Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos šperos

Ekonomikos šperos (86 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Verslo ekonomika (23)

  Trumpalaikis turtas: samprata, struktūra ir finansavimo šaltiniai. Ilgalaikis turtas: samprata, struktūra ir finansavimo šaltiniai. Apskaitos principai: trumpai aptarti. Finansų ir valdymo apskaita: jų turinys, esminiai skirtumai. Dvejybinio įrašo buhalterinėje apskaitoje turinys. Pavyzdinis sąskaitų planas. Aktyvinės ir pasyvinės sąskaitos: pokyčių atspindėjimas jose. Verslo apskaitos standartas. Balansas: trumpas turinys. Pelno (nuostolių) ataskaita. Pinigų srauto ataskaita. Pagrindinės įmonių finansinės veiklos santykinių rodiklių grupės: išvardinti, apibūdinti. Pristatyti ir aptarti vieną pasirinktinai įmonės likvidumo rodiklį. Pelningumo rodiklis. Finansų struktūros rodiklis. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodiklis. Bankroto diagnostikos turinys. Bankroto prevencijos turinys. Bankroto būklė Lietuvoje, trumpai aptarti: bankrutavusių įmonių skaičius viso, pagal teisinę formą, bankroto iniciatoriai. Bankroto būklė Lietuvoje, trumpai aptarti bankroto procesą pagal apskritis, pagal ekonominės veiklos rūšis, pramonės įmonių bankroto eigą.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2007-10-30
 • Verslo ekonomika (25)

  Marketingas, jo samprata, organizavimo principai, funkcijos, tipai ir formos. Marketingo organizavimas įmonėse. Marketingo padalinys įmonėje, jo evoliucija. Funkcinė struktūra. Marketingo aplinka: išorinė ir vidinė. Rinkos tyrimas. Rinkos segmentavimas. Rinkos aprėpimo būdai. Konkurencija ir konkurentai. Pozicionavimas rinkoje. Konkurentinio pranašumo strategijos. Konkurentų analizė. SWOT analizė. Marketingo priemonių kompleksas. Marketingas "Mix". Prekės gyvavimo ciklas ir konkurentinio pranašumo strategijos. Kainų nustatymo metodai. Kainų strategijos. Pagrindiniai kainų formavimo kriterijai. Informacijos vaidmuo versle. Verslo informacijos tipai. Pagrindinės verslo informacijos rūšys. Pirminė informacija: privalumai ir trūkumai. Antrinės informacijos privalumai ir trūkumai.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2008-06-11
 • Verslo ekonomika (26)

  Lietuvoje egzistuojančios (juridiškai) verslo įmonių rūšys. Įmonės tikslai. Planavimas ir jo uždaviniai. Apskaita ir jos vartotojai. Apskaitos principai. Įmonės investicijų ekonomika Pagrindinis kapitalas ir jo įkainojimas. Pagrindinių fondų nusidėvėjimas. Apyvartinis kapitalas. Medžiagų normavimas ir jų poreikio nustatymas. Medžiagų atsargos ir materialinių išteklių normų rūšys. Darbuotojų skaičiaus planavimas ir darbo apmokėjimas. Darbo užmokesčio formos. Verslo projektas ir jo gyvavimo ciklas. Verslo projekto finansinė analizė. Diskontuoti verslo projektų vertinimo metodai. Įmonės inovacijos ir jų klasifikavimas. Inovacinių strategijų rūšys. Mokesčių sistema ir jos elementai. Pagrindiniai mokesčiai ir jų funkcijos.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2009-01-22
 • Verslo ekonomika (4)

  Išlaidos ir jų planavimas. Išlaidų klasifikavimas. .Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina. Kas sudaro savikaina? Veiklos sąnaudos. Tiesioginių išlaidų skaičiavimas. Gamybos pridėtinės (netiesioginės) išlaidos. Veiklos sąnaudų paskirstymas. Pajamos. Nenuostolingumo lūžio taškas. Pelno formavimo schema. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Išlaidų klasifikavimas individualiose įmonėse ir ūkinėse bendrijose. Tiesioginės darbo išlaidos. Darbuotojų poreikių planavimas ir darbo apmokėjimas. Dirbančiųjų poreikio apskaičiavimas. Laiko struktūra. Veiksniai lemiantis darbo apmokėjimo lygį. Atlyginimo už darbą sudėtis. Laikinė darbo laiko forma. Vienetinės apmokėjimo formos sistemos. Įkainis. Vienetinė darbo užmokesčio forma.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2005-11-03
 • Verslo ir paslaugų ekonomika

  Paslaugų samprata ir savybės. Paslaugų klasifikavimas. Kuo paaiškinama paslaugos apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys. Suformuluokite paslaugos apibrėžimą. Išvardinkite svarbiausias paslaugų savybes. Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis, sisteminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui. Su kokia paslaugų savybe siejamas paslaugos kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialiųjų prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kokie ūkio sektoriai skiriami atliekant ūkio analizę? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Paslaugų rezultato kiekybinė išraiška. Paslaugų veiklos efektyvumas, kapitalo investicijos ir inovacijos. Kuo pasižymi I paslaugų grupės pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei? Kokiais rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III ir IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokiomis ypatybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodykite paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informacinių technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia informacinių technologijų taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Darbo jėga paslaugų veikloje. Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo savybes. Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją (skirtingumą)? Kuo paaiškinamas dalinio užimtumo paplitimas paslaugų sektoriuje? Kodėl paslaugų sektoriuje dominuoja moterų darbas? Koks esminis skirtumas tarp kontakto zonos ir tarnybinės zonos darbuotojų? Kas sudaro tipinės paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo savybes? Paslaugų kokybė. Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinė paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Ar tikėjo įvaizdis turi įtakos kokybės vertinimui? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Išvardinkite kokybės valdymo sistemas. Ką reiškia "tiesos momentas" paslaugų kokybės kontekste? Kuo pasižymi SERVQUAL kokybės valdymo sistema? Kuo skiriasi "kritinių zonų" ir "tiesos momentų" valdymu paremtos kokybės valdymo sistemos? Paslaugų paklausos veiksniai. Vartojimo paslaugos. Paslaugos ūkiniams vienetams. Nurodykite pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodykite tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Nurodykite bendrąsias ekonomines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Išvardinkite socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje? Kaip veikia namų ūkių paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinkite veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos tertiarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos tertiarizavimo išdavoje? Kas skatina tretinės veiklos ekternalizavimą? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Paslaugų rinkos struktūra ir kainodara. Paaiškinkite, kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis (lokalinis) monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Kokios įėjimo į rinką kliūtys dažniausiai pasitaiko paslaugų versle? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinkite paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris? Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialių prekių komplimentarumas? Paaiškinkite, ką reiškia tiesioginis komplimentarumas, vartojimo komplimentarumas ir dinaminis komplimentarumas. Pateikite komplimentarumo pavyzdžių. Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų?
  Ekonomika, špera(16 puslapių)
  2008-01-19
 • Žemės ūkio ekonomika ir politika

  Žemės ūkio ekonomikos mokslo objektas ir tyrimų metodai. Žemės ūkiui dabartiniame jo raidos etape keliami šie uždaviniai. Agrarinės politikos tikslas. Pagrindinės agrarinės politikos kryptys. Žemės ūkio struktūra. Žemės ūkio gamybos ištekliai: jų esmė, skirstymas ir vertinimas. Ekonominis efektas: esmė, rodikliai ir didinimo veiksniai. Ekonominis efektyvumas: esmė, rodiklių sistema ir jos sudarymo principai. Žemė – svarbiausia gamybos priemonė žemės ūkyje, jos ypatumai ir nuosavybės teisiniai pagrindai. Žemės išteklių sudėtis ir struktūra. Žemės vertinimas. Žemės pasiskirstymas pagal naudotojus ir nuosavybės formas. Žemės ir žemės nuomos rinka. Žemės rinkos ypatumai ir problemos. Žemės vertinimas. Žemės renta. Žemės hipoteka.
  Ekonomika, špera(9 puslapiai)
  2007-11-14
Puslapyje rodyti po