometrika (3)Kada ir kur įkurta tarptautinė ekonometrikos draugija? Kada pirmą kartą išleistas žurnalas "Ekonometrika"? Kaip apibrėžiama ekonometrikos sąvoka? Su kokiais sunkumais susiduria klasikinė statistikos teorija, modeliuojant ekonominius procesus? Kaip apibrėžiama modelio sąvoka? Įvardinkite modelio sudarymo etapus. Kaip skirstomi ekonometrikos modeliuose naudojami kintamieji? Kaip klasifikuojami atsitiktiniai kintamieji? Kaip apibrėžiama laiko eilutė? Kokie veiksniai apibrėžia laiko eilutės kitimą? Kas yra laiko eilutės trendas? Kokie poveikiai įtakoja priklausomo kintamojo kitimą ekonometrikos eksperimente? Kokios matavimo skalės naudojamos ekonometrikoje? Kuo jos skiriasi viena nuo kitos? Kokie duomenų tipai naudojami ekonometrikoje? Kokios egzistuoja stebinių užrašymo formos? Kaip klasifikuojami ekonometrikos modeliai? Kokie uždaviniai sprendžiami preliminarinėje stebinių analizėje? Kuo skiriasi koreliacijos koeficientas nuo koreliacinio santykio? Kaip patikrinamas jų reikšmingumas? Kokia yra vidutinės aproksimavimo paklaidos prasmė ir kaip ji įvertinama? Kaip formuojamos Gauso–Markovo prielaidos? Kokie naudojami metodai regresijos modelio koeficientų įvertinimui? Kokiomis prielaidomis jie yra paremti? Kokios paklaidų kvadratų sumos skaičiuojamos regresijos modelyje? Kokia yra determinacijos koeficiento prasmė ir kaip jis apskaičiuojamas? Ką įvertina Fišerio kriterijus? Kaip apskaičiuojami pasikliautinieji intervalai? Kuo skiriasi atvirkštinės regresijos modelis nuo tiesioginės regresijos modelio? Kokie koeficientai įvertinami vienmatės tiesinės regresijos modelyje? Pateikti jų ekonominę interpretaciją. Kaip nustatomas paskaičiuotų regresijos modelio koeficientų reikšmingumas? Kaip atliekama netiesinės vienmatės regresijos modelių transformacija į tiesinės regresijos modelį? Kokie etapai sudaro P. Zarembos testą? Kuo skiriasi vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymas nuo klasikinio tiesinės regresijos modelio sudarymo? Kokie metodai naudojami daugialypės regresijos modelio specifikavimo etape? Kas apsprendžia daugialypės regresijos modelio koeficientų įverčių tikslumą? Kaip patikrinamas daugialypės regresijos modelio reikšmingumas? Ką įvertina daliniai koreliacijos koeficientai ir kur jie naudojami? Kokie modeliai naudojami nepriklausomų kintamųjų prognozei? Kokie formuluojami uždaviniai įvertinant liekamųjų paklaidų nukrypimus nuo Gauso-Markovo prielaidų? Kas yra atsitiktinio kintamojo išskirtis? Kokie metodai naudojami, nustatant išskirtį? Kuomet atsiranda heteroskedastijos problema? Kokie metodai naudojami heteroskedastijos įvertinimui? Kaip sprendžiama heteroskedastijos problema? Koks testas naudojamas autokoreliacijai įvertinti ir jo prasmė? Kaip įvertinama autokoreliacija regresijos modeliuose? Dėl ko atsiranda multikolinearumas? Kokie metodai naudojami multikolinearumui įvertinti? Kokias specifikavimo alternatyvas reikia įvertinti, sudarant regresijos modelį? Kas yra kintamųjų pakaitalai? Kaip apibrėžiamas pseudokintamasis? Kokie modeliai naudojami, kai priklausomas kintamasis kokybinis? Kokias galima sudaryti lygčių sistemas ekonometriniuose tyrimuose? Kaip tarpusavyje susiję struktūrinė ir normalizuota lygčių sistemos modelio forma? Kaip klasifikuojami lygčių sistemos modeliai identifikavimo prasme? Kaip formuluojamos būtinos ir pakankamos identifikavimo sąlygos? Kas yra struktūrinė matrica? Kaip formuluojamas netiesioginių mažiausių kvadratų metodas? Kaip formuluojamas dvietapis mažiausių kvadratų metodas? Kokios skaitinės charakteristikos apibūdina laiko eilutę? Kam panaudojama ACF ir PACF? Kokie metodai naudojami laiko eilutės vidurkio stacionarumo tikrinimui? Kokie rodikliai apibūdina laiko eilutės prognozavimo tikslumą? Kam reikalingas duomenų glodinimas ir kaip jis atliekamas? Kokia yra slenkamojo vidurkio metodo prasmė? Kaip atliekamas laiko eilutės eksponentinis išlyginimas? Kaip sudaromas rekurentinis sezoninio trendo modelis? Kokie trendai naudojami laiko eilutės trendo regresijos modeliuose? Kaip galima įvertinti laiko eilutės struktūrinį trendo pokytį? Kaip formuluojama G. Čou testo koncepcija? Kaip formuluojamas D. Gujarati metodas? Kokie etapai išskiriami, sudarant laiko eilutės regresijos modelį? Kaip įvertinamas sezoniškumas laiko eilutės regresijos modeliuose? Kuo skiriasi adityvinis laiko eilutės regresijos modelis nuo multiplikatyvinio? Kaip sudaromas laiko eilutės regresijos modelis su pseudokintamaisiais? Kas charakterizuoja laginį laiko eilutės modelį? Kaip parenkama lago reikšmė? Kaip yra sudaromas Almono lago modelis? Kokiomis specifinėmis savybėmis pasižymi. Almono lago modeliai? Kaip sudaromas Koiko modelis? Kas būdinga autoregresijos procesui? AR(p).Kas būdinga slenkamųjų vidurkių procesui? MA(q). Kaip parenkamas ARIMA(p;d;g) modelio tipas? Kokios prielaidos daromos prognozuojant laiko eilutės reikšmes, naudojant ARIMĄ modelį? Skaityti daugiau
Ekonomika (100)Ekonomikos objektas ir tikslas. Ekonomikos sistemos, jų esminiai skirtumai. Rinkos paklausa. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas kainos atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo ir kainų kontrolės ryšys. Vartotojo elgsenos teorija (biudžetinė kreivė). Indiferentiškumo kreivės. Gamyba ir jos funkcija, gamybos ištekliai ir laikotarpiai. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamybos produktų rūšys (bendrasis, vidutinis, ribinis). Gamyba ilgiuoju laikotarpiu. Gamybos kaštai. Tobulos konkurencijos rinkos ir monopolinės rinkos skirtumai. Pagrindinės makroekonomikos charakteristikos ir rodikliai. BVP nustatymas gamybos metodu. BVP nustatymas išlaidų metodu. BVP nustatymas pajamų metodu. Bendroji makroekonomikos pusiausvyra. Potencialus nacionalinis produktas, jo naudojimas ekonomikos būsenai nustatyti. Pinigų atsiradimo ir raidos istorija. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų multiplikatorius. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Bankai, jų rūšys ir funkcijos. Bankų turtas ir lėšų šaltiniai. Centrinis bankas. Valstybės biudžetas, jo pajamos ir išlaidos. Mokesčių rūšys, fiskalinė politikos priemonės ekonomikai balansuoti. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Skaityti daugiau
Ekonomika (101)Įvadas. Pagrindinės ekonomikos sąvokos. Ekonomikos politika, jos tikslai ir priemonės. Ekonomikos problema. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Rinka. Tobula ir netobula konkurencija. Rinkos funkcijos ir formos. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Naudingumas ir paklausa. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Gamybos veiksnių rinka ir pajamos. Gamybos veiksnio paklausa ir pasiūla. Tobulos ir netobulos konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Palūkanos. Žemės rinka ir ekonominė renta. Gamybos kaštai. Kaštai trumpajame ir ilgajame laikotarpyje. Gamybos kaštų rūšys ir pelno maksimumas. Valstybės sektorius, ekonominės politikos įgyvendinimas. Lietuvos ūkio raida. Valstybės biudžetas ir biudžetinė politika. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Kitos nacionalinio produkto formos ir kainų lygio įtaka. Cikliniai svyravimai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Klasikinė ir keinsistinė teorijos. Pinigai. Tarptautinė finansų sistema ir finansų institucijos. Šiuolaikinių pinigų elementai ir rūšys. Bankų sistema Lietuvoje. Centrinio banko funkcijos. Valstybės monetarinė ir fiskalinė politikos, jų tikslai ir uždaviniai. Mokesčių sistema Lietuvoje. Nedarbas ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Infliacija ir antiinfliacinės priemonės. Stabilizavimo politika. Tarptautinė prekyba. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Užsienio prekybos balansas. Tarptautinės prekybos pranašumai ir prieštaravimai. Užsienio prekybos politikos formos. Protekcionistinės užsienio prekybos priemonės. Skaityti daugiau
Ekonomika (108)Ekonomikos teorijos objektas ir metodai Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Ekonomika kaip sistema. Ekonomikos esmė ir tikslai. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos. Ekonomika ir gamyba. Jų tarpusavio priklausomybė Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė (GGK). GGK ir alternatyvieji kaštai. GGK ir efektyvumas. GGK ir ekonominis augimas. Rinka. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Pasiūlos ir paklausos analizės pagrindai. Paklausa, paklausos dėsnis, paklausos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Paklausos veiksniai. Pasiūla, pasiūlos dėsnis, pasiūlos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir nepusiausviros atvejai. Elastingumo teorija. Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu variantai. Paklausos ir pasiūlos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu ir kryžminis paklausos elastingumas. Vartotojų elgsena. Kiekinis naudingumas (kardinalusis) ir naudingumas be kiekinių matų (ordinalusis). Vartotojo elgsenos analizė, remiantis abejingumo kreivių ir biudžeto linijos metodu. Abejingumo kreivės. Gamybos teorija ir kaštai. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio gamybos rezultatai ir kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis gamyboje. Trumpojo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpojo laikotarpio gamybos rezultatai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp kaštų ir produkto trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio gamybos rezultatai ir kaštai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp trumpojo ir ilgojo laikotarpio kaštų. Rinkos struktūros tipai. Pelną maksimizuojančios įmonės elgsenos orientyrai. Įmonė patiria nuostolius ir nutraukia gamybą ilguoju laikotarpiu. Makroekonomika. Ekonominės pusiausvyros principai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika. Keinso požiūris į klasikų teiginius. Ekonominės pusiausvyros analizės (pagal Keinsą) prielaidos. Vartojimas. Santaupos ir investicijos. Ekonominė pusiausvyra (uždaroje, privačioje ekonomikoje) ir jos kitimo prielaidos. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Ekonominės pusiausvyros pokyčiai atviroje, privačioje ekonomikoje. Potenciali gamybos apimtis, nuosmukio ir infliacijos atotrūkiai (tarpsniai). Fiskalinė arba iždo politika ir jos poveikis AD ir pusiausvyros produktui. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis AD. Diskretinė ir savaiminė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimas ir problemos Fiskalinė politika. Vyriausybės biudžetas. Valstybės skola. Pinigų teorija. Pinigai ir jų funkcijos ekonomikoje. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema ir monetarinė politika. Komercinių bankų veikla, jų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Centrinio banko veiklos specifika, jo naudojamos priemonės pinigų pasiūlai reguliuoti Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos įtaka pusiausvyros produktui ir kainų lygiui. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Pusiausvyra pinigų ir prekių rinkose ir vyriausybės galimybės ją keisti. Pusiausvyra prekių rinkoje ir ją apibūdinanti IS kreivė. Pusiausvyra pinigų rinkoje ir LM kreivė Bendra prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir ją apibūdinantis IS-LM modelis. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė ir jo augimo rodikliai Ekonomikos augimo veiksniai ir kiekybinis jų įtakos nustatymas. Valstybinis ekonomikos augimo reguliavimas. Teigiamos ir neigiamos ekonomikos augimo pasekmės. Trumpalaikiai ekonomikos svyravimai ir stabilizavimo politika. Ūkinės veiklos ciklai ir jų priežastys. Nedarbas ir infliacija bei jų sąveika. Stabilizavimo politika. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir dabartinės ekonominių santykių formos. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Tarptautiniai finansiniai ryšiai ir mokėjimų balansas. Skaityti daugiau
Ekonomika (112)Ekonomikos teorijos samprata. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos teorijos metodologija. Ekonomikos modeliai, grafikų metodas. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Ekonomika ir gamyba, jų tarpusavio priklausomybė. Pasirinkimo problema ir GGK, alternatyvieji kaštai, GGK efektyvumas, GGK ir ekonomikos augimas. Rinkos samprata. Paklausos analizė. Pasiūlos analizė. Rinkos pusiausvyros ir nepusiausviros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Prielaidos apie vartotojų galimybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo žemėlapiai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmenybes. Biudžeto apribojimai – biudžeto linija. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms. Geriausias įmanomas derinys. Kainų pokyčių pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Normaliosios ir nepatraukliosios prekės. Engelio kreivės. Maršalo perteklius. Rinkos paklausa. Paklausos elastingumo apibūdinimas ir jo kitimo diapazonas. Paklausos elastingumo kainai geometrinė išraiška. Elastingumas nepriklauso nuo matavimo vienetų. Bendrųjų išlaidų testas. Kreivos linijos paklausos kreivės. Paklausos elastingumą kainai lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas pajamoms. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas, jo skaičiavimas. Skaityti daugiau
Ekonomika (113)Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Srautai ir fondai ekonomikoje. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąja kainas Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu apibūdinimas. Elastingumas ir kainų kontrolė. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Skaityti daugiau
Ekonomika (115)Mikroekonomika ir makroekonomika. Rinka ir jos funkcijos. Darbo pasiūla ir paklausa. Monopolijos bruožai. Natūralioji monopolija. Bendroji visuomeninė paklausa ir jos struktūra. Ekonomikos augimas ir jos pasekmės. Valstybės biudžeto pajamos. Skaityti daugiau
Ekonomika (117)Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo objektas: mikro ir makro ekonomikoje. Pagrindiniai ekonomikos tikslai, alternatyvos pasirinkimo ir racionalumo problemos: visuomenės gamybinės galimybės. Poreikiai, ištekliai, gamyba, gamybos veiksniai, gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija, rinkos tipai (lentelė, gali būti testas). Tobula, netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, jų grafinė išraiška, veiksniai, lemiantys paklausos elastingumą. Paklausos elastingumo variantai, jų grafinė išraiška. Veiksniai, lemiantys paslaugų elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo. teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija, vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Kaštai ir pelnas: samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Makroekonomika. BVP (bendrasis vidaus produktas). Baigtinės prekės ir paslaugos, tarpinis produktas ir pridėtinė vertė. Nominalusis ir realusis BVP (bendrasis vidaus produktas). Vartojimo prekių kinų indeksas. BVP (bendrojo vidaus produkto) skaičiavimo būdai. BVP (bendrojo vidaus produkto) kainų defliatorius. Kiti BVP (bendrojo vidaus produkto) skaičiavimo rodikliai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės PK ir PS aspektas. Ekonominės pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai, akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir f-jos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų PK ir PS. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas (CB) ir jo funkcijos. Monetarinė politika, pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata, darbo ištekliai, nedarbo rūšys, nedarbo lygis, visiško užimtumo problemos. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys. Filipso kreivė, antiinfliacinė ir stabilizavimo politika. Skaityti daugiau
Ekonomika (119)Ekonominės minties raida. Antika ir viduramžiai. Merkantilizmas. Protekcionizmas valstybės ekonominėje politikoje. Fiziokratų ekonominis mokymas. F. Kenė "Ekonominė lentelė". Klasikinė politinė ekonomija. Laisvosios rinkos koncepcija. T. Maltusas. Optimalaus gyventojų skaičiaus teorija. K. Marksas ir jo ekonominis palikimas. Dž. Keinsas. Reguliuojamojo kapitalizmo teorija. Pagrindinės šiuolaikinių ekonomikos teorijų kryptys ir mokyklos. Ekonomikos teorijos tyrimų objektas ir tyrimo metodai. Ekonominiai dėsniai ir kategorijos. Materialinių gėrybių gamyba ir jos organizavimo formos. Rinka ir jos elementai: prekė ir pinigai. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra. Gamybos kaštai ir pelnas. Rinkos struktūra. Tobula konkurencija. Monopolinė rinka. Monopolijų rūšys. Monopolinė konkurencija. Pagrindiniai monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Oligopolinės rinkos struktūra, vystymosi veiksniai. Rinkos struktūros tipų palyginimas. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Prekių ir paslaugų rinka. Prekybos formos. Piniginio kapitalo ir vertybinių popierių rinka. Žemės renta. Žemės ir jos priklausinių rinka. Žemės kaina. Pagrindinės ūkinės veiklos organizavimo formos, jų privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės, jų statusas ir valdymas. Valstybė rinkos ekonomikoje. Valstybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Valstybės pajamos. Valstybės biudžetas, jo formavimas ir vykdymas. Makroekonomikos matų sistema. Ekonomikos augimas ir struktūriniai pokyčiai Lietuvoje. Cikliniai svyravimai. Valstybės ekonomikos stabilizavimo politika. Užimtumas ir nedarbas. Bedarbystės problemos Lietuvoje. Infliacija. Antiinfliacinė politika. Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politika. Bankai ir jų rūšys. Lietuvos bankų sistema. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Tiesioginės investicijos į Lietuvos ūkį. Marketingas, jo samprata, organizavimo principai, funkcijos, tipai ir formos. Marketingo aplinka: išorinė ir vidinė. Rinkos tyrimas ir segmentavimas. Rinkos aprėpimo būdai. SWOT analizė. Marketingo priemonių kompleksas. Marketingas "Mix4P". Prekės gyvavimo ciklas ir konkurentinio pranašumo strategijos. Pagrindiniai kainų formavimo kriterijai. Kainų nustatymo strategijos metodai. Verslo samprata. Skiriamieji verslo bruožai, ekonominiai verslo principai. Pseudoverslas, antiveslas. Teisiniai įmonių tipai ir jų tarpusavio palyginimas. Ekonominė verslo rizika. Rizikos veiksniai. Rizikos klasifikavimas. Rizikos mažinimo būdai. Verslo planas. Bendrieji reikalavimai. Tipinė verslo plano struktūra ir trumpa dalių charakteristika. Santraukos (reziume) vaidmuo ir vieta verslo ekonomikoje. Verslininkystės raida. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Švietimo ekonomikos kaip mokslo vystymo procesas. Lietuvos švietimo sistema. Švietimas kaip tautos ūkio šaka. Švietimo ir mokslo finansavimas ir jo gerinimo galimybės. Lietuvos aukštojo mokslo vystymas ir jo perspektyvos. Švietimo ekonominis efektyvumas ir jį sąlygojantys veiksniai. Švietimo reforma Lietuvoje ir jos vertinimas. Švietimo vystymo prognozavimas ir strateginis planavimas. Žmogiškojo kapitalo teorijos ištakos ir klasifikacija. Žmogiškasis kapitalas ir informacinė visuomenė. Teisinė aukštojo mokslo sistemos bazė ir valstybinis reguliavimas. Švietimo organizacijų įvaizdžio formavimas. Švietimo vadybos apibrėžimas, funkcijos ir santykis su bendrąja vadyba. Vadybos mokslo atsiradimas ir vystymasis. Vadybos organizacinių struktūrų formavimas ir jų tipai. Vadybos sprendimai ir jų priėmimas. Motyvavimo esmė ir pagrindinės teorijos. Vadybos funkcijos ir principai. Vadovavimas: valdžios formos, vadovų darbo stiliai ir asmeninė įtaka. Personalo klasifikacija, parinkimas ir įvertinimo metodai. Grupės ir jų valdymas. Valdymo metodai: jų klasifikavimas ir apibūdinimas. Informacija valdyme. Komunikacijos esmė ir pagrindiniai barjerai. Permainų valdymas. Konfliktų esmė ir sprendimo būdai. Stresų prigimtis ir jų įveikimas. Skaityti daugiau
Ekonomika (15)Ekonomikos tikslai. Nepakankamumas ir pasirinkimas: gamybos galimybių kreivė (GGK). Ekonomikos sistema. Rinkos sistema ir valstybės vaidmuo. Konkurencija. Rinkos struktūrų modeliai. Mikroekonomikos ir makroekonomikos esmė ir turinys. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Rinkos kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumo teorija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo kreivės. Vartotojo biudžetas ir vartotojo naudos maksimizavimas. Įmonių esmė ir jų klasifikavimas. Gamybos esmė ir reikšmė. Ekonominis efektas ir efektyvumas. Gamyba ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Gamybos veiksniai: žemė ir kiti gamtos ištekliai. Gamybos veiksniai: darbo jėga; darbo rinka. Gamybos veiksniai: kapitalas. Įmonės gamybos kaštai. Įmonės pajamos ir pelnas. Įmonės pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. Kiti nacionalinio produkto apimties rodikliai. Ekonominis ciklas: esmė, fazės. Fiskalinė politika. Visuminė paklausa ir pasiūla. Užimtumo ir nedarbo esmė. Nedarbo lygio nustatymo paklaidos. Nedarbo mažinimo priemonės. Darbo biržų veikla Lietuvoje. Infliacijos esmė ir rūšys. Antiinfliacinės priemonės. Pinigų esmė ir funkcijos. Kreditinių pinigų esmė ir rūšys. Bankų esmė ir funkcijos. Bankų rūšys ir jų atliekamos operacijos. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Vertybinių popierių vaidmuo. Tarptautinės prekybos esmė ir tarptautinės. Prekybos politikos priemonės. Tarptautiniai valiutiniai santykiai. Skaityti daugiau
Ekonomika (17)Atkurtos Lietuvos Respublikos ekonominės reformos kryptys. Restitucijos esmė ir mąstai. Pirminė privatizacija Lietuvoje. Antrasis privatizavimo etapas. Įmonių rūšys ir jų esminės charakteristikos. Individualios (personalinės) įmonės ir jų veiklos reglamentavimas. Akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės. Jų veiklos reglamentavimas. Užsienio investicijos Lietuvoje. Litų įvedimas ir infliacijos valdymas. Lietuvos bankas. Jo funkcijos. Lito stabilumo užtikrinimo būdai. Valiutų valdybos modelis. Jo esmė ir įtaka ekonomikai. Įmonių ir gyventojų mokesčiai. Lietuvos biudžeto sistema. Gyventojų mokesčiai. Skaityti daugiau
Ekonomika (19)Ekonomikos teorijos objektas ir metodai. Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Dažniausios ekonominių tyrimų klaidos. Ekonomikos modeliai. Grafikų metodas. Pagrindiniai moksliniai metodai ekonomikoje. Pasiūlos ir paklausos analizės pagrindai. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Nepusiausvyros atvejai. Elastingumas. Elastingumo kainų atžvilgiu variantai. Elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Gamybos teorija. Kaštai. Gamybos funkcija, izokvanta, trumpas ir ilgas laikotarpiai. Bendrasis, vidutinis, ribinis produktai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Veiklos masto kitimas. Kaštai, pelnas, izokaštų linijos, optimalus išteklių derinys. Firmos gamybos kaštai. Tobuloji konkurencija. Skaityti daugiau
Ekonomika (22)Ekonomikos reikšmė, pasirinkimo problema ir tikslai. Nacionalinis produktas. Bendrasis nacionalinis produktas. Nominalus ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimas išlaidomis. Bendrasis nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Makroekonomikos ir mikroekonomikos samprata. Visuminės paklausos ir pasiūlos samprata. Jas įtakojantys veiksniai. Rinka, jos funkcijos ir formos. Rinkos ekonomikos bruožai. Paklausa. Paklausos dėsnis. Veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra rinkoje. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Absoliutus ir santykinis elastingumas. Rinkos mechanizmo vertinimas. Gamybos reikšmė ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių rinka ir pajamos. Žemė arba gamtos ištekliai. Ekonominė renta. Žemės renta. Palūkanų esmė. Palūkanų norma. Palūkanos ir kapitalo grąža. Gamybos kaštų samprata. Alternatyvieji kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Trumpalaikiai kaštai. Ribinių gamybos kaštų samprata. Ilgalaikiai kaštai. Masto ekonomija. Gamybos kaštų apskaita. Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Kapitalo samprata ir reikšmė. Pagrindinis kapitalas. Svarbiausi pagrindinio kapitalo įvertinimo rūšys. Amortizacija. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinių lėšų apyvartumas. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo įvertinimo pagrindiniai rodikliai. Kapitalo formavimas. Pinigų esė. Trumpai apie pinigų istorinę raidą. Pinigų funkcijos. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Fiskalinės politikos esmė. Subalansuotas biudžetas. Savaiminė stabilizacija. Fiskalinės politikos priemonės. Monetarinė politika. Infliacijos turinys. Infliacijos tipai, rūšys, priežastys. Pasiūlos, paklausos, kaštų sąlygota infliacija. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės. Skaityti daugiau
Ekonomika (30)Ekonomikos tikslai ir problemos. Poreikiai, ištekliai, galimybės. Rinkos ir vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Paklausa, jos veiksniai. Pasiūla, jos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Laisvosios rinkos vertinimas. Verslo struktūros, jų savybės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Paklausos elastingumas, veiksniai, ryšys su bendrom pajamom. Pasiūlos elastingumas, veiksniai. Elastingumo praktinė svarba. Bendrasis ir ribinis naudingumas, ryšys su paklausa. Optimalaus pirkimo taisyklė. Kaštų ir pelno sąvokos, jų diferenciacija. Kaštai trumpu laikotarpiu ir jo gamybos funkcijos. Tobula konkurencija, pelno maksimizavimas. Darbo rinka, jos veiksniai. Ekonominė renta. Bendras vidinis produktas. BVP apskaitos būdai, jo trūkumai. Infliacija, nedarbas ir kiti rodikliai. Visuminė paklausa, jos struktūra. Vartojimo ir taupymo funkcija. Vartojimo poreikio reguliavimas. Nacionalinis biudžetas, jo formavimas. Mokesčių politikos įtaka biudžetui. Nacionalinio biudžeto naudojimas. Pinigų esmė ir funkcijos. Pinigų masės reguliavimas. Centrinis bankas, jo funkcijos. Keinsistų ir monetaristų pagrindinės nuostatos. Ūkio stabilizavimo politikos priemonės. Tarptautinės prekybos nauda, barjerai ir liberalizmas. Tarptautinės investicijos. Skaityti daugiau
Ekonomika (31)Ekonomikos mokslas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Poreikiai. Ištekliai. Gamyba. Gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinka. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa, pasiūla, jų pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, veiksniai lemiantys paklausos elastingumą. Pasiūlos elastingumo variantai. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Kaštai ir pelnas: kaštų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kaina, jos vaidmuo rinkos struktūrose. Vertės ir kainos samprata. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Bendras vidaus produktas. Baigtinės prekės ir paslaugos. Pridėtinė vertė. Tarpinis produktas. Nominalusis ir realusis BNP. Vartojimo prekių kainų indeksas. BNP skaičiavimo būdai; BNP kainų defliatorius. Kiti BNP skaičiavimo rodikliai. BNP skaičiavimo metodai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės paklausos ir pasiūlos aspektas. Ekonomikos pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Filipso kreivė. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys: Filipso kreivė. Antiinfliacinė ir stabilizavimo politika. Skaityti daugiau
Ekonomika (34)Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės .Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. Įmonė kaip pagrindinis ūkinis vienetas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Rinkos samprata. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Bendrojo nacionalinio produkto samprata ir apskaičiavimo metodai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Nedarbas ir jo rūšys. Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Pinigų funkcijos ir jų rūšys. Tarptautinė prekyba ir jos prielaidos. Skaityti daugiau
...