Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos konspektai

Ekonomikos konspektai (78 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonomikos teorija (3)

  PowerPoint pristatymas. Ekonomikos teorija. Ekonomika. Bendroji ekonomikos teorija. Žmonių ūkinė veikla. Dvi ekonomikos dalys: mikroekonomika (microeconomics) ir makroekonomika (macroeconomics). Pagrindinės sąlygos. Pagrindiniai ekonomikos mokslo tyrimo metodai. Du ekonomikos teorijos aspektai. Ekonomikos ir kartu ekonominės politikos tikslai. Ekonomikos mokslo raida. Ekonominių sistemų tipai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos.
  Ekonomika, konspektas(33 skaidrės)
  2007-03-02
 • Ekonomikos teorija (6)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodai. Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Pozityvioji ir normatyvioji ekonomikos teorija. Ekonomikos modeliai. Grafikų metodas. Ekonomikos esmė ir tikslai. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija. Mainai. Pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Ekonominiai ištekliai. Alternatyvieji kaštai. Ribotumas ir pasirinkimas. Ekonomikos problemos. Gamybos galimybių kreivė. Rinka. Rinkos ekonomikos problemos. Ekonomikos augimas.
  Ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2009-11-23
 • Ekonomikos, verslo, vadybos įvadas

  Ekonomikos samprata, problemos ir tikslai. Specializacija, mainai ir pinigai. Rinka. Konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Rinkos jėgos. Rinkos mechanizmas: ribotumai ir problemos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, konspektas(10 puslapių)
  2005-10-01
 • Ekonominė analizė (2)

  Ekonominės analizės objektas. Pagrindiniai ekonominės analizės uždaviniai. Pagrindiniai ekonominės analizės principai. Ekonominės analizės ryšys su kitais mokslais. Ekonominės analizės metodai. Tradiciniai analizės metodai. Pasirenkant santykinius rodiklius, reikia vadovautis tokiais principais. Grupavimo būdai. Analizės rodikliai nepalyginami, jei. Indeksų metodas. Trūkumai. Priežastinių ryšių nustatymo metodas. Ekonominių reiškinių funkcinė priklausomybė. Ekonominių reiškinių funkcinė priklausomybė. Priežastinių ryšių nustatymo metodas. Grandininių pakeitimų metodas. Balansinės ekonominės analizės metodas. Matematiniai analizės metodai. Euristiniai analizės metodai. Specifiniai analizės metodai. SWOT analizės atlikimo taisyklės. SWOT analizės išoriniai veiksniai. SWOT analizės vidiniai veiksniai. Funkcinė-vertinė analizė. Funkcinė-vertinė analizė taikoma. Grafiniai analizės metodai. Ekonominės analizės tipai. Įmonės veiklos ekonominio efektyvumo analizė. Įmonės viso turto apyvartumas. Įmonės ilgalaikio turto apyvartumas. Įmonės trumpalaikio turto apyvartumo rodikliai. Viso trumpalaikio turto apyvartumas. Atsargų apyvartumo rodiklis. Debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo apyvartumas. Kapitalo apytakos ciklas, dienomis. Atsargų apyvartumo detalizacija. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. Specialūs analizės aspektai. Įmonės ilgalaikio turto analizė. Ilgalaikio turto įvertinimo analizė. Turtas vertinamas įvairiais atvejais, tačiau dažniausiai tada, kai. Turto vertė nustatoma šiais metodais. Ilgalaikio materialiojo turto sudėties, struktūros, dinamikos ir techninės būklės analizė. Techninę būklę apibūdinantys rodikliai. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo koeficiento kitimui daro įtaką šie veiksniai. Ilgalaikio materialiojo turto naudojimą apibūdina bendrieji ir specialieji arba technologiniai įrengimų naudojimo rodikliai. Grandininis būdas. Integralinis metodas. Grandininis metodas. Technologinių įrengimų naudojimo rodikliai ir jų analizė. Įrengimų naudojimo rodiklių grupės. Technologinių įrengimų naudojimo koeficientas (Kn). Įrengimų darbo laiko analizė. Technologinių įrengimų grąžos veiksnių analizė. Technologinių įrengimų integralinio naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Įmonės trumpalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizės uždaviniai. Trumpalaikio turto naudojimo efektyvumo analizė. Medžiagų įsigijimo ir saugojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo analizė. Medžiagų sunaudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo išteklių analizė. Darbo išteklių analizės uždaviniai. Darbuotojų kaitos ir kvalifikacijos kėlimo analizė. Darbo našumo rodikliai ir jų analizė. Darbo našumo veiksnių analizė. Darbo laiko naudojimo analizė. Darbo išteklių naudojimo įtaka produkcijos apimčiai. Darbo užmokesčio fondo absoliutinio ir santykio pasikeitimo analizė.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-02-15
 • Ekonominės sistemos analizė

  Sisteminės analizės samprata ir taikymo sritys. Sistemų dinamika. Sistemų modeliavimo metodai. Sistemų valdymo procesai. Ekonominės sistemos ypatumai. Ekonominės sistemos tyrimas. Sprendimai ekonominėse sistemose. Ekspertiniai (intuityviniai) sprendimai ekonominėse sistemose. Matavimas ekonominėse sistemose. Valstybės ekonominė politika – sisteminis požiūris.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2006-04-13
 • Gamtos ištekliai ir jų naudojimas

  Gamtos išteklių svarba ir jų klasifikacija. Žemės, vandens ir miškų ištekliai. Mineraliniai ištekliai. Energetiniai ištekliai. Saulės energija. Bioenergija. Geoterminė energija.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2008-01-18
 • Geoekonominė pasaulio struktūra

  Geoekonominė pasaulio struktūra. Pasaulio ūkio kilmė. Pasaulinio ūkio eurocentrizmas. Šiuolaikinio pasaulio ūkio pasaulio-sistemos teorija. Valstybių kaip tarptautinių ekonominių santykių subjektų sistema. Tripakopinė pasaulio ūkio erdvinė struktūra. Pasaulio ūkio evoliucijos etapai ir ciklai. Džibbso kreivių interpretacija.
  Ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-03-22
 • Įmonių ekonomika (10)

  Kokie yra pagrindiniai ekonominės politikos tikslai? Kokia įmonės vidinė struktūra? Įmonė ir ekonominė sistema. Kokie yra rinkos ekonomikos pliusai ir minusai? Kokius žinote juridinius įmonės tipus? Kaip klasifikuojami įmonės cechai priklausomai nuo paskirties? Kokios yra gamybos struktūros tobulinimo kryptys? Kokie svarbiausi įmonės veiklos efektyvumo rodikliai? Kokie yra ekonominiai įmonės tikslai? Ką žinote apie įmonės tikslų formavimą? Kokios yra vyriausybės vykdomos ekonominės funkcijos? Įmonės samprata. Kokie išoriniai įmonės ryšiai? Kokiais efektyvumo kriterijais vadovaujasi įmonė, organizuodama savo veiklą? Kaip grupuojamos įmonės pagal vieną kriterijų? Įmonės gamybinės struktūros samprata. Kaip klasifikuojamos darbo vietos? Kokie yra įmonės tikslai? Kokie yra socialiniai įmonės tikslai? Į kokius klausimus būtina atsakyti, nustatant įmonės tikslus?
  Ekonomika, konspektas(6 puslapiai)
  2007-03-22
 • Įmonių ekonomika (12)

  Įmonių ekonomikos objektas. Įvairių rinkos dalyvių tikslai. Skirtumai tarp įmonių ekonomikos ir mikroekonomikos. Kas yra firma, firmų rūšys. Ūkio subjektų aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Šiuolaikinės įmonių rūšys. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Multinacionalinės įmonės (korporacijos). Šiuolaikinės įmonių sąjungos ir susivienijimai. Mokesčių perkėlimo kainodara. Juridiniai įmonių tipai. Individualioji, personalinė įmonė. Tikroji ir komandinė ūkinės bendrijos. Akcinė bendrovė. Akcijų rūšys, obligacijos (vertybiniai popieriai). Lietuvos respublikos mokesčių sistema. Apmokestinimo principai. Mokesčių subjektas, objektas, šaltinis. Mokesčių rūšys. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Akcizai, pridėtinės vertės mokestis (PVM). Nekilnojamo turto mokestis. Palūkanos už valstybės ir savivaldybės kapitalo naudojimą. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Privalomasis sveikatos draudimas. Finansų apskaita. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nepaskirstyto pelno ataskaita. Šiuolaikinės įmonės veiklos analizė. Santykiniai rodikliai. Du Ponto analizė. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Akcinės bendrovės finansavimo problemos. Akcinės bendrovės finansavimo šaltiniai. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Šiuolaikinės trumpalaikio finansavimo rūšys: overdraftas, faktoringas, sąskaitų diskontavimas, lizingas, tiekėjų kreditas. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Nusidėvėjimo skaičiavimo metodai. Vertybinių popierių birža. Vertybinių popierių birža. Akcijų rinkos indeksai. Biržos spekuliantai, jų rūšys. Rizikos valdymas ir šiuolaikinis verslo draudimas. Rizikos prigimtis. Rizikos valdymas. Draudimo principai. Verslo įmonių naudojamos šiuolaikinės draudimo rūšys. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(34 puslapiai)
  2007-07-02
 • Įmonių ekonomika (14)

  Kuo skiriasi įmonių ekonomika nuo mikroekonomikos? Kas yra įmonė, įmonių rūšys. Ūkio subjektų aplinka siaurąja ir plačiąja prasme. Įmonės veiklos tikslo problema. Šiuolaikinė firmos teorija. Apribojimai siekiant firmos tikslo. Multinacionalinė korporacija. Frančizės įmonės. Ofšorinės įmonės. Šiuolaikinės įmonės sąjungos ir jų susivienijimai. Mokesčių perkėlimo kainodara. Fizino ir juridinio asmens sąvokos. Individualioji, personalinė įmonė. Tikroji ūkinė bendrija. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Savivaldybės įmonės. Patentai. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Mokesčių subjektas /mokėtojas. Fizinių asmenų pajamų mokestis. Juridinio asmens pelno mokestis. PVM – pridėtinės vertės mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Nekilnojamo turto mokestis. Kelių mokestis. Lėšos ir jų judėjimas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Santykiniai rodikliai. Santykinių rodiklių analizės ribotumas. Du Ponto analizė. Akcinių bendrovių finansavimo problemos. Finansavimo rūšys. Kapitalo santykis ir sverto efektas. Trumpalaikio kreditavimo rūšys. Nusidėvėjimas (amortizacija) – vidinis finansavimo šaltinis. Investicijų vertinimo būdai.
  Ekonomika, konspektas(20 puslapių)
  2007-10-01
 • Inžinerinė ekonomika

  Verslo finansavimas. Šaltiniai. Finansavimas. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Lengvatiniai kreditai. Faktoringas. Lizingas. Kredito unijos. Finansavimas didinant akcininkų nuosavybę. Rizikos kapitalas. UAB "Lietuvos infrastruktūros plėtros fondas" (LIPF). Verslo angelai. Verslo inkubatoriai. Projektų finansavimo galimybės. Nacionalinės ir vietinės programos. Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimo specialioji programa. Inovacijos ir konkurencingumo didinimo programa. Europos Sąjungos programos. Europos Sąjungos (ES) Struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų administravimas Lietuvoje.
  Ekonomika, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-12
 • Legal forms of Sole Traders

  Sole trader. Partnership. Companies. Principles of Economics. Shares. Stock exchange.
  Ekonomika, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Makroekonomika (49)

  Bendrojo nacionalinio produkto (BNP) sąvoka. Nominalusis ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Ekonominis (verslo, ūkinės veiklos) ciklas. Visuminė paklausa ir pasiūla. Ekonomikos stabilizavimo pastangos. Nedarbas ir visiškas užimtumas. Infliacija ir defliacija. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Pinigai. Bankai. Bankai ir jų ypatybės. Pinigų "kūrimas". Pinigų politika ir jos priemonės.
  Ekonomika, konspektas(35 puslapiai)
  2007-02-14
 • Makroekonominė verslo aplinka

  Pirmoji gerovės ekonomikos teorema. Išoriniai efektai. Kouzo teorema. Rinkos trūkumai. Kaip valstybė reguliuoja rinkos trūkumus ir juos šalina. Pagrindinės valstybė funkcijos. Kokius. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Valiutų valdyba ir jos funkcijos. Skirtumas tarp centrinio banko ir valiutų valdybos modelio. Poveikio komercinių bankų operacijoms metodai. Centrinio banko vykdomos atviros rinkos operacijos. Pinigai pagal mažėjantį likvidumo laipsnį. Diskonto politika. Privalomieji rezervai. Operacijos atviroje rinkoje. Fiksuoto valiutų kurso reguliavimo priemonės. Bendrasis arba faktiškasis nedarbas. Užimtumo lygis. Aktyvumo lygis. Neoklasikinės ekonomikos teorijos aiškinamos nedarbo priežastys. Keinsistinės teorijos aiškinamos nedarbo priežastys. Ciklinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Struktūralistinė hipotezė. Nedarbo histerezė. Pasyvios ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Svarbiausios institucijos. Iš ko sudaromas užimtumo fondas ir kokia jo paskirtis? Nedarbo situacijos Lietuvoje pagrindiniai bruožai. Pagrindinės darbo rinkos PL strateginės nuostatos Lietuvoje. Defliacijos priežastys. Paslėpta infliacija. Kaip pagal infliacijos masto intensyvumą skirstoma infliacija? Apibūdinkite hiperinfliaciją. Kas sukelia infliaciją bendriausiu atveju? Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos pokyčių sukelta infliacija. Kokia yra pinigų apyvartos greičio įtaka infliacijai? Pinigų apyvartos greičio tendencijos. Kaip biudžeto deficitas įtakoja infliacinius procesus? Infliacinis mokestis. Senjoražas. Kaštų infliacija. Stagfliacija. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys. Filipso kreivė. Dažniausiai taikomos infliacijos mažinimo priemonės. Pasiūlos antiinfliacinė politika. Pagrindiniai struktūriniai fondai (SF). Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos sritys. Europos socialinio fondo finansuojamos sritys. Pagrindiniai SF tikslai. SF principai. Bendrasis Lietuvos programavimo dokumentas (BPD). SF prioritetai Lietuvoje. Pagrindinės pirmo prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės antro prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės trečio prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės ketvirto prioriteto priemonės (BPD). Kokiose priemonėse ir prioritetuose numatytas darnios energetikos finansavimas. Globalizacija ir internacionalizacija. Globalizacijos lygiai. Globalizacijos veiksniai. Ar globalizacija daro įtaka ekonomikos augimui. Transnacionalinių korporacijų įtaka. Integracijos pakopos. Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos ypatybės. Netarifiniai barjerai ir jų taikymas Europos Sąjungos (ES) užsienio prekyboje. Socialinės plėtros kriterijai. Neoklasikinis požiūris į socialinę plėtrą. Būdai sukurti optimaliems ryšiams tarp ekonomikos augimo ir žmogaus socialinės raidos. Socialinis kapitalas. Pagrindiniai žmogaus socialinės raidos principai. Socialinės politikos modeliai. Trys pagrindinės plėtros problemų grupės. Kas yra darnus vystymasis. Tūkstantmečio plėtros tikslai (TPT). Aplinkosauginio darnumo prioritetinės sritys TPT. Socialiniai TPT ir kurie iš jų problematiški Lietuvai. Lyčių nelygybė Lietuvoje. Kaip energetika atsispindi TPT.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-06-15
 • Miško organizavimas

  Gamybos proceso organizavimas. Miškų urėdija jos veiklos turinys. Kolektyvinė sutartis. Miškų urėdijos struktūra. Kitos įmonės. Gamybos procesas miško ūkyje. Gamybos proceso struktūra. Gamybos organizavimo principai. Organizaciniai gamybos tipai. Gamybos ciklas ir jos struktūra. Darbo laiko sąnaudų tyrimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikacija darbuotojų atžvilgiu. Darbo laiko sąnaudų klasifikacija įrengimų atžvilgiu. Darbo proceso ir laiko sąnaudų tyrimas. Darbo dienos. Chronometravimas. Fotochromo metražas. Darbo normavimas. Laiko normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimas. Darbo organizavimas. Darbo paskirstymas ir kooperacija. Darbo metodai. Darbo disciplina darbo ir poilsio rėžimas. Kūrybinės veiklos organizacija. Išradimai. Atradimai. Darbo atlikimo sąlygos jų klasifikacija. Darbo sunkumas. Darbo intensyvumas. Darbingumas ir jo dinamika. Darbininkų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Algos. Premijavimas. Kai kurie darbo apmokėjimo ypatumai. Prastovos ir jų apmokėjimai. Darbo užmokestis miškų urėdijose. Darbo sutartis. Miško darbų organizavimas rangos būdu. Apskaita miško ūkyje. Apskaitos svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Buhalterinis balansas, sąskaitos ir tarpusavio buhalterinis ryšys. Miškų urėdijos veiklos planavimas. Girininkijos mėnesinės ataskaitos. Ataskaita apie miško produkcijos judėjimą. Medžiagų ir inventoriaus nurašymo aktas. Darbo laiko apskaitos tabelis. Medžiagų judėjimo žinialapis. Griežtos atskaitomybės dokumento naudojimo aktas.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-01-10
 • Miškų ūkio raida

  Raida. Lietuvos miškai nuo seniausių laikų iki XVI amžiaus. Teritorijos miškingumas. Miškų nuosavybė. Lietuvos miškai nuo XVI iki XVIII amžiaus. Miškų naudojimas, apsauga. Teisinis miškų naudojimo reguliavimas Lietuvos (LT) statutuose. 1559 girių surašymas. 1567 girininkų nuostatai. 1641 girių ordinacija. Reguliuojamo miškų ūkio užuomazgos XVIII amžiaus II-oje pusėje. Lietuvos miškų ūkis carinės Rusijos valdymo metais 1795-1915. Miškų administravimas. Miškų būklė ir eksploatacija. Miško ūkio darbų organizavimas. Miškotvarkos darbai. Miško apsauga. Miško želdinimas. Miško kirtimai. Miško sausinimas. Šalutinis miško naudojimas. Lietuvos miškų ūkis pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuvos miškų ūkis 1918-1940 metais. Miškų apsaugos ir administracijos organizavimas. Valstybinių miškų fondo susiformavimas (žemės reformos 1920, 1922 m). Vilniaus krašto miškų valdymas. Miškotvarkos darbų organizavimas. Eiga. Miško atkūrimo darbai ir jų organizavimas. Želdinimo fondas. Miško kirtimai ir medienos ruošos organizavimas. Pagrindinio naudojimo kirtimai. Miškų ūkis privačiuose miškuose. Lietuvos miškų ūkis 1941- 1944. Lietuvos miškų ūkis pokario metais (po 1944 m). Miškų ūkio administravimas. Miškų ūkio ekonominiai pagrindai. Miško atkūrimas. Ugdymo kirtimai. Miškotvarkos darbai. Miško darbininkai. Miško sausinimas. Miškų ūkio organizavimas privačiuose miškuose.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2007-01-10
 • Pasaulio ūkis ir ekonomika

  Pasaulio maisto ūkio sistema. Ekosistemos, jų esmė ir reikšmė maisto ūkio plėtrai. Maisto ūkio sistema, jos struktūra ir funkcijos. Maisto ūkio sistemos ryšys su kitomis sistemomis. Maisto ūkio sektorinė sudėtis. Maisto ūkio teritorinis išdėstymas ir ryšys su šalies ekonomine plėtra. Maisto ūkio subjektai. Maisto ūkio aplinka. Maisto paklausa ir pasiūla. Gyventojų skaičiaus ir maitinimosi pokyčių tendencijos. Maisto ir jo žaliavos gamybos tendencijos ir geografinis pasiskirstymas. Maisto saugumo problema pasaulyje ir jos sprendimo būdai. Pasaulio maisto ūkio gamybos veiksniai ir ištekliai. Gamybos veiksnių ir išteklių esmė bei pokyčių tendencijos. Žemės fondas ir jo naudojimo problemos. Vanduo ir jo naudojimo problema. Bioištekliai ir bioįvairovė. Energija. Pasaulio natūralių išteklių degradacija. Darbas, darbo ištekliai ir užimtumas žemės bei maisto ūkyje. Klimatas, jo pokyčiai ir įtaka maisto ūkio plėtrai. Augimo ir plėtros ekonominės problemos. Ekonominio augimo ir plėtros skirtumai. Žemės ūkio ekonominis augimas ir jo ribos. Tvari plėtra žemės ūkyje. Priemonės tvariam žemės ūkiui įgyvendinti. Maisto ūkio funkcionavimo sąlygos ir jų gerinimas. "Žalioji revoliucija", jos metodai ir pasekmės. Biotechnologijos, jų pranašumai ir pavojai. Kooperacija žemės ir maisto ūkyje. Žemės ūkio modeliai. Valstybės reguliuojamosios funkcijos bei paramos žemės ir maisto ūkiui pagrindimas. Kaimo vietovėje kuriamų vertybių sistematika. Europietiškasis žemės ūkio modelis ir jo ypatybės. Liberalistinis (Keirnso šalių grupės) žemės ūkio modelis. Žemės ūkio bei kaimo veiklos. daugiafunkciškumo idėjos esmė ir formavimasis. Kaimo bendruomenių vaidmuo įgyvendinant kaimo veiklos daugiafunkciškumo koncepciją. Transformacijos žemės ir maisto ūkyje. Transformacijų laikotarpio esmė, bendrybės ir savitumai. Agrarinės reformos, jų esmė, bendrybės ir skirtumai. Agrarinės reformos pokomunistiniuose kraštuose problemos. Žemės ir maisto ūkio transformacijų pokomunistiniuose kraštuose ekonominės bei socialinės pasekmės. Maisto ūkio politikos įgyvendinimo instrumentai. Instrumentų sistema. Kainos ir jų sistematika. Muitai. Gamintojų subsidijavimas. Eksporto subsidijavimas. Gamybos išteklių ribojimas. Paklausos didinimo ir vartotojų pajamų rėmimo priemonės. Netarifiniai apribojimai. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio indikatoriai. Paramos gamintojams ir vartotojams lygio tendencijos ir skirtumai atskirose šalyse.
  Ekonomika, konspektas(122 puslapiai)
  2008-12-06
 • Paslaugų ekonomika

  Paslaugų paklausos susidarymas, bendrosios paklausos augimo prielaidos pagrindiniai tiesioginiai paslaugų paklausos veiksniai, vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai, tarpinių paslaugų paklausos šiuolaikiniai pokyčiai Konkurencija, reguliavimo elementai ir kainodara paslaugų rinkoje, komplimentarumas, nekomercinės paslaugos, kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje, darbo jėga.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2005-03-01
 • Paslaugų ekonomika (11)

  Paslaugų paklausos susidarymas. Vartotojiškos paslaugos ir jų paklausos veiksniai. Tarpinių paslaugų paklausos šiuolaikiniai pokyčiai. Konkurencija, reguliavimo elementai ir kainodara paslaugų rinkoje. Nekomercinės paslaugos. Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Darbo jėgos.
  Ekonomika, konspektas(12 puslapių)
  2007-03-07
 • Paslaugų ekonomika (12)

  Kas yra paslauga. Paslaugos paketas. Paslaugų savybės. Paslaugų kokybė, paslaugų kokybės valdymas. Paslaugų kainodara. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų teorijos formavimosi pagrindiniai etapai. Paslaugų paklausos susidarymo prielaidos. Paslaugų raidos fazės ir augimo tipai. Paslaugų santykiai materialinių gėrybių gamyboje. Naujieji gamybos sistemos bruožai. Kapitalo investicijos paslaugų sferoje, ypatumai, informacinių technologijų poveikis, paslaugų inovacijos. Paslaugų užimtumo specifinės ypatybės/užimtumo paslaugų sferoje ypatybės. Užimtumą paslaugų sferoje formuojantys veiksniai. Pagrindiniai darbo jėgos segmentai paslaugų sektoriuje. Darbo našumo ypatumai paslaugų įmonėse/darbo našumo skaičiavimo metodika. Dabartiniai paslaugų vaidmens pokyčiai. Paslaugų plėtros modeliai. Paslauga kaip organizacinė sistema (paveiksliukas).
  Ekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2009-11-03
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Puslapyje rodyti po