Šperos.lt > Ekonomika
2006 metų pranešimas apie žmogaus socialinę raidąPowerPoint pristatymas. 2006 metų pranešimas. Nepaisant stygiaus. Galia, skurdas ir pasaulinė vandens krizė. Vandens stresas pasaulyje. Vandens sunaudojimas pasaulyje. Veiksmų planas ateičiai. Reitingai pagal ŽSRI. Šalys lyderės. Reitingai pagal ŽSRI. Lietuva ir jos kaimynės. Silpnosios šalys. Skaityti daugiau
Aims of firmsDarbas anglų kalba. Įmonių tikslai. Skaityti daugiau
Akcinės bendrovės (AB) ir uždaros akcinės bendrovės (UAB) skirtumaiĮvadas. Akcinės bendrovės. Akcinė bendrovė (AB) – juridinis asmuo. Akcinės bendrovės (AB) kapitalas ir akcijos. Uždara akcinė bendrovė. Steigimo sutarties sudarymas. Uždaros akcinės bendrovės (UAB) įstatai ir įstatymai. Uždaros akcinės bendrovės (UAB) akcijos ir jų platinimas. Steigiamasis akcininkų susirinkimas. Akcinės bendrovės (AB) ir Uždaros akcinės bendrovės (UAB) skirtumai. Išvados. Skaityti daugiau
Akredityvų panaudojimas tarptautiniuose atsiskaitymuoseĮvadas. Akredityvo esmė ir sąvoka. Akredityvų formos ir rūšys. Akredityvų formos. Akredityvų rūšys. Atsiskaitymų pagal akredityvus teisinis reguliavimas. Atsiskaitymų pagal akredityvus tvarka. Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyviai. Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyvių pareigos ir atsakomybė. Akredityvo atidarymo tvarka. Dokumentinio akredityvo vykdymas. Akredityvų privalumai ir trūkumai. Dokumentinių akredityvų įkainių analizė lietuvos bankuose. Latvijos ir estijos bankų dokumentinių akredityvų įkainiai. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Algirdo Jakučio bibliografijos anotacijaBendrinė bibliografijos apžvalga. Teminė bibliografijos apžvalga. Skaityti daugiau
Apyvartinių taršos leidimų sistemosĮvadas. Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. Apyvartinių taršos leidimų sistemos prekybos principai. Apyvartiniais taršos leidimų (ATL) sistemos įdiegimo periodai. Apyvartinių taršos leidimų (ATL) prekybos sistemoje dalyvaujančios įmonės. Apyvartinių taršos leidimų (ATL) ir numatytos baudos. Apyvartinių taršos leidimų (ATL) sistemos taikymo "ribos". Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Aplinkosauga (9)Aplinkosauga Lietuvoje. Žmogaus poveikis aplinkai. Žmonių populiacijos dinamika. Pagrindinės su žmonių skaičiaus augimu susijusios problemos. Aplinkos ištekliai: klasifikavimas ir naudojimo ypatybės. Aplinkos tarša: klasifikavimas ir šaltiniai. Aplinkos taršos klasifikacija. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Žmonių skaičiaus augimo, aplinkos išteklių naudojimo ir taršos sąveika. Pagrindinės žmogaus veiklos sukeliamos aplinkos problemos. Klimato kaitos pokyčiai LT. Kioto protokolas. Atmosfera. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai. Prekyba taršos leidimais. ATL(apyvartinių taršos leidimų)registras. Vanduo. Lietuvos vandens ištekliai. Vandens vartojimo reguliavimas. Lietuvos paviršinio vandens kokybė. Nutekamieji vandenys. Žemės gelmės. Dirvožemis. Dirvožemio tarša. Biologinė įvairovė. Europos ekologinis tinklas "Natura". Atliekos ir jų tvarkymas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisiniai aktai. Ekonominiai aplinkosaugos instrumentai. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos ekonomikaAplinkosaugos ekonomikos dalyko esmė. Aplinkosaugos, aplinkosaugos ekonomikos mokslo samprata. Aplinkosauga Lietuvoje. Aplinkosaugos ekonomikos istorinės šaknys (klasikinės ekonominės teorijos paradigma, marksistinė paradigma, neoklasikinės ir humanistinės ekonomikos krypties paradigma). Subalansuotos plėtros politika Lietuvoje. Tarptautinis bendradarbiavimas, pagrindiniai politikos įgyvendinimo instrumentai; ekonominiai instrumentai. Atmosferos tarša. Klimato kaitos prevencija (Kioto protokolas). Pagrindiniai atmosferos teršalai (co2, no2, so2, kd10 – kietosios dalelės) ir taršos šaltiniai. Šiltnamio efektas; klimato šiltėjimas; ozono "skylės"; rūgštieji lietūs. Prekyba taršos leidimais. Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL) registras. Vandens kokybė, būklė, tarša, teisinė bazė. Pagrindiniai vandens teršėjai ir teršalai (biogeninės medžiagos – azoto ir fosforo junginiai). Baseininis valdymas. Baltijos jūros, Kuršių marių, paviršinių vandenų (upių, ežerų) būklė. Teršalų išleidimai, nuotekų valymas, teršalų patekimas iš pasklidusios taršos šaltinių (žemės ūkio paskirties žemės plotų). Atliekos. Nepavojingos atliekos; pavojingos atliekos; atliekų tvarkymas; teisinė bazė, reglamentuojanti atliekų tvarkymą; radioaktyvios atliekos. Gamtos ištekliai: naudingosios iškasenos, požeminis vanduo, miško ištekliai, laukinės augalijos ir gyvūnijos ištekliai, žuvų ištekliai. Pagrindiniai Lietuvos aplinkos apsaugą ir gamtinių išteklių naudojimą reglamentuojantys įstatymai. Aplinkos valdymo sistemos (AVS): aplinkosaugos vadybos ir audito sistema EMAS (environmental management and audit scheme); tarptautinis ISO 14001 standartas, jų skirtumai. TIPK (taršos integruotos prevencijos kontrolės) leidimai. Švaresnės gamybos galimybės. Švaresnės gamybos poreikis. Švaresnė gamyba ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Švaresnė gamyba ir kokybės ir saugumo sistemos. Švaresnės gamybos diegimo Lietuvos pramonės įmonėse galimybės. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas Lietuvos respublikos įmonėse. Aplinkosauginis produktų ženklinimas. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos ekonomika (2)Ekonominio augimo valdymo priemonės. Aplinkosaugos ekonomikos tikslo siekimo kryptys. Aplinkos apsaugos projekto ciklo modeliai. Ekologinio projekto elementai. Ekonominis augimas ir gyvenimo kokybė. Aplinkos apsaugos projekto seka. Gyvenimo kokybės rodiklių sistema. Aplinkos apsaugos projekto ciklo etapai. Egzistencinės vertės metodas nustatant gamtosaugos projektų naudingumą. Subjektyviniai ekologinio projekto ekonominiai vertinimo metodai, jų pranašumai ir trūkumai. Nauji ekonominio augimo rodikliai. Nauji ekonominį augimą apibūdinantys rodikliai. Subalansuotos plėtros esmė (protingas žaliavų ir energijos naudojimas). Ekonominiai aplinkosaugos aspektai: gamtinių išteklių įvertinimas. Objektyvistiniai ekonominiai projektų vertinimo metodai, jų pranašumai ir trūkumai. Aplinkosauga kaip mokslinių tyrimų objektas. Ekonominės žalos nustatymo metodai. Ekologinės būklės gerinimo politika bei pagrindiniai jo įgyvendinimo instrumentai Lietuvos ekologinė politika. Pagrindinės aplinkosaugos funkcijos aplinkosaugos funkcijos. Gamtinių išteklių reikšmingumo pokyčiai. Aplinkos apsaugos projekto esmė. Ekonominio augimo ir aplinkosaugos santykis. Nacionalinė ekologinė apskaita ir gyvenimo kokybė. Aplinkos užterštumo esmė ir rūšys. Lietuvos aplinkosaugos problemos. Ekonominių eksternalumų esmė. Rinkos eksternalumų rūšys: nuosavybės, techniniai, visuomeninės prekės. Ekonominių eksternalumų koncepcija. Ekonominio augimo vertinimas skirtingose ekonominėse sistemose. Protingas vartojimo lygis ir jo įgyvendinimo priemonės. Protingas vartojimo lygis ir jo įgyvendinimo priemonės. Poindustrinė visuomenė ir jos ypatumai. Ekologizacijos prielaidos. Aplinkosaugos ekonomikos dalyko esmė. Aplinkos ekonomika. Aplinkosaugos ekonomikos dalyko uždaviniai. Ekologinės politikos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) tikslai. Ekologinės politikos Lietuvoje įgyvendinimo principai. Ekologinės politikos Lietuvoje įgyvendinimo priemonės. Investicinių projektų tipai. Investavimo kaštų sudėtis. Investicinio projekto gyvavimo periodas. Gamybiniai investicinio projekto kaštai. Ekonominės žalos susidarymo mechanizmas. Prieštaravimų tarp visuomenės ir aplinkos sistema. Gamtinės aplinkos vertinimo aspektai. Pagrindiniai aplinkos užteršimo rezultatai. Aplinkos užterštumo žala. Žalos klasifikavimas susiformavimo lygio ir laiko požiūriu. Ekonominės žalos susiformavimo faktoriai. Šiandieninė ekonominės plėtros paradigma ir ekologinės problemos. Skaityti daugiau
Asmeninė ekonominė atsakomybė už savo gerovęĮvadas. Asmeninė ekonominė atsakomybė už savo gerovę. Žemės ūkio banko taikomų garantijų rūšys. Banko garantijų išdavimo taisyklės ir tvarka. Parama vaikams (child allowance, maintenance advance). Tėvų draudimas. Neoficialiai teikiamos paslaugos Lietuvoje. Neapskaitomos ekonomikos elementai legaliose veiklose. Nuslėptos pajamos įmonėse. Nelegalus darbas ir neapskaitoma ekonomika. Skaityti daugiau
Ateities sandoriai. Rizikos valdymasĮvadas. Darbo tikslas: susipažinti su ateities sandoriais ir jų praktiniu panaudojimu. Ateities sandoriai. Ateities sandorio sąvoka. Ateities sandorių sudarymas ir rūšys. Ateities sandorių atsiradimas. Hedžingas. Hedžingo sąvoka. Hedžingo praktinis panaudojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atlyginimų sistema: raštinės prekių tiekimas UAB "Raštinė"Įmonės pristatymas. Darbo apmokėjimo sistema UAB "Raštinė". Paprastoji laikinė darbo apmokėjimo sistema. Laikinė apmokėjimo sistema su normuota užduotimi. Laikinė apmokėjimo sistema su priedais. Ne finansinė darbo užmokesčio dalis. Teigiami ir neigiami darbo užmokesčio sistemos aspektai UAB "Raštinė". Skaityti daugiau
Atsinaujinančių ir vietinių energijos išteklių skatinimasĮžanga. Atsinaujinantys ir vietiniai energijos ištekliai (AVEI). Atsinaujinančių energijos šaltinių skatinimas. Rizikos, privalumai, sunkumai. Rizikų rūšys. Privalumai. Naudojimo sunkumai. Skatinimo tikslai. Skatinimo būdai. Dotacijos. Energijos pirkimo sutartis. Lengvatinės paskolos. Mokestinės lengvatos. Energijos kompanijų įpareigojimas panaudoti AEŠ. Žalieji sertifikatai. Taršos leidimai. Teisinės ir fiskalinės priemonės, skatinančios AVEI naudojimą. Fiskalinės priemonės. Elektros energijos, pagamintos naudojant AVEI, tarifai Lietuvos Respublikos teisinė bazė. Susiję Europos Sąjungos (ES) teisės aktai. Kilmės garantijos. Kioto protokolas ir jo esmė. Finansinė parama. Paskolos ir lizingas AVEI projektams finansuoti. Garantijos. Struktūriniai fondai. Paramos programos AVEI projektams. LAAIF. Institucijos skatinančios vietinių ir atsinaujinančių išteklių panaudojimą Lietuvoje. Nevyriausybinės organizacijos. Mokslinių tyrimų ir švietimo institucijos. Komunalinių paslaugų įstaigos. Interesų grupių organizacijos ir savivaldybės. Valstybinės institucijos. OPET. Pagrindinės OPET — Lietuva projekto veiklos kryptys. Bendrosios OPET — Lietuva paslaugos. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Augančios rinkosPowerPoint pristatymas. Verslas pereinamosiose ekonomikose. Istorinė apžvalga. Ekonominių pokyčių tikrovė (problemos). Vokietijos, Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pramonėje dirbančiųjų gyventojų procentas. Trys sritys, kuriose kompanijos susiduria su valstybinėmis įmonėmis. Valstybinių įmonių egzistavimo priežastys. Valstybinių įmonių egzistavimo trūkumai. Tiesioginės užsienio investicijos Kinijoje ir likusiose Azijos šalyse. Reikalavimai paskoloms gauti Kinijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Aukso standarto istorijos apžvalga. Bretton Woods sutartisĮvadas. Aukso standartas. Aukso standarto veikimo sąlygos. Aukso standarto reguliavimo mechanizmas. Klasikinis aukso standartas (1870–1914). Aukso standarto veikimo įvertinimas. Bretton Woods sistema. Bretton Woodse sukurtos organizacijos. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtotės bankas. Tarptautinis valiutos fondas. Doleriu pagrįstam aukso keitimo standartui būdingi bruožai. Bretton Woods sistemos žlugimas. Dolerio hegemonija. Išvados. Skaityti daugiau
Austrijos respublikaPasaulio ir regionų ekonomikos referatas. Įvadas. Geografiniai duomenys. Pagrindiniai valstybės duomenys. Istorija ir demografiniai duomenys. Bendrasis vidaus produktas. Ūkio struktūra. Žemės ūkis. Pramonė ir aptarnavimo sfera. Užsienio prekyba. Infliacija. Valstybės skola. Nedarbo lygis. Mokslas ir kultūra. Valgiai ir gėrimai. Lankytinos vietos. Išvados. Skaityti daugiau
Automobilių vagystės rizikaPranešimas. Įvadas. Automobilių vagysčių statistika. Prevencija, rizikos sumažinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bano taktinis veiklos planavimas vieneriems metamsAB "X bankas" taktinis veiklos planavimas vieneriems metams. Įvadas. Banko strategija. Banko tikslai. Klientų segementai. Banko klientai. Verslo klientai. Privatūs klientai. Privačios bankininkystės klientai. Veiksmai su pagrindiniais produktais. Būsto kreditavimas. Vartojimo kreditavimas. Kortelės. Investavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrasis vidaus produktas (BVP) (6)Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP) ir jo sudėtis. Bendrasis vidaus produkto vertinimo metodai. BVP vertinimas gamybos metodu. BVP vertinimas išlaidų metodu. BVP vertinimas pajamų metodu. Bendrojo vidaus produkto pasiskirstymas pagal apskritis. Bendrojo vidaus produkto pasiskirstymas pagal metus. Palyginimas su Latvijos ir Estijos ekonomikų raida. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrovės steigimo būdai, kapitalas ir steigimo dokumentaiĮvadas. Bendrovės steigimo būdai. Bendrovės kapitalas. Steigimo dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
...