Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (8)

  Įvadas. Uždaviniai bei jų sprendimai ir testai su atsakymais: Ekonomikos teorijos objektas. Nedarbas ir infliacija. Stabilizavimo politika. I. Pinigai, bankai ir monetarinė politika. trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Rinka. Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas. Darbo jėgos rinka ir darbo užmokestis. Kitų gamybos veiksnių rinka ir pajamos. Bendrasis nacionalinis produktas. Monopolinė rinka. Fiskalinė politika. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-09-11
 • Ekonomika (80)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąvokos: kategorijos, kriterijai, rodikliai. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąvokos. Ekonomikos sąlygos. Ekonomiškumo principas. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Gamybos veiksniai ir jų rūšys. Gamybos išteklių normatyvai. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Gamybos produkcijos kaina. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. Sąmatos ir jų rūšys. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių grupavimo esmė. Įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartos ciklas. Investicijos ir jų struktūra. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios dabartinės vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis gamyboje. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. Apskaitos tikslas ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos sąvoka. Gamybos finansavimo šaltiniai. Pelnas ir jo paskirstymas.
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-10-03
 • Ekonomika (81)

  Kryžiažodis ekonomikos tema. Teisingi atsakymai.
  Ekonomika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2006-10-04
 • Ekonomika (82)

  Verslo organizacija. Įmonės tikslai. Įmonių tipologija. Juridiniai įmonių tipai. Individualios personalinės įmonės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Ūkinės bendrijos steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Akcinės bendrovės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Įmonių specializavimas. Privataus ir viešojo sektoriaus įmonės. Trys mišrios ekonomikos sektoriai. Organizacijos samprata. Pagrindinės vadybos funkcijos. Organizacinės įmonės struktūros tipai. Rinkodaros samprata ir uždaviniai. Rinkodaros koncepcijos. Rinkodaros tipai. Rinkų tipai ir jų charakteristikos. Prekės sąvoka. Prekės gyvavimo ciklas. Tyrimų vaidmuo rinkodaroje. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai ir jų taikymas rinkodaroje. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos koncepcijos. Paskirstymo kanalai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Kapitalo samprata ir struktūra. Pagrindinio kapitalo vertė. Kapitalo nusidėvėjimas. Amortizacija. Apyvartinio kapitalo samprata ir sudėtis. Įmonės finansavimo šaltiniai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-10-13
 • Ekonomika (83)

  Ekonomikos mokslas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Grynoji konkurencija. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa pasiūla, jų pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, veiksniai lemiantys paklausos elastingumą. Pasiūlos elastingumo variantai. Pasiūlos elastingumas. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Kryžminis elastingumas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Gamintojo filosofija. Kaštai ir pelnas: kaštų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kaina, jos vaidmuo rinkos struktūrose. Vertės ir kainos samprata. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Bendras vidaus produktas (BVP). Baigtinės prekės ir paslaugos. Nominalusis ir realusis BNP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). BNP skaičiavimo būdai; BNP kainų defliatorius. Kiti BNP skaičiavimo rodikliai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės paklausos ir pasiūlos aspektas. Ekonomikos pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys: Filipso kreivė. Antiinfliacinė ir stabilizavimo politika. Ekonomikos augimas. Augimo samprata ir veiksniai. Ekonomikos augimo gėrybės ir kaštai. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, špera(22 puslapiai)
  2006-10-17
 • Ekonomika (84)

  Įmonė. Įmonės valdymas. Lietuvos mokesčių sistema. Įvadas. Metinė finansinė atskaitomybė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos pavyzdys. Balansas. Balanso pavyzdys. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitos pavyzdys. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Įmonės ūkinės veiklos analizė ir vertinimas. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Finansinio sverto apyvartumo rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio srauto atitikimo rodikliai. Ūkinės veiklos įvertinimas. Grafinė dalis ir lūžio taško skaičiavimas. Kalendorinis linijinis grafikas. Kalendorinis sankaupinis grafikas. Lūžio taško skaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(38 puslapiai)
  2006-10-24
 • Ekonomika (85)

  Pratarmė. Ekonomikos įvadas. Ekonomikos sąvokos. Ekonomikos teorijos istorija. Ekonominė mintis Antikos laikais. Ekonominė mintis Viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomika. Socialistinės ekonominės kryptys. Lietuvos ekonomikos mokslo raida. Ekonomikos objektas. Daiktas ir paslauga. Pasirinkimo problema. Gamybos ištekliai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos problemos ir jų tikslai. Ekonomikos sistemų tipai. Tradicinė ekonomika. Rinkos ekonomika. Komandinė ekonomika. Mišrioji ekonomika. Specializacija, mainai ir pinigai. Specializacija. Mainai. Pinigai ir jų funkcijos. Pinigų istorinė raida. Pinigų savybės ir funkcijos. Pinigų vertė ir rūšys. Valiutų kursas. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Opcionas. Hipotekos lakštai. Vekselis. Finansų rinka. Finansų institucijos. Bankų istorijos apžvalga. Bankai - finansų rinkos dalis. Bankų sistema. Šiuolaikinių bankų teikiamos paslaugos. Bankininkystės problemos ir jų sprendimo būdai. Bankininkystės problemos rinkos ekonomikos šalyse. Bankininkystė Lietuvoje: jos problemos ir plėtra. Laisvosios rinkos ūkio modelis. Privati nuosavybė. Pelnas. Konkurencija. Pasiūla ir paklausa. Rinka. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos lankstumas. Pasiūla. Pasiūlos pokyčiai. Paklausos ir pasiūlos tarpusavio sąveika. Prekės vertė ir kaina. Prekės vartojamoji ir mainomoji vertė. Kainos esmė ir rūšys. Kainos esmė. Kainos funkcijos. Kainų rūšys. Gamybos apimties ir kainos priklausomybė. Šalies ūkis, jo vystymosi rodikliai. Šalies ūkio struktūra. Gamintojo veiklos organizavimas. Verslas ir verslininkas. Verslo įmonė. Verslo organizavimo formos. Bendrasis nacionalinis produktas. Vartotojų ir gamintojų santykiai. Valstybės ir vartotojų santykiai. Valstybės ir verslo santykiai. Ekonominio vystymosi ciklai. Pajamos ir jų paskirstymas. Pajamų šaltiniai. Darbas kaip pajamų šaltinis. Turto pajamos. Pajamų nelygybė. Pajamų paskirstymo sistema. Valstybės vaidmuo. Valstybės funkcijos. Visuomeninių gėrybių teikimas. Žalingų išorinių padarinių tvarkymas. Naudingų išorinių padarinių skatinimas. Privačios nuosavybės gynimas. Gamtinių monopolijų reguliavimas. Socialinių programų vykdymas. Ekonomikos stabilizavimo priemonės. Valstybės biudžeto formavimas ir naudojimas. Valstybinis biudžetas. Ekonominės politikos į gyvendinimas. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Finansinė politika. Monetarinė politika. Kitos valstybės ekonominės politikos formos.
  Ekonomika, konspektas(89 puslapiai)
  2006-10-25
 • Ekonomika (86)

  Ekonomikos sąvoka. Istorinės ekonomikos formos. Įmonės pajamos, jų rūšys. Įmonės pelnas. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Transferinės išmokos. Minimalus gyvenimo lygis (MGL). Neturto riba. Nuomos santykiai. Ekonominės rentos esmė. Žemės renta.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (87)

  Ekonomikos samprata. Ekonominė terminologija. Ekonominė sistema. Efektyvumas. Gamyba ir vartojimas. Ekonominis subjektas. Gamybos veiksniai. Produktas. Paklausa ir pasiūla. Prekės vertė. Kaina, pinigai ir jų atliekamos funkcijos. Mikro ir makro ekonomika. Ekonominė teorija, ir ekonomikos tikrovė. Indukcija ir dedukcija. Teorinio tyrimo etapai, pozityvūs ir normatyvūs teiginiai. Ekonominė politika ir pagrindiniai jos uždaviniai. Rinkos mechanizmas jo charakteristika. Rinkos objektai ir subjektai. Valstybinis reguliavimas. Rinkos objektai ir subjektai. Rinkos struktūrą. Rinkos infrastruktūra. Rinkos privalumai ir trūkumai. Rinkos veikimo esmė: kainų susidarymas, paklausos ir pasiūlos dėsnis. Paklausos ir pasiūlos teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumas ir vartotojo elgsenos abejingumas. Vartotojo prioritetai ir jo pasirinkimas. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Ribinis naudingumas ir ribinė pateikimo norma. Vartotojo elgsena maksimalizuojant vartojimo naudą. Vartojimo biudžetas ir funkcija. Vartotojo naudingumo maksimalizavimas. Pajamų ir pakeitimo efektas. E. Engerio dėsnis. Difeno prekės. Pajamų ir kainos vartojimo kreivės.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (88)

  Ekonomikos mokslo dalykas. Ekonomika kaip visuomenės aspektas (posisteminė). Ištekliai, jų ribotumas. Poreikiai ir jų tenkinimas. Ekonominės gėrybės ir laisvos (nekaštuojančios) gėrybės. Privačios ir visuomeninės gėrybės. Išorės efektai (externalities). Ekonomikos mokslų sistema. Ekonomiksas ir politinė ekonomija kaip dvi ekonominės teorijos atmainos. Makroekonomika ir mikroekonomika. Istorinės ūkio formos. Natūrinis ūkis ir rinkos ūkis. Komandinė ekonomika. Moderni ekonomika kaip ūkio formų derinys (mišri ekonomika). Gamybos galimybių kreivė. Mišrios ekonomikos bruožai. Rinkos mechanizmų formavimasis, specializacija, mainai. Tiesioginiai (natūriniai) mainai ir jų ribotumas. Pinigų atsiradimas bei raida. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Jų pusiausvyra. Trijų klausimų – ką, kaip ir kam – išsisprendimas rinkos ūkyje. "nematoma ranka". Rinkos mechanizmo ribotumas. Ar rinka amžina? Kiek valstybės turi būti? Neoliberalizmas prieš keinsizmą. Makroekonomikos sąvokos, teiginiai bei tikslai. Makroekonominis požiūris. Visuminė pasiūla ir visuminė paklausa. Bendras nacionalinis produktas (bnp) ir bendras vidinis produktas (BVP). Nominalus ir realus bendrasis nacionalinis produktas. Neformali (nelegali) ekonomika. Ekonominiai ciklai. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į ekonominę pusiausvyrą. Ekonominio ciklo fazės. Nedarbas ir jo tipai. Klasikinis požiūris į visuminę pasiūlą. Pajamos, santaupos ir vartojimas. Investavimas. Multiplikatorius. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos esmė. Proporciniai, progresyviniai, regresiniai mokesčiai. Biudžeto deficitas ir nacionalinė skola. Pinigai ir bankų sistema. Monetarinė politika. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų atsiradimas ir jų vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir monetarinė politika. Pinigų pasiūlos reguliavimo mechanizmai. Monetarinė politika ir palūkanų norma. Klasikinės centrinio banko funkcijos ir valiutų valdybos modelis. Infliacija ir jos poveikis ekonomikai. Infliacijos samprata. Philipso teorija. Visuminė paklausa kaip makroekonominė problema. Paklausa pinigams. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Vartotojo elgsena. Naudingumo sąvoka. Bendrasis ir vidinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Pajamų ir substitucijos efektai kintant prekių kainoms. Tobula ir netobula konkurencija. Monopolija. Palūkanos, renta, pelnas. Palūkanos kaip skolinamojo kapitalo pajamos. Palūkanų norma ir jos dydį lemiantys veiksniai. Tarptautinis ekonominių procesų lygmuo. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos dilema – laisvoji prekyba ir protekcionizmas. Dempingas. Tarptautiniai kreditai. Mokėjimų balansas.
  Ekonomika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (9)

  Ekonomikos tikslai. Gamybos ištekliai. Gamybos pasirinkimo problema: riboti ištekliai ir beribiai poreikiai. GGK poslinkiai. Rinka. Rinkos santykiu sistema (srautai). Rinkos tipai. Tobulos (grynosios) konkurencijos bruožai. Grynoji Monopolija. Monopolistines konkurencijos bruožai. Oligopolijos bruožai. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Rinkos privalumai ir trūkumai. Paklausa: esmė, paklausos kreivė. Paklausos kreivės poslinkiai. Pasiūla: esmė, pasiūlos kreivė. Pasiūlos kreivės poslinkiai. Rinkos pusiausvyra. Pusiausvyros grafinė išraiška. Paklausos ir pasiūlos elastingumas, samprata ir formos. Paklausos elastingumo veiksniai. Pasiūlos elastingumo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas . Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumas, ribinis naudingumas. Kaštai: samprata ir tipai. Trumpo laikotarpio kaštai: esmė, tipai Kaina: samprata, funkcijos. Kainų politikos tikslai ir uždaviniai Kainų politikos rūšys/metodai. Nacionalinis produktas: samprata. Bendras nacionalinis produktas. Bendro nacionalinio produkto (BNP) skaičiavimo kriterijai. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. BNP skaičiavimas išlaidų metodu. BNP Skaičiavimo metodai. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. BNP skaičiavimas pajamų metodu. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: Bendras vidinis produktas (BVP) jo skirtumas nuo bendro nacionalinio produkto. BNP skaičiavimo patikimumas: gamyba be rinkos-gamyba be apskaitos. Ekonominis nepastovumas, Cikliniai svyravimai, verslo ciklo fazės. Fiskalinė politika: samprata. Biudžeto balansas, jo tipai. Fiskalinės politikos metodai. Fiskalines politikos priemones. Pinigai: esmė, funkcijos. Pinigų formos. Vertybiniai popieriai. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos ir paklausos sąveika. Palūkanų norma: esmė. Bankų rūšys. Bankų rūšys pagal veiklos pobūdį, jų funkcijos. Centrinio emisijos banko funkcijos. Monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacijos priemonės. Nedarbas, nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimas. Tarptautinės prekybos prielaidos. Infliacijos-nedarbo dilema. Filipso kreivė. Importas, eksportas.
  Ekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2005-09-29
 • Ekonomika (90)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK (gamyba, galimybių kreivė). Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas. Indiferentiškumas (abejingumas). Gifeno paradoksas. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumas ir jo veiksniai. ir Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kaštų tipai: aiškūs (buhalteriniai/eksplicitiniai), alternatyvūs (buhalteriniai/eksplicitiniai). Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs, kintamieji, ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimų rūšys. BVP ir BVP samprata ir rodikliai. BVP ir BNP skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumai. Cikliniai svyravimai, jų trukmė, priežastis. Verslo ciklai, fazės (stadijos), investicijos. Verslo ciklai, fazės, investicijos. Verslo ciklo sąvoka. Investicijų svyravimas. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Valiutos kursas, jų rūšys. Palūkanos. Palūkanų norma. Bankai. Bankų funkcijos, rūsys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Mokesčiai, Biudžetas, balansas, jo tipai. Finansinė atskaitomybė. Kreditai, jų formos ir rūšys. Infliacija ir jos tipai, pasekmės. Defliacija. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas, jo rūšys. Nedarbo mažinimas. Infliacija ir nedarbas. Tarptautinės prekybos plėtra, eksportas, importas. Juos reguliuojančios priemonės. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai, jų tipai. Muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų ir atliginimų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai (išlaidos, mokesčiai, reguliavimas/įstatymai, valstybės įmonės). Viešieji pirkimai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Verslo įmonių rūšys.
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-11-19
 • Ekonomika (91)

  22 klausimų ekonomikos testas. Teisingi atsakymai.
  Ekonomika, testas(3 puslapiai)
  2006-11-24
 • Ekonomika (93)

  24 klausimų ekonomikos testas. Teisingi atsakymai.
  Ekonomika, testas(3 puslapiai)
  2006-11-29
 • Ekonomika (94)

  Kodėl įmonė yra ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija? Kokios pagrindinės smulkaus ir vidutinio verslo problemos Lietuvoje šiandien? Praktinė užduotis. Parašyti įvadą šiai temai – Mokesčių politikos įgyvendinimas Lietuvoje.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Ekonomika (95)

  15 klausimų ekonomikos testas. Teisingi atsakymai.
  Ekonomika, testas(2 puslapiai)
  2006-12-20
 • Ekonomika (96)

  Firma ir firmos gamybos kaštai. Gamyba yra bet kokia žmogaus veikla, kurios tikslas – gėrybių, t. Y. Prekių ir paslaugų kūrimas. Gamyba vyksta firmoje. Išstudijavę šią temą nurodytoje literatūroje, aprašykite: Firmos sampratą ir pagrindinius jos tipus. Trumpą laikotarpį ir ilgą laikotarpį firmos veikloje. Kaip apskaičiuojami bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai. Firmos elgsena oligopolinėje rinkoje. Išspręskite šią užduotį: Tarkime, jums siūloma studijuoti specialią programą, kuri padės išmokti programuoti kompiuteriu. Apmokymas truktų pusę metų, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ir tai kainuotų 2500 lt. Per tą laiką jūs netektumėte 9000 lt darbo užmokesčio. Pasitobulinę jūs per 7 metų laikotarpyje kasmet gautumėte 4000 lt. Papildomas pajamas. Palūkanų norma 15 proc. Nuspręskite ar tikslinga studijuoti šią programą.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-22
 • Ekonomika (97)

  Ekonomikos teorijos metodai. Matematikos metodai. Pagrindiniai gamybos veiksniai: žemė, darbas ir kapitalas. Didmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba. Tarptautinė prekyba. Verslo organizavimo formos. Pelno nesiekiančios organizacijos. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-01-25
 • Ekonomika (98)

  Verslo organizacija. Įmonės tikslai. Įmonių tipologija. Juridiniai įmonių tipai. Individualios personalinės įmonės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Ūkinės bendrijos steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Akcinės bendrovės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Įmonių specializavimas. Privataus ir viešojo sektoriaus įmonės. Organizacijos samprata. Pagrindinės vadybos funkcijos. Organizacinės įmonės struktūros tipai. Rinkodara. Rinkodaros samprata ir uždaviniai. Rinkų tipai ir jų charakteristikos. Prekės sąvoka. Prekės gyvavimo ciklas. Tyrimų vaidmuo rinkodaroje. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai ir jų taikymas rinkodaroje. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos koncepcijos. Paskirstymo kanalai. Kainos nustatymo metodai. Įmonių investicijų ekonomika. Kapitalo samprata ir struktūra. Pagrindinio kapitalo vertė. Amortizacija. Apyvartinio kapitalo samprata ir sudėtis. Įmonės finansavimo šaltiniai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-02-14
 • Ekonomika (99)

  Ekonomikos kryžiažodis. 20 klausimų su atsakymais. 1. Ekonomika tai? 3. Viena iš ekonomikos sistemų. ...18. Finansų institucija, priimanti indėlius ir teikianti paskolas. 20. Gamybos išteklių trūkumas, neleidžiantis patenkinti visų norų.
  Ekonomika, pavyzdys(3 puslapiai)
  2007-02-26
Puslapyje rodyti po