Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos konspektai

Ekonomikos konspektai (78 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (36)

  Kas yra paklausa? Apibūdinkite paklausos dėsnio esmę? Kokie veiksniai be kainos veikia paklausą? Kokios prekės vartotojo (paklausos) požiūriu yra substitutai? Kaip kainų pokyčiai veikia prekių substitutų paklausą? Kokias prekes vartotojas skaito esant komplektinėmis ir kaip kinta paklausa, kintant kainoms? Kaip kinta prekių ir paslaugų paklausa, jei pirkėjai rinkos atžvilgiu nusiteikę optimistiškai? Kas yra pasiūla? Kokie veiksniai be kainos sąlygoja pasiūlos pokyčius? Kokią kainos ir prekių pasiūlos kiekio priklausomybę nusako pasiūlos dėsnis? Kokios prekės gamintojo (pasiūlos) požiūriu yra komplektinės, o kokios – substitutai? Kaip kinta komplektinių prekių ir prekių substitutų pasiūla kintant kainoms? Gamybos kaštai ir pelnas. Ką vadiname kapitalo apytaka? Kokias funkcines formas įgauna gamybinis kapitalas, pereidamas iš vienos apytakos stadijos į kitą? Kas yra gamybinio kapitalo apyvarta? Kokį laiką vadiname kapitalo apyvartos laiku ir iš ko jis susideda? Kas yra pagrindinis kapitalas? Kokie skiriami pagrindinio kapitalo nusidėvėjimo būdai? Kas yra fizinis kapitalo nusidėvėjimas ir kaip jis pasireiškia? Ką vadiname moraliniu kapitalo nusidėvėjimu ir kokie galimi šios nusidėvėjimo formos atvejai? Kas yra pagrindinio kapitalo amortizacija? Kaip formuojamas amortizacijos fondas ir kam jis naudojamas? Ką vadiname amortizacijos norma ir kaip ji apskaičiuojama? Kokį kapitalą vadiname apyvartiniu kapitalu ir kas jį sudaro? Išvardinkite pagrindinius pagrindinio ir apyvartinio kapitalo skiriamuosius bruožus? Kas yra kaštai ir kuo jie skiriasi nuo išlaidų, skirtų gamybai? Kokius kaštus vadiname kintamaisiais kaštais? Kokios išlaidos įeina į pastoviuosius arba papildomus kaštus? Iš ko susideda bendrieji arba vidutiniai kaštai? Ką vadiname alternatyviaisiais kaštais? Kas apmoka visuomeninius kaštus? Apibūdinkite trumpo periodo ir ilgo periodo kaštus? Kuo skiriasi trumpo ir ilgo periodo gamybos funkcijos? Kas yra konkurencija? Kodėl konkurencija yra pagrindinis kriterijus nustatant rinkos struktūra? Išvardinkite pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma rinkos organizavimo forma? Kas būdinga tobulos konkurencijos rinkai? Kaip užtikrinamas gamybos efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje? Ar firmos (gamintojas) turi įtakos kainų susidarymui tobulos konkurencijos rinkoje? Kokią rinką vadiname monopoline? Kaip formuojasi monopoline rinka? Kaip monopolijos užtikrina monopolinius pelnus? Kas nustato kainą monopolinėje rinkoje? Kokius monopolistinius susivienijimus jus žinote? Kodėl valstybė riboja monopolinę rinką? Kokį pirmą antimonopolinį įstatymą jūs žinote? Apibudinkite monopolinės konkurencijos rinką? Ar gali pasinaudoti firmos ekonomine ir technologine informacija monopolinės konkurencijos rinkoje? Kokia rinką vadiname oligopoline? Išvardinkite oligopolinės rinkos vystymosi veiksnius? Kaip nustatoma prekių ir paslaugų rinkos kaina oligopolinėje rinkoje? Palyginkite rinkos organizavimo formas pagal jums žinomus kriterijus? Kas yra monopsonija ir oligopsonija? Kas yra mažėjantis rezultatyvumas? Kaip pasiekiamas didėjantis rezultatyvumas dėl gamybos mastų? Kas yra pelnas?
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Ekonomika (37)

  Kas yra darbo jėga? Kokių sąlygų reikia, kad darbo jėga taptų preke? Kas apsprendžia darbo jėgos vertę ir kainą? Ką vadiname darbo rinka? Kame darbo jėgos rinkos specifika? Išvardinkite svarbiausias darbo rinkos elementus? Kas yra darbo jėgos pasiūla? Kas yra darbo jėgos paklausa? Kokį vaidmenį darbo rinkoje atlieka profsąjungos? Kas yra darbo užmokestis? Kokias pagrindines darbo užmokesčio formas žinote? Kas jungia laikinę ir vietinę darbo užmokesčio formas? Kokiose srityse vietinė darbo užmokesčio forma efektyvesnė už laikinę? Kokias šiuolaikines darbo užmokesčio sistemas žinote? Nuo ko priklauso minimalus darbo užmokesčio lygis? Kas apsprendžia realųjį darbo užmokesčio lygį? Kodėl skiriasi nacionaliniai darbo užmokesčio lygiai? Kas sudaro atlyginimo pagal darbo dėsnio esmę? Kodėl atsiranda bedarbystė? Kokiomis formomis pasireiškia nedarbas? Apibūdinkite pagrindines bedarbystės formas? Kokios ekonominės nedarbo pasekmės? Kokias socialines pasekmes sukelia bedarbystė? Išvardinkite pagrindines darbo biržos funkcijas? Išvardinkite pagrindines ūkinės veiklos organizavimo formas? Kokia ūkinės veiklos organizavimo forma dominuoja dabartinėje rinkos ekonomikoje ir kodėl? Kokie privačių ir partnerinių firmų privalumai ir trūkumai? Kada ir kodėl atsirado akcinės bendrovės? Kuo akcinės bendrovės pranašesnės už privačias ir partnerines firmas? Kas sudaro akcinės bendrovės kapitalą? Kokius vertybinius popierius leidžia akcinės bendrovės? Išvardinkite akcijų ir obligacijų skiriamąsias savybes? Kaip skirstomos akcijos pagal disponavimą jomis? Kaip skirstomos akcijos pagal teises? Kas yra dividendas ir nuo ko priklauso jo dydis? Kaip skirstomos akcijos pagal gaunamo dividendo dydį? Kaip susidaro steigėjų pelnas? Nuo ko priklauso akcijų kursas? Kiek akcijų sudaro kontrolinį paketą? Kaip paskirstomos akcinių bendrovių pelnas? Kokias juridines teisias turi akcinės bendrovės? Kuo skiriasi uždarosios akcinės bendrovės nuo viešųjų? Kas yra aukščiausias akcinės bendrovės valdymo organas? Kokie akcinės bendrovės valdymo organai renkami slaptu balsavimu? Kokias funkcijas atlieka akcinės bendrovės valdyba ir kaip ji atsiskaito už bendrovės ūkinę – finansinę veiklą? Išvardinkite pagrindines rinkos ribotumo priežastis? Kas yra informacijos simetrija? Kokios prekės vadinamos visuomeninėmis? Kaip atsiranda "zuikiavimo" problema? Iš ko susideda valstybės pajamos? Kas sudaro valstybės pajamų pagrindą? Kokie mokesčiai yra blogi? Kokius principus ar kanonu, turi atlikti "geri" mokesčiai? Kaip skirstomi mokesčiai pagal atskaitymų dydį nuo gautųjų pajamų? Kokie mokesčiai įeina į Lietuvos Respublikos mokesčių sistemą? Kas sudaro valstybės biudžetą? Kas yra biudžetiniai metai? Kokias funkcijas atlieka valstybės biudžetas? Kuo skiriasi unitarinės ir federalinės valstybės biudžetinė struktūra? Kas yra biudžeto deficitas? Kokia biudžetinė struktūra yra Lietuvoje? Kas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas? Kokioms reikmėms tenkinti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas? Kas sudaro ir kam naudojami savivaldybių biudžetai? Kokias funkcijas atlieka valstybė? Kokias ekonomine funkcijas atlieka valstybė rinkos ekonomikoje? Išvardinkite pagrindines valstybės naudojamas stabilizavimo priemones mišrios ekonomikos sistemoje? Kokį vaidmenį makroekonominiuose tyrimuose atlieka makroekonomikos matai? Kas yra nacionalinis turtas (NT) ir kaip jis apskaičiuojamas? Į kokias dalis skirstomas nacionalinis turtas nacionalinės statistikos apskaitoje? Kokia dalis viso materialaus turto, esančio Lietuvoje, yra privačioje nuosavybėje? Kas yra bendrasis nacionalinis produktas (BNP)? Kas sudaro galutinės prekes ir paslaugas? Kas yra tarpinė prekė ar paslauga? Kokiais būdais apskaičiuojamas BNP? Kas yra nominalus BNP? Kas yra realusis BNP? Kas yra kainų indeksas ir ką jis parodo? Ką vadiname BNP kainų defliatoriumi ir kaip jis apskaičiuojamas? Kaip apskaičiuojamas BNP, naudojant išlaidų metodą? Kokias pajamas įskaitomos į BNP apimtį, naudojant pajamų metodą? Kas yra bendrasis vidinis produktas (BVP)? Kuo skiriasi BVP ir BNP? Kaip apskaičiuojamas BVP? Kas yra grynasis nacionalinis produktas (GNP)? Iš ko susideda nacionalinės pajamos (NP)? Kas sudaro asmenines pajamas (AP)? Kas yra asmeninės grynosios pajamos ir kam jos naudojamos? Išvardinkite pagrindines pajamų apskaitos pakopas? Kas yra šešėlinė (neapskaitoma) ekonomika? Į kokius sektorius skaidoma šešėlinė ekonomika, atliekant neapskaitomos ekonomikos tyrimus? Išvardinkite pagrindinius šešėlinės ekonomikos vystymosi veiksnius Lietuvoje? Kokios išskirtinos nelegalios ekonomikos šakos Lietuvoje? Kokią dalį BNP sudaro šešėlinė ekonomika mūsų šalyje? Kokių priemonių riekia imtis, kad būtų sumažintos šešėlinės ekonomikos apimtys ir jos įtaka nacionalinėje ekonomikoje? Kas sudarė makroekonomikos matų metodologinį pagrindą okupuotoje Lietuvoje? Kuo skiriasi okupuotoje Lietuvoje naudoti pagrindiniai makroekonomikos matai nuo šiuolaikinių?
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Ekonomika (39)

  Bendrasis vidaus produktas. Subalansuotas biudžetas. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Visiško užimtumo biudžetas. Ekonomikos augimas. Fiskalinė politika. Ribojamoji (restrukcinė) fiskalinė politika. Skatinamoji (ekspansinė) fiskalinė politika. Infliacijos atotrūkis. Išorinis poveikis. Makroekonomikos tikslai. Mokesčiai. Neatlygintini pervedimai (transferai). Nedarbas. Natūralusis nedarbas. Pajamų paskirstymas. Pigu mokestis. Rinkos sutrikimas. Ilgalaikės visuminės rinkos koregavimas. Visuminės rinkos sukrėtimai. Savaiminis stabilizatorius. Stabilizavimo politika. Valstybės skola. Valstybinės įmonės. Verslo ciklas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės pirkimai. Vyriausybės skolinimasis. Vyriausybės subsidijos. Vyriausybės vartojimo išlaidos ir bendrosios investicijos. Visuomeninės gėrybės (viešosios prekės).
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-14
 • Ekonomika (4)

  Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos lankstumas (elastingumas). Gamybos galimybės kreivė. Makroekonominė apyvarta ir nacionalinis produktas. Makroekonomikos problemos. Infliacija ir nedarbas. Agreguota paklausa ir agreguota pasiūla. Vartojimo ir taupymo funkcija. Pinigai ir monetarinė politika. Fiskalinė politika.
  Ekonomika, konspektas(18 puslapių)
  2005-06-30
 • Ekonomika (42)

  Ekonomikos teorijos įvadas. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Ūkinės veiklos tipai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. Pelnas ir gamybos kaštai. Pelnas – ūkinės veiklos efektyvumo kriterijus. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio vidutiniai kaštai. Rinkos elementai ir jos veikimai. Rinkos samprata. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Rinkos struktūros. Konkurencija ir jos tipai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos kreivė. Rinkos pusiausvyra ir jos susiformavimas. Rinkos pusiausvyros kitimas kintant paklausia ir pasiūlai. Bendrasis ir ribinis produkto naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Pagrindinės rinkos organizavimo formos. Tobulos ir netobulos konkurencijos rinkos. Rinkos efektyvumo kriterijai. Gamybos veiksnių rinkos ir pajamų paskirstymas. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Pajamų nelygybė ir kitos rinkos problemos. Makroekonomika. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. Ekonomikos pusiausvyra. Pagrindinės makroekonomikos problemos (Nedarbas. Infliacija. Ekonomikos cikliškumas). Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Šiuolaikiniai pinigai ir centrinio banko pinigų politika. Atviros ekonomikos elementai.
  Ekonomika, konspektas(54 puslapiai)
  2006-02-23
 • Ekonomika (43)

  Mikro ir makro ekonomikos samprata. Rinka. Rinkos funkcijos. Rinkų tipai. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
  Ekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-27
 • Ekonomika (47)

  Makroekonominiai rodikliai. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-02-28
 • Ekonomika (51)

  Nedarbo esmė ir lygis. Frikcinis nedarbas ir valstybės politika. Darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Nedarbo rodikliai. Infliacija. Pinigai, jų funkcijos ir formos. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų išleidimo valstybes pajamos. Infliacija ir palūkanų norma. Nominali palūkanų norma ir pinigų paklausa. Infliacijos reguliavimas. Visuomeniniai infliacijos kaštai.
  Ekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Ekonomika (53)

  Fa metodai. Įmonių finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso ir pelno(nuostolio) ataskaitų analizė. Apyvartinio kapitalo analizė. Veiksniai darantys poveikį apyvartiniam kapitalui. Pelno analizė. Bendrojo pelno veiksnių analizė. Pinigų srautų analizė. Santykiniai rodikliai ir jų klasifikavimas finansinėje analizėje. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumas. Turto pelningumas.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-03-09
 • Ekonomika (65)

  Ar galima ekonominį žaidimą pradėti nuo nulio? Kokius pasirinkimus turi pasirinkti visuomenė? Valdžios vaidmuo skirstant prekes? Kokias žinote pagrindines institucijas? Kas yra ekonominė sistema? Ekonominių sistemų paliginimas? Namų ūkių vaidmuo ekonomikoje? Įmonių vaidmuo ekonomikoje? Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje? Kas yra vartotojai? Vartotojo vaidmuo ekonomikoje? Vartotojo elgesio teorija? Kas yra ribinis naudingumas? Kas yra bendrasis naudingumas? Ribinio naudingumo esmė? Ribinio naudingumo mažėjimo dėsnis? Kada įmonei tikslinga veiklą plėsti, o kada ne? Ar keičia pasirinkimą technologijos? Technologinių pokyčių paskirtis? Kokių uždavinių rinka neišsprendžia? Išorės padariniai. Privati prekė. Visuomeninės gėrybės. 3 krizių galimybės. Mišrioji ekonomika. Valstybės užduotys. Šeimos santaupos. Terminuoti indėliai. Kaupiamieji indėliai. Turėdami banko sąskaitą galite. Kaip tapti investuotoju. Iždo vekselis.
  Ekonomika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-04-26
 • Ekonomika (66)

  Gamybos išlaidos. Gamybos išlaidų samprata ir jų klasifikavimas. Trumpalaikiai gamybos kaštai. Ilgalaikiai gamybos kaštai. Savikaina ir jos apskaičiavimas. Savikainos mažinimo veiksniai ir rezervai. Pelnas. Rentabilumas. Kainos. Kainos ir jų reikšmė įmonės ekonomikoje. Kainų nustatymas. Kainų funkcijos. Kainos strategija. Kainos ir įmonių konkurencija. Pinigai ir bankų rinka. Pinigų vertė. Bankų pinigai. Valiutų kursai. Palūkanos. Vertybiniai popieriai. Bankai ir jų vaidmuo įmonės ekonomikoje. Apskaita ir įmonės finansai. Buhalterinė apskaita. Finansinė apskaita ir ataskaitos. Apskaitos įmonėje tvarkymas.
  Ekonomika, konspektas(29 puslapiai)
  2006-05-01
 • Ekonomika (85)

  Pratarmė. Ekonomikos įvadas. Ekonomikos sąvokos. Ekonomikos teorijos istorija. Ekonominė mintis Antikos laikais. Ekonominė mintis Viduramžiais. Merkantilizmas. Klasikinė ekonomika. Socialistinės ekonominės kryptys. Lietuvos ekonomikos mokslo raida. Ekonomikos objektas. Daiktas ir paslauga. Pasirinkimo problema. Gamybos ištekliai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Ekonomikos problemos ir jų tikslai. Ekonomikos sistemų tipai. Tradicinė ekonomika. Rinkos ekonomika. Komandinė ekonomika. Mišrioji ekonomika. Specializacija, mainai ir pinigai. Specializacija. Mainai. Pinigai ir jų funkcijos. Pinigų istorinė raida. Pinigų savybės ir funkcijos. Pinigų vertė ir rūšys. Valiutų kursas. Vertybiniai popieriai. Akcijos. Obligacijos. Opcionas. Hipotekos lakštai. Vekselis. Finansų rinka. Finansų institucijos. Bankų istorijos apžvalga. Bankai - finansų rinkos dalis. Bankų sistema. Šiuolaikinių bankų teikiamos paslaugos. Bankininkystės problemos ir jų sprendimo būdai. Bankininkystės problemos rinkos ekonomikos šalyse. Bankininkystė Lietuvoje: jos problemos ir plėtra. Laisvosios rinkos ūkio modelis. Privati nuosavybė. Pelnas. Konkurencija. Pasiūla ir paklausa. Rinka. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos lankstumas. Pasiūla. Pasiūlos pokyčiai. Paklausos ir pasiūlos tarpusavio sąveika. Prekės vertė ir kaina. Prekės vartojamoji ir mainomoji vertė. Kainos esmė ir rūšys. Kainos esmė. Kainos funkcijos. Kainų rūšys. Gamybos apimties ir kainos priklausomybė. Šalies ūkis, jo vystymosi rodikliai. Šalies ūkio struktūra. Gamintojo veiklos organizavimas. Verslas ir verslininkas. Verslo įmonė. Verslo organizavimo formos. Bendrasis nacionalinis produktas. Vartotojų ir gamintojų santykiai. Valstybės ir vartotojų santykiai. Valstybės ir verslo santykiai. Ekonominio vystymosi ciklai. Pajamos ir jų paskirstymas. Pajamų šaltiniai. Darbas kaip pajamų šaltinis. Turto pajamos. Pajamų nelygybė. Pajamų paskirstymo sistema. Valstybės vaidmuo. Valstybės funkcijos. Visuomeninių gėrybių teikimas. Žalingų išorinių padarinių tvarkymas. Naudingų išorinių padarinių skatinimas. Privačios nuosavybės gynimas. Gamtinių monopolijų reguliavimas. Socialinių programų vykdymas. Ekonomikos stabilizavimo priemonės. Valstybės biudžeto formavimas ir naudojimas. Valstybinis biudžetas. Ekonominės politikos į gyvendinimas. Valstybės ekonominės politikos tikslai. Finansinė politika. Monetarinė politika. Kitos valstybės ekonominės politikos formos.
  Ekonomika, konspektas(89 puslapiai)
  2006-10-25
 • Ekonomika (88)

  Ekonomikos mokslo dalykas. Ekonomika kaip visuomenės aspektas (posisteminė). Ištekliai, jų ribotumas. Poreikiai ir jų tenkinimas. Ekonominės gėrybės ir laisvos (nekaštuojančios) gėrybės. Privačios ir visuomeninės gėrybės. Išorės efektai (externalities). Ekonomikos mokslų sistema. Ekonomiksas ir politinė ekonomija kaip dvi ekonominės teorijos atmainos. Makroekonomika ir mikroekonomika. Istorinės ūkio formos. Natūrinis ūkis ir rinkos ūkis. Komandinė ekonomika. Moderni ekonomika kaip ūkio formų derinys (mišri ekonomika). Gamybos galimybių kreivė. Mišrios ekonomikos bruožai. Rinkos mechanizmų formavimasis, specializacija, mainai. Tiesioginiai (natūriniai) mainai ir jų ribotumas. Pinigų atsiradimas bei raida. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Jų pusiausvyra. Trijų klausimų – ką, kaip ir kam – išsisprendimas rinkos ūkyje. "nematoma ranka". Rinkos mechanizmo ribotumas. Ar rinka amžina? Kiek valstybės turi būti? Neoliberalizmas prieš keinsizmą. Makroekonomikos sąvokos, teiginiai bei tikslai. Makroekonominis požiūris. Visuminė pasiūla ir visuminė paklausa. Bendras nacionalinis produktas (bnp) ir bendras vidinis produktas (BVP). Nominalus ir realus bendrasis nacionalinis produktas. Neformali (nelegali) ekonomika. Ekonominiai ciklai. Klasikinis ir keinsistinis požiūris į ekonominę pusiausvyrą. Ekonominio ciklo fazės. Nedarbas ir jo tipai. Klasikinis požiūris į visuminę pasiūlą. Pajamos, santaupos ir vartojimas. Investavimas. Multiplikatorius. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos esmė. Proporciniai, progresyviniai, regresiniai mokesčiai. Biudžeto deficitas ir nacionalinė skola. Pinigai ir bankų sistema. Monetarinė politika. Pinigai ir jų funkcijos. Bankų atsiradimas ir jų vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje. Bankų rūšys. Centrinis bankas ir monetarinė politika. Pinigų pasiūlos reguliavimo mechanizmai. Monetarinė politika ir palūkanų norma. Klasikinės centrinio banko funkcijos ir valiutų valdybos modelis. Infliacija ir jos poveikis ekonomikai. Infliacijos samprata. Philipso teorija. Visuminė paklausa kaip makroekonominė problema. Paklausa pinigams. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata. Elastingumo rūšys, jų grafinė išraiška. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Vartotojo elgsena. Naudingumo sąvoka. Bendrasis ir vidinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Pajamų ir substitucijos efektai kintant prekių kainoms. Tobula ir netobula konkurencija. Monopolija. Palūkanos, renta, pelnas. Palūkanos kaip skolinamojo kapitalo pajamos. Palūkanų norma ir jos dydį lemiantys veiksniai. Tarptautinis ekonominių procesų lygmuo. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos dilema – laisvoji prekyba ir protekcionizmas. Dempingas. Tarptautiniai kreditai. Mokėjimų balansas.
  Ekonomika, konspektas(25 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (9)

  Ekonomikos tikslai. Gamybos ištekliai. Gamybos pasirinkimo problema: riboti ištekliai ir beribiai poreikiai. GGK poslinkiai. Rinka. Rinkos santykiu sistema (srautai). Rinkos tipai. Tobulos (grynosios) konkurencijos bruožai. Grynoji Monopolija. Monopolistines konkurencijos bruožai. Oligopolijos bruožai. Monopolizacijos veiksniai. Monopolinė kaina. Rinkos privalumai ir trūkumai. Paklausa: esmė, paklausos kreivė. Paklausos kreivės poslinkiai. Pasiūla: esmė, pasiūlos kreivė. Pasiūlos kreivės poslinkiai. Rinkos pusiausvyra. Pusiausvyros grafinė išraiška. Paklausos ir pasiūlos elastingumas, samprata ir formos. Paklausos elastingumo veiksniai. Pasiūlos elastingumo veiksniai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas . Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumas, ribinis naudingumas. Kaštai: samprata ir tipai. Trumpo laikotarpio kaštai: esmė, tipai Kaina: samprata, funkcijos. Kainų politikos tikslai ir uždaviniai Kainų politikos rūšys/metodai. Nacionalinis produktas: samprata. Bendras nacionalinis produktas. Bendro nacionalinio produkto (BNP) skaičiavimo kriterijai. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. BNP skaičiavimas išlaidų metodu. BNP Skaičiavimo metodai. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimo būdai. BNP skaičiavimas pajamų metodu. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: Bendras vidinis produktas (BVP) jo skirtumas nuo bendro nacionalinio produkto. BNP skaičiavimo patikimumas: gamyba be rinkos-gamyba be apskaitos. Ekonominis nepastovumas, Cikliniai svyravimai, verslo ciklo fazės. Fiskalinė politika: samprata. Biudžeto balansas, jo tipai. Fiskalinės politikos metodai. Fiskalines politikos priemones. Pinigai: esmė, funkcijos. Pinigų formos. Vertybiniai popieriai. Pinigų pasiūla. Pinigų pasiūlos ir paklausos sąveika. Palūkanų norma: esmė. Bankų rūšys. Bankų rūšys pagal veiklos pobūdį, jų funkcijos. Centrinio emisijos banko funkcijos. Monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacijos priemonės. Nedarbas, nedarbo rūšys. Nedarbo mažinimas. Tarptautinės prekybos prielaidos. Infliacijos-nedarbo dilema. Filipso kreivė. Importas, eksportas.
  Ekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2005-09-29
 • Ekonomika (97)

  Ekonomikos teorijos metodai. Matematikos metodai. Pagrindiniai gamybos veiksniai: žemė, darbas ir kapitalas. Didmeninė prekyba. Mažmeninė prekyba. Tarptautinė prekyba. Verslo organizavimo formos. Pelno nesiekiančios organizacijos. Prekių ir paslaugų paklausa. Paklausos kitimo veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos kitimo veiksniai. Rinkos pusiausvyra.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-01-25
 • Ekonomikos neapibrėžtumas

  Ekonomikos neapibrėžtumo samprata. Ekonomikos neapibrėžtumą sąlygojantys veiksniai. Ekonominė rizika. Ekonominis žaidimas. Spekuliacija. Draudimas.
  Ekonomika, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-05
 • Ekonomikos pagrindai

  Ekonomikos mokslo samprata. Ekonomikos mokslo tipologija. Ekonomikos mokslo specifika. Ekonomikos mokslo pradinės sąvokos. Ištekliai. Gamyba. Vartojimas. Mainai. Universalios ekonomikos organizavimo problemos. Ekonomikų organizavimo alternatyvos. Efektyvumas. Efektyvumo tipai. Universalūs efektyvumo didinimo principai. Rinkos samprata ir veikimo principai. Rinkos ekonomikos apibrėžimas. Rinkos ekonomikos dalyvių poveikio priemonės. Pagrindinė rinkos informacija. Konkurencija. Konkurencijos tipą apibūdinantys požymiai. Tobula konkurencija. Netobula konkurencija. Rinkų tipai pagal konkurenciją. Paklausos ir pasiūlos teorija. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos funkcija. Paklausą lemiantys veiksniai. Paklausos kiekis. Paklausos kreivė. Paklausos pokyčiai. paklausos poslinkio atvejai. Rinkos pusiausvyra. Rinkos kaina. Rinkos samprata. Rinkos kainos kitimas. Makroekonominė verslo aplinka. Rinkos trūkumai. Vyriausybės ekonominės funkcijos. Makroekonomikos pagrindiniai tikslai.
  Ekonomika, konspektas(19 puslapių)
  2005-11-09
 • Ekonomikos pagrindai (2)

  Elastingumas. Absoliutus elastingumas. Santykinis elastingumas. Vieneto elastingumas. Santykinis neelastingumas. Absoliutus neelastingumas. Kryžminis elastingumas. Deficitas. Perteklius. Minimalios kainos. Maksimalios kainos. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Prekės naudingumas. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Vartotojo pusiausvyra. Indiferentiškumas. Ribinės substitucijos laipsnis (norma). Vartotojo pusiausvyros taškas. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Perteklinė darbo jėga. Konkurencija. Socialinis mobilumas. Darbdavių informuotumas apie darbo sąnaudas ir rezultatus. Darbo ribinis naudingumas. Darbo jėgos paklausa. Ribinis pajamų produktas. Perteklinė darbo jėga. Netobula konkurencija. Verslo organizavimo formos rinkos ekonomikoje, jų privalumai ir trūkumai. Individualioji įmonė. Ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė. Užduotys ir sprendimai.
  Ekonomika, konspektas(32 puslapiai)
  2005-11-30
 • Ekonomikos pagrindai (3)

  Valstybės ekonominė veikla. Pagrindinė ekonomikos problema. Mikroekonomika. Paklausa. Pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Rinka ir jos funkcijos. Darbo rinka. Kaštai. Konkurencija.
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-01-20
 • Ekonomikos sąvoka. Mikroekonomika ir makroekonomika

  Ekonomikos sąvoka. Ekonomikos sistemos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Tobulosios konkurencijos ekonomika. Paklausa. Pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant minimaliąją ir maksimaliąja kainas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Vartotojo biudžetas. Gamybos teorija. Firmos gamybos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulosios konkurencijos rinkoje. Tobulosios konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Grynoji monopolija. Įėjimo į šaką kliūtys. Monopolinės konkurencijos rinka.
  Ekonomika, konspektas(77 puslapiai)
  2006-05-18
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po