Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos namų darbai

Ekonomikos namų darbai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (41)

  Ekonomikos užduotys. Paaiškinkite, kodėl yra labai svarbi ribinė analizė? Suraskite sąvoką atitinkantį apibrėžimą. Praktinė dalis. Užduotis. Baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys firma, veikianti tobulos konkurencijos sąlygomis, kai valandinis darbo atlygis yra 8 Lt, o gaminamos produkcijos vieneto kaina – 2 Lt? Baikite pildyti lentelę. Nuspręskite, kiek pintinių pinti?
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Ekonomika (46)

  Ekonomikos namų darbai. Užduotis: Nustatyti statybos kainą, atlikus šiuos darbus: N 8 – 18. Vidutinio sudėtingumo 380mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės. Darbų apimtis – 340. N 12 – 61. Išlyginamieji cementiniai 25 mm storio sluoksniai ant užpilamų šilumą izoliuojančių medžiagų, paduodant medžiagas kranu. Darbų kiekis.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-27
 • Ekonomika (48)

  Ekonomikos namų darbas. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. Tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Aprašyk, kaip tai veiktų prekių ir paslaugų pasiūlą. Savo atsakymą prašom pagrįsti.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-03
 • Ekonomika (49)

  Mikro- ir makroekonominės teorijos skirtumai. Makroekonomikos trūkumai. Verslo laisvės idėjų požiūriu. Galimybės šiuos trūkumus pašalinti. Kaip išvengti pakartotinio skaičiavimo nustatant BNP vertę? Ar gali pasikeisti tarpinių produktų vertė nesikeičiant BNP vertei. Nediskretinė fiskalinė politika (automatiniai stabilizatoriai). Ar veikia jie Lietuvos rinkoje? Kodėl? Monetarinės politikos priemonės, jų efektyvumas ir poveikis komercinių bankų veiklai bei ūkio raidai. Ekonomika ir svarbiausios jos sąvokos. Rinkos ūkio mechanizmas. Poreikis ir naudingumas. Gamintojas. Gamybos teorija. Verslas ir jo organizavimas. Firmų tipai. Vertybinių popierių rinka. Makroekonominių procesų įvertinimas. Nedarbas. Infliacija. Vyriausybės iždo politika. Bankai.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-06
 • Ekonomika (54)

  Ekonominio pagrindimo skyrius. Darbo apmokėjimas. Remonto darbininkų darbo užmokestis. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Gamybos išlaidos, savikainos kalkuliacija ir struktūra. Paslaugos kainos nustatymas. Finansiniai rodikliai. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Anotacija lietuvių kalba.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-15
 • Ekonomika (62)

  Ekonomikos namų darbas: Rinkoje veikia stambi firma – monopolistė. Ji gali mažinti rinkos kainą, parduodama didesnį prekių kiekį. Firma gamina tokios apimties produkciją: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tūkst. vnt. Gaminant 2 tūkst. vnt, produkcijos kaina yra 90 Lt/vnt. Nustatykite kainą kitoms gamybos apimtims, jei tiesioginis paklausos elastingumo koeficientas yra 0,2 tūkst. vnt/Lt. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas ir ribines pajamas, pardavus visą produkciją. Duomenis surašykite į 1 lentelę. Apskaičiuokite paklausos elastingumą kainai intervaluose. Nubrėžkite paklausos grafiką ir pažymėkite jame paklausos elastingumą. Nubrėžkite firmos paklausos, bendrųjų pajamų ir ribinių pajamų grafikus bei parodykite jų tarpusavio ryšį. Paaiškinkite bendrųjų ir ribinių pajamų priklausomybę nuo paklausos elastingumo. Išvardinkite monopolinės rinkos ypatybes. Apibrėžkite firmos gamybos kaštus ir pateikite jų struktūrą. Kai firmos produkcijos apimtis 2 tūkst. vnt., kintami kaštai sudaro 30 tūkst. Lt., kai 4 tūkst. vnt. – 90 tūkst. Lt. Apskaičiuokite materialines išlaidas produkcijos apimtims: 6, 8 ir 10 tūkst. vnt., jei jų pokytis sudaro 10 tūkst. Lt. kiekvienam 2 tūkst. vnt. gamybos prieaugiui. Kai firma gamina 12 tūkst. produkcijos vienetų, tai materialinių gamybos kaštų prieaugis sudaro 20 tūkst. Lt, kai 14 tūkst.vnt. – 30 tūkst. Lt. Firmos pastovūs kaštai kiekvienai gamybos apimčiai sudaro 100 tūkst.Lt, o darbo kaštai W – atitinkamai 20, 60, 120, 200, 300, 420, 560 tūkst. Lt. Rezultatus surašykite į 2 lentelę. Nubrėžkite pastovių, kintamų, bendrųjų kaštų grafikus. Nubrėžkite monopolinės firmos bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų grafikus ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną. Nubrėžkite monopolinės firmos ribinių pajamų ir ribinių kaštų grafikus ir nustatykite, kokiai gamybos apimčiai esant firma maksimizuoja pelną.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • Ekonomika (73)

  Ekonomikos namų darbai. Užduotis: Nustatyti statybos kainą, atlikus šiuos darbus; N 8-14 paprastas 510 mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės; N 12-46 betono arba skiedinio pagrindo po stogo danga gruntavimas mechanizuotu būdu. Sprendimas. Statybos išteklių poreikio kiekio ir kainų skaičiavimo lentelė. Lokalinė sąmata. Objektinė sąmata. Suvestinės kainos skaičiavimas. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir paskirstymas.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-06-16
 • Ekonomika (78)

  Įvadas. Valstybinio sektoriaus aptarimas. Valstybės dalyvavimas ekonomikoje. Vyriausybės sektorius. Rinkos ekonomika. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūra. Rinkos mechanizmas ir problemos. Ekonominių išteklių įvertinimas rinkos kainomis. Rinkos ekonomikos apibrėžimas. Rinkos pusiausvyra. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-25
 • Ekonomika (8)

  Įvadas. Uždaviniai bei jų sprendimai ir testai su atsakymais: Ekonomikos teorijos objektas. Nedarbas ir infliacija. Stabilizavimo politika. I. Pinigai, bankai ir monetarinė politika. trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Rinka. Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas. Darbo jėgos rinka ir darbo užmokestis. Kitų gamybos veiksnių rinka ir pajamos. Bendrasis nacionalinis produktas. Monopolinė rinka. Fiskalinė politika. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-09-11
 • Ekonomika (84)

  Įmonė. Įmonės valdymas. Lietuvos mokesčių sistema. Įvadas. Metinė finansinė atskaitomybė. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pelno (nuostolių) ataskaitos pavyzdys. Balansas. Balanso pavyzdys. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų ataskaitos pavyzdys. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Įmonės ūkinės veiklos analizė ir vertinimas. Pajamų apsaugos rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Finansinio sverto apyvartumo rodikliai. Pinigų srauto ir finansinio srauto atitikimo rodikliai. Ūkinės veiklos įvertinimas. Grafinė dalis ir lūžio taško skaičiavimas. Kalendorinis linijinis grafikas. Kalendorinis sankaupinis grafikas. Lūžio taško skaičiavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(38 puslapiai)
  2006-10-24
 • Ekonomika (86)

  Ekonomikos sąvoka. Istorinės ekonomikos formos. Įmonės pajamos, jų rūšys. Įmonės pelnas. Pajamų nelygybė ir jos reguliavimas. Transferinės išmokos. Minimalus gyvenimo lygis (MGL). Neturto riba. Nuomos santykiai. Ekonominės rentos esmė. Žemės renta.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (94)

  Kodėl įmonė yra ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija? Kokios pagrindinės smulkaus ir vidutinio verslo problemos Lietuvoje šiandien? Praktinė užduotis. Parašyti įvadą šiai temai – Mokesčių politikos įgyvendinimas Lietuvoje.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Ekonomika (96)

  Firma ir firmos gamybos kaštai. Gamyba yra bet kokia žmogaus veikla, kurios tikslas – gėrybių, t. Y. Prekių ir paslaugų kūrimas. Gamyba vyksta firmoje. Išstudijavę šią temą nurodytoje literatūroje, aprašykite: Firmos sampratą ir pagrindinius jos tipus. Trumpą laikotarpį ir ilgą laikotarpį firmos veikloje. Kaip apskaičiuojami bendrieji, vidutiniai ir ribiniai kaštai. Firmos elgsena oligopolinėje rinkoje. Išspręskite šią užduotį: Tarkime, jums siūloma studijuoti specialią programą, kuri padės išmokti programuoti kompiuteriu. Apmokymas truktų pusę metų, atsitraukus nuo tiesioginio darbo ir tai kainuotų 2500 lt. Per tą laiką jūs netektumėte 9000 lt darbo užmokesčio. Pasitobulinę jūs per 7 metų laikotarpyje kasmet gautumėte 4000 lt. Papildomas pajamas. Palūkanų norma 15 proc. Nuspręskite ar tikslinga studijuoti šią programą.
  Ekonomika, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-22
 • Ekonomikos pagrindai (5)

  1 Užduotis. Nurodykite rinkos kainą, apskaičiuokite prekybos įplaukas bei paklausos ir pasiūlos elastingumo koeficientus. 2. Užduotis. Petras yra medžio apdirbimo įmonės savininkas. Jis samdo 3 pagalbininkus, kuriems per metus moka po 12000 Lt, taip pat jis moka 3000 Lt už patalpų nuomą, 11000 Lt už žaliavas ir 18000 Lt už įrengimus. Jam pasiūlė darbą kitoje firmoje ir siūlė 30000 Lt metinį atlyginimą. Savo sugebėjimus Petras įvertina 10000 Lt per metus. Įmonės pajamos per metus siekė 250000 Lt. Apskaičiuokite įmonės ekonominį pelną. Žinoma, kad bankas tuo metu mokėjo 8 % metinių palūkanų. 3. Užduotis. Įmonė per mėnesį pagamino 800+N produktų. Pastovūs kaštą – 15000 Lt., o kintamieji – 28000 Lt. Apskaičiuokite bendruosius kaštus. Kokie būtų vidutiniai bendrieji kaštai, jei gamyba sumažėtų iki 700 vnt? Užduotis. Kaip paveiks antroje skiltyje išvardytų produktų paklausą pirmoje skiltyje aprašytas įvykis. Trečioje skiltyje parodykite, kaip pasislinks paklausos kreivė. Ketvirtojoje skiltyje įrašykite kintamąjį, kuris nulems paklausos pokytį. 5.Užduotis. Apskaičiuokite firmos bendrąsias pajamas, bendrąjį pelną esant kiekvienai firmos gamybos apimčiai. Tarkime, kad rinkos kaina lygi: 60+n litų, 130+n litų, 190+n litų. n-skaičius (14). 6.Užduotis. Užpildykite lentelę. 7. Užduotis. Užpildykite lentelę. Kokia gamybos apimtį pasirinktumėte, esant šioms produkto kainoms: 30 Lt, 42 Lt, 54 Lt? Sprendimą pagrįskite. 8. Užduotis. Baikite pildyti lentelę. Kokią gamybos apimtį pasirinks firma, veikianti konkurencinėje rinkoje, kai produkto rinkos kaina yra 70 Lt? Kokiai esant kainai firma nutrauks gamybą? 9.Užduotis. Baikite pildyti lentelę. Kokią kainą pasirinks firma monopolininkė? 10. Užduotis. Baikite pildyti lentelę. Kokią kainą ir gamybos apimtį pasirinks firma monopolininkė? BNP. Užduotis. Pagal žemiau pateiktus šalies ekonominius rodiklius (mlrd. Lt) apskaičiuokite bendrąjį nacionalinį produktą, grynąjį nacionalinį produktą ir nacionalines pajamas n-skaičius (14)/ 2. Užduotis. Lentelėje pateiktos automobilių kainos JAV (dol.) 5-erių metų laikotarpiu. 1986- uosius laikydami baziniais, apskaičiuokite automobilių kainų indeksą kiekvienais metais. 3. Užduotis. Ežerėnija gamina tik vieną produktą. Lentelėje pateikti 5-erių veiklos metų gamybos apimties ir kainų indeksų duomenys, taip pat produkto kaina 5 –aisiais metais. Apskaičiuokite produkto kainą likusiais metais bei kiekvienų metų nominalųjį ir realųjį BVP. Nacionalinių pajamų skaičiavimas. 5. Užduotis. Šalies ekonominiai rodikliai pateikti lentelėje. Apskaičiuokite: BVP išlaidų metodu, NP- nacionalines pajamas, BVP pajamų metodu. 6. Užduotis. Pagal lentelėje pateiktą pajamų ir jų paskirstymo ekonomikoje ataskaitą apskaičiuokite: Bendrąjį nacionalinį produktą rinkos kainomis pajamų ir išlaidų metodais. Bendrąjį nacionalinį produktą gamybos veiksnių kainomis. Užduotis. Pagal lentelėje pateiktus duomenis apskaičiuokite. Grynąjį vidaus produktą. Grynąsias vidaus pajamas. Asmenines pajamas. Grynąsias asmenines pajamas. Nedarbas. Užduotis. Baikite pildyti užimtumo Lietuvoje 1991-1995 m. lentelę. Užduotis. ES – 15 šalių 15-64 metų amžiaus gyventojų 2001m. buvo 488,1 + n mln., užimtų – 158,1 mln., bedarbių – 12,9+ n mln. Apskaičiuokite: n-skaičius (14).
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-10-22
 • Ekonomikos teorija (5)

  I variantas. Ekonomikos sąvoka. Kas yra ekonomika kaip mokslas? Ką nagrinėja ekonomikos teorija? Išvardinkite ir paaiškinkite pagrindines ekonomikos teorijos sąvokas. Apibūdinkite sąvokas ir paaiškinkite, ką tiria mikroekonomika ir makroekonomika. Valstybės biudžeto formavimo ypatumai (atskiru valstybių patirtis). Įvadas. Lietuva. Biudžetas. Biudžeto formavimo principai. Biudžeto balansas. Subalansuotas biudžetas. Valstybės biudžeto pajamos. Spartus ekonomikos augimas. Europos Sąjungos parama. Didžiausia tarp Baltijos valstybių skola. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). JAV biudžetas. JAV mokesčiu sistema. Italija. Prancūzija. Biudžetas. Valstybės pajamos. Valstybės išlaidos. Išvada. Išspręskite užduotį: JAV vyriausybe sumažino cukraus kiekį, kurį gali importuoti Amerikos kompanijos. Dėl to Amerikos cukraus vartotojai, tokie kaip konditerijos gamintojai, bus priversti daugiau cukraus pirkti iš JAV cukraus gamintojų. Naudodamiesi paklausos ir pasiūlos kreivėmis, paaiškinkite kaip pasikeis JAV gaminamo cukraus pasiūla, paklausa, kaina, kiekis ir kokios to kitimo priežastys.
  Ekonomika, namų darbas(20 puslapių)
  2009-10-07
 • Ekonomikos teorija ir tikslai

  Įvadas. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos pagrindinės sąvokos. Mikroekonomika ir makroekonomika. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomikos politika bei jos tikslai. Pirmieji modernieji ekonomistai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-10-03
 • Ekonominė analizė: AB "Rokiškio sūris"

  Įvadas. AB "Rokiškio sūris" charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. AB "Rokiškio sūris" horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo analizė. Veiklos efektyvumo analizė. Trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (3 lentelės).
  Ekonomika, namų darbas(36 puslapiai)
  2012-03-29
 • Ekonominė analizė: popieriaus fabrikas AB "Grigiškės"

  Įvadas. Bendrovės charakteristika. Išorinių ir vidinių veiksnių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Horizontalioji analizė. Vertikali analizė. Santykinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Kapitalo rinkos rodikliai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-06-25
 • Ekonominės statistikos analizė: AB "Limarko laivininkystės kompanija"

  Excel byla. Limarko įmonės, ekonominės statistikos analizė: trejų vidinių ir trejų išorinių požymių priklausomybės nuo pajamų analizė, įmonės prognozės. Duomenys. Pajamos. Įgulos sąnaudos. Nusidėvėjimas. Laivų remontas ir priežiūra. Laiko eilutė. Prognozė. Korelecija. Daugianarė regresija. Pajamas grafikas.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2012-03-08
 • Ekonominiai skaičiavimai

  Užduoties sprendimas. Tikslas nustatyti: investicijų efektyvumą, bendrąjį (veiklos), apmokestinamąjį ir likutinį (grynąjį) pelną. normalųjį ir ekonominį pelną.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2005-06-07
Puslapyje rodyti po