Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos šperos

Ekonomikos šperos (86 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (79)

  Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Mikro ir makro ekonomika. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvinė ir normatyvinė ekonomika. Metodologija. Ekonomikos tyrimų klaidos. Ekonomikos modeliai . Grafikų metodas. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir tikslai. Ekonomikos tikslai. Ekonomika ir gamyba. Jų tarpusavio priklausomybė. Gamybos galimybių kreivė. Alternatyvieji kaštai. Ekonomikos augimas. Ekonomika ir efektyvumas. Pasiūla, jos kiekis, pasiūlos kreivės perkėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir nepusiausvyros atvejai. Kiekinis naudingumas ir naudingumas be kiekinių matų. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė. Naudingumo funkcija. Prielaidos apie vartotojo pirmenybes. Abejingumo kreivės. Abejingumo kreivės žemėlapiai. Ribinė pakeitimo norma. Abejingumo kreivių naudojimas aprašant pirmenybes. Biudžeto apribojimai. Biudžetas apimantis daugiau nei dvi prekes. Biudžeto linijos perkėlimai pakitus kainoms ir pajamoms. Geriausias įmanomas derinys. Abejingumo kreivės aiškinant pasirinkimus. Kainų pokyčio pasekmės. Pajamų ir vartojimo kreivės. Normalios ir nepatrauklios prekės. Engelio kreivės. Maršalo perteklius. Kainų pokyčio pajamų ir pakeitimo efektai. Paklausos elastingumas, jo kitimo diapazonas. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-09-26
 • Ekonomika (80)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąvokos: kategorijos, kriterijai, rodikliai. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąvokos. Ekonomikos sąlygos. Ekonomiškumo principas. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Gamybos veiksniai ir jų rūšys. Gamybos išteklių normatyvai. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Gamybos produkcijos kaina. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. Sąmatos ir jų rūšys. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonių grupavimo esmė. Įmonių rūšys. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartos ciklas. Investicijos ir jų struktūra. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios dabartinės vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis gamyboje. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. Apskaitos tikslas ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Apskaitos sąvoka. Gamybos finansavimo šaltiniai. Pelnas ir jo paskirstymas.
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-10-03
 • Ekonomika (82)

  Verslo organizacija. Įmonės tikslai. Įmonių tipologija. Juridiniai įmonių tipai. Individualios personalinės įmonės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Ūkinės bendrijos steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Akcinės bendrovės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Įmonių specializavimas. Privataus ir viešojo sektoriaus įmonės. Trys mišrios ekonomikos sektoriai. Organizacijos samprata. Pagrindinės vadybos funkcijos. Organizacinės įmonės struktūros tipai. Rinkodaros samprata ir uždaviniai. Rinkodaros koncepcijos. Rinkodaros tipai. Rinkų tipai ir jų charakteristikos. Prekės sąvoka. Prekės gyvavimo ciklas. Tyrimų vaidmuo rinkodaroje. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai ir jų taikymas rinkodaroje. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos koncepcijos. Paskirstymo kanalai. Kainos nustatymo metodai. Kainos nustatymas kaštų pagrindu. Kapitalo samprata ir struktūra. Pagrindinio kapitalo vertė. Kapitalo nusidėvėjimas. Amortizacija. Apyvartinio kapitalo samprata ir sudėtis. Įmonės finansavimo šaltiniai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2006-10-13
 • Ekonomika (83)

  Ekonomikos mokslas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Grynoji konkurencija. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa pasiūla, jų pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, veiksniai lemiantys paklausos elastingumą. Pasiūlos elastingumo variantai. Pasiūlos elastingumas. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Kryžminis elastingumas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Gamintojo filosofija. Kaštai ir pelnas: kaštų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kaina, jos vaidmuo rinkos struktūrose. Vertės ir kainos samprata. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Bendras vidaus produktas (BVP). Baigtinės prekės ir paslaugos. Nominalusis ir realusis BNP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). BNP skaičiavimo būdai; BNP kainų defliatorius. Kiti BNP skaičiavimo rodikliai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės paklausos ir pasiūlos aspektas. Ekonomikos pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys: Filipso kreivė. Antiinfliacinė ir stabilizavimo politika. Ekonomikos augimas. Augimo samprata ir veiksniai. Ekonomikos augimo gėrybės ir kaštai. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, špera(22 puslapiai)
  2006-10-17
 • Ekonomika (87)

  Ekonomikos samprata. Ekonominė terminologija. Ekonominė sistema. Efektyvumas. Gamyba ir vartojimas. Ekonominis subjektas. Gamybos veiksniai. Produktas. Paklausa ir pasiūla. Prekės vertė. Kaina, pinigai ir jų atliekamos funkcijos. Mikro ir makro ekonomika. Ekonominė teorija, ir ekonomikos tikrovė. Indukcija ir dedukcija. Teorinio tyrimo etapai, pozityvūs ir normatyvūs teiginiai. Ekonominė politika ir pagrindiniai jos uždaviniai. Rinkos mechanizmas jo charakteristika. Rinkos objektai ir subjektai. Valstybinis reguliavimas. Rinkos objektai ir subjektai. Rinkos struktūrą. Rinkos infrastruktūra. Rinkos privalumai ir trūkumai. Rinkos veikimo esmė: kainų susidarymas, paklausos ir pasiūlos dėsnis. Paklausos ir pasiūlos teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumas ir vartotojo elgsenos abejingumas. Vartotojo prioritetai ir jo pasirinkimas. Naudingumo funkcija. Vartotojo abejingumo kreivės. Ribinis naudingumas ir ribinė pateikimo norma. Vartotojo elgsena maksimalizuojant vartojimo naudą. Vartojimo biudžetas ir funkcija. Vartotojo naudingumo maksimalizavimas. Pajamų ir pakeitimo efektas. E. Engerio dėsnis. Difeno prekės. Pajamų ir kainos vartojimo kreivės.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-10-27
 • Ekonomika (90)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK (gamyba, galimybių kreivė). Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas. Indiferentiškumas (abejingumas). Gifeno paradoksas. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumas ir jo veiksniai. ir Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kaštų tipai: aiškūs (buhalteriniai/eksplicitiniai), alternatyvūs (buhalteriniai/eksplicitiniai). Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs, kintamieji, ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimų rūšys. BVP ir BVP samprata ir rodikliai. BVP ir BNP skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumai. Cikliniai svyravimai, jų trukmė, priežastis. Verslo ciklai, fazės (stadijos), investicijos. Verslo ciklai, fazės, investicijos. Verslo ciklo sąvoka. Investicijų svyravimas. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Vertybiniai popieriai ir jų rūšys. Valiutos kursas, jų rūšys. Palūkanos. Palūkanų norma. Bankai. Bankų funkcijos, rūsys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Mokesčiai, Biudžetas, balansas, jo tipai. Finansinė atskaitomybė. Kreditai, jų formos ir rūšys. Infliacija ir jos tipai, pasekmės. Defliacija. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbas, jo rūšys. Nedarbo mažinimas. Infliacija ir nedarbas. Tarptautinės prekybos plėtra, eksportas, importas. Juos reguliuojančios priemonės. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai, jų tipai. Muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų ir atliginimų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai (išlaidos, mokesčiai, reguliavimas/įstatymai, valstybės įmonės). Viešieji pirkimai. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas. Verslo įmonių rūšys.
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2006-11-19
 • Ekonomika (98)

  Verslo organizacija. Įmonės tikslai. Įmonių tipologija. Juridiniai įmonių tipai. Individualios personalinės įmonės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Ūkinės bendrijos steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Akcinės bendrovės steigimo, veiklos ir likvidavimo ypatumai. Įmonių specializavimas. Privataus ir viešojo sektoriaus įmonės. Organizacijos samprata. Pagrindinės vadybos funkcijos. Organizacinės įmonės struktūros tipai. Rinkodara. Rinkodaros samprata ir uždaviniai. Rinkų tipai ir jų charakteristikos. Prekės sąvoka. Prekės gyvavimo ciklas. Tyrimų vaidmuo rinkodaroje. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai ir jų taikymas rinkodaroje. Rinkos segmentavimas. Tikslinės rinkos koncepcijos. Paskirstymo kanalai. Kainos nustatymo metodai. Įmonių investicijų ekonomika. Kapitalo samprata ir struktūra. Pagrindinio kapitalo vertė. Amortizacija. Apyvartinio kapitalo samprata ir sudėtis. Įmonės finansavimo šaltiniai.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-02-14
 • Ekonomikos modeliai ir praktika

  Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Grafikai ir indeksai. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausa ir jos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2006-05-16
 • Ekonomikos žodynas

  Terminai lietuvių kalba, terminai angliškai ir paaiškinimas. Akcijos. Akcijų birža. Akcijų pasirinkimo sandoris. Amerikietiškas pasirinkimo sandoris. Amerikos depozitoriumo pakvitavimas. Antrinė rinka. Apyvartinės lėšos. Apribojamasis pavedimas. Apsikeitimo sandoris. Apskaita, vedama kaupimo principu. Arbitražas. Ateities sandoriai. Atkarpa. Atpirkimo sandoris. Atsiskaitymo diena. Balansinė ataskaita. Be apmokėjimo. Bendras vidaus produktas. Bendras fondas/Atviras fondas. Beta. Black-Scholes modelis. Defliacija. Depozito/indėlio sertifikatas. Diena be dividendų. Diskontuota obligacija. Diversifikavimas. Dividendai. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis. Einamasis pelningumas. Emisija. Emisijos prospektas. Emitentas. Esminiai įvykiai. Europietiškas pasirinkimo sandoris. Europos valiutos. Fondo valdytojas. Fundamentali analizė. Galiojimo pabaigos diena. Gamintojų kainų indeksas. Grynoji aktyvų vertė. Ilgalaikė obligacija. Indeksas. Indeksavimas. Institucinis investuotojas. Investicinis fondas. Išankstinis sandorius. Išvestinis finansinis instrumentas. Įkeistas turtas. Kainos ir pelno santykis. Kapitalo grąža. Kapitalo prieaugis. Kaupimas. Kiekybinė analizė. Kintamumas. Kliringas. Kokybės analizė. Komerciniai vekseliai. komisinis mokestis. Konvertuojamoji obligacija. Kotiruojami vertybiniai popieriai. Kredito reitingas. Laisvas pinigų srautas. Londono tarpbankinė skolinimo norma. Makaulay trukmės matas. Makleris. Modifikuota finansinė trukmė. Mokėjimo diena. Mokėjimų balansas. Neigiamos "vidinės" kainos sandoris. Nematerialūs/elektroniniai vertybiniai popieriai. "Nešvari" kaina/Kaina su priedais. Nusidėvėjimas, amortizacija. Nuvertėjimas/devalvacija. Obligacija. obligacijų pelningumas. Palūkanų norma. Palūkanų normos rizika. Palūkanų normų apsikeitimo sandoris. Paprastosios akcijos. Pasaulinė tarpbankinių finansinių telekomunikacijų organizacija. Pasirašymas. Pasirinkimo parduoti sandoris. Pasirinkimo pirkti sandorius. Patikimiausios akcijos. Pavedimas iki jo atšaukimo. Pelnas, tenkantis vienai akcijai. Pelningumas sulaukus termino pabaigos. Pinigų rinkos fondas. Pirminė rinka. Pirminis viešas platinimas. Pirmumo teisės. Platinimas ribotam investuotojų skaičiui. Pozicija. Prekybos dienos pavedimas. Prekybos keitimo pavedimas. Prekybos sesijos pabaigos kaina/prekybos uždarymo kaina. Pristatymas apmokėjus. Privilegijuotosios akcijos. Procento/nuošimčio punktas. Procento/nuošimčio punkto vertė. Prospektas. Reikalavimas grąžinti sumokėtus mokesčius. Rinkos kūrėjas. Rinkos pavedimas. Rizikos ir atlygio santykis. Rizikos kapitalas. Sandorio įvykdymo kaina. Sandorio šalis. Savivaldybės obligacijos. Sąskaitos tvarkytojas. Simbolis. "Švari" kaina. Talino tarpbankinė skolinimo norma. Techninė analizė. Termino pabaigos diena. Trukmė. Trumpalaikis finansinis įsipareigojimas. Trumpalaikis VP pasiskolinimas. Turto grąža. Turto paskirstymas. Užbiržinė vertybinių popierių rinka. Uždaras investicinis fondas. Užsienio obligacijos. Valiutos pasirinkimo sandorius. Varantas. Vartojimo kainų indeksas. Vertybinių popierių saugojimas. Vertybinių popierių saugotojas. Vertybinių popierių saugotojo struktūrinis padalinys. Vertybinių popierių sąskaita. Vidinės informacijos turėtojas. Vidutinio termino skoliniai įsipareigojimai. Viešas platinimas. Vykdyk arba atšauk.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2007-10-02
 • Ekonominė analizė

  Ką reiškia terminas "analizė"? Ką reiškia ekonominėje analizėje taikomi terminai: indukcija, dedukcija? Iš kokių mokslų ir kada pradėjo formuotis ekonominės analizė mokslas? Paaiškinkite kaip siejasi ekonominė analizė ir pažinimo teorija? Kokie yra pagrindiniai dialektikos principai ir kaip jie susiję su ekonominės analizės mokslu? Jūsų nuomonė apie globalizacijos procesus, vykstančius pasaulyje: kodėl žmonės priešinasi ir pritaria šiems procesams? Kokios pagrindinės globalinės problemos turi didžiausią įtaką šalių ekonomikai? Paaiškinkite sąvoką "mokslas". Kokios 3 esminės dalys sudaro bet kurio mokslo pagrindus? Ar mokslo apibrėžimas taikytinas ekonominės analizės mokslui? Ekonominės analizės mokslas apima tam tikrų specialių žinių sistemą. Paaiškinti kokios tai žinios? Kas yra ekonominės analizės objektas? Ekonominiai rodikliai. Kokius ekonominių rodiklių rūšis jus žinote? Ir paaiškinti kuo jie skiriasi? Pateikti pvz. kiekvienos grupės rodiklių. Kodėl analizėje taikomi ekonominiai rodikliai? Išvardinkite ir paaiškinkite kokie pagrindiniai rodikliai parodyti įmonės: pelno (nuostolių) ataskaitoje, balanse, socialinio draudimo ataskaitose. Kaip apskaičiuojamos įmonės pajamos? Paaiškinkite, kaip suprantate ekonominį rodiklį pelnas (nuostoliai), pavaizduokite pelną ir nuostolius grafiškai. Kokie pagrindiniai rodikliai apibūdina įmonės turtą, nuosavą kapitalą, skolas? Kokios informacijos šaltinių grupės taikomos ekonominėje analizėje? Išvardinkite ir apibūdinkite apyskaitinius ir neapyskaitinius informacijos šaltinius. Paaiškinkite, kas įmonėje sudaro statistines ataskaitas. Kokias statistines ataskaitas Jūs žinote. Ar galima pritaikyti statistinių ataskaitų duomenis įmonės veiklos analizėje? Paaiškinkite savo teiginį Kas Jūsų nuomone, turėtų analizuoti įmonės finansines ir kitokias buhalterines ataskaitas: a)tik samdytas analitikas; b)įmonės vyr. buhalteris ar finansininkas; c)tik nepriklausomas auditorius; d)tik įmonės direktorius; e)maždaug Jūsų rango buhalteris; f)tik įmonės ekonomistas? Paaiškinkite, kaip gali būti iškraipomi analizės rezultatai jeigu yra klaidų buhalterinėse ataskaitose? Pateikite du pavyzdžius. Ar gali įmonės analitikas pertvarkyti buhalterines ataskaitas ir pritaikyti jas analizės tikslams? Ar galima analizuojant pakeisti buhalterinėse ataskaitose nurodytus piniginius matavimo vnt. Kada tai tikslinga? Ar turėtų pasikeisti balansinė suma pertvarkant balansą? Į kokias 2 gr. galima sugrupuoti p(n) ataskaitos duomenis? Išvardinkite svarbiausius įmonės veiklos analizės duomenų vartotojus. Paaiškinkite, į kokias grupes ir pagal kokius požymius juos galima grupuoti. Paaiškinkite, kokios informacijos jie norėtų gauti. Pavyzdžiui, bankas ir įmonės prekių-paslaugų pirkėjai? Tiekėjai ir įmonės darbuotojai? Valstybinė mokesčių inspekcija ir įmonės akcininkai? VSDF valdyba ir žiniasklaida? Kaip galima pritaikyti analizės duomenis įmonės valdyme. Kokios darbuotojų grupės tuo užsiima? Kas, Jūsų nuomone, galėtų pritaikyti nedidelės įmonės buhalterinius duomenis ir juos tvarkingai pateikti skirtingiems vartotojams? Kokių įgūdžių ir žinių reikia, norint protingai pertvarkyti buhalterines ataskaitas ir jas pritaikyti analizės tikslams? Ar Jūs to mokyti? Kokia tvarka atliekama įmonės veiklos analizė? Kokie pagrindiniai analizės atlikimo žingsniai ir kas juose atliekama? Į kokias grupes skirstomi tiriamieji veiksniai analizės tikslo požiūriu? Kokiais aspektais nagrinėjami ekonominiai ūkiniai procesai? Ką vadiname: a) absoliučiais dydžiais; b) santykiniais rodikliais? Kodėl analizėje labiausiai paplitę santykiniai rodikliai? Ką galime analizuoti, taikant santykinius rodiklius? Kaip apskaičiuojama reiškinio struktūra? Kaip dar galime pavadinti struktūros analizę? Pateikite grafinių pvz. Ką reiškia dinamikos analizė? Kaip dar galime ją pavadinti? Pateikite grafinių pvz. Ką vadiname etaloniniu rodikliu? Grandininis ir bazinis palyginimas: kokia šių palyginimo būdo esmė? Kuo jie skiriasi? Kokiais matavimo vienetais galime išreikšti: a)augimo tempus b) prieaugio koeficientus? Palyginimas vietų sumavimo būdu-kokia šio metodo esmė? Ką vadiname stimuliaciniais, destimuliaciniais rodikliais? Kaip nustatoma objekto vieta kai rodikliai stimuliaciniai ir destimuliaciniai? Kas parodo kuris objektas geriausias iš visų lyginamųjų? Kada galime skaičiuoti vidutinius dydžius? Kodėl vidutiniai dydžiai plačiai taikomi analizėje? Kuo skiriasi aritmetinis ir svertinis vidurkiai? Ką parodo vidutinis kvadratinis nuokrypis? Kaip apskaičiuojamas variacijos koeficientas ir kokios jo reikšmės laikomos neblogom, didelėm, labai didelėm? Paaiškinkite kiekvieno grupavimo esmę. Kokių ekonominių reiškinių tyrime galima taikyti grupavimo metodus? Kaip galime pritaikyti statistikos žinias grupavimo metode? Grandininių pakeitimo metodas. Paaiškinkite esmę ir atlikimo tvarką. Ką galime ištirti, taikant šį metodą? Kam reikalinga įmonės personalo struktūros analizė ir kaip ji atliekama. Kaip taikomi grafiniai metodai personalo analizėje? Pagal kokius kriterijus galima grupuoti įmonės personalą? Ar priklauso grupavimo kriterijai nuo analizės tikslų? Kokie rodikliai padeda įvertinti darbuotojų kaitą įmonėje? Užrašyti darbuotojų kaitos rodiklių formules, paaiškinti jų prasmę. Užrašykite bendrąją formulę, taikomą darbo našumo skaičiavime. Paaiškinkite, kokius duomenis galima taikyti vardiklyje ir skaitiklyje. Kaip galima pritaikyti grandininių pakeitimų metodą darbo našumo analizėje? Kokių priemonių galima imtis, siekiant sureguliuoti darbo našumo ir darbo užmokesčio augimo tempus? Kaip siejasi įmonės pelnas ir darbuotojų darbo užmokestis? Kas sudaro įmonėje gaminamų prekių, teikiamų paslaugų savikainą? Kaip galima ištirti savikainos struktūrą ir nustatyti struktūrinius pokyčius? Kokie yra esminiai ekonominiai kainos elementai? Kaip galima nustatyti: a) pridėtines išlaidas kainoje? b) pelno normą kainoje? Kas lemia pelną, įkalkuliuotą į kainą? Kokia grėsmė ar sėkmė laukia įmonės, didinant kainas? Koks rodiklis išreiškia pardavimų pelningumą. Paaiškinti grand. pakeitimo metodo taikymą pelningumo analizėje. Ką vadiname nenuostolingos veiklos tašku. Lūžio taško apskaičiavimas, kai paslaugos vienarūšės. Lūžio taško apskaičiavimas, kai asortimentas platus. Kaip nustatomas lūžio taško pasiekimo laikas ir ką jis parodo. Nenuostolingos veiklos grafikas. Kokias įmonės veiklos sritis apima kompleksinė analizė? Paaiškinti kompleksinės įmonės veiklos analizės veiksnius. Kaip parenkami ir kokie yra svarbiausi kompleksinės analizės rodikliai? Kuo skiriasi ekstensyvūs ir intensyvūs išteklių panaudojimo rodikliai? Ką vadiname pagrindiniai gamybiniai fondais ir kaip jie analizuojami? Kaip galima nustatyti įmonės veiklos efektyvumą ir kokie rodikliai taikomi? Ką reiškia sąvoka "reitingas"? Kaip taikomi reitingai įmonės veiklos analizėje? Kaip suprantate terminą "gamyba"? Kaip galima palyginti pagamintos ir parduotos produkcijos kiekį? Kaip galima palyginti gamybinį pajėgumą su faktiškai pagaminta produkcija? Kokios sąnaudos tiesiogiai susiję su prekių gamyba, paslaugų teikimu? Kaip paveikia gamybą prekių atsargos, turimos laikotarpio pradžioje? Ką reiškia, kai laikotarpio pabaigoje prekių yra žymiai daugiau, negu laikotarpio pradžioje?
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-01-03
 • Ekonominės analizės

  Įmonės ilgalaikio turto analizė. Gamybinių pajėgumų ir ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto būklės analizė. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimo efektyvumo analizė. Technologinių įrengimų naudojimo rodikliai ir jų analizė. Technologinių įrengimų grąžos veiksnių analizė. Technologinių įrengimų integralinio naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo išteklių analizė. Darbo išteklių analizės uždaviniai. Darbuotojų kaitos ir kvalifikacijos kėlimo analizė. Darbo našumo rodikliai ir jų analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo išteklių naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo užmokesčio fondo absoliutinio ir santykio pasikeitimo analizė. Produkcijos gamybos ir pardavimo analize. Pardavimo ir gamybos analizės uždaviniai. Produkcijos apimties rodikliai, jų analizė. Produkcijos struktūros ir asortimento analizė. Produkcijos kokybės ir gamybos ritmingumo analizė. Gamybos veiksnių, turinčių įtakos produkcijos apimčiai, analizė. Išlaidų analizė. Išlaidų klasifikavimas, elastingumas ir analizė. Išlaidų elgesio analizė. Tiesioginių išlaidų analizė. Gamybos pridėtinių išlaidų analizė. Išlaidų normų analizė. Išlaidų valdymo strategijų analizė. Pelno analizė. Pelno analizės kryptys. Pelno sudėties ir struktūros analizė. Išorės veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Vidaus veiksnių, darančių įtaką pelnui, analizė. Detali įmonės pelno veiksnių analizė. Atskirų išlaidų elementų poveikio pelnui analizė.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2009-05-12
 • Elektros ir elektronikos grandinės (5)

  Dvipolis tranzistorius. Grįžtamieji ryšiai. Operaciniai stiprintuvai. Įtampos matavimas. Srovės matavimas. Lauko tranzistorius. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Diferencinis nuolatinės srovės stiprintuvas. Lyginimo diodai. Lygintuvo struktūrinė schema. Svarbiausieji lygintuvų parametrai. Elektrinio stiprintuvo veikimo principas ir vidiniai ryšiai. Elektrodinaminis matuoklis. P–n sandūra. Trifazis lygintuvas su neutraliuoju laidu. Stiprintuvų savybės ir charakteristikos. Trifazės grandinės aktyviosios galios matavimas. Triodinis tiristorius – trinistorius. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Matavimų paklaidos ir prietaisų charakteristikos. Stabilitronas. Išlyginamos įtampos pulsacija. Daugiapakopiai stiprintuvai. Magnetoelektrinis matuoklis.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2009-10-12
 • Finansų ekonomika

  Procentai. Procentai ir promilės. Pagrindiniai procentų uždaviniai. Palūkanos. Pagrindinės sąvokos. Paprastosios palūkanos. Sudėtinės palūkanos. Kapitalo dvigubėjimas. Nominalioji ir veiksmingoji palūkanų normos. Palūkanų nuolatinis skaičiavimas. Diskontas. Funkcinė lygtis. Periodiniai mokėjimai. Finansinė renta. Finansinės rentos dabartinė vertė. Amžinoji renta. Infliacija. Kreditas. Trumpalaikis kreditas. Laipsniškas kredito gražinimas. Kredito grąžinimo fondas. Vartotojiškasis kreditas. Lengvatinis kreditas. Kredito konversija. Investicijų analizė Grynoji dabartinė vertė. Vidinė pajamų norma. Pelningumo indeksas.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2008-09-29
 • Įmonių ekonomika (15)

  Socialiniai ir ekonominiai įmonių tikslai. Pagrindiniai verslo principai. Įmonės investicijų ekonomika. Kapitalas. Pagrindiniai fondai. Nusidėvėjimas. Darbo ištekliai. Darbo užmokestis. Įmonės kaina ir kainodara. Kainų strategijos, funkcijos. Kainų nustatymas. Įmonės išlaidos. Išlaidų rūšys. Įmonių pelnas ir pelningumas. Pelno rūšys. Pelno skaičiavimas. Veiklos pelnas. Įmonės rentabilumo rodikliai. Naujoji pelno skirstymo ir nuosavo kapitalo formavimo tvarka. Pelno analizė. Ribinis pelnas.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2008-02-28
 • Įmonių ekonomika (19)

  Verslo įmonių rūšys. Kokias įmonių rūšis numato veikiantys Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai? Kokias žinote ribotos civilinės atsakomybės įmones ir kokias – neribotos civilinės atsakomybės? Prisiminkite, kokius pagrindinius nuostatų punktus reikia pateikti registruojant individualias įmones? Kaip suprantate įmonės bankroto procedūrą? Įmonės tikslai. Kokius žinote ekonominius ir socialinius įmonės tikslus? Kaip manote: ar juos galima suderinti? Planavimas ir jo uždaviniai. Kokie yra pagrindiniai planų tipai? Prisiminkite svarbiausias strateginio planavimo stadijas? Kokių tikslų siekiama formuojant operatyvinius veiklos planus? Apskaita ir jos vartotojai. Apibrėžkite apskaitos sąvoka ir paaiškinkite skirtingas jos rūšis? Išvardinkite pagrindinius apskaitinės informacijos vartotojus? ką žinote apie apskaitos principus? Kokią reikšmę įmonės veikloje turi pelno sąvoka? Įmonės investicijų ekonomika. Kokias žinote kapitalo interpretacijas? Kas yra pagrindiniai fondai ir kaip jie įkainojami? Ką vadiname nusidėvėjimu ir kokius jo įvertinimo metodus žinote? Išvardinkite rodiklius, apibrėžiančius fondų naudojimo efektyvumą? Apyvartinis kapitalas. Materialiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Kokius žinote medžiagų normavimo metodus? Kaip nustatomas medžiagų, žaliavų ir energetinių išteklių poreikis? Kokios yra materialinių išteklių atsargų normų rūšys,medžiagų atsargos? Ką vadiname optimalaus užsakymo dydžiu? Įmonės personalas ir jo apskaita. Kaip grupuojamas įmonės personalas? Darbuotojų skaičiaus planavimas ir darbo apmokėjimas, metodai naudojami darbininkų skaičiui nustatyti? Kokias darbo užmokesčio formas žinote? Verslo projekto rengimas ir vertinimas. Kaip suprantate verslo projekto apibrėžimą ir jo gyvavimo ciklą? Apibūdinkite verslo plano ruošimo etapus? Kokius žinote projektų finansinės analizės rodiklius? Kokie pagrindiniai diskontuoti projektų vertinimo metodai naudojami, įvertinant investicijų efektyvumą? Įmonės inovacijos. Kokias žinote inovacijų interpretacijas? Kaip inovacijos klasifikuojamos? Kaip parinkti inovacinę įmonės strategiją? Kokias strategijų rūšis žinote? Mokesčių sistema. Kokius žinote mokesčio elementus? Kaip mokesčiai klasifikuojami? Kokias žinote mokesčių funkcijas? Pagrindiniai apmokestinimo principai?
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2010-09-14
 • Įmonių ekonomika (5)

  Verslo įmonės, jų rūšys, tikslai. Įmonė. Užsienio valstybės įmonė. Įmonių rūšys ir įmonių junginiai. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Individuali įmonė. Jos statusas, finansavimo šaltiniai. Akcinės bendrovės. Ūkinės bendrijos. Komanditinės ūkinės bendrovės. Valstybės (savivaldybės) įmonės, jų statusas, finansavimo šaltiniai. Valstybės įmonės. Ofšorinės įmonės. VP biržos paskirtis. Frančizė. Lizingas. Šiuolaikinės įmonės funkcinis modelis. Verslo planas. Jo ekonominė esmė, sudėtinės dalys, paskirtis, suinteresuoti asmenys. Finansų apskaita įmonėje, jos sudėtinės dalys, finansinės ataskaitos. Finansų apskaita įmonėje, jos sudėtinės dalys, finansinės ataskaitos. Įmonės veiklos ekonominė analizė, santykiniai rodikliai. Nusidėvėjimas (amortizacija). Principinis įmonės pajamų, išlaidų pelno mokesčių paskirstymo modelis. Valstybės mokesčių sistema. Biudžeto samprata. Rinkos samprata, rinkos tipai, rinkos veikėjų interesai. Rinkodaros vaidmuo šiuolaikinės įmonės ekonominėje sistemoje, jos sudėtinės dalys. Logistika, jos vieta šiuolaikinės įmonės ekonominėje sistemoje, jos sudėtinės dalys. Reklama, inovacijos. Jų įtaka įmonės veiklai. Valstybės socialinio draudimo sistema. Naujoji pensijų draudimo sistema. Anuitetas. Rizika, neapibrėžtumas. Rizikos valdymas. Draudimas. Jo rūšys. Faktoringas. Įmonės pelningumą įtakojantys veiksniai. Vidinė įmonės analizė. Darbo santykiai įmonėje. PVM mokesčio samprata. Mokesčio tarifai. Rinkos tarpininkai. Sutartys. Įmonės sąnaudos, išlaidos, išlaidų padengimo (lūžio) taško skaičiuotė.
  Ekonomika, špera(28 puslapiai)
  2006-09-18
 • Įmonių ekonomika (8)

  Verslo sąvoka, funkcijos, verslo padėtis Lietuvoje. Verslo įmonių klasifikavimas. Verslo pagrindiniai ekonominiai principai. Verslo įmonių socialiniai ir ekonominiai tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Įmonės ekonomikos kurso uždaviniai ir tyrimo aspektai. Darbo rinka ir darbas įmonėje. Darbo intensyvumas ir darbo normavimo esmė įmonėje. Darbo našumas ir darbo imlumo esmė. Darbo našumo augimas ir jį įtakojantys veiksniai. Įmonės personalas ir jo struktūra. Personalo pasirinkimas. Personalo poreikio planavimas. Pagrindiniai principai, kuriais pagrįstas darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos, sistemos. Darbo užmokesčio dydį lemiantys veiksniai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas. Išlaidų, savikainos, sąnaudos samprata. Gaminio savikainos apskaičiavimas. Išlaidų klasifikavimas pagal išlaidų požymius. Išlaidų kalkuliacija ir jų apskaitos metodai. Kintamosios, pastovios ir mišrios išlaidos. Tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. Išlaidų analizės tikslai ir uždaviniai. Kainos esmė. Kainų tikslai. Kainų politika ir kainodaros strategija Lietuvoje. Gaminių kainos nustatymo metodai įmonėje. Kainų priedai ir nuolaidos. Pagrindinės kainų rūšys.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-12-21
 • Įmonių ekonomika (9)

  Įmonių ekonomikos objektas. Įvairių rinkos dalyvių tikslai. Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos. Kas yra firma. Firmų rūšys. Ūkio subjekto aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Lietuvos ekonominės padėties pristatymas. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės. Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Šiuolaikiniuose įmonių susivienijimuose naudojami įmonių mažinimo būdai (mokesčių perkėlimo kainodara). Juridiniai įmonių tipai. Fizinio ir juridinio asmens sąvokos. Individuali (personalinė) įmonė. Tikroji ūkinė bendrija, komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Akcijų rūšys, obligacijos. Specialios paskirties bendrovės. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis. Mokesčių rūšys. Akcizai, pridėtinės vertės mokestis (PVM). Atskaitymai į kelių fondą. Vietinės rinkliavos. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Privalomasis sveikatos draudimas. Du Ponto analizė. Santykių rodiklių ribotumas. AB finansavimo šaltiniai. AB finansavimo šaltiniai. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Šiuolaikinės trumpalaikio finansavimo rūšys: overdraftas, faktoringas, sąskaitų diskontavimas, lizingas, tiekėjų kreditas. Darbo santykiai įmonėje. Pagrindiniai darbo įstatymų ir darbo saugos norminių aktų reikalavimai. Šiuolaikinis pensijų planavimas. Pensijų fondo kūrimo ir investavimo problemos Lietuvoje ir užsienyje. Vertybinių popierių birža. Nacionalinė vertybinių popierių birža. Akcijų rinkos indeksai. Rizikos valdymas ir šiuolaikinis verslo draudimas. Rizikos prigimtis. Rizikos valdymas. Draudimo principai. Pagrindinės įmonės finansinės ataskaitos. Lėšos ir jų judėjimas. Balansas. Pelno (nuostolio) atskaita. Pelno paskirstymo ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykinių rodiklių analizė. Rinkos vertės koeficientai. Biržos eilutė. Firmos moody‘s. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, špera(29 puslapiai)
  2007-02-28
 • Infliacija ir ekonominis augimas (3)

  Infliacijos aktualumas. Infliacijos esmė. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos lygio matavimas Europos sąjungoje (ES). Infliaciją sukeliančių veiksnių grupės. Paklausos infliacija. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Kaštų (bendrosios pasiūlos) infliacija. Šiuolaikinės darbo užmokesčio formavimosi ypatybės. Infliacijos lūkesčiai. Infliacija kaip problema. Svarbiausios infliacijos sąlygotos turto ir pajamų perskirstymo kryptys. Infliacijos mažinimo ir kitų jos problemų sprendimo būdai. Pajamų indeksavimas. Infliacijos kontrolė. Antiinfliacinė kontrolė. Infliacija ir nedarbas. Trumpojo laikotarpio Filipso kreivės priklausomybės. Ilgojo laikotarpio Filipso kreivė. Infliacijos ir nedarbo sąveika. Ekonominio augimo klasifikacija ir veiksniai. Ekonominio augimo veiksniai ir rodikliai. Ekonominio augimo tempų pagal gamybos apimties kitimą ypatybės. Ekonominio augimo veiksnių grupės. ekonominė sistema ir jos kitimas. Ekonominės sistemos vystymosi samprata. Ekonominio vystymosi vertybės. Keinsistiniai ir neokeinsistiniai modeliai. Optimali taupymo norma. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Ekonominės raidos cikliškumas. Verslo ciklo rodiklių klasifikacija. Ekonominės raidos cikliškumas pasauliniu mastu. Pagrindiniai ciklų tipai.
  Ekonomika, špera(15 puslapių)
  2008-05-07
 • Išteklių ekonomika

  Ekonomikos mokslo esmė ir trumpa jos raidos apžvalga. Šiuolaikinė ekonomikos mokslo samprata ir turinys. Ekonomikos mokslo sistema. Išteklių ekonomikos objektas ir metodai. Išteklių samprata ir klasifikavimas. Išteklių ekonominė reikšmė. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamybos veiksniai ir jų klasifikavimas. Žemės ūkio išteklių naudojimo ypatumai. Gamtos išteklių naudojimo efektyvumas. Rinkų samprata ir funkcijos. Rinkų funkcionavimo sąlygos. Rinkų klasifikavimas. Žemės ūkio rinkos ir jų segmentai. Išteklių rinkų mechanizmų veikimo specifika. Gamybos išteklių įsigijimo ir jų derinių parinkimo teoriniai kriterijai. Žemės naudojimo ir jos rinkos ypatumai. Žemės administracinė ir informacinė sistema. Lietuvos žemės fondas ir jo pasiskirstymas pagal paskirtį ir nuosavybės formas. Žemės ūkio naudmenos ir jų naudojimas.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-03-20
Puslapyje rodyti po