Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos šperos

Ekonomikos šperos (86 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (38)

  Ekonomikos teorija. Poreikiai. Ištekliai. Gamyba. Rinka: - jos funkcijos ir formos. Rinkos funkcijos. Rinkos formos. Grynoji monopolija. Oligopolinė rinka. Paklausa. Paklausos dėsnis. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Naudingumas. Ribinio naudingumo sąvoka. Mikroekonomika. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Kaštai. Trumpas ir ilgas laikotarpiai. Gamybos funkcija. Ekonominė renta. Vertė. Mainomoji vertė. Kaina. Kainodaros strategijos. Gamintojo kaina. Lizingas. Makroekonomika. BNP. Grynasis eksportas. Amortizacija. Pinigai. Bankai. Monetarinė politika. Vertybiniai popieriai. Valiutų kursai. Palūkanos. Palūkanų normos. Bankai. Bankų funkcijos, funkcijos rūšys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Biudžetas. Biudžeto balansas.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-02-09
 • Ekonomika (40)

  Ką tiria ekonomikos teorija? Kokias funkcijas atlieka ekonomikos teorija? Kaip suprantate metodologinę ekonomikos teorijos funkcija? Ekonomikos teorijos ir ekonominės politikos ryšys. Kas apsprendžia ekonominių santykių esmę? Kas yra ekonominė kategorija? Kokius ryšius nusako ekonomikos dėsniai? Ar galima klasifikuoti ekonominius dėsnius? Kaip veikia ekonomikos dėsniai? Kokie metodai naudojami tiriant žmonių ekonominius santykius? Ko reikalauja iš tyrėjo dialektikos metodas? Kas yra mokslinė abstrakcija ir kam ji naudojama? Kodėl tirdami ekonominius reiškinius ir procesus negalime apseiti be analizės ir sintezės metodų? Kas yra indukcija ir dedukcija ir kaip susiję su analizės ir sintezės metodu? Kokie iš matematinių metodų plačiausiai naudojami tiriant ekonominius reiškinius ir procesus? Kam ir kada naudojami grafiniai metodai? Kodėl materialinių gerybių gamyba yra visuomenės gyvenimo pagrindas? Kas yra poreikiai ir kaip jie realizuojami? Kokius ryšius nusako poreikių augimo dėsnis? Kas yra ekonominiai interesai ir kaip jie klasifikuojami? Kas yra ištekliai ir kam naudojami? Kas sudaro gamybos veiksnius? Apibūdinti mažėjančio rezultatyvumo dėsnio esmę? Kas yra verslumas? Kaip įtakoja verslumą mokslo pasiekimai ir informacija? Iš kokių sferų susideda materialinių gėrybių gamyba? Kas apsprendžia ekonominio ūkio sistemų tipą? Pagrindinės ekonominės sistemos. Kokius pagrindinius ekonomikos organizavimo klausimus privalo spręsti visuomenė norėdama patenkinti savo poreikius? Kokie ekonominiai dėsniai lemia klausimų ką, kaip ir kam gaminti sprendimą? Kaip ekonomikos organizavimo uždaviniai spendžiami tradicinėje, rinkos, komandinėje, mišrios ekonomikos sistemoje? Kas būdinga natūraliam ūkiui? Ko reikia, kad natūralus ūkis peraugtų į prekinį ūkį? Kas būdinga paprastam prekiniam ūkiui? Kokį vaidmenį atliko vertės dėsnis pereinant nuo paprasto prekinio ūkio prie kapitalistinio? Ką turi bendro ir kuo skiriasi paprastoji prekinė gamyba nuo kapitalistinės? Kas yra prekė ir kuo skiriasi nuo produktų? Kaip suprantate prekės naudingumą? Kas yra prekės mainomoji vertė? Apibūdinkite pagrindines prekės vertės teorijas. Kodėl atsiranda pinigai? Kokie daiktai atliko pinigų vaidmenį prieš atsirandant monetom? Kodėl buvo pradėtos kaldinti monetos ir pinigais tapo brangieji metalai? Kokios pagrindinės pinigų kilmės teorijos? Kokias funkcijas atlieka pinigai? Kiek pinigų turi būti apyvartoje? Kas atsitinka jei nusižengiama pinigų kiekio apyvartoje dėsniui? Kodėl atsiradus kreditiniams santykiams piniginių ženklų poreikis apyvartoje sumažėja? Ar gali vekseliai atlikti kai kurias pinigtų funkcijas? Kada buvo pradėtas kaldinti pirmos lietuviškos monetos? Kaip kito lito konvertabilumas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio atžvilgiu tarpukario Lietuvoje? Kada ir kodėl vėl buvo įvestas litas ir kaip susietas su JAV doleriu? Kas yra paklausa? Kokie veiksniai be kainos veikia paklausą? Kas yra pasiūla? Kokie veiksniai be kainos sąlygoja pasiūlos pokyčius? Išvardinti pagrindines elastingumo formas. Kokius skaitmenines išraiškas turi atskiras elastingumo formos? Kokioje srityje elastingumo teorija taikoma praktikoje? Kaip elastingumo teorija taikoma valstybės ekonominėje politikoje? Išvardinti pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma rinkos organizavimo forma. Kas būdinga tobulos konkurencijos rinkai? Ar firmos (gamintojai) turi įtakos kainų susidarymui tobulos konkurencijos rinkoje? Kokią rinką vadiname monopoline? Kas nustato kainą monopolinėje rinkoje? Kokį pirmą antimonopolinį įstatymą žinote? Apibūdinti monopolinės konkurencijos rinką? Kokią rinką vadiname oligopoline? Kas yra pagrindinis kapitalas? Kas yra fizinis kapitalo nusidėvėjimas ir kaip jis reiškiasi? Kas yra moralinis kapitalo nusidėvėjimas ir kokie galimi šios nusidėvėjimo formos atvejai? Kokį kapitalą vadiname apyvartiniu kapitalu ir kas jį sudaro? Kas yra realizavimo kainos pagrindas? Kas yra pelnas? Apibūdinti paklausos dėsnio esmę. Kokios prekės vartotojo (paklausos) požiūriu yra substitutai? Kaip kainų pokyčiai veikia prekių substitutų paklausą? Kokios prekės vartotojas skaito esant komplektinėmis ir kaip kinta paklausa kintant kainoms? Kaip kinta prekių ir paslaugų paklausa, jei pirkėjas nusiteikęs optimistiškai rinkos atžvilgiu? Kokią kainos ir prekių pasiūlos kiekio priklausomybę nusako pasiūlos dėsnis? Kokios prekės gamintojo požiūriu yra komplektinės, o kokios substitutai? Kaip kinta komplektinių prekių ir prekių substitutų pasiūla kintant kainoms? Kokie veiksniai be kainų veikia prekių ar paslaugų pasiūlą? Kuomet rinka yra pusiausvyroje ir ką tai reiškia? Kam reikalinga prekių ir paslaugų paklausos ir pasiūlos elastingumo samprata? Kas yra konkurencija? Kodėl konkurencija yra pagrindinis kriterijus nustatant rinkos struktūrą? Kaip užtikrinamas gamybos efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje? Kaip formuojasi monopolinė rinka? Kaip monopolijos užtikrina monopolinius pelnus? Kokius monopolinius susivienijimus žinote? Kodėl valstybė riboja monopolinę rinką? Ar galima pasinaudoti firmos ekonomine ir technologine informacija monopolinės ekonomikos rinkoje? Išvardinti oligopolinės rinkos vystymosi veiksnius? Kaip nustatoma prekių ir paslaugų rinkos kaina oligopolinėje rinkoje? Palyginti rinkos organizavimo formas pagal žinomus kriterijus. Kas yra oligopsonija ir monopsonija? Kas yra kapitalo apytaka? Kokias funkcines formas įgyja gamybinis kapitalas, pereidamas iš vienos apytakos stadijos į kitą? Kas yra gamybinio kapitalo apyvarta? Kokį laiką vadiname kapitalo apyvartos laiku ir kas jį sudaro? Kokie pagrindiniai kapitalo nusidėvėjimo būdai? Kas yra pagrindinio kapitalo amortizacija? Kaip formuojamas amortizacijos fondas ir kam jis naudojamas? Kas yra amortizacijos norma ir kaip apskaičiuojama? Išvardinti pagrindinius pagrindinio ir apyvartinio kapitalo skiriamuosius bruožus. Kas yra kaštai ir kuo jie skiriasi nuo išlaidų, skirtų gamybai? Kokius kaštus vadiname kintamaisiais? Kokios išlaidos įeina į pastoviuosius, arba papildomuosius, kaštus? Iš ko sudaryti bendrieji arba visuminiai kaštai? Ką vadiname alternatyviaisiais kaštais? Kas sumoka visuomeninius kaštus? Apibūdinti ilgo ir trumpo periodų kaštus. Kuo skiriasi trumpo ir ilgo periodų gamybos funkcijos? Kas yra mažėjantis aktyvumas? Kaip pasiekiamas dėl gamybos mastų didėjantis rezultatyvumas? Išvardinti pagrindines pažangios technologijos taikymo kryptis. Kokį vaidmenį rinkos ekonomikoje atlieka kaina? Kaip apskaičiuojama pelno masė ir norma? Kas yra konkurencija šakos viduje ir kas vyksta dėl šios konkurencijos? Kas yra tarpšakinė konkurencija ir kaip dėl jos susidaro vidutinė pelno norma ir masė? Kokių sąlygų reikia, kad darbo jėga taptų preke? Kas apsprendžia darbo jėgos vertę ir kainą? Kas yra darbo užmokestis? Kokias pagrindines darbo užmokesčio formas žinote? Nuo ko priklauso nominalus darbo užmokesčio lygis? Kas pasprendžia realųjį darbo užmokestį? Kodėl skiriasi nacionaliniai darbo užmokesčio lygiai? Kokiomis formomis pasireiškia nedarbas? Kokia ūkinės veiklos organizavimo forma dominuoja dabartinėje rinkos ekonomikoje ir kodėl? Kokie privačių ir partnerinių firmų privalumai ir trūkumai? Kada ir kodėl atsirado akcinės bendrovės? Kuo akcinės bendrovės pranašesnės už privačias ir partnerines firmas? Kas yra dividendas ir nuo ko priklauso jo dydis? Nuo ko priklauso akcijų kursas? Kas yra aukščiausias AB valdymo organas? Kas yra tantjema ir kam ji mokama? Išvardinti pagrindines rinkos ribotumo priežastis. Kaip atsiranda "zuikiavimo" problema? Kokie mokesčiai yra blogi? Kokius principus arba kanonus turi atitikti geri mokesčiai? Kokie mokesčiai įeina į Lietuvos respublikos mokesčių sistemą? Iš ko susideda valstybės biudžetas? Kokias funkcijas atlieka valstybės biudžetas? Kas sudaro Lietuvos respublikos valstybės biudžeto pajamas? Kokias ekonomines funkcijas atlieka valstybė rinkos ekonomikoje? Išvardinti pagrindines valstybės naudojamas stabilizavimo priemones mišrios ekonomikos sistemoje. Kas yra biudžetiniai metai? Kas yra darbo jėga? Ką vadiname darbo rinka? Kame darbo jėgos rinkos specifika? Išvardinti svarbiausius darbo rinkos elementus. Kas yra darbo jėgos pasiūla? Kas yra darbo jėgos paklausa? Kokį vaidmenį darbo rinkoje atlieka profsąjungos? Kas jungia laikinę ir vienetinę darbo užmokesčio formas? Kokiose sferose negalima taikyti vienetinės darbo užmokesčio formos ir kodėl? Kokiose srityse vienetinė darbo užmokesčio forma efektyvesnė už laikinę? Kokias šiuolaikines darbo užmokesčio sistemas žinote? Kodėl atsiranda bedarbystė? Apibūdinti pagrindines bedarbystes formas. Kokios ekonominės nedarbo pasekmės? Kokios socialines pasekmes sukelia bedarbystė? Išvardinti pagrindines darbo biržos funkcijas. Kas sudaro akcinės bendrovės kapitalą? Kokius vertybinius popierius leidžia akcinės bendrovės? Išvardinti akcijų ir obligacijų skiriamąsias savybes. Kaip skirstomos akcijos pagal disponavimą jomis? Kaip skirstomos akcijos pagal teises? Kiek akcijų sudaro kontrolinį paketą? Kaip paskirstomas akcinių bendrovių pelnas? Kokias juridines teises turi AB? Kuo skiriasi uždarosios AB nuo viešų? Kokie AB valdymo organai renkami slaptu balsavimu? Kokias funkcijas atlieka AB valdyba ir kam ji atsiskaito už bendrovės ūkinę-finansinę veiklą? Kas yra informacijos asimetrija? Kokios prekės vadinamos visuomeninėmis? Iš ko susideda valstybės pajamos? Kas sudaro valstybės pajamų pagrindą? Kaip skirstomi mokesčiai pagal atsiskaitymų dydį nuo gautų pajamų? Kuo skiriasi unitarinės ir federalinės valstybės biudžetinė struktūra? Kas yra biudžeto deficitas? Kokia biudžetinė struktūra yra Lietuvoje? Kokioms reikmėms tenkinti naudojamas Lietuvos respublikos valstybės biudžetas? Iš ko susideda ir kam naudojami savivaldybių biudžetai? Kokias funkcijas atlieka valstybė?
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-02-21
 • Ekonomika (45)

  Statybos darbų kainos skaičiavimo tvarka. Išteklių normatyvas. Tiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos. Kuo skiriasi darbo sąnaudų normos nuo laiko normos. Ekonomikos funkcionavimo sąlygos. Kaip skaičiuojamas darbo užmokestis pagal vienetinę – premijinę sistemą. Ką parodo tarifinių koeficientų lentelė. Ką parodo statybos išteklių rinkos kainos. Kada jos nustatomos? Pagrindinio kapitalo savybės ir sudėtis. Pagrindinio kapitalo amortizacija ir jos nustatymo metodai. Tiesioginio amortizacijos metodo esmė. Kaip nustatoma vidutinė metinė fondų vertė. Ką parodo pagrindinio kapitalo fondo grąža ir fondų imlumas. Apyvartinio kapitalo savybės ir sudėtis. Kuo skiriasi vienetinė darbo apmokėjimo sistema nuo laikinės sistemos. Investicijų sąvokos apibrėžimas. Investicijų įvertinimo metodai. Grynosios esamosios vertės metodo esmė. Kapitalo diskontavimo esmė. Diskontavimo koeficientas ir jo reikšmių kitimas. Vidinės pelno normos metodo esmė ir nustatymo tvarka. Kaip nustatomas paprastasis ir tikrasis investicijų atsipirkimo laikas. Kas tai yra metinė amortizacijos norma. Kuo skiriasi pastoviosios ir kintamosios gamybos išlaidos. Kaip nustatomas bendrasis ir normalusis įmonės pelnas. Apibūdinti gamyklinės, gamybinės ir realizuotos produkcijos savikainos rūšis. Ribinių pajamų, ribinių kaštų ir ribinio pelno sąvoka. Kaip nustatoma sąmatinė statybos darbų savikaina. Kaip nustatoma faktinė statybos darbų savikaina.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-02-27
 • Ekonomika (50)

  Poreikiai. Ištekliai. Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, Pasiūla, Rinkos pusiausvyra, vartotojo elgsena. Pasiūla. Ekonomika. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumo veiksniai. Pasiūlos elastingumas. Kaštai. Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs kintamieji ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Įmonės pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai, renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcija. Kainų politika, tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, rūšys, mokėjimo rūšys. BVP,BNP samprata ir rodikliai. BNP ir BVP skaičiavimo metodai. BVP apskaičiavimas gamybos metodu. Ekonomikos augimas ir aktyvumo svyravimai. Verslo ciklai, fazės. Palūkanos, palūkanų norma. Bankai, jų funkcijos, monetarinė politika. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Fiskalinė politika. Vertybiniai popieriai, jų rūšys. Valiutų kursai, jų rūšys. Biudžetas, jo balansas, tipai. Mokesčių sistema. Infliacija, jos tipai, pasekmės. Infliacija ir nedarbas, Filipso kreivė. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbo mažinimas. Nedarbas, jo rūšys. Tarptautinės prekybos plėtra. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai, jų tipai, muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos. Investicijų būdai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmas.
  Ekonomika, špera(30 puslapių)
  2006-03-07
 • Ekonomika (55)

  Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo objektas: mikroekonomika ir makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Alternatyvos pasirinkimo ir racionalumo problemos: visuomenės gamybinės galimybės. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Gamybos veiksniai. Gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, jų grafinė išraiška. Veiksniai, lemiantys paklausos elastingumą. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Gamintojo filosofija. Kaštai, jų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kaina, jos vaidmuo rinkos struktūrose. Vertės ir kainos samprata. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Bendras vidaus produktas (BVP). Baigtinės prekės ir paslaugos. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Nominalusis ir realusis BVP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). BVP skaičiavimo būdai; BVP kainų defliatorius. Kiti BVP skaičiavimo rodikliai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės paklausos ir pasiūlos aspektas. Ekonomikos pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys: Filipso kreivė. Antiinfliacinė ir stabilizavimo politika. Ekonomikos augimas. Augimo samprata ir veiksniai. Ekonomikos augimo gėrybės ir kaštai. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, špera(22 puslapiai)
  2006-03-17
 • Ekonomika (56)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo alternatyvus kaštai. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa. Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir prielaidos, kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo užmokestis ir jo kitimo veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos, jų esmė, normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys, jos reguliavimo problemos. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-03-17
 • Ekonomika (57)

  Svarbiausias makroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Bendrosios paklausos ir pasiūlos modelis. Makroekonomikos pusiausvyros ir nepusiausvyros atvejai. Prielaidos ekonominei pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Iždo (fiskalinės) politikos teoriniai bruožai. Valstybės biudžeto deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Grynojo eksporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų santaupų (IS) modelis. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM (pinigai, aktyvai) modelis. Prekių ir pinigų rinkos bendra pusiausvyra. Monetarinė politika. Monetarinės politikos (MP) esmė uždaviniai ir priemonės. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. MP įtaka BNP kainų lygiui ir ekonominiams ryšiams su užsieniu. MP privalumai ir trūkumai. Fiskalinės ir MP derinimo galimybės ir problemos. Keinsinės makroekonomikos teorijos alternatyvos, monetarizmas ir racionalių lūkesčių teorija. Keinsininkų ir monetaristų nesutarimai makro klausimais. Keinsininkų ir monetaristų pažiūros į fiskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindiniai racionalių lūkesčių teorijos bruožai. Monetarizmo ir RLT teorijos įnašas į šiuolaikinę makro teoriją. Nedarbo ir infliacijos sąveika, ekonomikos stabilizavimas. Kainų stabilumas ir užimtumas. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Ekonomikos stabilizavimo politika. Tarptautinė prekyba. Kodėl šalys prekiauja. Tarptautinės prekybos ir prekybos šalies viduje. Absoliutaus ir lyginamojo pranašumo dėsniai. Argumentai už ir prieš muitų ir kvotų naudojimą. Valiutų kursai. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė, jos rodikliai ir veiksniai. Ekonomikos augimo valstybinis reguliavimas. Ekonomikos augimo teigiamos ir neigiamos pasekmės.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-03-24
 • Ekonomika (58)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK (gamyba, galimybių kreivė). Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas. Indiferentiškumas (abejingumas). Gifeno paradoksas. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumas ir jo veiksniai. Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kaštų tipai: aiškūs (buhalteriniai/eksplicitiniai), alternatyvūs (buhalteriniai/eksplicitiniai). Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs, kintamieji. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimų rūšys. BVP samprata ir rodikliai. BVP skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumai. Cikliniai svyravimai, jų trukmė, priežastis. Verslo ciklai, fazės, investicijos. Verslo ciklo sąvoka. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Valiutos kursas, jų rūšys. Palūkanos. Palūkanų norma. Bankai. Bankų funkcijos, rūšys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Biudžetas, balansas, jo tipai. Mokesčiai. Finansinė atskaitomybė. Kreditai, jų formos ir rūšys. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų ir atliginimų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai (išlaidos, mokesčiai, reguliavimas/įstatymai, valstybės įmonės). Viešieji pirkimai. Verslo įmonių rūšys. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas.
  Ekonomika, špera(21 puslapis)
  2006-04-06
 • Ekonomika (59)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK. Rinka, jos funkcijos ir formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas, indiferentiškumas. Gifeno paradoksas. Mikroekonomika. Elastingumo samprata ir jos dydžiai. Pasiūlos ir paklausos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kastų tipai. Trumpas ir ilgas laikotarpio kaštai. Pastovūs kintamieji, ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimo rūšys. Makroekonomika. BVP samprata ir rodikliai. Skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumo svyravimo tipai. Cikliniai svyravimai. Verslo ciklai. Pinigų esmė, funkcijos ir formos. Vertybiniai popieriai ir jų vaidmuo. Valiutų kursai ir rūšys. Palūkanos. Palūkanų normos. Bankai. Bankų funkcijos, rūšys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Kreditai, jų formos ir rūšys. Infliacija, jos rūšys, pasekmės. Defliacija. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas ir jo rūšys. Nedarbo mažinimo keliai. Infliacija ir nedarbas. Filisono kreivė. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Valstybės užsienio prekybos politika, jos formos. Muitai, jų tipai. Muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos, jų būdai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai. Viešieji pirkimai. Verslo įmonių rūšys.
  Ekonomika, špera(19 puslapių)
  2006-04-13
 • Ekonomika (60)

  Ekonomikos teorijos objektas ir sąvokos. Ekonomikos tikslai ir problemos. Poreikiai, ištekliai, galimybes. Rinkos ir vyriausybes vaidmuo ekonomikoje. Paklausa ir pasiūla: rinkos mechanizmas. Paklausa, jos veiksniai. Pasiūla, jos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Laisvosios rinkos vertinimas. Verslo organizavimas. Verslo struktūros, jų savybės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas, veiksniai, ryšys su bendrosiom pajamom. Pasiūlos elastingumas, veiksniai. Elastingumo praktinė svarba (elastingumas ir mokesčiai). Paklausa ir naudingumas (vartotojo elgsena). Bendrasis ir ribinis naudingumas, ryšys su paklausa. Optimalaus pirkimo taisyklė. Vertės paradoksas. Gamybos kaštai. Kaštų ir pelno sąvokos, jų diferenciacija. Kaštai trumpu laikotarpiu ir jo gamybos funkcija. Ilgo laikotarpio kaštai. Ekonominė kaštų samprata: alternatyviniai kaštai. Rinkos struktūra (tipai). Rinkos tipai, jų savybės. Tobula konkurencija, pelno maksimizavimas. Monopolija, pelno maksimizavimas, kontrolė. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Darbo rinka, jos veiksniai. Darbo užmokestis, jį sąlygojantys veiksniai. Ekonominė renta. Makroekonomikos matų sistema (rodikliai). Bendrasis vidinis produktas (BVP). BVP apskaitos būdai, jų trūkumai. Infliacija, nedarbas, ir kiti rodikliai. Visuminė paklausa. Visuminė paklausa, jos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Visuminės paklausos reguliavimas. Biudžetinė (fiskalinė) politika. Nacionalinis (valstybės) biudžetas, jo formavimas. Nacionalinio biudžeto naudojimas. Mokesčių politikos įtaka biudžetui. Pinigų (monetarinė) politika. Pinigų esmė ir funkcijos. Centrinis bankas, jo funkcijos. Pinigų masės reguliavimas. Ūkio stabilizavimo politika. Keinsistų ir monetaristų pagrindinės nuostatos. Stabilizavimo politikos priemonės. Politiniai ūkininkavimo ciklai. Tarptautine prekyba ir investicijos. Tarptautines prekybos nauda, barjerai ir liberalizavimas. Tarptautinės (užsienio) investicijos.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-04-14
 • Ekonomika (61)

  Ekonomika. Ekonominės sistemos. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ceteris paribus. Racionalus įmonės elgesys. Turtas.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • Ekonomika (63)

  Ekonomikos samprata. Įvairaus termino "ekonomika" traktuotės. Žemas nedarbo lygis – ką tai reiškia? Kaip apskaičiuoti užimtumo lygį, nedarbo lygį? Ką vadiname bedarbiu? Kaip veikia bedarbystė: žmogų-individą, šeimą, įmonę? Efektyvumas. Kokias žinote efektyvumo rūšis ir kuo jos skiriasi? Kokią reikšmę turi efektyvumo rodikliai įmonės veikloje? Koks rodiklis apibūdina kainų lygį? Kas nustato VKI (vartotojų kainų indeksą)? Kur ir kokių periodiškumu skelbiama tokia informacija? Pagal kokių prekių ir paslaugų grupes apskaičiuojamas VKI (vartotojų kainų indeksą). Išvardinti keletą pozicijų. Ar infliacija visada reiškia ekonominį nuosmukį? Kuo skiriasi hiperinfliacija nuo normalaus infliacijos lygio? Kaip apskaičiuojamas kainų indeksas? Teisingas pajamų paskirstymas. Ar socialinis teisingumas reiškia lygiavą? Paaiškinkite savo teiginį. Kas yra mokesčių mokėtojų požiūriu biudžeto pajamos, biudžeto išlaidos? Ekonomikos augimas. Ar augimas gali būti stichiškas? Kokiems mokslams priskiriamas įmonės ekonomikos mokslas ir su kokiais kitais mokslais jis siejasi? Ar įmonių ekonomika priskiriama makro ar mikro ekonomikos mokslams? Paaiškinkite, kaip suprantate įmonės ekonomikos mokslo filosofiją, teoriją ir technologiją? Kas yra įmonė? Pateikite kelias įmonės sampratas ir jas paaiškinkite. Ar galime traktuoti įmonę kaip sistemą? Paaiškinkite savo teiginį. Kokius sistemos požymius žinote? Ar įmonė juos atitinka? Kokie yra trys pagrindiniai įmonės požymiai? Kokius žinote įmonės išorinius ryšius? Ar įmonę veikia išoriniai veiksniai, ar ir įmonė gali daryti poveikį aplinkai? Paaiškinkite savo teiginį konkrečiu pavyzdžiu. Kodėl reikia klasifikuoti įmones – Lietuvos ūkio subjektus? Pagal kokius požymius galima klasifikuoti įmones? Ekonominių veiklos sričių klasifikatorius (EVSK): koks tai dokumentas? Kokie pagrindiniai Lietuvos Respublikos (LR) įmonių tipai? Palyginkite skirtingo tipo įmones pagal šiuos kriterijus – nuosavybės formą, valdymo organus, akcinio kapitalo dydį, įmonės darbuotojų skaičių. Pagrindinės įmonės veiklos sritys, paaiškinti tarpusavio sąveika? Kokios yra pagrindinės įmonės funkcijos? Ką vadiname rodikliu? Kodėl rodikliai taikomi ekonomikoje? Ekonominių rodiklių klasifikavimas. Pagrindinės ekonominių rodiklių grupės. Kuo skiriasi kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai?
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-04-19
 • Ekonomika (64)

  Ekonomikos samprata. Ekonomikos objektas. Ekonomikos teorijos tikslas. Pozityvinė sistema. Normatyvinė sistema. Ekonomikos tikslai. Ekonomikos teorijos funkcijos. Mokslo metodai. Mikroekonomika ir makroekonomika. Išteklių ribotumas ir pasirinkimas. Rinka: funkcijos, struktūros problema. Neriboti poreikiai ir išteklių ribotumas. Poreikiai. Rinka. Prielaidos, kad galėtų veikti rinka. Rinkos funkcijos. Paklausa, pasiūla. Rinkos struktūra. Tobulos konkurencijos bruožai. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Rinkos pusiausvyra. Valstybinė ekonominė politika. Vartotojo elgsena rinkoje. Bendrasis naudingumas. Ribinis naudingumas. Vartotojo abejingumo teorija. Gamybos teorija. Gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Kaštai. Trumpo laikotarpio kaštai. Pelnas. Pagrindinės ūkinės veiklos organizavimo formos. Pagrindiniai ūkiniai subjektai. Gamybos veiksnių rinka. Akcijos. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolija, Monopolinės konkurencijos rinka. Rinkos ribotumas ir valstybės vaidmuo.
  Ekonomika, špera(13 puslapių)
  2006-04-25
 • Ekonomika (7)

  Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa jos veiksniai. Paklausos dėsnis ir paklausos kreivė. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Rinkos paklausa. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei, nustatant maksimaliąją ir minimaliąją kainas. Naudingumo maksimizavimo taisyklė.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2005-09-05
 • Ekonomika (70)

  Elastingumas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Kryžminis paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu atvejai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale apskaičiavimas. Paklausos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame taške skaičiavimas. Pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu tam tikrame intervale ir taške skaičiavimas. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu ir kreivės nuolydis. Praktinis elastingumo teorijos taikymas. Elastingumas ir kainų kontrolė. Paklausa ir pasiūla elastinga kainos atžvilgiu. Paklausa ir pasiūla neelastinga kainos atžvilgiu. Paklausa elastinga kainos atžvilgiu. Paklausa neelastinga kainų atžvilgiu. Vartotojo elgsena ir prekių paklausa. Vartotojo prioritetai ir pasirinkimas. Naudingumas kaip pasirinkimo kriterijus. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Abejingumo kreivių nuolydis ir ribinis naudingumas. Vartotojo biudžetas. Vartotojo naudingumo maksimizavimas. Vartotojo paklausos funkcija. Pajamų pokyčio įtaka prekių paklausai. Pajamų ir vartotojo kreivė. Engelio dėsnis. Prekių kainų pokyčio įtaka prekių paklausai. Gifeno prekių paklausa. Kainos ir vartojimo bei konkrečios prekės paklausos kreivės. Paklausa ir pasiūla. Naudingumas ir vartotojo elgesio abejingumas. Vartotojo prekių paklausa. Vartotojo biudžetas. Realiosios pajamos. Gamybos funkcija. Firmos kaštai. Firmos pelno maksimizavimas tobulos konkurencijos rinkoje. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija.
  Ekonomika, špera(20 puslapių)
  2006-05-23
 • Ekonomika (72)

  Įmonė. Įmonės ekonominis lygis. Verslininkystė. Verslo įmonė. Įmonės veiklos planavimas. Planavimo procesas. Inovacijos ir investicijos. Strategijos rūšys. Kapitalo poreikis ir kaina. Galimi finansavimo būdai. Marketingas. Rinka. Marketingo tyrimo sritys. Naujų gaminių kūrimas. Įmonės išlaidų klasifikavimas. Kainų politika ir kainodaros būdai. Kainų skaičiavimo pagrindai.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-06-12
 • Ekonomika (74)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo visuomenės mastu pasirinkimo problemos. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa .Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Vertės dėsnis. Vertė ir kaina. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo teorijos praktinis taikymas, jo poveikis mokesčių efektui. Naudingumo teorija, jos prielaidos ir ydos. Indiferentiškumo teorija, pajamų ir substitucijos efektai joje. Gifeno paradoksas. Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Monopolijos pasekmės ir antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir prielaidos, kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ie paklausa. Darbo užmokestis ir jo kitimo veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos, jų esmė, normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys, jos reguliavimo problemos. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai. Ekonomikos nuostatų modeliavimas.
  Ekonomika, špera(35 puslapiai)
  2006-09-18
 • Ekonomika (75)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos. Ekonomiškumo principas. Ekonominio valdymo esmė. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Normavimo statyboje uždaviniai. Techninis normavimas statyboje. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Normatyvinių dokumentų statyboje sistema. Statybos verslą tvarkančių dokumentų sistema. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Sąmatos ir jų rūšys. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių tipologija. Įmonių grupavimo esmė. Statybos įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis kapitalas. Apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartos ciklas. Investicijos ir jų struktūra. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios esamosios vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai bei trūkumai. Marketingo esmė ir principai. Produkcijos diferenciavimas. Produkcijos kokybės sąvoka. Įmonės produkcijos kokybės strategija. Inovacijų sąvoka ir turinys. Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Apskaitos sąvokos. Apskaitos klasifikavimas. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Pelnas ir jo paskirstymas. Sąmatinė ir faktinė savikaina.
  Ekonomika, špera(10 puslapių)
  2006-09-19
 • Ekonomika (76)

  Inžinerinė veikla. Jos efektyvumas ir projektų finansavimas. Inžinerinė veikla. Jos sąvokos ir efektyvumas. Investicijų šaltinio parinkimas. Europos Sąjungos (ES) fondai. Inžinerinių sprendimų teisinė apsauga. Techninės kūrybos esmė ir motyvai. Intelektualios nuosavybės teisinis reguliavimas. Patentavimo, licenzijavimo, išradybinės bei technologinės perdavimo veiklos organizacijoje. Patento apimtis laiko ir erdvės požiūriu. Inžinerinės veiklos marketinginis pagrindimas. Marketingo ekonomika. Marketingas ir inovacijų kūrimas. Rinkos poreikių, pasiūlos nustatymas ir prognozavimas. Inovacijų marketingo organizavimas, ypatumai. Strateginis ir taktinis marketingas. Ekspertiniai inžinerinių sprendimų vertinimo metodai. Ekspertiniai inžinerinių sprendimų vertinimų tikslingumas. Proto šturmo metodas. Smegenų šturmo metodikos. Kaip taikomas smegenų šturmas. Lengvatiniai kreditai. Bankai. Papildomi finansavimo šaltiniai. Kredito unijos. Lizingas. Faktoringas.
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2006-09-19
 • Ekonomika (77)

  Įmonės ekonomikos mokslo reikšmė. Verslo motyvai. Verslo rūšys. Verslininkų teisės ir įsipareigojimai. Verslo aplinka. Verslo įmonės tikslai. Verslo įmonių klasifikavimas. Įmonių rūšys. Individuali įmonė (personalinė, IĮ). Tikroji ūkinė bendrija (TŪB). Komandintinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB). Akcinės bendrovės (AB). Savivaldybės ir valstybės įmonės. Kooperatinės bendrovės. Gamyba ir jos veiksniai. Žemė kaip gamybos veiksnys. Kapitalas - gamybos veiksnys. Nusidėvėjimo skaičiavimas ilgalaikiam turtui. Apyvartinis kapitalas. Gamybos kaštai. Gamybos veiksniai (ištekliai). Darbo našumas ir imlumas. Gamybos išlaidos. Pagrindinės kainų rūšys.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-09-21
Puslapyje rodyti po