Šperos.lt > Ekonomika > Ekonomikos kursiniai darbai
Ekonomikos kursiniai darbai

(108 darbai)

Akredityvų panaudojimas tarptautiniuose atsiskaitymuoseĮvadas. Akredityvo esmė ir sąvoka. Akredityvų formos ir rūšys. Akredityvų formos. Akredityvų rūšys. Atsiskaitymų pagal akredityvus teisinis reguliavimas. Atsiskaitymų pagal akredityvus tvarka. Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyviai. Atsiskaitymų pagal akredityvą dalyvių pareigos ir atsakomybė. Akredityvo atidarymo tvarka. Dokumentinio akredityvo vykdymas. Akredityvų privalumai ir trūkumai. Dokumentinių akredityvų įkainių analizė lietuvos bankuose. Latvijos ir estijos bankų dokumentinių akredityvų įkainiai. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Aukso standarto istorijos apžvalga. Bretton Woods sutartisĮvadas. Aukso standartas. Aukso standarto veikimo sąlygos. Aukso standarto reguliavimo mechanizmas. Klasikinis aukso standartas (1870–1914). Aukso standarto veikimo įvertinimas. Bretton Woods sistema. Bretton Woodse sukurtos organizacijos. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtotės bankas. Tarptautinis valiutos fondas. Doleriu pagrįstam aukso keitimo standartui būdingi bruožai. Bretton Woods sistemos žlugimas. Dolerio hegemonija. Išvados. Skaityti daugiau
Biodegalų gamyba: atsiradimo priežastys ir pasekmėsĮvadas. Darbo tikslas - įvertinti biodegalų gamybos rezultatus ir plėtros problemas. Biodegalų atsiradimas, gamyba ir plėtra. Biodegalų ekologinė nauda. Biodegalų gamybos plėtra ir privalumai Europos Sąjungoje. Bioetanolio gamyba pasaulyje ir Lietuvoje. Bioetanolio gamyba Lietuvoje. Biodyzelino gamyba pasaulyje ir Lietuvoje. Teršalų emisija, vartojant biodyzeliną. Biodyzelino gamyba Lietuvoje. Biodegalų gamybos perspektyvos. Biodegalų gamybos ir naudojimo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo biržų vaidmuoĮvadas. Situacija darbo rinkoje. Darbo birža. Darbo biržos veikla per 15 metų. Pagrindinės darbo biržos funkcijos. Bedarbių registravimas ir pašalpų mokėjimas bedarbiams. Aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
E-komercija (2)Įvadas. Trumpa interneto istorija. Komercializacija. Interneto paslaugos. Pasaulinis voratinklis. WWW charakteristika. WWW versle. Elektroninės komercijos samprata. E-komercijos vystymasis ir jo "stabdžiai". E-komercija Europos Sąjungoje. Elektroninės komercijos modeliai. Verslas – Verslui (B2B). Elektroninės prekyvietės (E-marketplaces). Verslas – Vartotojui (B2C). Vartotojas – Vartotojui (C2C). Vartotojas – Vartotojui (C2C). Elektroninė komercija ir globalizacija. Komercijos augimas pasaulio regionuose. Elektroninio verslo stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių (SSGG) analizė. Išvados. Skaityti daugiau
E-komercija (6)Reziume. Įvadas. Literatūros analizė. E – komercija. Bendra naujos marketingo aplinkos ir e-komercijos apžvalga. E - komercija pasaulyje: kokios prekės ir paslaugos perkamos labiausiai. E - komercijos ciklas. E - komercijos veikla. Tiekėjų galimybės ir pranašumai. E-komercijos formos. Verslas – verslui (B2B). E- tarpininkai. Verslas – vartotojui (B2C). E -komercijos pavyzdžiai. Kodėl e – komercija populiarėja? E- komercijos pranašumai ir trūkumai. Kodėl vartotojai perka internete. E - komercijos įtaka bei ateities perspektyvos. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
E-verslo modelio pritaikymas TNT kompanijaiĮvadas. Įmonės pristatymas. E-verslo modelio parinkimas. Bendrojo elektroninio verslo modelio pritaikymas. Elektroninio verslo modelio pritaikymas. Sukuriama modelio vertė. Laiko sąnaudos. Paslaugų kokybė. Kaštų mažinimas. Konkurencinis pranašumas. Skaityti daugiau
Ekonomika (52)Įžanga. Rinkos struktūra, ūkis, jo vystymosi tendencijos bei problemos. Gamybos reikšmė, jos veiksniai ir jų tinkamas funkcionavimas. Gamybos veiksnių klasifikacija, jų pasiūla ir paklausa. Nedarbas, kainų kitimo ir poveikis ekonomikos rinkai. Ekonomikos galia, garantuojanti patenkinamą išteklių ir darbo naudojimą. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonomikos globalizacijaSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti globalizacijos poveikį finansų rinkoms, panagrinėti pačią globalizacijos sampratą, transnacionalinių korporacijų veiklą bei globalinę veiklą, išsiaiškinti kaip globalizacija veikia verslą bei prekybą. Šiuolaikinė finansų globalizacija ir globalinių finansų rinkų plėtra. Finansų rinkos. Globalizacijos samprata. Globalizacija ir bankų sektoriaus restruktūrizavimas. Transnacionalinės korporacijos ir globalūs gamybos tinklai. Transnacionalinės korporacijos (TNK) ir globalūs gamybos tinklai. Tarptautinė konkurencija ir verslo organizavimo globalizacija. Verslo globalizacijos įtaka nacionalinei ekonomikai. Globalinė prekyba. Valstybių įsitraukimas į globalinę prekybos sistemą. Pasaulio prekybos organizacija kaip globalus valdymo rėžimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominė analizė: telekomunikacijų paslaugų teikimas AB "TEO LT"Įvadas. Įmonės aprašymas. Mikroaplinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Balanso ir pelno – nuostolio horizontali ir vertikali analizės. Įmonės balanso horizontalioji analizė. Įmonės balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali ir horizontali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Piramidinė analizė grynajam pardavimų pelningumui. Mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo analizė. Grandininis metodas ilgalaikių įsipareigojimų rodikliui. Probleminės sritys ir siūlymai. Skaityti daugiau
Ekonominės veiklos analizė: UAB "Danone"Įvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB "Danone" valdymo tvarką, įmonės veiklos turinį, jos specifiką. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Trumpalaikis turtas. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko planavimas ir apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės atsargos, sandėliavimo ir transporto ūkio organizavimas. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Transporto ūkio organizavimas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina. Kainų nustatymo metodai. Pardavimų planavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominiai verslo principai LietuvojeĮvadas. Verslo įmonės Lietuvoje. Pagrindinių ekonominių verslo principų apžvalga. Pasirinkimo rinkoje laisvė ir konkurencija. Prekinių mainų abipusė nauda prekės pirkėjui ir pardavėjui. Pelno siekio principas. Gamybinės komercinės veiklos (verslo paslaptis. Ekonominė verslo rizika. Visiška ekonominė atsakomybė už verslo rezultatus. Neperžengimas ribos, už kurios prekiniai mainai nepriimtini. Prekės pirkėjo ir pardavėjo savitarpio kontrolė. Ekonominiai verslo principai Lietuvoje. Išvados Skaityti daugiau
Ekonominių rodiklių skaičiavimas: UAB "Laimonas"Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Gamybos mastas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai. Gautinų medžiagų kiekis ir vertė. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Visų gaminių tiesioginės išlaidos. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Reikalinga elektros energija įrengimų, patalpų apšvietimui ir jos vertė. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbuotojų darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. Administracinės išlaidos. Pardavimų išlaidos. Vienų durų kaina ir vieno kvadratinio metro dailylenčių kaina. Pagamintinos ir parduotinos produkcijos vertė per metus. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno suma per metus. Išvados. Skaityti daugiau
Ekonominių veiklos rodiklių skaičiavimas ir analizė: UAB "Dirbtuvėlė"Įvadas. UAB "Dirbtuvėlė" veiklos rodikliai. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Darbuotojų pavaldumo schema. Elektros energijos poreikis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Nuomos išlaidos. Pakuotės išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinė savikaina.Įmonės veiklos sąnaudos. Komercinė savikaina. Pardavimo kaina. Grafikas. Pardavimo pajamos. Įmonės pelnas. Pardavimų pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninė prekyba (2)Įvadas. Elektroninės prekybos struktūra. Elektroninės prekybos samprata. Kas perkama ir parduodama internete? Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Atsiskaitymai elektroninėje prekyboje. Bankų vaidmuo. Bankų teikiamos paslaugos. Elektroninės atsikaitymo priemonės. Skaityti daugiau
Elektroninės komercijos istorijaĮvadas. Svarbiausi įvykiai elektroninės komercijos istorijoje. Elektroninė komercija ir edi (electronic data interchange). Elektroninės komercijos teisės kilmė. Elektroninės komercijos ekonominės šaknys. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninio verslo modeliai. Bendros elektroninės komercijos raidos tendencijos. Elektroninės komercijos privalumai ir trūkumai. Elektroninė komercija ir inovacija. Elektroninė komercija dabar. Išvados. Skaityti daugiau
Elektroninės komercijos tendencijosĮvadas. Elektroninės prekybos atsiradimo prielaidos, samprata bei struktūra. Globalus tinklas – naujasis pardavimų kanalas. E-komercijos sampratos aiškinimas. E-komercijos dalyviai bei tipai. E-komercijos procesas. E-komercijos brandos etapai. E-komercijos veiklos organizavimo ypatumai. Mokesčiai. Saugumas. Reklama. Pagrindiniai reklamos interneto tinkle skleidimo būdai. Internetiniai puslapiai. Reklaminiai skydeliai. E-komercijos plėtros tendencijos. Užsienyje. Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Elektros montavimo paslaugų įmonės AB "Saugi elektra" veiklos organizavimas ir ekonominis projekto pagrindimasSantrauka. Įvadas. Darbe yra pristatomas gyvenamojo kvartalo elektrifikavimo, ekonominis įgyvendinimas. Darbo objektas: Elektros montavimo paslaugų įmonės veiklos organizavimas ir ekonominis projekto pagrindimas. Darbo tikslas: susipažinti su elektros montavimo įmonės steigimu ir jos organizavimo principais, apskaičiuoti ir numatyti projekto vertę. Elektros montavimo paslaugų įmonės steigimas ir veikla. Elektros montavimo paslaugų įmonės tipas. Įmonės AB "Saugi elektra" misija ir vizija. Elektros montavimo paslaugų įmonės rinkos tyrimai. Elektros montavimo paslaugų įmonės marketingo komplekso elementai. Elektros montavimo paslaugų įmonės marketingas. Techninio projekto dokumentacija ir ekonominis pagrįstumas. Medžiagų ir elektros įrenginių žiniaraštis. Elektros įrenginių skaičius ir galia. Elektros montavimo darbų sąnaudos. Pagalbinių medžiagų poreikis. Objekto elektros įrenginių ir montavimo darbų sąmata. Kalendorinis elektros montavimo darbų grafikas. Elektromontuotojų darbo užmokesčio organizavimas. Energetinio ūkio metinės eksploatacijos išlaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Europos vertybinių popierių biržų veiklos ypatumaiĮvadas. Vertybinių popierių biržos atsiradimo istorija. Biržos. Vertybinių popierių birža ir jos paskirtis. Vertybinių popierių rinkos struktūra ir principai. Vertybinių popierių biržos valdymas. Prekybos ir atsiskaitymų sistema. Centrinė rinka. Prekybos sesijos atidarymas. Nepertraukiama rinka. Papildomi pavedimai. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Oficialus pasiūlymas. Viešas pardavimas. Vertybinių popierių rinkos charakteristika. Vertybinių popierių rinkos dalyviai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių saugojimas. Vertybinių popierių apyvarta. Vertybinių popierių kotiravimas. Europos vertybinių popierių biržos. Londono akcijų birža (D. Britanija). Vokietijos biržos. Paryžiaus birža (Prancūzija). Kitos Europos vertybinių popierių biržos. Išvados. Skaityti daugiau
Globalinės ekonominės problemosĮvadas. Globalizacijos sąvoka. Trumpa žmonijos globalinių problemų apžvalga. Globalinės ekonominės problemos. Nedarbas – globalinė ekonominė problema. Nedarbą mažinančios priemonės. Infliacija. Infliaciją mažinančios priemonės. Kuro išteklių bei energijos problema. Kuro išteklių bei energijos problemos mažinančios priemonės. Atliekos ir jų panaudojimas. Skurdas. Skurdą mažinančios priemonės. Skolų problema. Prekybos karų problema. Prekybos karų problemos sprendimo būdai. Korupcija – globalinė ekonominė problema. Globalinė problema – juodoji rinka. Demografijos problemos. Demografinių problemų mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
...