Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomika (4)

  Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos lankstumas (elastingumas). Gamybos galimybės kreivė. Makroekonominė apyvarta ir nacionalinis produktas. Makroekonomikos problemos. Infliacija ir nedarbas. Agreguota paklausa ir agreguota pasiūla. Vartojimo ir taupymo funkcija. Pinigai ir monetarinė politika. Fiskalinė politika.
  Ekonomika, konspektas(18 puslapių)
  2005-06-30
 • Ekonomika (40)

  Ką tiria ekonomikos teorija? Kokias funkcijas atlieka ekonomikos teorija? Kaip suprantate metodologinę ekonomikos teorijos funkcija? Ekonomikos teorijos ir ekonominės politikos ryšys. Kas apsprendžia ekonominių santykių esmę? Kas yra ekonominė kategorija? Kokius ryšius nusako ekonomikos dėsniai? Ar galima klasifikuoti ekonominius dėsnius? Kaip veikia ekonomikos dėsniai? Kokie metodai naudojami tiriant žmonių ekonominius santykius? Ko reikalauja iš tyrėjo dialektikos metodas? Kas yra mokslinė abstrakcija ir kam ji naudojama? Kodėl tirdami ekonominius reiškinius ir procesus negalime apseiti be analizės ir sintezės metodų? Kas yra indukcija ir dedukcija ir kaip susiję su analizės ir sintezės metodu? Kokie iš matematinių metodų plačiausiai naudojami tiriant ekonominius reiškinius ir procesus? Kam ir kada naudojami grafiniai metodai? Kodėl materialinių gerybių gamyba yra visuomenės gyvenimo pagrindas? Kas yra poreikiai ir kaip jie realizuojami? Kokius ryšius nusako poreikių augimo dėsnis? Kas yra ekonominiai interesai ir kaip jie klasifikuojami? Kas yra ištekliai ir kam naudojami? Kas sudaro gamybos veiksnius? Apibūdinti mažėjančio rezultatyvumo dėsnio esmę? Kas yra verslumas? Kaip įtakoja verslumą mokslo pasiekimai ir informacija? Iš kokių sferų susideda materialinių gėrybių gamyba? Kas apsprendžia ekonominio ūkio sistemų tipą? Pagrindinės ekonominės sistemos. Kokius pagrindinius ekonomikos organizavimo klausimus privalo spręsti visuomenė norėdama patenkinti savo poreikius? Kokie ekonominiai dėsniai lemia klausimų ką, kaip ir kam gaminti sprendimą? Kaip ekonomikos organizavimo uždaviniai spendžiami tradicinėje, rinkos, komandinėje, mišrios ekonomikos sistemoje? Kas būdinga natūraliam ūkiui? Ko reikia, kad natūralus ūkis peraugtų į prekinį ūkį? Kas būdinga paprastam prekiniam ūkiui? Kokį vaidmenį atliko vertės dėsnis pereinant nuo paprasto prekinio ūkio prie kapitalistinio? Ką turi bendro ir kuo skiriasi paprastoji prekinė gamyba nuo kapitalistinės? Kas yra prekė ir kuo skiriasi nuo produktų? Kaip suprantate prekės naudingumą? Kas yra prekės mainomoji vertė? Apibūdinkite pagrindines prekės vertės teorijas. Kodėl atsiranda pinigai? Kokie daiktai atliko pinigų vaidmenį prieš atsirandant monetom? Kodėl buvo pradėtos kaldinti monetos ir pinigais tapo brangieji metalai? Kokios pagrindinės pinigų kilmės teorijos? Kokias funkcijas atlieka pinigai? Kiek pinigų turi būti apyvartoje? Kas atsitinka jei nusižengiama pinigų kiekio apyvartoje dėsniui? Kodėl atsiradus kreditiniams santykiams piniginių ženklų poreikis apyvartoje sumažėja? Ar gali vekseliai atlikti kai kurias pinigtų funkcijas? Kada buvo pradėtas kaldinti pirmos lietuviškos monetos? Kaip kito lito konvertabilumas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerio atžvilgiu tarpukario Lietuvoje? Kada ir kodėl vėl buvo įvestas litas ir kaip susietas su JAV doleriu? Kas yra paklausa? Kokie veiksniai be kainos veikia paklausą? Kas yra pasiūla? Kokie veiksniai be kainos sąlygoja pasiūlos pokyčius? Išvardinti pagrindines elastingumo formas. Kokius skaitmenines išraiškas turi atskiras elastingumo formos? Kokioje srityje elastingumo teorija taikoma praktikoje? Kaip elastingumo teorija taikoma valstybės ekonominėje politikoje? Išvardinti pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma rinkos organizavimo forma. Kas būdinga tobulos konkurencijos rinkai? Ar firmos (gamintojai) turi įtakos kainų susidarymui tobulos konkurencijos rinkoje? Kokią rinką vadiname monopoline? Kas nustato kainą monopolinėje rinkoje? Kokį pirmą antimonopolinį įstatymą žinote? Apibūdinti monopolinės konkurencijos rinką? Kokią rinką vadiname oligopoline? Kas yra pagrindinis kapitalas? Kas yra fizinis kapitalo nusidėvėjimas ir kaip jis reiškiasi? Kas yra moralinis kapitalo nusidėvėjimas ir kokie galimi šios nusidėvėjimo formos atvejai? Kokį kapitalą vadiname apyvartiniu kapitalu ir kas jį sudaro? Kas yra realizavimo kainos pagrindas? Kas yra pelnas? Apibūdinti paklausos dėsnio esmę. Kokios prekės vartotojo (paklausos) požiūriu yra substitutai? Kaip kainų pokyčiai veikia prekių substitutų paklausą? Kokios prekės vartotojas skaito esant komplektinėmis ir kaip kinta paklausa kintant kainoms? Kaip kinta prekių ir paslaugų paklausa, jei pirkėjas nusiteikęs optimistiškai rinkos atžvilgiu? Kokią kainos ir prekių pasiūlos kiekio priklausomybę nusako pasiūlos dėsnis? Kokios prekės gamintojo požiūriu yra komplektinės, o kokios substitutai? Kaip kinta komplektinių prekių ir prekių substitutų pasiūla kintant kainoms? Kokie veiksniai be kainų veikia prekių ar paslaugų pasiūlą? Kuomet rinka yra pusiausvyroje ir ką tai reiškia? Kam reikalinga prekių ir paslaugų paklausos ir pasiūlos elastingumo samprata? Kas yra konkurencija? Kodėl konkurencija yra pagrindinis kriterijus nustatant rinkos struktūrą? Kaip užtikrinamas gamybos efektyvumas tobulos konkurencijos rinkoje? Kaip formuojasi monopolinė rinka? Kaip monopolijos užtikrina monopolinius pelnus? Kokius monopolinius susivienijimus žinote? Kodėl valstybė riboja monopolinę rinką? Ar galima pasinaudoti firmos ekonomine ir technologine informacija monopolinės ekonomikos rinkoje? Išvardinti oligopolinės rinkos vystymosi veiksnius? Kaip nustatoma prekių ir paslaugų rinkos kaina oligopolinėje rinkoje? Palyginti rinkos organizavimo formas pagal žinomus kriterijus. Kas yra oligopsonija ir monopsonija? Kas yra kapitalo apytaka? Kokias funkcines formas įgyja gamybinis kapitalas, pereidamas iš vienos apytakos stadijos į kitą? Kas yra gamybinio kapitalo apyvarta? Kokį laiką vadiname kapitalo apyvartos laiku ir kas jį sudaro? Kokie pagrindiniai kapitalo nusidėvėjimo būdai? Kas yra pagrindinio kapitalo amortizacija? Kaip formuojamas amortizacijos fondas ir kam jis naudojamas? Kas yra amortizacijos norma ir kaip apskaičiuojama? Išvardinti pagrindinius pagrindinio ir apyvartinio kapitalo skiriamuosius bruožus. Kas yra kaštai ir kuo jie skiriasi nuo išlaidų, skirtų gamybai? Kokius kaštus vadiname kintamaisiais? Kokios išlaidos įeina į pastoviuosius, arba papildomuosius, kaštus? Iš ko sudaryti bendrieji arba visuminiai kaštai? Ką vadiname alternatyviaisiais kaštais? Kas sumoka visuomeninius kaštus? Apibūdinti ilgo ir trumpo periodų kaštus. Kuo skiriasi trumpo ir ilgo periodų gamybos funkcijos? Kas yra mažėjantis aktyvumas? Kaip pasiekiamas dėl gamybos mastų didėjantis rezultatyvumas? Išvardinti pagrindines pažangios technologijos taikymo kryptis. Kokį vaidmenį rinkos ekonomikoje atlieka kaina? Kaip apskaičiuojama pelno masė ir norma? Kas yra konkurencija šakos viduje ir kas vyksta dėl šios konkurencijos? Kas yra tarpšakinė konkurencija ir kaip dėl jos susidaro vidutinė pelno norma ir masė? Kokių sąlygų reikia, kad darbo jėga taptų preke? Kas apsprendžia darbo jėgos vertę ir kainą? Kas yra darbo užmokestis? Kokias pagrindines darbo užmokesčio formas žinote? Nuo ko priklauso nominalus darbo užmokesčio lygis? Kas pasprendžia realųjį darbo užmokestį? Kodėl skiriasi nacionaliniai darbo užmokesčio lygiai? Kokiomis formomis pasireiškia nedarbas? Kokia ūkinės veiklos organizavimo forma dominuoja dabartinėje rinkos ekonomikoje ir kodėl? Kokie privačių ir partnerinių firmų privalumai ir trūkumai? Kada ir kodėl atsirado akcinės bendrovės? Kuo akcinės bendrovės pranašesnės už privačias ir partnerines firmas? Kas yra dividendas ir nuo ko priklauso jo dydis? Nuo ko priklauso akcijų kursas? Kas yra aukščiausias AB valdymo organas? Kas yra tantjema ir kam ji mokama? Išvardinti pagrindines rinkos ribotumo priežastis. Kaip atsiranda "zuikiavimo" problema? Kokie mokesčiai yra blogi? Kokius principus arba kanonus turi atitikti geri mokesčiai? Kokie mokesčiai įeina į Lietuvos respublikos mokesčių sistemą? Iš ko susideda valstybės biudžetas? Kokias funkcijas atlieka valstybės biudžetas? Kas sudaro Lietuvos respublikos valstybės biudžeto pajamas? Kokias ekonomines funkcijas atlieka valstybė rinkos ekonomikoje? Išvardinti pagrindines valstybės naudojamas stabilizavimo priemones mišrios ekonomikos sistemoje. Kas yra biudžetiniai metai? Kas yra darbo jėga? Ką vadiname darbo rinka? Kame darbo jėgos rinkos specifika? Išvardinti svarbiausius darbo rinkos elementus. Kas yra darbo jėgos pasiūla? Kas yra darbo jėgos paklausa? Kokį vaidmenį darbo rinkoje atlieka profsąjungos? Kas jungia laikinę ir vienetinę darbo užmokesčio formas? Kokiose sferose negalima taikyti vienetinės darbo užmokesčio formos ir kodėl? Kokiose srityse vienetinė darbo užmokesčio forma efektyvesnė už laikinę? Kokias šiuolaikines darbo užmokesčio sistemas žinote? Kodėl atsiranda bedarbystė? Apibūdinti pagrindines bedarbystes formas. Kokios ekonominės nedarbo pasekmės? Kokios socialines pasekmes sukelia bedarbystė? Išvardinti pagrindines darbo biržos funkcijas. Kas sudaro akcinės bendrovės kapitalą? Kokius vertybinius popierius leidžia akcinės bendrovės? Išvardinti akcijų ir obligacijų skiriamąsias savybes. Kaip skirstomos akcijos pagal disponavimą jomis? Kaip skirstomos akcijos pagal teises? Kiek akcijų sudaro kontrolinį paketą? Kaip paskirstomas akcinių bendrovių pelnas? Kokias juridines teises turi AB? Kuo skiriasi uždarosios AB nuo viešų? Kokie AB valdymo organai renkami slaptu balsavimu? Kokias funkcijas atlieka AB valdyba ir kam ji atsiskaito už bendrovės ūkinę-finansinę veiklą? Kas yra informacijos asimetrija? Kokios prekės vadinamos visuomeninėmis? Iš ko susideda valstybės pajamos? Kas sudaro valstybės pajamų pagrindą? Kaip skirstomi mokesčiai pagal atsiskaitymų dydį nuo gautų pajamų? Kuo skiriasi unitarinės ir federalinės valstybės biudžetinė struktūra? Kas yra biudžeto deficitas? Kokia biudžetinė struktūra yra Lietuvoje? Kokioms reikmėms tenkinti naudojamas Lietuvos respublikos valstybės biudžetas? Iš ko susideda ir kam naudojami savivaldybių biudžetai? Kokias funkcijas atlieka valstybė?
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2006-02-21
 • Ekonomika (41)

  Ekonomikos užduotys. Paaiškinkite, kodėl yra labai svarbi ribinė analizė? Suraskite sąvoką atitinkantį apibrėžimą. Praktinė dalis. Užduotis. Baikite pildyti lentelę. Kiek darbininkų samdys firma, veikianti tobulos konkurencijos sąlygomis, kai valandinis darbo atlygis yra 8 Lt, o gaminamos produkcijos vieneto kaina – 2 Lt? Baikite pildyti lentelę. Nuspręskite, kiek pintinių pinti?
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Ekonomika (42)

  Ekonomikos teorijos įvadas. Ekonomika ir ekonomikos teorija. Mikroekonominis ir makroekonominis ekonominių procesų tyrimo lygiai. Ekonominės veiklos rezultatai ir ekonomikos ištekliai. Ūkinės veiklos tipai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės mokesčių sistema ir mokesčių funkcijos. Istoriniai ūkio tipai ir jų raidos veiksniai. Pelnas ir gamybos kaštai. Pelnas – ūkinės veiklos efektyvumo kriterijus. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpo laikotarpio gamybos produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpo laikotarpio kaštai. Ilgo laikotarpio vidutiniai kaštai. Rinkos elementai ir jos veikimai. Rinkos samprata. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Produktų, išteklių ir pinigų apyvarta rinkos ūkyje. Rinkos struktūros. Konkurencija ir jos tipai. Paklausa ir pasiūla. Paklausos kreivė. Rinkos pusiausvyra ir jos susiformavimas. Rinkos pusiausvyros kitimas kintant paklausia ir pasiūlai. Bendrasis ir ribinis produkto naudingumas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Pagrindinės rinkos organizavimo formos. Tobulos ir netobulos konkurencijos rinkos. Rinkos efektyvumo kriterijai. Gamybos veiksnių rinkos ir pajamų paskirstymas. Gamybos veiksnių paklausa kaip išvestinė paklausa. Pajamų nelygybė ir kitos rinkos problemos. Makroekonomika. Nacionalinis produktas ir jo matavimas. Ekonomikos pusiausvyra. Pagrindinės makroekonomikos problemos (Nedarbas. Infliacija. Ekonomikos cikliškumas). Valstybės biudžetas ir vyriausybės fiskalinė politika. Šiuolaikiniai pinigai ir centrinio banko pinigų politika. Atviros ekonomikos elementai.
  Ekonomika, konspektas(54 puslapiai)
  2006-02-23
 • Ekonomika (43)

  Mikro ir makro ekonomikos samprata. Rinka. Rinkos funkcijos. Rinkų tipai. Paklausa. Paklausos dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
  Ekonomika, konspektas(9 puslapiai)
  2006-02-27
 • Ekonomika (45)

  Statybos darbų kainos skaičiavimo tvarka. Išteklių normatyvas. Tiesioginės išlaidos. Netiesioginės išlaidos. Kuo skiriasi darbo sąnaudų normos nuo laiko normos. Ekonomikos funkcionavimo sąlygos. Kaip skaičiuojamas darbo užmokestis pagal vienetinę – premijinę sistemą. Ką parodo tarifinių koeficientų lentelė. Ką parodo statybos išteklių rinkos kainos. Kada jos nustatomos? Pagrindinio kapitalo savybės ir sudėtis. Pagrindinio kapitalo amortizacija ir jos nustatymo metodai. Tiesioginio amortizacijos metodo esmė. Kaip nustatoma vidutinė metinė fondų vertė. Ką parodo pagrindinio kapitalo fondo grąža ir fondų imlumas. Apyvartinio kapitalo savybės ir sudėtis. Kuo skiriasi vienetinė darbo apmokėjimo sistema nuo laikinės sistemos. Investicijų sąvokos apibrėžimas. Investicijų įvertinimo metodai. Grynosios esamosios vertės metodo esmė. Kapitalo diskontavimo esmė. Diskontavimo koeficientas ir jo reikšmių kitimas. Vidinės pelno normos metodo esmė ir nustatymo tvarka. Kaip nustatomas paprastasis ir tikrasis investicijų atsipirkimo laikas. Kas tai yra metinė amortizacijos norma. Kuo skiriasi pastoviosios ir kintamosios gamybos išlaidos. Kaip nustatomas bendrasis ir normalusis įmonės pelnas. Apibūdinti gamyklinės, gamybinės ir realizuotos produkcijos savikainos rūšis. Ribinių pajamų, ribinių kaštų ir ribinio pelno sąvoka. Kaip nustatoma sąmatinė statybos darbų savikaina. Kaip nustatoma faktinė statybos darbų savikaina.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-02-27
 • Ekonomika (46)

  Ekonomikos namų darbai. Užduotis: Nustatyti statybos kainą, atlikus šiuos darbus: N 8 – 18. Vidutinio sudėtingumo 380mm storio sienų mūras (bokštiniu kranu), kai plytos silikatinės. Darbų apimtis – 340. N 12 – 61. Išlyginamieji cementiniai 25 mm storio sluoksniai ant užpilamų šilumą izoliuojančių medžiagų, paduodant medžiagas kranu. Darbų kiekis.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-27
 • Ekonomika (47)

  Makroekonominiai rodikliai. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-02-28
 • Ekonomika (48)

  Ekonomikos namų darbas. Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. Tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Aprašyk, kaip tai veiktų prekių ir paslaugų pasiūlą. Savo atsakymą prašom pagrįsti.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-03
 • Ekonomika (49)

  Mikro- ir makroekonominės teorijos skirtumai. Makroekonomikos trūkumai. Verslo laisvės idėjų požiūriu. Galimybės šiuos trūkumus pašalinti. Kaip išvengti pakartotinio skaičiavimo nustatant BNP vertę? Ar gali pasikeisti tarpinių produktų vertė nesikeičiant BNP vertei. Nediskretinė fiskalinė politika (automatiniai stabilizatoriai). Ar veikia jie Lietuvos rinkoje? Kodėl? Monetarinės politikos priemonės, jų efektyvumas ir poveikis komercinių bankų veiklai bei ūkio raidai. Ekonomika ir svarbiausios jos sąvokos. Rinkos ūkio mechanizmas. Poreikis ir naudingumas. Gamintojas. Gamybos teorija. Verslas ir jo organizavimas. Firmų tipai. Vertybinių popierių rinka. Makroekonominių procesų įvertinimas. Nedarbas. Infliacija. Vyriausybės iždo politika. Bankai.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-03-06
 • Ekonomika (5)

  Užduotys ir jų sprendimas. Ekonomikos teorijos objektas. Ribotumas ir pasirinkimas. Pagrindinė ekonomikos problema. Rinka. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Išlaidos. Tobula konkurencija ir ekonominis efektyvumas. Monopolija.
  Ekonomika, uždavinys(13 puslapių)
  2005-07-31
 • Ekonomika (50)

  Poreikiai. Ištekliai. Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, Pasiūla, Rinkos pusiausvyra, vartotojo elgsena. Pasiūla. Ekonomika. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumo veiksniai. Pasiūlos elastingumas. Kaštai. Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs kintamieji ribiniai kaštai. Gamybos kaštai. Įmonės pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai, renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcija. Kainų politika, tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, rūšys, mokėjimo rūšys. BVP,BNP samprata ir rodikliai. BNP ir BVP skaičiavimo metodai. BVP apskaičiavimas gamybos metodu. Ekonomikos augimas ir aktyvumo svyravimai. Verslo ciklai, fazės. Palūkanos, palūkanų norma. Bankai, jų funkcijos, monetarinė politika. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Fiskalinė politika. Vertybiniai popieriai, jų rūšys. Valiutų kursai, jų rūšys. Biudžetas, jo balansas, tipai. Mokesčių sistema. Infliacija, jos tipai, pasekmės. Infliacija ir nedarbas, Filipso kreivė. Antiinfliacinės priemonės. Nedarbo mažinimas. Nedarbas, jo rūšys. Tarptautinės prekybos plėtra. Valstybinė užsienio prekybos politika. Muitai, jų tipai, muitų poveikis vidaus rinkai. Tarptautinės investicijos. Investicijų būdai. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmas.
  Ekonomika, špera(30 puslapių)
  2006-03-07
 • Ekonomika (51)

  Nedarbo esmė ir lygis. Frikcinis nedarbas ir valstybės politika. Darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Nedarbo rodikliai. Infliacija. Pinigai, jų funkcijos ir formos. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų išleidimo valstybes pajamos. Infliacija ir palūkanų norma. Nominali palūkanų norma ir pinigų paklausa. Infliacijos reguliavimas. Visuomeniniai infliacijos kaštai.
  Ekonomika, konspektas(5 puslapiai)
  2006-03-08
 • Ekonomika (52)

  Įžanga. Rinkos struktūra, ūkis, jo vystymosi tendencijos bei problemos. Gamybos reikšmė, jos veiksniai ir jų tinkamas funkcionavimas. Gamybos veiksnių klasifikacija, jų pasiūla ir paklausa. Nedarbas, kainų kitimo ir poveikis ekonomikos rinkai. Ekonomikos galia, garantuojanti patenkinamą išteklių ir darbo naudojimą. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2006-03-08
 • Ekonomika (53)

  Fa metodai. Įmonių finansinės analizės organizavimas. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Horizontali ir vertikali finansinių ataskaitų analizė. Pelno ir nuostolio ataskaitos horizontali ir vertikali analizė. Balanso ir pelno(nuostolio) ataskaitų analizė. Apyvartinio kapitalo analizė. Veiksniai darantys poveikį apyvartiniam kapitalui. Pelno analizė. Bendrojo pelno veiksnių analizė. Pinigų srautų analizė. Santykiniai rodikliai ir jų klasifikavimas finansinėje analizėje. Pelningumo analizė. Pardavimų pelningumas. Turto pelningumas.
  Ekonomika, konspektas(15 puslapių)
  2006-03-09
 • Ekonomika (54)

  Ekonominio pagrindimo skyrius. Darbo apmokėjimas. Remonto darbininkų darbo užmokestis. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis. Gamybos išlaidos, savikainos kalkuliacija ir struktūra. Paslaugos kainos nustatymas. Finansiniai rodikliai. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Anotacija lietuvių kalba.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-03-15
 • Ekonomika (55)

  Ekonomikos samprata. Ekonomikos mokslo objektas: mikroekonomika ir makroekonomika. Pagrindiniai ekonomikos tikslai. Alternatyvos pasirinkimo ir racionalumo problemos: visuomenės gamybinės galimybės. Poreikiai, ištekliai, gamyba. Gamybos veiksniai. Gamybos galimybių kreivė. Rinka, jos samprata, funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros ir konkurencija. Rinkos tipai. Tobula ir netobula konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Voratinklio teorema. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumo variantai, jų grafinė išraiška. Veiksniai, lemiantys paklausos elastingumą. Veiksniai, lemiantys pasiūlos elastingumą. Kryžminis paklausos elastingumas. Elastingumo teorijos praktinis pritaikymas. Naudingumo teorija. Vartotojo elgsena. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Biudžetinė tiesė ir indiferentiškumo kreivė. Gamintojo elgsena rinkoje. Gamintojo filosofija. Kaštai, jų samprata ir tipai. Pelnas, jo samprata ir tipai. Kaina, jos vaidmuo rinkos struktūrose. Vertės ir kainos samprata. Kainų funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Bendras vidaus produktas (BVP). Baigtinės prekės ir paslaugos. Tarpinis produktas. Pridėtinė vertė. Nominalusis ir realusis BVP. Vartojimo prekių kainų indeksas (CPI). BVP skaičiavimo būdai; BVP kainų defliatorius. Kiti BVP skaičiavimo rodikliai. Nacionalinio produkto dinamika: visuminės paklausos ir pasiūlos aspektas. Ekonomikos pusiausvyros samprata: recesinis ir infliacinis tarpsniai. Cikliniai svyravimai: verslo ciklai, jų samprata. Ciklo stadijos ir ciklinių svyravimų priežastys. Visuminės paklausos pokyčiai. Akseleratoriaus ir multiplikatoriaus principas. Verslo ciklo indikatoriai. Fiskalinė politika, jos samprata ir mechanizmas. Fiskalinės politikos svertai. Biudžeto deficitas, valstybės skola ir jos interpretavimas. Pinigai, jų kilmė, esmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų paklausa ir pasiūla. Bankai, jų atsiradimas, veiklos principai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Monetarinė politika ir pinigų pasiūlos reguliavimas. Užimtumo ir nedarbo samprata. Darbo ištekliai. Nedarbo rūšys. Nedarbo lygis. Visiško užimtumo problema. Infliacijos turinys, tempai ir tipai. Infliacijos priežastys. Infliacijos ir nedarbo ryšys: Filipso kreivė. Antiinfliacinė ir stabilizavimo politika. Ekonomikos augimas. Augimo samprata ir veiksniai. Ekonomikos augimo gėrybės ir kaštai. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, špera(22 puslapiai)
  2006-03-17
 • Ekonomika (56)

  Ekonomikos teorijos objektas. Ekonomikos teorijos mokslo apibrėžimas. Išteklių naudojimo alternatyvus kaštai. Rinka ir jos funkcijos. Rinkos struktūros. Paklausa. Pasiūla. Jų sąveika. Rinkos pusiausvyra. Rinkos monopolizavimo veiksniai. Natūrali monopolija, monopoliniai susitarimai ir susiliejimai. Antimonopolinė valstybės politika. Oligopolija. Oligopolinės rinkos struktūra, kainų konkurencija joje. Monopolinė konkurencija ir prielaidos, kuriomis remiasi jos teorija. Rinkos struktūros tipai ir jų palyginimas. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo užmokestis ir jo kitimo veiksniai. Renta ir nuomos santykiai. Renta ir ekonominė politika. Palūkanos, jų esmė, normos lygis. Palūkanos ir kapitalo grąža. Pelnas kaip nedarbinių pajamų forma. Rinkos ribotumo priežastys, jos reguliavimo problemos. Valstybinis reguliavimas. Apmokestinimo menas. Lietuvos gamtos ištekliai.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2006-03-17
 • Ekonomika (57)

  Svarbiausias makroekonomikos problemos. Makroekonomikos rodikliai. Bendrosios paklausos ir pasiūlos modelis. Makroekonomikos pusiausvyros ir nepusiausvyros atvejai. Prielaidos ekonominei pusiausvyrai tirti: vartojimas ir investicijos, jų kitimo padariniai. Vyriausybės ir tarptautinių ekonominių ryšių įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Iždo (fiskalinės) politikos teoriniai bruožai. Valstybės biudžeto deficito problema ir valstybės skola bei jos aptarnavimas. Grynojo eksporto kitimų įtaka ekonomikos pusiausvyrai. Prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Prekių rinkos pusiausvyra ir investicijų santaupų (IS) modelis. Pinigų rinkos pusiausvyra ir LM (pinigai, aktyvai) modelis. Prekių ir pinigų rinkos bendra pusiausvyra. Monetarinė politika. Monetarinės politikos (MP) esmė uždaviniai ir priemonės. Komercinių bankų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. MP įtaka BNP kainų lygiui ir ekonominiams ryšiams su užsieniu. MP privalumai ir trūkumai. Fiskalinės ir MP derinimo galimybės ir problemos. Keinsinės makroekonomikos teorijos alternatyvos, monetarizmas ir racionalių lūkesčių teorija. Keinsininkų ir monetaristų nesutarimai makro klausimais. Keinsininkų ir monetaristų pažiūros į fiskalinę ir monetarinę politiką. Pagrindiniai racionalių lūkesčių teorijos bruožai. Monetarizmo ir RLT teorijos įnašas į šiuolaikinę makro teoriją. Nedarbo ir infliacijos sąveika, ekonomikos stabilizavimas. Kainų stabilumas ir užimtumas. Nedarbo ir infliacijos sąveika. Ekonomikos stabilizavimo politika. Tarptautinė prekyba. Kodėl šalys prekiauja. Tarptautinės prekybos ir prekybos šalies viduje. Absoliutaus ir lyginamojo pranašumo dėsniai. Argumentai už ir prieš muitų ir kvotų naudojimą. Valiutų kursai. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė, jos rodikliai ir veiksniai. Ekonomikos augimo valstybinis reguliavimas. Ekonomikos augimo teigiamos ir neigiamos pasekmės.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-03-24
 • Ekonomika (58)

  Ekonomikos objektas. Poreikiai, ištekliai, gamyba. GGK (gamyba, galimybių kreivė). Rinka, rinkos funkcijos. Rinkų formos. Paklausa, pasiūla, rinkos pusiausvyra. Vartotojo elgsena. Naudingumas. Ribinis naudingumas. Indiferentiškumas (abejingumas). Gifeno paradoksas. Elastingumo samprata. Elastingumo dydžiai. Paklausos elastingumas ir jo veiksniai. Pasiūlos elastingumas ir jo veiksniai. Kaštų samprata. Kaštų tipai: aiškūs (buhalteriniai/eksplicitiniai), alternatyvūs (buhalteriniai/eksplicitiniai). Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Pastovūs, kintamieji. Gamybos kaštai. Pajamos, išlaidos, pelnas, jo tipai. Renta. Vertės ir kainos samprata, kainos funkcijos. Kainų politika: tikslai, rūšys, metodai. Lizingas, jo rūšys, mokėjimų rūšys. BVP samprata ir rodikliai. BVP skaičiavimo metodai. Ekonomikos augimas ir aktyvumai. Cikliniai svyravimai, jų trukmė, priežastis. Verslo ciklai, fazės, investicijos. Verslo ciklo sąvoka. Pinigų esmė, funkcijos, formos. Valiutos kursas, jų rūšys. Palūkanos. Palūkanų norma. Bankai. Bankų funkcijos, rūšys. Monetarinė politika. Fiskalinė politika. Biudžetas, balansas, jo tipai. Mokesčiai. Finansinė atskaitomybė. Kreditai, jų formos ir rūšys. Požiūriai į vyriausybės vaidmenį ekonomikoje. Kainų ir atliginimų kontrolė. Vyriausybės poveikio ekonomikai mechanizmai (išlaidos, mokesčiai, reguliavimas/įstatymai, valstybės įmonės). Viešieji pirkimai. Verslo įmonių rūšys. Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas.
  Ekonomika, špera(21 puslapis)
  2006-04-06
Puslapyje rodyti po