Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos šperos
Ekonomikos šperos

(86 darbai)

Aplinkosauga (9)Aplinkosauga Lietuvoje. Žmogaus poveikis aplinkai. Žmonių populiacijos dinamika. Pagrindinės su žmonių skaičiaus augimu susijusios problemos. Aplinkos ištekliai: klasifikavimas ir naudojimo ypatybės. Aplinkos tarša: klasifikavimas ir šaltiniai. Aplinkos taršos klasifikacija. Pagrindiniai aplinkos taršos šaltiniai. Žmonių skaičiaus augimo, aplinkos išteklių naudojimo ir taršos sąveika. Pagrindinės žmogaus veiklos sukeliamos aplinkos problemos. Klimato kaitos pokyčiai LT. Kioto protokolas. Atmosfera. Atmosferos antropogeninės taršos šaltiniai. Prekyba taršos leidimais. ATL(apyvartinių taršos leidimų)registras. Vanduo. Lietuvos vandens ištekliai. Vandens vartojimo reguliavimas. Lietuvos paviršinio vandens kokybė. Nutekamieji vandenys. Žemės gelmės. Dirvožemis. Dirvožemio tarša. Biologinė įvairovė. Europos ekologinis tinklas "Natura". Atliekos ir jų tvarkymas. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisiniai aktai. Ekonominiai aplinkosaugos instrumentai. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos ekonomikaAplinkosaugos ekonomikos dalyko esmė. Aplinkosaugos, aplinkosaugos ekonomikos mokslo samprata. Aplinkosauga Lietuvoje. Aplinkosaugos ekonomikos istorinės šaknys (klasikinės ekonominės teorijos paradigma, marksistinė paradigma, neoklasikinės ir humanistinės ekonomikos krypties paradigma). Subalansuotos plėtros politika Lietuvoje. Tarptautinis bendradarbiavimas, pagrindiniai politikos įgyvendinimo instrumentai; ekonominiai instrumentai. Atmosferos tarša. Klimato kaitos prevencija (Kioto protokolas). Pagrindiniai atmosferos teršalai (co2, no2, so2, kd10 – kietosios dalelės) ir taršos šaltiniai. Šiltnamio efektas; klimato šiltėjimas; ozono "skylės"; rūgštieji lietūs. Prekyba taršos leidimais. Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL) registras. Vandens kokybė, būklė, tarša, teisinė bazė. Pagrindiniai vandens teršėjai ir teršalai (biogeninės medžiagos – azoto ir fosforo junginiai). Baseininis valdymas. Baltijos jūros, Kuršių marių, paviršinių vandenų (upių, ežerų) būklė. Teršalų išleidimai, nuotekų valymas, teršalų patekimas iš pasklidusios taršos šaltinių (žemės ūkio paskirties žemės plotų). Atliekos. Nepavojingos atliekos; pavojingos atliekos; atliekų tvarkymas; teisinė bazė, reglamentuojanti atliekų tvarkymą; radioaktyvios atliekos. Gamtos ištekliai: naudingosios iškasenos, požeminis vanduo, miško ištekliai, laukinės augalijos ir gyvūnijos ištekliai, žuvų ištekliai. Pagrindiniai Lietuvos aplinkos apsaugą ir gamtinių išteklių naudojimą reglamentuojantys įstatymai. Aplinkos valdymo sistemos (AVS): aplinkosaugos vadybos ir audito sistema EMAS (environmental management and audit scheme); tarptautinis ISO 14001 standartas, jų skirtumai. TIPK (taršos integruotos prevencijos kontrolės) leidimai. Švaresnės gamybos galimybės. Švaresnės gamybos poreikis. Švaresnė gamyba ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Švaresnė gamyba ir kokybės ir saugumo sistemos. Švaresnės gamybos diegimo Lietuvos pramonės įmonėse galimybės. Aplinkos apsaugos vadybos sistemų diegimas Lietuvos respublikos įmonėse. Aplinkosauginis produktų ženklinimas. Skaityti daugiau
Aplinkosaugos ekonomika (2)Ekonominio augimo valdymo priemonės. Aplinkosaugos ekonomikos tikslo siekimo kryptys. Aplinkos apsaugos projekto ciklo modeliai. Ekologinio projekto elementai. Ekonominis augimas ir gyvenimo kokybė. Aplinkos apsaugos projekto seka. Gyvenimo kokybės rodiklių sistema. Aplinkos apsaugos projekto ciklo etapai. Egzistencinės vertės metodas nustatant gamtosaugos projektų naudingumą. Subjektyviniai ekologinio projekto ekonominiai vertinimo metodai, jų pranašumai ir trūkumai. Nauji ekonominio augimo rodikliai. Nauji ekonominį augimą apibūdinantys rodikliai. Subalansuotos plėtros esmė (protingas žaliavų ir energijos naudojimas). Ekonominiai aplinkosaugos aspektai: gamtinių išteklių įvertinimas. Objektyvistiniai ekonominiai projektų vertinimo metodai, jų pranašumai ir trūkumai. Aplinkosauga kaip mokslinių tyrimų objektas. Ekonominės žalos nustatymo metodai. Ekologinės būklės gerinimo politika bei pagrindiniai jo įgyvendinimo instrumentai Lietuvos ekologinė politika. Pagrindinės aplinkosaugos funkcijos aplinkosaugos funkcijos. Gamtinių išteklių reikšmingumo pokyčiai. Aplinkos apsaugos projekto esmė. Ekonominio augimo ir aplinkosaugos santykis. Nacionalinė ekologinė apskaita ir gyvenimo kokybė. Aplinkos užterštumo esmė ir rūšys. Lietuvos aplinkosaugos problemos. Ekonominių eksternalumų esmė. Rinkos eksternalumų rūšys: nuosavybės, techniniai, visuomeninės prekės. Ekonominių eksternalumų koncepcija. Ekonominio augimo vertinimas skirtingose ekonominėse sistemose. Protingas vartojimo lygis ir jo įgyvendinimo priemonės. Protingas vartojimo lygis ir jo įgyvendinimo priemonės. Poindustrinė visuomenė ir jos ypatumai. Ekologizacijos prielaidos. Aplinkosaugos ekonomikos dalyko esmė. Aplinkos ekonomika. Aplinkosaugos ekonomikos dalyko uždaviniai. Ekologinės politikos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) tikslai. Ekologinės politikos Lietuvoje įgyvendinimo principai. Ekologinės politikos Lietuvoje įgyvendinimo priemonės. Investicinių projektų tipai. Investavimo kaštų sudėtis. Investicinio projekto gyvavimo periodas. Gamybiniai investicinio projekto kaštai. Ekonominės žalos susidarymo mechanizmas. Prieštaravimų tarp visuomenės ir aplinkos sistema. Gamtinės aplinkos vertinimo aspektai. Pagrindiniai aplinkos užteršimo rezultatai. Aplinkos užterštumo žala. Žalos klasifikavimas susiformavimo lygio ir laiko požiūriu. Ekonominės žalos susiformavimo faktoriai. Šiandieninė ekonominės plėtros paradigma ir ekologinės problemos. Skaityti daugiau
Darbo ekonomika (3)Darbo ekonomikos kurso tikslai ir ryšys su kitais mokslais. Darbo rinkos ir kitų rinkų panašumai ir skirtumai. Darbo pasiūlos apibrėžimas. Darbo jėgos sudėtis ir darbo rinkos srautai. Darbo rinkos segmentacija. Kiekybinė darbo pasiūlos analizė ir pagrindiniai rodikliai. Darbo/laisvalaikio teorija. Darbo pasiūla gyvenimo trukmės požiūriu. Kokybinis darbo pasiūlos aspektas ir "Žmogiškojo kapitalo" teorijos koncepcija. Žmogiškojo kapitalo pelningumo matavimas. Darbo paklausa konkurencinėje rinkoje. Firmų trumpalaikė paklausa. Firmų ilgalaikė darbo paklausa. Darbo paklausos elastingumas. Hedonistinė uždarbio teorija. Darbuotojo pozicija darbo užmokesčio diferencijavimo požiūriu. Darbdavio motyvai. Darbdavių ir darbuotojų sprendimų suderinamumas. Profsąjungų tikslai. Kolektyvinės derybos. Darbo konfliktai. Streikų samprata. Valstybės politika darbo rinkoje. Minimalaus darbo užmokesčio nustatymas. Profesinės sveikatos ir darbo saugumo reguliavimas. Nedarbas ir diskriminacija darbo rinkoje. Nedarbo teorijos. Diskriminacija darbo rinkoje. Skaityti daugiau
Ekonometrika (6)Ekonometrika. Asimetrinių ryšių tarp kintamųjų egzistavimas. Multikolinearumas. Heteroskedastija. Liekamųjų paklaidų autokoreliacija. Kintamųjų specifikavimo problema. Langų egzistavimas. Laginis kintamasis. Ekonometrikos sritys. Modelis. Modelio aspektai. Aplinka. Modelio adekvatumas. Modeliavimas. Tyrimo etapai. Atsitiktinis dydis. Atsitiktinis kintamasis. Atsitiktinių kintamųjų klasifikacija. Kiekybinis atsitiktinis kintamasis. Kokybinis atsitiktinis kintamasis. Pseudokintamasis. Laiko eilutė . Veiksnių grupės. Ekonometrikos modelio sudarymo etapai. 1-ojo etapo uždaviniai. 4-ojo etapo uždaviniai. Matavimas. Matavimo skalės. Ekonometrikos eksperimento struktūriniai dėmenys. Eksperimento rūšys. Aktyvaus eksperimento sunkumai. Stebinių užrašymo formos. Stebinių tipai. Blokuotieji duomenys. Duomenų statistinės diagramos. Stebinių priešanalizės esminiai klausimai. Duomenų normalumo tikrinimas. Nepriklausomų kintamųjų ryšiai. Funkcinis ryšys. Koreliacinis ryšys. Koreliacijos koeficientas. Stjudentas. Vidutinė aproksimavimo paklaida. Vidutinis elastingumo koeficientas. Gauso-Markovo prielaidos. Tiesinės regresijos lygtis. Koeficiento b reikšmingumas. Determinacijos koeficiento reikšmingumas. Determinacijos koeficientas. Liekamoji paklaidų kvadratų suma RSS. Bendroji paklaidų kvadratų suma TSS. Regresijos kvadratų suma ESS. Fišerio kriterijus. Pataisytas determinacijos koeficientas. Pasikliautinasis intervalas. Polinkis b. Kirtimas a. Lyginant regresijos modelius. Daugialypės regresijos funkcija. Daugialypės regresijos modelyje, išvadoms taikomi Fišerio ir Stjudento kriterijai. Daliniai koreliacijos koeficientai. Prognozavimas. Naivieji prognozės modeliai. Adaptyvieji prognozės modeliai. Racionaliosios prognozės modeliai. Regresijos modelio koeficiento savybės. Heteroskedastija. Heteroskedastija nustatoma. Autokoreliacija. Kintamojo pakaitalas. Ekonometrinių lygčių sistema. Endogeniniai kintamieji. Egzogeniniai kintamieji. Pasiūlos kreivei kylant aukštyn ir paklausos kreivei pasislinkus į dešinę. Kai pasiūlos kreivė horizontali. Kai pasiūlos kreivė vertikali. Išskirtys nustatomos. Stebinių įtakos indeksas. Standartizuota liekana. Kuko matas. Skaityti daugiau
EkonomikaRinka. Paklausa ir pasiūla. Kaštai ir pelnas. Kainų politika. Bendras vidaus produktas. Cikliniai svyravimai. Fiskalinė politika. Bankai. Ekonomikos augimas. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Skaityti daugiau
Ekonomika (102)Pagrindiniai ekonomikos sektoriai ir nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) kaip baigtinių prekių ir paslaugų kainų suma. Nominalusis ir realusis BNP. BNP kaip pajamų ir kaip išlaidų suma. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: Bendrasis vidaus produktas (BVP), Grynasis nacionalinis produktas (GNP), nacionalinės, asmeninės bei disponuojamos pajamos. Bendrosios paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Polinkis vartoti. Taupymas. Polinkis taupyti. Taupymo funkcija. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiūlos kreive. AD ir AS pusiausvyra. Recesinis ir infliacinis tarpsnis. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Fiskalinės (iždo) politikos priemonių naudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Pinigų kilmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis (MI, MII, MIII). Pinigų pasiūla ir paklausa. Paklausa ir palūkanų norma. Bankų atsiradimas ir jų funkcijos. Būtino rezervo principas. Pinigų pasiūlos plėtimas ir mažinimas. Pinigų multiplikatorius. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūlos kontrolės bei reguliavimo būdai. Monetarinė politika: esmė ir tikslai. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo rūšys. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo politika. Infliacija ir jos formos. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos kaštai ir pasekmės. Infliacijos mažinimo keliai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Ekonomikos augimo sąvoka ir pasekmės. Ekonominio augimo veiksniai. Gamybos funkcija. Ekonominio augimo ribos ir kaštai. Verslo ciklas. Valiutų rinka. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso elementų kitimas. Skaityti daugiau
Ekonomika (104)Įmonė, jos tikslai ir funkcijos. Įmonių klasifikavimo kriterijai: nuosavybė, rinkos pozicija, dydis, veiklos pobūdis. Įvairių įmonių rūšių (individualios įmpnės, ūkinės bendrovės, akcinės bendrovės) privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės veiklos principai. Akcijos ir jų rūšys. Kontrolinis akcijų paketas. Kaštų samprata. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Alternatyvieji (ekonominiai) kaštai. Eksplicitiniai (buhalteriniai) ir implicitiniai (nuomojami) kaštai. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji, vidiniai ir ribiniai gamybos kaštai. Normalusis, ekonominis ir bendrais pelnas. Ekonominio pelno siekimas ir išteklių paskirstymas. Rinkos struktūra ir jos požymiai. Tobulosios konkurencijos rinkos modelio ypatybės. Monopolinė rinka. Monopolijų rūšys. Antimopolinė politika: įstatymai ir reguliavimas. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Darbo rinkos specifika. Darbo pasiūla ir paklausa. Tobulosios ir netobulosios konkurencijos darbo rinka. Darbo užmokestis kaip darbo kaina. Nominalusis ir realusis darbo užmokestis. Darbo užmokesčio skirtumai ir juos lemiantys veiksniai. Kapitalo rinka. Skolinamojo kapitalo paklausa ir pasiūla. Palūkanos. Realioji ir nominalioji palūkanų norma. Vertybinių popierių rinka. Akcijų kursas ir jo veiksniai. Investitorių rizika, pelnas ir nuostoliai. Nuomos santykiai rinkos ūkyje. Žemės rinka. Žemės renta. Žemės kaina. Nacionalinis produktas, jo skaičiavimo tikslai. Bendras vidaus produktas, jo dydžio nustatymo metodologiniai pagrindai. Nominalusis ir realusis bendras vidaus produktas. BVP defliatorius. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas. Pagrindiniai visuomenės ekonomikos tikslai. Ekonomikos augimo samprata. Skaityti daugiau
Ekonomika (11)Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Sąmatos ir jų rūšys. Kainos ilgio lokalinės sąmatos. Statybos kainos nustatymas konkursuose, Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Fondų vertės rūšys. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Investicijos. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Apskaitos sąvoka. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. Statybos sąmatinė vertė. Sąmatinė ir faktinė savikaina. Gamybos išlaidos ir rentabilumas. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Apskaitos tikslas ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai ir trūkumai. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Skaityti daugiau
Ekonomika (110)Ekonomikos teorija. Ekonomika. Žmonių ūkinė veikla. Ūkinės veiklos bruožai. Verslumas. Racionalumas arba ūkiškumo principas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonominės gėrybės bruožai. Pagrindiniai ekonomikos mokslo tyrimo metodai. Mokslinės abstrakcijos metodas. Abstrahavimas. Funkcinės analizės indukcija. Dedukcija. Ekonominiai eksperimentai. Grafikų metodas. Ekonomikos ir ekonominės politikos tikslai. Ekonominių sistemų tipai. Gamyba. Gamybos galimybių riba. Alternatyvieji kaštai. Rinkos, rinkos struktūros, pasiūla ir paklausa. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos ribotumo šaltiniai. Paklausa ir pasiūla. Pasiūlos ir paklausos elastingumas. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Elastingumas geometriniu metodu. Elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Naudingumo teorijos prielaidos. Vartotojo elgsenos analizė. Ribinė substitucijos norma. Mažėjanti ribinė pakeitimo norma. Firma ir produkcijos kaštai. Ribinė techninė substitucijos norma. Bendrasis darbo produktas. Vidutinis darbo produktas. Ribinis darbo produktas. Kaštai trumpuoju laikotarpiu. Kaštai ilguoju laikotarpiu. Izokostė. Rinkos struktūrų tipai. Firmos veiklos galimybės. Gamybos veiksnių rinka. Palūkanos. Darbo užmokestis. Skaityti daugiau
Ekonomika (114)Ekonomikos teorijos objektas. Pagrindinės ekonominės kategorijos. Rinka ir jos funkcijos. Paklausos ir pasiūlos sąvokos. Pasiūlos ir paklausos kreivių logika. Pusiausvyra rinkoje. Elastingumas ir jį lemiantys veiksniai. Naudingumo teorija. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Trumpas, ilgas ir labai ilgas laikotarpis ekonomikoje. Kaštų bei pelno sąvokos ir jų rūšys. Konkurencijos rūšys. Pagrindinių rinkos tipų palyginimas. Tobulos konkurencijos rinka ir esminiai jos bruožai. Efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolinės konkurencijos rinka ir esminiai jos bruožai. Oligopolinė rinka ir esminiai jos bruožai. Susidarymo prielaidos. Monopolijų susidarymo būdai. Valstybinė monopolijų kontrolė. Bendras nacionalinis produktas ir jo sudėtis. Pridėtinės vertės samprata. Bendro nacionalinio produkto (BNP) trūkumai. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apskaičiavimas išlaidų būdu. Bendro nacionalinio produkto (BNP) apskaičiavimas pajamų būdu. Visuminės paklausos ir visuminės pasiūlos samprata. Pusiausvyros nacionalinis produktas. Visuminės paklausos pokyčiai, juos lemiantys veiksniai. Cikliniai svyravimai ir jų priežastys. Recesinis ir infliacinis tarpsniai. Jų grafinis vaizdavimas. Fiskalinė politika: jos tikslai ir priemonės. Biudžetas ir jo balansas. Biudžeto deficitas ir jo finansavimo būdai. Pinigai, jų kilmė ir funkcijos. Pinigų bankai ir jų veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Centrinio banko pinigų pasiūlos reguliavimo priemonės. Monetarinė politika: jos tikslai ir priemonės. Fiskalinės ir monetarinės politikos priemonės esant recesiniam tarpsniui. Fiskalinės ir monetarinės politikos priemonės esant infliaciniam tarpsniui. Užimtumas ir nedarbas. Nedarbo tipai. Infliacijos esmė, jos tipai ir sąryšis su nedarbu. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Absoliutusis ir lyginamasis pranašumas. Tarptautinė prekybos politika, jos rūšys ir priemonės. Skaityti daugiau
Ekonomika (120)Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Natūrali monopolija. Absoliučioji arba grynoji monopolija. Monopolijos valdžia. Monopolinės firmos produkcijos paklausa. Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos. Monopolinės firmos pelno maksimizavimas. Monopolinė pusiausvyra ir paklausos. elastingumas. Monopolinės firmos pasiūla. Kainų diskriminacija monopolijos sąlygomis. Kainų diskriminacija. Pirmojo laipsnio arba tobuloji kainų diskriminacija reiškia. Monopolinės konkurencijos rinkos bruožai. Firmos pelno maksimizavimas trumpuoju laikotarpiu. Firmos pelno maksimizavimas ir pusiausvyra monopolinės konkurencijos rinkoje ilguoju laikotarpiu. Nekaininė konkurencija ir jos reikšmė. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Oligopolinės rinkos bruožai. Stabilios kainos modelis. Kartelio modelis. Ekonominės rentos esmė. Ekonominė renta. Palūkanos. Skaityti daugiau
Ekonomika (14)Ekonomikos termino kilmė. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomikos teorija. Dabartinė ir 3 gamybos veiksnių teorija. Psichologinė (subjektyvioji) ekonomikos teorijos kryptis. Neoklasikinė ir keinsinė ekonomikos minties kryptis. Socializmo ekonominių idėjų raida, jo istorinė vieta. Ekonomikos mokslas, jo keliami uždaviniai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Poreikių ir išteklių vieta ekonomikoje, jų klasifikavimas. Rinkos ir planinio ūkio palyginimas. Ekonominės veiklos apytakos schema, jos veikimas. Paklausos sąvoka. Paklausos dėsnis, jo veikimas. Priežastys, sukeliančios paklausos padidėjimą, mažėjant kainoms. Paklausos kreivė. Įvairus veiksniai, turintys įtakos paklausai. Paklausos kreivės pasislinkimas. Vartotojų pajamų įtaka paklausai. Paklausos kreivės pasislinkimas, didėjant ir mažėjant pajamoms (pagal prekių kokybę). Pajamų pasiskirstymo įtaka paklausai. Kitų prekių kainų įtaka paklausai. Paklausos kreivės pasislinkimas: duotos prekės kainos didėjimo ir mažėjimo atvejai. Pasiūlos sąvoka. Pasiūlos dėsnis, jo veikimas. Pasiūlos kreivė. Veiksniai, turintys įtakos pasiūlai. Pasiūlos kreivės pasislinkimas. Paklausos ir pasiūlos sąveika. Rinkos pusiausvyros schemos analizė. Nukrypimai nuo rinkos pusiausvyros. Vartotojo ir gamintojo rinka. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Konkurencija, jos kryptys ir pasekmes. Adam Smith apie grynosios konkurencijos mechanizmą. Tobula konkurencija, jos funkcionavimo sąlygos. Monopolija. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Oligopolija ir jos rūšys. Monopolinė konkurencija. Rinkos struktūros tipų palyginimas. Monopsonija ir oligopsonija. Tobulos konkurencijos darbo rinkoje prielaidos. Darbo pasiūla, jos ryšys su laisvalaikiu. Darbo paklausa, jos sąveika su kitais gamybos veiksniais. Profsąjungos ir darbo pasiūlos monopolizacija. Darbo paklausos monopolizacija. Dvipusė monopolija, kolektyvinės derybos. Darbo užmokesčio diferencijos dėsningumai. Gamybos veiksnių vieta rinkoje. Nuomos santykiai. Rinkos ribotumo priežastys ūkinės politikos požiūriu. Valstybės vaidmuo ir ekonomikos efektyvumas. Ekonomikos klausymai, kurie ne rinkos metodais sprendžiami efektyviau. Vyriausybes išlaidos, jų klasifikavimas. Vyriausybės pirkimai. Transferinės išmokos. Vyriausybės pajamos. Konkurencija ir jos pasekmės. Nacionalinis turtas ir nacionalinis produktas. Bendrasis nacionalinis produktas. Visuomenės gerovės įvertinimas. Nelegalioji ekonomika. Ūkinės veiklos ciklai. Ciklinių svyravimų priežastys. Nedarbo problema. Dž. Keinsas apie nedarbą. Nedarbo apskaita, jos problemos. Nedarbo formos. Visiškas užimtumas. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimas, jo pasekmių švelninimas. Infliacija, jos socialinės ir ekonominės pasekmės. Infliacijos tipai. Pajamų politika. Indeksavimas. Antiinfliacinė ūkio politika. Fiskalinė politika. Biudžeto balansas. Valstybės skola. Monetarinė politika, jos tipai. Ekonomikos stabilizavimo politika, jos kryptys. Ekonomikos augimas, jo tipai. Ekonomikos augimo nauda ir neigiamos pasekmės. Skaityti daugiau
Ekonomika (16)Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą tvarkančių dokumentų sistema. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. Sąmatos ir jų rūšys. Kainos ilgio lokalinės sąmatos. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimo esmė. Statybos įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Investicijos ir jų struktūra. Lyginamieji kapitaliniai įdėjimai. Kapitalo kaina. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios esamosios vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai bei trūkumai. Realizavimo ekonomikos svarbiausios sąvokos. Marketingo esmė ir principai. Produkcijos diferenciavimas. Produkcijos asortimento formavimo principai. Produkcijos kokybės sąvoka. Įmonės produkcijos kokybės strategija. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos sąvokos. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Gamybos finansavimo šaltiniai. Pelnas ir jo paskirstymas. Statybos sąmatinė vertė. Sąmatinė ir faktinė savikaina. Gamybos išlaidos ir rentabilumas. Skaityti daugiau
Ekonomika (24)Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo visuomenės mastu pasirinkimo problemos. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa. Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Vertės dėsnis. Vertė ir kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo teorijos praktinis taikymas, jo poveikis mokesčių efektui. Naudingumo teorija, jos prielaidos ir ydos. Indiferentiškumo teorija, pajamų ir substitucijos efektai joje. R. Gifeno paradoksas. Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Monopolijos pasekmės ir antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir priemonės (turėtų būti prielaidos?), kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos Palūkanų esmė. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Gamybos apimties nustatymo problema. Bendras nacionalinis produktas (BNP). Nominalusis ir realusis BNP. Faktinės ir sugretinamos kainos, kainų indeksas, BNP defliatorius. BNP kaip išlaidų suma. BNP kaip pajamų suma. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Verslo ciklai, jų sąvoka: ilgalaikė tendencija, sezoniniai ir cikliniai svyravimai, ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Fiskalinė politika, jos esmė, tikslai ir priemonės. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų perkamoji galia. Infliacija, nedarbas ir pinigų kiekis. Bankai, jų atsiradimas, veikios principai, centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės ir fiskalinės politikos pasekmių traktavimas. Užimtumas ir nedarbas, jo rūšys ir formos. Nedarbo ir infliacijos tiesioginis ryšis. Infliacija, jos turinys ir mechanizmas. Antiinfliacinės politikos esmė ir priemonės. Ekonomikos augimas: sąvoka, veiksniai ir pagrindiniai nacionalinio produkto apimties rodikliai, gėrybės ir kaštai. Tarptautinės investicijos: tiesioginės, portfelinės investicijos, pinigų ir kapitalų tarptautinių kreditų rinkos. Ekonomikos nuostatų modeliavimas. Skaityti daugiau
Ekonomika (26)Mikroekonomika. Makroekonomika. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Tobula ir netobula konkurencijos. Paklausa ir pasiūla, jų pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai. Pasiūlos elastingumo variantai. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Kaštai ir pelnas: kaštų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Nominalusis ir realusis BNP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). BNP skaičiavimo būdai. BNP kainų defliatorius. Kiti BNP skaičiavimo rodikliai. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Ekonomikos augimas. Augimo samprata ir veiksniai. Ekonomikos augimo gėrybės ir kaštai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Skaityti daugiau
Ekonomika (27)Makroekonomika. Mikroekonomika. Gamyba ir jos veiksniai. Prekė. Gamyba. Efektyvumas. Gamybos veiksniai. Lyginamasis pranašumas. Masto ekonomija. Ekonominė renta. Pelningumo rodikliai. Atsargų apyvartumo koeficientas. Finansinės būklės rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. Darbo jėgos veiksnys. Darbo užmokesčio formos. Kapitalo samprata ir reikšmė. Paklausos, pasiūlos dėsniai. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pinigai ir bankai. Pagrindinės pinigų funkcijos. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų pinigai. Vertė. Valiutų kursas. Infliacija ir defliacija. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Skaityti daugiau
Ekonomika (29)Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo alternatyvūs kaštai. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa. Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir prielaidos, kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo užmokestis ir jo kitimo veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos, jų esmė, normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys, jos reguliavimo problemos. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai. Skaityti daugiau
Ekonomika (3)Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Sąmatos ir jų rūšys. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Lokalinės sąmatos. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipologija. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingos gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Investicijos ir jų struktūra. Svertinė kapitalo kaina. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios dabartinės vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai bei trūkumai. Inovacijų sąvoka ir turinys. Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Buhalterinės ir finansinės atsakomybės balansai. Sąmatinė ir faktinė savikainos. Skaityti daugiau
Ekonomika (33)Pirmiausia ekonomika kaip dalykas. Ekonomika kaip mokslas. Ekonomiką kaip gyvenimo realybė. Pagrindinės ekonomikos sąvokos. Ištekliai. Infliacija. Nedarbas. ekonominiai tikslai. Veiklos efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ištekliai. Kapitalas. Gamyba. Rinka, jos funkcijos. Rinkų tipai. Monopolizacijos veiksniai. Rinkos privalumai ir trūkumai. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Paklausa ir pasiūla. Paklausos kreivės poslinkiai. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos sąveika. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo veiksniai. Pajamos. Vartotojo elgsena. Kaštai. Pelnas. Kaina. Nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Pinigai. Bankai. Monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Valstybinė užsienio prekybos politika. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Skaityti daugiau
...