Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (18)

  Ekonomikos uždaviniai, testai. Parinkite teisingą atsakymą. Ar teisingi tokie teiginiai? Pratimai.
  Ekonomika, uždavinys(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Ekonomika (19)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodai. Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Ekonomikos teorijos objekto raida. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Dažniausios ekonominių tyrimų klaidos. Ekonomikos modeliai. Grafikų metodas. Pagrindiniai moksliniai metodai ekonomikoje. Pasiūlos ir paklausos analizės pagrindai. Paklausa. Paklausos dėsnis. Paklausos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Pasiūlos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Nepusiausvyros atvejai. Elastingumas. Elastingumo kainų atžvilgiu variantai. Elastingumą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir bendrosios pajamos. Gamybos teorija. Kaštai. Gamybos funkcija, izokvanta, trumpas ir ilgas laikotarpiai. Bendrasis, vidutinis, ribinis produktai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Veiklos masto kitimas. Kaštai, pelnas, izokaštų linijos, optimalus išteklių derinys. Firmos gamybos kaštai. Tobuloji konkurencija.
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2005-12-17
 • Ekonomika (20)

  20 klausimų ekonomikos kryžiažodis su pateiktais atsakymais.
  Ekonomika, testas(2 puslapiai)
  2006-01-03
 • Ekonomika (21)

  10 klausimų ekonomikos testas su pateiktais atsakymais.
  Ekonomika, testas(2 puslapiai)
  2006-01-05
 • Ekonomika (22)

  Ekonomikos reikšmė, pasirinkimo problema ir tikslai. Nacionalinis produktas. Bendrasis nacionalinis produktas. Nominalus ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimas išlaidomis. Bendrasis nacionalinis produktas kaip pajamų suma. Makroekonomikos ir mikroekonomikos samprata. Visuminės paklausos ir pasiūlos samprata. Jas įtakojantys veiksniai. Rinka, jos funkcijos ir formos. Rinkos ekonomikos bruožai. Paklausa. Paklausos dėsnis. Veiksniai. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra rinkoje. Paklausos ir pasiūlos kitimas. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Absoliutus ir santykinis elastingumas. Rinkos mechanizmo vertinimas. Gamybos reikšmė ir jos efektyvumas. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnių rinka ir pajamos. Žemė arba gamtos ištekliai. Ekonominė renta. Žemės renta. Palūkanų esmė. Palūkanų norma. Palūkanos ir kapitalo grąža. Gamybos kaštų samprata. Alternatyvieji kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Trumpalaikiai kaštai. Ribinių gamybos kaštų samprata. Ilgalaikiai kaštai. Masto ekonomija. Gamybos kaštų apskaita. Tobulosios konkurencijos darbo jėgos rinka. Netobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Kapitalo samprata ir reikšmė. Pagrindinis kapitalas. Svarbiausi pagrindinio kapitalo įvertinimo rūšys. Amortizacija. Apyvartinis kapitalas. Apyvartinių lėšų apyvartumas. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo įvertinimo pagrindiniai rodikliai. Kapitalo formavimas. Pinigų esė. Trumpai apie pinigų istorinę raidą. Pinigų funkcijos. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Fiskalinės politikos esmė. Subalansuotas biudžetas. Savaiminė stabilizacija. Fiskalinės politikos priemonės. Monetarinė politika. Infliacijos turinys. Infliacijos tipai, rūšys, priežastys. Pasiūlos, paklausos, kaštų sąlygota infliacija. Infliacijos pasekmės. Antiinfliacinės priemonės.
  Ekonomika, konspektas(30 puslapių)
  2006-01-12
 • Ekonomika (24)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo visuomenės mastu pasirinkimo problemos. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa. Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Vertės dėsnis. Vertė ir kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo samprata ekonomikoje. Elastingumo teorijos praktinis taikymas, jo poveikis mokesčių efektui. Naudingumo teorija, jos prielaidos ir ydos. Indiferentiškumo teorija, pajamų ir substitucijos efektai joje. R. Gifeno paradoksas. Alternatyviniai kaštai ir pelnas. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Monopolijos pasekmės ir antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir priemonės (turėtų būti prielaidos?), kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo užmokesčio diferenciacijos veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos Palūkanų esmė. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai. Nacionalinio produkto sąvoka ir jo matavimas. Gamybos apimties nustatymo problema. Bendras nacionalinis produktas (BNP). Nominalusis ir realusis BNP. Faktinės ir sugretinamos kainos, kainų indeksas, BNP defliatorius. BNP kaip išlaidų suma. BNP kaip pajamų suma. Visuminės paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Verslo ciklai, jų sąvoka: ilgalaikė tendencija, sezoniniai ir cikliniai svyravimai, ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Fiskalinė politika, jos esmė, tikslai ir priemonės. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai. Pinigų perkamoji galia. Infliacija, nedarbas ir pinigų kiekis. Bankai, jų atsiradimas, veikios principai, centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinės ir fiskalinės politikos pasekmių traktavimas. Užimtumas ir nedarbas, jo rūšys ir formos. Nedarbo ir infliacijos tiesioginis ryšis. Infliacija, jos turinys ir mechanizmas. Antiinfliacinės politikos esmė ir priemonės. Ekonomikos augimas: sąvoka, veiksniai ir pagrindiniai nacionalinio produkto apimties rodikliai, gėrybės ir kaštai. Tarptautinės investicijos: tiesioginės, portfelinės investicijos, pinigų ir kapitalų tarptautinių kreditų rinkos. Ekonomikos nuostatų modeliavimas.
  Ekonomika, špera(24 puslapiai)
  2006-01-16
 • Ekonomika (25)

  Įvadas. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos funkcijos. Bendrasis nacionalinis produktas ir jo apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas. Bendrojo nacionalinio produkto nustatymas. Urbanizacijos ekologinės problemos ir miestų perpildymo kaštai. Paklausa ir pasiūla. Paklausa. Pasiūla. Uždavinys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-01-18
 • Ekonomika (26)

  Mikroekonomika. Makroekonomika. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Tobula ir netobula konkurencijos. Paklausa ir pasiūla, jų pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai. Pasiūlos elastingumo variantai. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Kaštai ir pelnas: kaštų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Nominalusis ir realusis BNP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). BNP skaičiavimo būdai. BNP kainų defliatorius. Kiti BNP skaičiavimo rodikliai. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Ekonomikos augimas. Augimo samprata ir veiksniai. Ekonomikos augimo gėrybės ir kaštai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, špera(25 puslapiai)
  2006-01-19
 • Ekonomika (27)

  Makroekonomika. Mikroekonomika. Gamyba ir jos veiksniai. Prekė. Gamyba. Efektyvumas. Gamybos veiksniai. Lyginamasis pranašumas. Masto ekonomija. Ekonominė renta. Pelningumo rodikliai. Atsargų apyvartumo koeficientas. Finansinės būklės rodikliai. Likvidumo rodikliai. Įsipareigojimų rodikliai. Darbo jėgos veiksnys. Darbo užmokesčio formos. Kapitalo samprata ir reikšmė. Paklausos, pasiūlos dėsniai. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Pinigai ir bankai. Pagrindinės pinigų funkcijos. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų pinigai. Vertė. Valiutų kursas. Infliacija ir defliacija. Fiskalinė politika. Monetarinė politika.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-01-20
 • Ekonomika (29)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo alternatyvūs kaštai. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa. Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir prielaidos, kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo užmokestis ir jo kitimo veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos, jų esmė, normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys, jos reguliavimo problemos. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-02-01
 • Ekonomika (3)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Inžinerinė veikla ir jos efektyvumas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Sąmatos ir jų rūšys. Statybos kainos nustatymas konkursuose. Lokalinės sąmatos. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipologija. Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Savikaina ir jos rūšys. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingos gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Pagrindinių fondų apskaita. Fondų vertės rūšys. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Investicijos ir jų struktūra. Svertinė kapitalo kaina. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo diskontavimo esmė. Grynosios dabartinės vertės metodas. Vidinė pelno norma. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai bei trūkumai. Inovacijų sąvoka ir turinys. Apskaitos tikslai ir efektyvumas. Buhalterinės ir finansinės atsakomybės balansai. Sąmatinė ir faktinė savikainos.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2005-06-20
 • Ekonomika (30)

  Ekonomikos tikslai ir problemos. Poreikiai, ištekliai, galimybės. Rinkos ir vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Paklausa, jos veiksniai. Pasiūla, jos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Laisvosios rinkos vertinimas. Verslo struktūros, jų savybės. Akcinės bendrovės. Vertybiniai popieriai. Paklausos elastingumas, veiksniai, ryšys su bendrom pajamom. Pasiūlos elastingumas, veiksniai. Elastingumo praktinė svarba. Bendrasis ir ribinis naudingumas, ryšys su paklausa. Optimalaus pirkimo taisyklė. Kaštų ir pelno sąvokos, jų diferenciacija. Kaštai trumpu laikotarpiu ir jo gamybos funkcijos. Tobula konkurencija, pelno maksimizavimas. Darbo rinka, jos veiksniai. Ekonominė renta. Bendras vidinis produktas. BVP apskaitos būdai, jo trūkumai. Infliacija, nedarbas ir kiti rodikliai. Visuminė paklausa, jos struktūra. Vartojimo ir taupymo funkcija. Vartojimo poreikio reguliavimas. Nacionalinis biudžetas, jo formavimas. Mokesčių politikos įtaka biudžetui. Nacionalinio biudžeto naudojimas. Pinigų esmė ir funkcijos. Pinigų masės reguliavimas. Centrinis bankas, jo funkcijos. Keinsistų ir monetaristų pagrindinės nuostatos. Ūkio stabilizavimo politikos priemonės. Tarptautinės prekybos nauda, barjerai ir liberalizmas. Tarptautinės investicijos.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2006-02-03
 • Ekonomika (31)

  Ekonomikos mokslas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Poreikiai. Ištekliai. Gamyba. Gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinka. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Grynoji monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa, pasiūla, jų pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Kaina. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, veiksniai lemiantys paklausos elastingumą. Pasiūlos elastingumo variantai. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Kaštai ir pelnas: kaštų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kaina, jos vaidmuo rinkos struktūrose. Vertės ir kainos samprata. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Bendras vidaus produktas. Baigtinės prekės ir paslaugos. Pridėtinė vertė. Tarpinis produktas. Nominalusis ir realusis BNP. Vartojimo prekių kainų indeksas. BNP skaičiavimo būdai; BNP kainų defliatorius. Kiti BNP skaičiavimo rodikliai. BNP skaičiavimo metodai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės paklausos ir pasiūlos aspektas. Ekonomikos pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Filipso kreivė. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys: Filipso kreivė. Antiinfliacinė ir stabilizavimo politika.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-02-03
 • Ekonomika (33)

  Pirmiausia ekonomika kaip dalykas. Ekonomika kaip mokslas. Ekonomiką kaip gyvenimo realybė. Pagrindinės ekonomikos sąvokos. Ištekliai. Infliacija. Nedarbas. ekonominiai tikslai. Veiklos efektyvumas. Teisingas pajamų paskirstymas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ištekliai. Kapitalas. Gamyba. Rinka, jos funkcijos. Rinkų tipai. Monopolizacijos veiksniai. Rinkos privalumai ir trūkumai. Monopolija. Monopolinė konkurencija. Oligopolija. Paklausa ir pasiūla. Paklausos kreivės poslinkiai. Rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos sąveika. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Elastingumo veiksniai. Pajamos. Vartotojo elgsena. Kaštai. Pelnas. Kaina. Nacionalinis produktas. Nacionalinės pajamos. Pinigai. Bankai. Monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Valstybinė užsienio prekybos politika. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, špera(54 puslapiai)
  2006-02-08
 • Ekonomika (34)

  Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės .Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. Įmonė kaip pagrindinis ūkinis vienetas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Rinkos samprata. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Pajamų nelygybė, jos priežastys ir matavimas. Bendrojo nacionalinio produkto samprata ir apskaičiavimo metodai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Nedarbas ir jo rūšys. Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Pinigų funkcijos ir jų rūšys. Tarptautinė prekyba ir jos prielaidos.
  Ekonomika, konspektas(45 puslapiai)
  2006-02-08
 • Ekonomika (35)

  Ekonomikos pagrindų savarankiškas darbas. Ribotumas ir pasirinkimas. Rinkos pusiausvyra. Elastingumas. Gamybos ir kaštų funkcijos. Tobulos konkurencijos rinka. Monopolinė rinka.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-02-08
 • Ekonomika (36)

  Kas yra paklausa? Apibūdinkite paklausos dėsnio esmę? Kokie veiksniai be kainos veikia paklausą? Kokios prekės vartotojo (paklausos) požiūriu yra substitutai? Kaip kainų pokyčiai veikia prekių substitutų paklausą? Kokias prekes vartotojas skaito esant komplektinėmis ir kaip kinta paklausa, kintant kainoms? Kaip kinta prekių ir paslaugų paklausa, jei pirkėjai rinkos atžvilgiu nusiteikę optimistiškai? Kas yra pasiūla? Kokie veiksniai be kainos sąlygoja pasiūlos pokyčius? Kokią kainos ir prekių pasiūlos kiekio priklausomybę nusako pasiūlos dėsnis? Kokios prekės gamintojo (pasiūlos) požiūriu yra komplektinės, o kokios – substitutai? Kaip kinta komplektinių prekių ir prekių substitutų pasiūla kintant kainoms? Gamybos kaštai ir pelnas. Ką vadiname kapitalo apytaka? Kokias funkcines formas įgauna gamybinis kapitalas, pereidamas iš vienos apytakos stadijos į kitą? Kas yra gamybinio kapitalo apyvarta? Kokį laiką vadiname kapitalo apyvartos laiku ir iš ko jis susideda? Kas yra pagrindinis kapitalas? Kokie skiriami pagrindinio kapitalo nusidėvėjimo būdai? Kas yra fizinis kapitalo nusidėvėjimas ir kaip jis pasireiškia? Ką vadiname moraliniu kapitalo nusidėvėjimu ir kokie galimi šios nusidėvėjimo formos atvejai? Kas yra pagrindinio kapitalo amortizacija? Kaip formuojamas amortizacijos fondas ir kam jis naudojamas? Ką vadiname amortizacijos norma ir kaip ji apskaičiuojama? Kokį kapitalą vadiname apyvartiniu kapitalu ir kas jį sudaro? Išvardinkite pagrindinius pagrindinio ir apyvartinio kapitalo skiriamuosius bruožus? Kas yra kaštai ir kuo jie skiriasi nuo išlaidų, skirtų gamybai? Kokius kaštus vadiname kintamaisiais kaštais? Kokios išlaidos įeina į pastoviuosius arba papildomus kaštus? Iš ko susideda bendrieji arba vidutiniai kaštai? Ką vadiname alternatyviaisiais kaštais? Kas apmoka visuomeninius kaštus? Apibūdinkite trumpo periodo ir ilgo periodo kaštus? Kuo skiriasi trumpo ir ilgo periodo gamybos funkcijos? Kas yra konkurencija? Kodėl konkurencija yra pagrindinis kriterijus nustatant rinkos struktūra? Išvardinkite pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma rinkos organizavimo forma? Kas būdinga tobulos konkurencijos rinkai? Kaip užtikrinamas gamybos efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje? Ar firmos (gamintojas) turi įtakos kainų susidarymui tobulos konkurencijos rinkoje? Kokią rinką vadiname monopoline? Kaip formuojasi monopoline rinka? Kaip monopolijos užtikrina monopolinius pelnus? Kas nustato kainą monopolinėje rinkoje? Kokius monopolistinius susivienijimus jus žinote? Kodėl valstybė riboja monopolinę rinką? Kokį pirmą antimonopolinį įstatymą jūs žinote? Apibudinkite monopolinės konkurencijos rinką? Ar gali pasinaudoti firmos ekonomine ir technologine informacija monopolinės konkurencijos rinkoje? Kokia rinką vadiname oligopoline? Išvardinkite oligopolinės rinkos vystymosi veiksnius? Kaip nustatoma prekių ir paslaugų rinkos kaina oligopolinėje rinkoje? Palyginkite rinkos organizavimo formas pagal jums žinomus kriterijus? Kas yra monopsonija ir oligopsonija? Kas yra mažėjantis rezultatyvumas? Kaip pasiekiamas didėjantis rezultatyvumas dėl gamybos mastų? Kas yra pelnas?
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Ekonomika (37)

  Kas yra darbo jėga? Kokių sąlygų reikia, kad darbo jėga taptų preke? Kas apsprendžia darbo jėgos vertę ir kainą? Ką vadiname darbo rinka? Kame darbo jėgos rinkos specifika? Išvardinkite svarbiausias darbo rinkos elementus? Kas yra darbo jėgos pasiūla? Kas yra darbo jėgos paklausa? Kokį vaidmenį darbo rinkoje atlieka profsąjungos? Kas yra darbo užmokestis? Kokias pagrindines darbo užmokesčio formas žinote? Kas jungia laikinę ir vietinę darbo užmokesčio formas? Kokiose srityse vietinė darbo užmokesčio forma efektyvesnė už laikinę? Kokias šiuolaikines darbo užmokesčio sistemas žinote? Nuo ko priklauso minimalus darbo užmokesčio lygis? Kas apsprendžia realųjį darbo užmokesčio lygį? Kodėl skiriasi nacionaliniai darbo užmokesčio lygiai? Kas sudaro atlyginimo pagal darbo dėsnio esmę? Kodėl atsiranda bedarbystė? Kokiomis formomis pasireiškia nedarbas? Apibūdinkite pagrindines bedarbystės formas? Kokios ekonominės nedarbo pasekmės? Kokias socialines pasekmes sukelia bedarbystė? Išvardinkite pagrindines darbo biržos funkcijas? Išvardinkite pagrindines ūkinės veiklos organizavimo formas? Kokia ūkinės veiklos organizavimo forma dominuoja dabartinėje rinkos ekonomikoje ir kodėl? Kokie privačių ir partnerinių firmų privalumai ir trūkumai? Kada ir kodėl atsirado akcinės bendrovės? Kuo akcinės bendrovės pranašesnės už privačias ir partnerines firmas? Kas sudaro akcinės bendrovės kapitalą? Kokius vertybinius popierius leidžia akcinės bendrovės? Išvardinkite akcijų ir obligacijų skiriamąsias savybes? Kaip skirstomos akcijos pagal disponavimą jomis? Kaip skirstomos akcijos pagal teises? Kas yra dividendas ir nuo ko priklauso jo dydis? Kaip skirstomos akcijos pagal gaunamo dividendo dydį? Kaip susidaro steigėjų pelnas? Nuo ko priklauso akcijų kursas? Kiek akcijų sudaro kontrolinį paketą? Kaip paskirstomos akcinių bendrovių pelnas? Kokias juridines teisias turi akcinės bendrovės? Kuo skiriasi uždarosios akcinės bendrovės nuo viešųjų? Kas yra aukščiausias akcinės bendrovės valdymo organas? Kokie akcinės bendrovės valdymo organai renkami slaptu balsavimu? Kokias funkcijas atlieka akcinės bendrovės valdyba ir kaip ji atsiskaito už bendrovės ūkinę – finansinę veiklą? Išvardinkite pagrindines rinkos ribotumo priežastis? Kas yra informacijos simetrija? Kokios prekės vadinamos visuomeninėmis? Kaip atsiranda "zuikiavimo" problema? Iš ko susideda valstybės pajamos? Kas sudaro valstybės pajamų pagrindą? Kokie mokesčiai yra blogi? Kokius principus ar kanonu, turi atlikti "geri" mokesčiai? Kaip skirstomi mokesčiai pagal atskaitymų dydį nuo gautųjų pajamų? Kokie mokesčiai įeina į Lietuvos Respublikos mokesčių sistemą? Kas sudaro valstybės biudžetą? Kas yra biudžetiniai metai? Kokias funkcijas atlieka valstybės biudžetas? Kuo skiriasi unitarinės ir federalinės valstybės biudžetinė struktūra? Kas yra biudžeto deficitas? Kokia biudžetinė struktūra yra Lietuvoje? Kas sudaro Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamas? Kokioms reikmėms tenkinti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas? Kas sudaro ir kam naudojami savivaldybių biudžetai? Kokias funkcijas atlieka valstybė? Kokias ekonomine funkcijas atlieka valstybė rinkos ekonomikoje? Išvardinkite pagrindines valstybės naudojamas stabilizavimo priemones mišrios ekonomikos sistemoje? Kokį vaidmenį makroekonominiuose tyrimuose atlieka makroekonomikos matai? Kas yra nacionalinis turtas (NT) ir kaip jis apskaičiuojamas? Į kokias dalis skirstomas nacionalinis turtas nacionalinės statistikos apskaitoje? Kokia dalis viso materialaus turto, esančio Lietuvoje, yra privačioje nuosavybėje? Kas yra bendrasis nacionalinis produktas (BNP)? Kas sudaro galutinės prekes ir paslaugas? Kas yra tarpinė prekė ar paslauga? Kokiais būdais apskaičiuojamas BNP? Kas yra nominalus BNP? Kas yra realusis BNP? Kas yra kainų indeksas ir ką jis parodo? Ką vadiname BNP kainų defliatoriumi ir kaip jis apskaičiuojamas? Kaip apskaičiuojamas BNP, naudojant išlaidų metodą? Kokias pajamas įskaitomos į BNP apimtį, naudojant pajamų metodą? Kas yra bendrasis vidinis produktas (BVP)? Kuo skiriasi BVP ir BNP? Kaip apskaičiuojamas BVP? Kas yra grynasis nacionalinis produktas (GNP)? Iš ko susideda nacionalinės pajamos (NP)? Kas sudaro asmenines pajamas (AP)? Kas yra asmeninės grynosios pajamos ir kam jos naudojamos? Išvardinkite pagrindines pajamų apskaitos pakopas? Kas yra šešėlinė (neapskaitoma) ekonomika? Į kokius sektorius skaidoma šešėlinė ekonomika, atliekant neapskaitomos ekonomikos tyrimus? Išvardinkite pagrindinius šešėlinės ekonomikos vystymosi veiksnius Lietuvoje? Kokios išskirtinos nelegalios ekonomikos šakos Lietuvoje? Kokią dalį BNP sudaro šešėlinė ekonomika mūsų šalyje? Kokių priemonių riekia imtis, kad būtų sumažintos šešėlinės ekonomikos apimtys ir jos įtaka nacionalinėje ekonomikoje? Kas sudarė makroekonomikos matų metodologinį pagrindą okupuotoje Lietuvoje? Kuo skiriasi okupuotoje Lietuvoje naudoti pagrindiniai makroekonomikos matai nuo šiuolaikinių?
  Ekonomika, konspektas(8 puslapiai)
  2006-02-09
 • Ekonomika (38)

  Ekonomikos teorija. Poreikiai. Ištekliai. Gamyba. Rinka: - jos funkcijos ir formos. Rinkos funkcijos. Rinkos formos. Grynoji monopolija. Oligopolinė rinka. Paklausa. Paklausos dėsnis. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis. Naudingumas. Ribinio naudingumo sąvoka. Mikroekonomika. Paklausos ir pasiūlos elastingumo veiksniai. Kaštai. Trumpas ir ilgas laikotarpiai. Gamybos funkcija. Ekonominė renta. Vertė. Mainomoji vertė. Kaina. Kainodaros strategijos. Gamintojo kaina. Lizingas. Makroekonomika. BNP. Grynasis eksportas. Amortizacija. Pinigai. Bankai. Monetarinė politika. Vertybiniai popieriai. Valiutų kursai. Palūkanos. Palūkanų normos. Bankai. Bankų funkcijos, funkcijos rūšys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Biudžetas. Biudžeto balansas.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-02-09
 • Ekonomika (39)

  Bendrasis vidaus produktas. Subalansuotas biudžetas. Subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Visiško užimtumo biudžetas. Ekonomikos augimas. Fiskalinė politika. Ribojamoji (restrukcinė) fiskalinė politika. Skatinamoji (ekspansinė) fiskalinė politika. Infliacijos atotrūkis. Išorinis poveikis. Makroekonomikos tikslai. Mokesčiai. Neatlygintini pervedimai (transferai). Nedarbas. Natūralusis nedarbas. Pajamų paskirstymas. Pigu mokestis. Rinkos sutrikimas. Ilgalaikės visuminės rinkos koregavimas. Visuminės rinkos sukrėtimai. Savaiminis stabilizatorius. Stabilizavimo politika. Valstybės skola. Valstybinės įmonės. Verslo ciklas. Vyriausybės funkcijos. Vyriausybės pirkimai. Vyriausybės skolinimasis. Vyriausybės subsidijos. Vyriausybės vartojimo išlaidos ir bendrosios investicijos. Visuomeninės gėrybės (viešosios prekės).
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2006-02-14
Puslapyje rodyti po