Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos laboratoriniai darbai
Ekonomikos laboratoriniai darbai

(12 darbai)

Darbo ekonomika (7)7 laboratorinių darbų ataskaita. Įvadas. Laboratorinis darbas Nr.1. Pasinaudojant Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, užpildyta lentelė. Laboratorinis darbas Nr. 2. Pasinaudojant pateiktais statistikos duomenimis užpildoma lentelė. Laboratorinis darbas Nr. 3. Naudojantis Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, apskaičiuoti trūkstami visos Lietuvos duomenys. Laboratorinis darbas Nr. 4. Pasinaudojus Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, užpildoma lentelė duotiems metams ir duotosioms veiklos rūšims. Laboratorinis darbas Nr. 5. Pasinaudojus Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, užpildoma dėstytojo duotiems metams ir duotoms ekonominės veiklos rūšims lentelė. Laboratorinis darbas Nr. Pasinaudojant Lietuvos statistikos metraštyje pateiktais duomenimis, užpildomos dėstytojo duotosioms veiklos rūšims lentelės. 9lentelė.Pramonė ir jos darbininkų DU. Laboratorinis darbas Nr. 7. Apskaičiuojama ligonių gaunama ligos pašalpa, remiantis ankstesnių laboratorinių darbų duomenimis (5 laboratorinio darbo) ir statistikos departamento informacija nuo 2009 metų. Pasirenkame vidutinį mėnesinį šalies sektoriaus maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos ekonominės šakos bruto darbo užmokestį (1422.7 Lt vyro, 1093.3 Lt moters). Išvados. Skaityti daugiau
Ekonometrija (13)Preliminari duomenų analizė.Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – susipažinti su eksperimentinių duomenų generavimo principais ir preliminarios duomenų analizės metodais. Darbo eiga. Preliminari duomenų analizė programa "Eviews". Eksperimentinių duomenų generavimas. Eksperimentinių duomenų grafinė analizė. Eksperimentinių duomenų tinkamumo įvertinimas. Kintamųjų koreliacinės sąveikos įvertinimas. Aprašomosios statistikos charakteristikos. Duomenų tinkamumas: normalaus pasiskirstymo identifikavimas. Pradinių duomenų grafinė analizė. Koreliacinės sklaidos matrica. Koreliacinė matrica. Dalinė koreliacija. Darbo ataskaita. Darbo uždaviniai. Porinė tiesinė regresija "Excel" skaičiuokle Sudaroma pradinių duomenų lentelė. Kintamųjų grafinė sklaida. Regresinio modelio ekonominė prasmė. Regresijos rezultatai ir jų įvertinimas. Kintamojo y elastingumas veiksnio x2 atžvilgiu. Porinė tiesinė regresija SPP – tais SPP – tais "Statistika" ir "EViews". Regresijos rezultatai SPP – tu "Statistica". Regresijos rezultatai SPP – tu "EViews". Regresijos sudarymas Excel. Determinantų reikšmės. Apskaičiuotos modelio reikšmės. netiesinės regresijos modelis. Darbo ataskaita. Darbo uždaviniai. Netiesinė laipsninė regresija "Excel" skaičiuokle. Pakartojami y ir x2 pradiniai duomenys. Bendroji laipsninės regresijos lygtis. Sudaroma grafinė iliustracija. Tiesinės transformacijos formulė. Logaritmuoti pradiniai duomenys. Sudaroma grafinė iliustracija. Tiesinės transformacijos rezultatai. Tiesinės transformacijos analitinė išraiška. Antilogaritmavimas. Laipsninės regresijos ekonominė prasmė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x2 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x2 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Prognozavimas "Excel" – yje pagal tiesės (TREND) ir eksponentinę (GROWTH) funkcijas. Bendroji tiesės (TREND) ir bendroji eksponentinė (GROWTH) funkcijos. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x2 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x2 vidurkį. Faktinės (1–40) ir prognozuojamos (41) modelio reikšmės pagal tiesės (TREND) ir eksponentinę (GROWTH) funkcijas. Faktinės ir prognozuojamos modelio reikšmės pagal tiesės ir eksponentinę funkcijas. Vidutinė absoliutinė procentinė paklaida. Netiesinė laipsninė ir eksponentinė regresija. SPP – tais "Statistica" ir "EViews". Laipsninė regresija SPP – tu "Statistica". Laipsninės regresijos lygtis ir R2. Dispersinė analizė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x1 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x1 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Eksponentinė regresija SPP – tu "Statistica". Eksponentinės regresijos lygtis ir R2. Dispersinė analizė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x1 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x1 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Netiesinės regresijos rezultatai su "EWievs". Eksponentinės regresijos rezultatai su "EWievs". Išvados. Dauginės tiesinės regresijos modelis (skenuota). Klasikiniai laiko eilučių prognozavimo modeliai (skenuota). Skaityti daugiau
Ekonometrija (15)3 laboratorinių darbų ataskaita. 1 Laboratorinis darbas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Pardavimų analizė pagal prekes. Analizė pagal vadybininkus. Analizė pagal padalinius. 2 Laboratorinis darbas. Palūkanų skaičiavimai. Paskaičiuoti Linijiniu ir Anuiteto metodu paskolos ir palūkanų gražinimo mėnesinius mokėjimus. Naudodami Goal_Seek funkciją raskite (Galioja 1 punkto paskolos parametrai). 3 Laboratorinis darbas. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. 1 užduotis: Sudarykite uždavinio sąlygą, analogišką aprašyme Solver Excel 1.pdf pateiktajam pavyzdžiui, naudodami savo individualią informaciją. Sugalvokite trijų gaminių pavadinimus. Gamybos plano apribojimams įvesti panaudokite šiuos tris savo skaičius: registracijos lapuose nurodytą numerį, pavardės raidžių skaičių, gimimo dieną. Apribojimų skaičius gamybai, paklausai, o taip pat tam, kad būtų gauti neneigiami sprendiniai, turi būti ne mažiau, kaip 6. 3 užduotis: Užduoties tikslas –išspręsti įmonės rinkodaros išlaidų reklamai uždavinį pagal aprašymą SolverExcel 2.pdf, pateiktą psl. 435. Pasirinkite gaminį, kuriam būtų būdingas sezoniškumas, t.y. pardavimai priklausytų nuo metų laikų ar būtų skirtingi įvairiomis savaitės dienomis. Sudarykite rinkodaros išlaidų lentelę panaudodami aprašymo 14 lentelėje (psl. 436) pateiktas formules. Ribojimams panaudokite savo registracijos lape nurodytą skaičių Nr.*1000. Skaityti daugiau
Ekonometrika (5)Laboratorinių darbų ataskaitos: Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos sudarymas ir diagramų braižymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Vienmatės regresijos modelis. Vienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Laboratorinių darbų išvados. Darbas iliustruotas brėžiniais. Skaityti daugiau
Ekonomikos laboratoriniai darbai3 ekonomikos laboratoriniai darbai. Grafikai, skaičiavimai, lentelės. Skaityti daugiau
Investicijų aplinkaLaboratorinio darbo nr. 1 ataskaita. Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius prekybos statistikos 2007 – 2011 metų duomenų analizė. Investuotojams naudinga informacija, pateikta Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo tinklalapyje. Investuotojams naudinga informacija, pateikta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos tinklapyje. Skaityti daugiau
Kelių transporto produkcijos savikaina (2)Ekonomikos namų darbas Nr. 1. Užduotis: Aprašyti kelių transporto produkcijos savikainą. Paskaičiuoti kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliaciją lengvajam automobiliui. Paskirstyti pelną, jeigu. Grafiškai atvaizduoti savikainos sudedamąsias dalis, pagal atliktus skaičiavimus. Skaityti daugiau
Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimasLaboratorinis darbas Nr. 4. 7 variantas. Šio darbo tikslas – ištirti pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelno priklausomybę nuo akcijų rinkos kainos. 1 užduotis. 1 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo pirktas, litais. 2 užduotis. 2 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo parduotas, litais. 3 užduotis. 3 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo pirktas, litais. 4 užduotis. 4 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo parduotas, litais. 5 užduotis. 5 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais. 6 užduotis. 6 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, litais. 7 užduotis. 7 lentelė. Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, litais. 8 užduotis. 8 lentelė. Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais. 9 užduotis. 9 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, ir pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais. Skaityti daugiau
Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas (2)Laboratorinio darbo nr. 5 ataskaita. 3 variantas. Darbo tema: Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas. Darbo tikslas: Ištirti pirkimo ir pardavimo sandorių pelno priklausomybę nuo akcijų rinkos kainos. 1 užduotis. Pirkote pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 50 Lt, sandorio premija – 220 Lt. 2 užduotis. Pardavėte pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 42 Lt, sandorio premija – 280 Lt. 3 užduotis. Pirkote pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 30 Lt, sandorio premija – 170 Lt. 4 užduotis. Pardavėte pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 28 Lt, sandorio premija – 150 Lt. 5 užduotis. Turite 300 paprastųjų akcijų ir 3 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina 45 Lt, sandorio premija – 270 Lt. 6 užduotis. Pirkote 400 paprastųjų akcijų ir 4 pardavimo pasirinkimo sandorius šioms akcijoms. Pardavimo pasirinkimo sandorių vykdymo kaina 35 Lt, sandorio premija – 250 Lt. 7 užduotis. Pirkote 3 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 40 Lt, ir 3 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio premija – 190 Lt. 8 užduotis. Pardavėte 4 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 35 Lt, ir 4 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio premija – 240 Lt. 9 užduotis. Pirkote vieną pirkimo pasirinkimo sandorį paprastosioms akcijoms, kurio vykdymo kaina 32 Lt, vieną pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 40 Lt ir pardavėte 2 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina – 36 Lt. Pasirinkimo sandorio premija – 200 Lt. Skaityti daugiau
Ranginės koreliacijos įvertinimasRanginės koreliacijos įvertinimas. Probleminė situacija. Užduotis – taikant ranginių kintamųjų tarpusavio koreliuotumo vertinimo būdus (Spirmeno ir Kendalo) nustatyti, kurių dviejų ekspertų nuomonės labiausiai dera ir tai statistiškai pagrįsti. Apibendrinimas. Antra. Apibendrinimas. Dažninių kintamųjų koreliacinės sąveikos įvertinimas. Probleminė situacija. Užduotis – dažninių kintamųjų koreliacijos įvertinimui adaptuotu χ2 kriterijumi nustatyti, ar skiriasi patyrusių ir ką tik pradėjusių žurnalisto karjerą apklaustųjų nuomonės. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Rokiškio sūrio (RSU1L) akcijų kainos grafikų sudarymas ir analizėLaboratorinis darbas NR. 2. Šio darbo tikslas – sudaryti duotos akcijos kainų grafikus bei pateikti jų įvertinimus. Akcijos yra nuosavybės vertybiniai popieriai pažymintys jų savininkų dalį bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines ir neturtines teises. Informacija apie "Rokiškio sūrio" akcijos vidutinę kainą ir apyvartą dienos trukmei. Rokiškio sūrio" akcijos kainos savaitės trukmei. "Rokiškio sūrio" akcijos kainos mėnesio trukmei. Skaityti daugiau
Vienmatės regresijos modelisVienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Apskaičiuotų įverčių reikšmingumo tikrinimas. Elastingumo koeficiento apskaičiavimas. Liekamosios paklaidos reikšmių apskaičiavimas. Tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių standartinių paklaidų apskaičiavimas. Priklausomo kintamojo pasikliaujamųjų intervalų apskaičiavimas. Prognozuojamų priklausomo kintamojo reikšmių apskaičiavimas. Skaityti daugiau