Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (59)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK. Rinka, jos funkcijos ir formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas, indiferentiškumas. Gifeno paradoksas. Mikroekonomika. Elastingumo samprata ir jos dydžiai. Pasiūlos ir paklausos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kastų tipai. Trumpas ir ilgas laikotarpio kaštai. Pastovūs kintamieji, ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimo rūšys. Makroekonomika. BVP samprata ir rodikliai. Skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumo svyravimo tipai. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Pinigų esmė, funkcijos ir formos. Vertybiniai popieriai ir jų vaidmuo. Valiutų kursai ir rūšys. Palūkanos. Palūkanų normos. Bankai. Bankų funkcijos, rūšys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Kreditai, jų formos ir rūšys. Infliacija, jos rūšys, pasekmės. Defliacija. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo mažinimo keliai. Infliacija ir nedarbas. Filisono kreivė. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Valstybės užsienio prekybos politika, jos formos. Muitai, jų tipai. Muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos, jų būdai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai. Viešieji pirkimai. Verslo įmonių rūšys.
  Ekonomika, špera(19 puslapių)
  2006-04-13
 • Ekonomika (60)

  Ekonomikos teorijos objektas ir sąvokos. Ekonomikos tikslai ir problemos. Poreikiai, ištekliai, galimybes. Rinkos ir vyriausybes vaidmuo ekonomikoje. Paklausa ir pasiūla: rinkos mechanizmas. Paklausa, jos veiksniai. Pasiūla, jos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Laisvosios rinkos vertinimas. Verslo organizavimas. Verslo struktūros, jų savybės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas, veiksniai, ryšys su bendrosiom pajamom. Pasiūlos elastingumas, veiksniai. Elastingumo praktinė svarba (elastingumas ir mokesčiai). Paklausa ir naudingumas (vartotojo elgsena). Bendrasis ir ribinis naudingumas, ryšys su paklausa. Optimalaus pirkimo taisyklė. Vertės paradoksas. Gamybos kaštai. Kaštų ir pelno sąvokos, jų diferenciacija. Kaštai trumpu laikotarpiu ir jo gamybos funkcija. Ilgo laikotarpio kaštai. Ekonominė kaštų samprata: alternatyviniai kaštai. Rinkos struktūra (tipai). Rinkos tipai, jų savybės. Tobula konkurencija, pelno maksimizavimas. Monopolija, pelno maksimizavimas, kontrolė. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Darbo rinka, jos veiksniai. Darbo užmokestis, jį sąlygojantys veiksniai. Ekonominė renta. Makroekonomikos matų sistema (rodikliai). Bendrasis vidinis produktas (BVP). BVP apskaitos būdai, jų trūkumai. Infliacija, nedarbas, ir kiti rodikliai. Visuminė paklausa. Visuminė paklausa, jos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Visuminės paklausos reguliavimas. Biudžetinė (fiskalinė) politika. Nacionalinis (valstybės) biudžetas, jo formavimas. Nacionalinio biudžeto naudojimas. Mokesčių politikos įtaka biudžetui. Pinigų (monetarinė) politika. Pinigų esmė ir funkcijos. Centrinis bankas, jo funkcijos. Pinigų masės reguliavimas. Ūkio stabilizavimo politika. Keinsistų ir monetaristų pagrindinės nuostatos. Stabilizavimo politikos priemonės. Politiniai ūkininkavimo ciklai. Tarptautine prekyba ir investicijos. Tarptautines prekybos nauda, barjerai ir liberalizavimas. Tarptautinės (užsienio) investicijos.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-04-14
 • Ekonomika (61)

  Ekonomika. Ekonominės sistemos. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ceteris paribus. Racionalus įmonės elgesys. Turtas.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • Ekonomika (62)

  Ekonomikos namų darbas: Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt, produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. Nustatykite kainą kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginis paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt/Lt. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašykite į 1 lentelę. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainai intervaluose. Nubrėžkite paklausos grafiką ir pažymėkite jame paklausos elastingumą. Nubrėžkite firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus bei parodykite jų tarpusavio ryšį. Paaiškinkite bendrųjų ir ribinių pajamų priklausomybę nuo paklausos elastingumo. Išvardinkite monopolinės rinkos ypatybes. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. Kai firmos produkcijos apimtis 2 tūkst. vnt., kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt., kai 4 tūkst. vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuokite materialines išlaidas produkcijos apimtims: 6, 8 ir 10 tūkst. vnt., jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt. kiekvienam 2 tūkst. vnt. gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. produkcijos vienetų, tai materialinių gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst.vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kaštai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst.Lt, o darbo kaštai W – atitinkamai 20, 60, 120, 200, 300, 420, 560 tūkst. Lt. Rezultatus surašykite į 2 lentelę. Nubrėžkite pastovių, kintamų, bendrųjų kaštų grafikus. Nubrėžkite monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Nubrėžkite monopolinės firmos ribinių pajamų ir ribinių kaštų grafikus ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • Ekonomika (63)

  Ekonomikos samprata. Įvairaus termino "ekonomika" traktuotės. Žemas nedarbo lygis – ką tai reiškia? Kaip apskaičiuoti užimtumo lygį, nedarbo lygį? Ką vadiname bedarbiu? Kaip veikia bedarbystė: žmogų-individą, šeimą, įmonę? Efektyvumas. Kokias žinote efektyvumo rūšis ir kuo jos skiriasi? Kokią reikšmę turi efektyvumo rodikliai įmonės veikloje? Koks rodiklis apibūdina kainų lygį? Kas nustato VKI (vartotojų kainų indeksą)? Kur ir kokių periodiškumu skelbiama tokia informacija? Pagal kokių prekių ir paslaugų grupes apskaičiuojamas VKI (vartotojų kainų indeksą). Išvardinti keletą pozicijų. Ar infliacija visada reiškia ekonominį nuosmukį? Kuo skiriasi hiperinfliacija nuo normalaus infliacijos lygio? Kaip apskaičiuojamas kainų indeksas? Teisingas pajamų paskirstymas. Ar socialinis teisingumas reiškia lygiavą? Paaiškinkite savo teiginį. Kas yra mokesčių mokėtojų požiūriu biudžeto pajamos, biudžeto išlaidos? Ekonomikos augimas. Ar augimas gali būti stichiškas? Kokiems mokslams priskiriamas įmonės ekonomikos mokslas ir su kokiais kitais mokslais jis siejasi? Ar įmonių ekonomika priskiriama makro ar mikro ekonomikos mokslams? Paaiškinkite, kaip suprantate įmonės ekonomikos mokslo filosofiją, teoriją ir technologiją? Kas yra įmonė? Pateikite kelias įmonės sampratas ir jas paaiškinkite. Ar galime traktuoti įmonę kaip sistemą? Paaiškinkite savo teiginį. Kokius sistemos požymius žinote? Ar įmonė juos atitinka? Kokie yra trys pagrindiniai įmonės požymiai? Kokius žinote įmonės išorinius ryšius? Ar įmonę veikia išoriniai veiksniai, ar ir įmonė gali daryti poveikį aplinkai? Paaiškinkite savo teiginį konkrečiu pavyzdžiu. Kodėl reikia klasifikuoti įmones – Lietuvos ūkio subjektus? Pagal kokius požymius galima klasifikuoti įmones? Ekonominių veiklos sričių klasifikatorius (EVSK): koks tai dokumentas? Kokie pagrindiniai Lietuvos Respublikos (LR) įmonių tipai? Palyginkite skirtingo tipo įmones pagal šiuos kriterijus – nuosavybės formą, valdymo organus, akcinio kapitalo dydį, įmonės darbuotojų skaičių. Pagrindinės įmonės veiklos sritys, paaiškinti tarpusavio sąveika? Kokios yra pagrindinės įmonės funkcijos? Ką vadiname rodikliu? Kodėl rodikliai taikomi ekonomikoje? Ekonominių rodiklių klasifikavimas. Pagrindinės ekonominių rodiklių grupės. Kuo skiriasi kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai?
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-19
 • Ekonomika (64)

  Ekonomikos samprata. Ekonomikos objektas. Ekonomikos teorijos tikslas. Pozityvinė sistema. Normatyvinė sistema. Ekonomikos tikslai. Ekonomikos teorijos funkcijos. Mokslo metodai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Išteklių ribotumas ir pasirinkimas. Rinka: funkcijos, struktūros problema. Neriboti poreikiai ir išteklių ribotumas. Poreikiai. Rinka. Prielaidos, kad galėtų veikti rinka. Rinkos funkcijos. Paklausa, pasiūla. Rinkos struktūra. Tobulos konkurencijos bruožai. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Rinkos pusiausvyra. Valstybinė ekonominė politika. Vartotojo elgsena rinkoje. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo teorija. Gamybos teorija. Gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Kaštai. Trumpo laikotarpio kaštai. Pelnas. Pagrindinės ūkinės veiklos organizavimo formos. Pagrindiniai ūkiniai subjektai. Gamybos veiksnių rinka. Akcijos. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija, Monopolinės konkurencijos rinka. Rinkos ribotumas ir valstybės vaidmuo.
  Ekonomika, špera(13 puslapių)
  2006-04-25
 • Ekonomika (65)

  Ar galima ekonominį žaidimą pradėti nuo nulio? Kokius pasirinkimus turi pasirinkti visuomenė? Valdžios vaidmuo skirstant prekes? Kokias žinote pagrindines institucijas? Kas yra ekonominė sistema? Ekonominių sistemų paliginimas? Namų ūkių vaidmuo ekonomikoje? Įmonių vaidmuo ekonomikoje? Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje? Kas yra vartotojai? Vartotojo vaidmuo ekonomikoje? Vartotojo elgesio teorija? Kas yra ribinis naudingumas? Kas yra bendrasis naudingumas? Ribinio naudingumo esmė? Ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis? Kada įmonei tikslinga veiklą plėsti, o kada ne? Ar keičia pasirinkimą technologijos? Technologinių pokyčių paskirtis? Kokių uždavinių rinka neišsprendžia? Išorės padariniai. Privati prekė. Visuomeninės gėrybės. 3 krizių galimybės. Mišrioji ekonomika. Valstybės užduotys. Šeimos santaupos. Terminuoti indėliai. Kaupiamieji indėliai. Turėdami banko sąskaitą galite. Kaip tapti investuotoju. Iždo vekselis.
  Ekonomika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-26
 • Ekonomika (66)

  Gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų samprata ir jų klasifikavimas. Trumpalaikiai gamybos kaštai. Ilgalaikiai gamybos kaštai. Savikaina ir jos apskaičiavimas. Savikainos mažinimo veiksniai ir rezervai. Pelnas. Rentabilumas. Kainos. Kainos ir jų reikšmė įmonės ekonomikoje. Kainų nustatymas. Kainų funkcijos. Kainos strategija. Kainos ir įmonių konkurencija. Pinigai ir bankų rinka. Pinigų vertė. Bankų pinigai. Valiutų kursai. Palūkanos. Vertybiniai popieriai. Bankai ir jų vaidmuo įmonės ekonomikoje. Apskaita ir įmonės finansai. Buhalterinė apskaita. Finansinė apskaita ir ataskaitos. Apskaitos įmonėje tvarkymas.
  Ekonomika, konspektas(29 puslapiai)
  2006-05-01
 • Ekonomika (67)

  Ekonomikos uždaviniai. Duomenys pateikti šioje lentelėje. Nubraižykite gamybos galimybių kreivę; apibūdinkite gamybą , kai ji yra vykdoma pagal variantą C; kaip pasikeitė antrojo produkto gamyba, jei pirmojo produkto gamyba sumažėjo nuo 250+ r iki 200+ r. 2. Informacija pateikta šioje lentelėje. Nubraižyti pasiūlos ir paklausos kreives; nustatyti rinkos pusiausvyros kainą ir kiekį; kai kaina lygi 30+ r Lt/ vnt., kas būdinga rinkai: perteklius ar trūkumas? Kokia jos apimtis ? Pavaizduokite grafiškai; kai kaina lygi 60+ r ., kas būdinga rinkai: perteklius ar trūkumas? Kokia jos apimtis? Pavaizduokite grafiškai. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 75 Lt, 100 Lt, 150 Lt? Lūžio taške gamyba lygi 60 vnt. , pastovieji kaštai – 2400 Lt, kintamieji kaštai -3000 Lt. Kokia produkto vieneto kaina, jei įmonė nori gauti 20+0,2r Lt pelno už produkto vienetą? Kokią gamybos apimtį ji turi pasirinkti? Vidutiniai gamybos kaštai nepriklauso nuo gamybos apimčių. 5. Žemės pasiūla yra 5000+10r ha , o paklausą galima išreikšti lygtimi P= 12000-1,4Q. Kokia yra žemės kaina ? Koks yra nuomos mokestis, jei palūkanų norma lygi 8 procentams? 6. Įstojusiam į universitetą studentui dėdė pasiūlė: arba duoti kiekvienų metų pabaigoje po 4000-2r litų per keturis studijų metus, arba padėti į jo sąskaitą 15000 litų, už kuriuos bankas mokės po 8 procentus metinių palūkanų, skaičiuojamų kas metai. Iš šios sąskaitos studentas kiekvienų metų pabaigoje galės paimti po 4000 litų. Kuris variantas naudingesnis studentui? 7. Įmonė gali gauti kreditą iš banko dviem sąlygom: 50000+15r litų metams su 21 procentu metinių palūkanų arba 70000+10r litų diskontuotą paskolą su 25 procentų diskontu. Kuris variantas naudingesnis įmonei? 8. Įmonės įstatinis kapitalas susideda iš 1 milijono akcijų, kurios priklauso valstybei. Vienos akcijos vertė – 2 litai. Įmonė pardavė 900000-40r akcijų, tačiau šiuo metu jau supirko 50000+8r akcijų. Apskaičiuokite, kiek akcijų šiuo metu yra apyvartoje? Kokį maksimalų pajamų kiekį gali sukaupti įmonė, jei akcijas parduotų po 3,5 lito už akciją?
  Ekonomika, uždavinys(8 puslapiai)
  2006-05-03
 • Ekonomika (68)

  Ekonomikos testas ir praktinės užduotys. Ekonomika. Įmonių valdymas. Štabinis valdymo tipas. Verslo pradmenys. Logistika. Komercijos pagrindai. Marketingas.
  Ekonomika, testas(25 puslapiai)
  2006-05-13
 • Ekonomika (7)

  Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa jos veiksniai. Paklausos dėsnis ir paklausos kreivė. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Rinkos paklausa. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei, nustatant maksimaliąją ir minimaliąją kainas. Naudingumo maksimizavimo taisyklė.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-09-05
 • Ekonomika (70)

  Elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale apskaičiavimas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame taške skaičiavimas. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale ir taške skaičiavimas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Elastingumas ir kainų kontrolė. Paklausa ir pasiūla elastinga kainos atžvilgiu. Paklausa ir pasiūla neelastinga kainos atžvilgiu. Paklausa elastinga kainos atžvilgiu. Paklausa neelastinga kainų atžvilgiu. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių nuolydis ir ribinis naudingumas. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartotojo kreivė. Engelio dėsnis. Prekių kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Gifeno prekių paklausa. Kainos ir vartojimo bei konkrečios prekės paklausos kreivės. Paklausa ir pasiūla. Naudingumas ir vartotojo elgesio abejingumas. Vartotojo prekių paklausa. Vartotojo biudžetas. Realiosios pajamos. Gamybos funkcija. Firmos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija.
  Ekonomika, špera(20 puslapių)
  2006-05-23
 • Ekonomika (72)

  Įmonė. Įmonės ekonominis lygis. Verslininkystė. Verslo įmonė. Įmonės veiklos planavimas. Planavimo procesas. Inovacijos ir investicijos. Strategijos rūšys. Kapitalo poreikis ir kaina. Galimi finansavimo būdai. Marketingas. Rinka. Marketingo tyrimo sritys. Naujų gaminių kūrimas. Įmonės išlaidų klasifikavimas. Kainų politika ir kainodaros būdai. Kainų skaičiavimo pagrindai.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-06-12
 • Ekonomika (73)

  Ekonomikos namų darbai. Užduotis: Nustatyti statybos kainą, atlikus šiuos darbus; N 8-14 paprastas 510 mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės; N 12-46 betono arba skiedinio pagrindo po stogo danga gruntavimas mechanizuotu būdu. Sprendimas. Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelė. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-06-16
 • Ekonomika (74)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo visuomenės mastu pasirinkimo problemos. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa .Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Vertės dėsnis. Vertė ir kaina. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo teorijos praktinis taikymas, jo poveikis mokesčių efektui. Naudingumo teorija, jos prielaidos ir ydos. Indiferentiškumo teorija, pajamų ir substitucijos efektai joje. Gifeno paradoksas. Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Monopolijos pasekmės ir antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir prielaidos, kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ie paklausa. Darbo užmokestis ir jo kitimo veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos, jų esmė, normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys, jos reguliavimo problemos. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas.
  Ekonomika, špera(35 puslapiai)
  2006-09-18
 • Ekonomika (75)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos. Ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą tvarkančių dokumentų sistema. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Sąmatos ir jų rūšys. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimo esmė. Statybos įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartos ciklas. Investicijos ir jų struktūra. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios esamosios vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai bei trūkumai. Marketingo esmė ir principai. Produkcijos diferenciavimas. Produkcijos kokybės sąvoka. Įmonės produkcijos kokybės strategija. Inovacijų sąvoka ir turinys. Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Apskaitos sąvokos. Apskaitos klasifikavimas. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Pelnas ir jo paskirstymas. Sąmatinė ir faktinė savikaina.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2006-09-19
 • Ekonomika (76)

  Inžinerinė veikla. Jos efektyvumas ir projektų finansavimas. Inžinerinė veikla. Jos sąvokos ir efektyvumas. Investicijų šaltinio parinkimas. Europos Sąjungos (ES) fondai. Inžinerinių sprendimų teisinė apsauga. Techninės kūrybos esmė ir motyvai. Intelektualios nuosavybės teisinis reguliavimas. Patentavimo, licenzijavimo, išradybinės bei technologinės perdavimo veiklos organizacijoje. Patento apimtis laiko ir erdvės požiūriu. Inžinerinės veiklos marketinginis pagrindimas. Marketingo ekonomika. Marketingas ir inovacijų kūrimas. Rinkos poreikių, pasiūlos nustatymas ir prognozavimas. Inovacijų marketingo organizavimas, ypatumai. Strateginis ir taktinis marketingas. Ekspertiniai inžinerinių sprendimų vertinimo metodai. Ekspertiniai inžinerinių sprendimų vertinimų tikslingumas. Proto šturmo metodas. Smegenų šturmo metodikos. Kaip taikomas smegenų šturmas. Lengvatiniai kreditai. Bankai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Kredito unijos. Lizingas. Faktoringas.
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2006-09-19
 • Ekonomika (77)

  Įmonės ekonomikos mokslo reikšmė. Verslo motyvai. Verslo rūšys. Verslininkų teisės ir įsipareigojimai. Verslo aplinka. Verslo įmonės tikslai. Verslo įmonių klasifikavimas. Įmonių rūšys. Individuali įmonė (personalinė, IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandintinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Akcinės bendrovės (AB). Savivaldybės ir valstybės įmonės. Kooperatinės bendrovės. Gamyba ir jos veiksniai. Žemė kaip gamybos veiksnys. Kapitalas - gamybos veiksnys. Nusidėvėjimo skaičiavimas ilgalaikiam turtui. Apyvartinis kapitalas. Gamybos kaštai. Gamybos veiksniai (ištekliai). Darbo našumas ir imlumas. Gamybos išlaidos. Pagrindinės kainų rūšys.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-09-21
 • Ekonomika (78)

  Įvadas. Valstybinio sektoriaus aptarimas. Valstybės dalyvavimas ekonomikoje. Vyriausybės sektorius. Rinkos ekonomika. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūra. Rinkos mechanizmas ir problemos. Ekonominių išteklių įvertinimas rinkos kainomis. Rinkos ekonomikos apibrėžimas. Rinkos pusiausvyra. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-25
 • Ekonomika (79)

  Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Mikro ir makro ekonomika. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Metodologija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos modeliai . Grafikų metodas. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir tikslai. Ekonomikos tikslai. Ekonomika ir gamyba. Jų tarpusavio priklausomybė. Gamybos galimybių kreivė. Alternatyvieji kaštai. Ekonomikos augimas. Ekonomika ir efektyvumas. Pasiūla, jos kiekis, pasiūlos kreivės perkėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir nepusiausvyros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Naudingumo funkcija. Prielaidos apie vartotojo pirmenybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo kreivės žemėlapiai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmenybes. Biudžeto apribojimai. Biudžetas apimantis daugiau nei dvi prekes. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms ir pajamoms. Geriausias įmanomas derinys. Abejingumo kreivės aiškinant pasirinkimus. Kainų pokyčio pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Normalios ir nepatrauklios prekės. Engelio kreivės. Maršalo perteklius. Kainų pokyčio pajamų ir pakeitimo efektai. Paklausos elastingumas, jo kitimo diapazonas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-09-26
Puslapyje rodyti po