Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Makro ir mikro ekonominės nedarbo pasekmės Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslai. Pagrindinės darbo rinkos problemos. Svarbios sąvokos. Nedarbas. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Darbo jėga. Bedarbiai 1997 – 2004 m. Lietuvoje. Moterų ir vyrų nedarbas Lietuvoje. Pagrindinės nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės.
  Ekonomika, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-12-07
 • Makroekonomika (49)

  Bendrojo nacionalinio produkto (BNP) sąvoka. Nominalusis ir realusis bendrasis nacionalinis produktas. Ekonominis (verslo, ūkinės veiklos) ciklas. Visuminė paklausa ir pasiūla. Ekonomikos stabilizavimo pastangos. Nedarbas ir visiškas užimtumas. Infliacija ir defliacija. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Pinigai. Bankai. Bankai ir jų ypatybės. Pinigų "kūrimas". Pinigų politika ir jos priemonės.
  Ekonomika, konspektas(35 puslapiai)
  2007-02-14
 • Makroekonomika (83)

  13 testų ir uždavinių su atsakymais. 1 tema. Įvadas į makroekonomiką. 2 tema. Nacionalinis produktas ir pajamos. 3 tema. Įvadas į visuminę pasiūlą ir paklausą. Klasikinė ir keinsistinė pusiausvyra. 4 tema. Vartojimas ir taupymas. 5 tema. Investicijos. 6 tema. Valstybės sektorius. Valstybės išlaidos, mokesčiai ir fiskalinė politika. 7 tema. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. 8 tema. Atvira ekonomika. 9 tema. Pinigų politika. 10 tema. Ūkinės veiklos ciklai. 11 tema. Nedarbas. 12 tema. Infliacija. 13 tema. Ekonomikos augimas. Atsakymai.
  Ekonomika, testas(29 puslapiai)
  2010-01-14
 • Makroekonomika (94)

  Makroekonomikos 2 namų darbo užduočių sprendimai. 5 variantas. Tema: ekonominis augimas. 1 užduotis. Ekonomiką apibūdina gamybos funkcija y=k0,4l0,6. Kapitalo nusidėvėjimo trukmė 5 metai, o taupymas sudaro 20,5 procentų bendrojo vidaus produkto. Panaudodami Solou modelį atlikti šias užduotis. Nustatyti gamybos funkciją vienam darbuotojui. Apskaičiuoti vieno darbuotojo stabilų aprūpinimą kapitalu. Apskaičiuoti stabilios būsenos vieno darbuotojo gamybos lygį. Rasti investicijų apimtį vienam darbuotojui esant stabiliam aprūpinimui kapitalu ir nustatyti vartojimo lygį vienam darbuotojui. Tarkim, kad valstybės išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti padidėjo, todėl taupymo norma ekonomikoje sumažėjo iki 10,5 procento. Kokios bus naujos stabilios būsenos kapitalo, gamybos ir vartojimo vienam darbuotojui reikšmės. Kokią įtaką turėjo gyvenimo lygiui (y) šalyje valstybės išlaidų padidinimas? Situaciją pavaizduoti grafiškai ir apibendrinti. Tema: nedarbas. 2 užduotis. Naudodami Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) duomenimis pateikite dvi lenteles: visos Lietuvos ir Klaipėdos apskrities. Iš Statistikos departamento perkelkite tik tuos duomenis, kurie lentelėje įrašyti "duota". Kitus rodiklius apskaičiuokite ir pateikite jų skaičiavimą. Pavaizduokite viename grafike visos Lietuvos ir duotosios apskrities nedarbo lygio kitimą. Kaip apskrities nedarbo lygio kitimas susijęs su visos Lietuvos nedarbo lygio kitimu? Kas galėjo sąlygoti nevienodą atskirų apskričių nedarbo lygį? Pavaizduokite grafike duotosios apskrities užimtumo lygio ir aktyvumo lygio kitimą? Kaip šie rodikliai susiję. Tema: infliacija. 3 užduotis. Lentelėje pateikti kai kurių metų vartojamų prekių jav kainų indeksai. Žinoma, kad 1950 metais automobilis kainavo 5000 jav dolerių. Kiek panašus automobilis kainavo po 32 metų? Tema: ekonominis augimas. 1 užduoties sprendimas. Tema: nedarbas. 2 užduoties sprendimas. Tema: infliacija. 3 užduoties sprendimas.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2012-03-14
 • Makroekonominė verslo aplinka

  Pirmoji gerovės ekonomikos teorema. Išoriniai efektai. Kouzo teorema. Rinkos trūkumai. Kaip valstybė reguliuoja rinkos trūkumus ir juos šalina. Pagrindinės valstybė funkcijos. Kokius. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Valiutų valdyba ir jos funkcijos. Skirtumas tarp centrinio banko ir valiutų valdybos modelio. Poveikio komercinių bankų operacijoms metodai. Centrinio banko vykdomos atviros rinkos operacijos. Pinigai pagal mažėjantį likvidumo laipsnį. Diskonto politika. Privalomieji rezervai. Operacijos atviroje rinkoje. Fiksuoto valiutų kurso reguliavimo priemonės. Bendrasis arba faktiškasis nedarbas. Užimtumo lygis. Aktyvumo lygis. Neoklasikinės ekonomikos teorijos aiškinamos nedarbo priežastys. Keinsistinės teorijos aiškinamos nedarbo priežastys. Ciklinis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Natūralus nedarbo lygis. Struktūralistinė hipotezė. Nedarbo histerezė. Pasyvios ir aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Svarbiausios institucijos. Iš ko sudaromas užimtumo fondas ir kokia jo paskirtis? Nedarbo situacijos Lietuvoje pagrindiniai bruožai. Pagrindinės darbo rinkos PL strateginės nuostatos Lietuvoje. Defliacijos priežastys. Paslėpta infliacija. Kaip pagal infliacijos masto intensyvumą skirstoma infliacija? Apibūdinkite hiperinfliaciją. Kas sukelia infliaciją bendriausiu atveju? Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos pokyčių sukelta infliacija. Kokia yra pinigų apyvartos greičio įtaka infliacijai? Pinigų apyvartos greičio tendencijos. Kaip biudžeto deficitas įtakoja infliacinius procesus? Infliacinis mokestis. Senjoražas. Kaštų infliacija. Stagfliacija. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys. Filipso kreivė. Dažniausiai taikomos infliacijos mažinimo priemonės. Pasiūlos antiinfliacinė politika. Pagrindiniai struktūriniai fondai (SF). Europos regioninės plėtros fondo finansuojamos sritys. Europos socialinio fondo finansuojamos sritys. Pagrindiniai SF tikslai. SF principai. Bendrasis Lietuvos programavimo dokumentas (BPD). SF prioritetai Lietuvoje. Pagrindinės pirmo prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės antro prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės trečio prioriteto priemonės (BPD). Pagrindinės ketvirto prioriteto priemonės (BPD). Kokiose priemonėse ir prioritetuose numatytas darnios energetikos finansavimas. Globalizacija ir internacionalizacija. Globalizacijos lygiai. Globalizacijos veiksniai. Ar globalizacija daro įtaka ekonomikos augimui. Transnacionalinių korporacijų įtaka. Integracijos pakopos. Europos Sąjungos (ES) užsienio prekybos ypatybės. Netarifiniai barjerai ir jų taikymas Europos Sąjungos (ES) užsienio prekyboje. Socialinės plėtros kriterijai. Neoklasikinis požiūris į socialinę plėtrą. Būdai sukurti optimaliems ryšiams tarp ekonomikos augimo ir žmogaus socialinės raidos. Socialinis kapitalas. Pagrindiniai žmogaus socialinės raidos principai. Socialinės politikos modeliai. Trys pagrindinės plėtros problemų grupės. Kas yra darnus vystymasis. Tūkstantmečio plėtros tikslai (TPT). Aplinkosauginio darnumo prioritetinės sritys TPT. Socialiniai TPT ir kurie iš jų problematiški Lietuvai. Lyčių nelygybė Lietuvoje. Kaip energetika atsispindi TPT.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2006-06-15
 • Masinių komunikacijų ekonomika

  Įvadas. Rinkos vaidmuo ir koncepcija. Vartotojo pasirinkimai ir rinkos reakcija. Gamintojo pasirinkimai ir rinkos reakcija. Monopolija ir konkurencija. Komunikacijų vaidmuo ir kapitalo rinka. Vyriausybės įsikišimas į rinką. Darbas rinkoje. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(9 puslapiai)
  2005-11-09
 • Masto ekonomijos žemės ūkyje teoriniai aspektai

  Įvadas. Masto ekonomijos žemės teoriniai aspektai. Masto ekonomijos samprata. Gamybos mąstą įtakojantys veiksniai. Gamybos apimtis. Gamybos kaštai. Ūkių dydžiai masto ekonomijos poveikyje. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-21
 • Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas

  Įvadas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-04
 • Materialinių išteklių analizė, kuriant strateginį planą

  Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti materialinių išteklių analizės aspektus, kuriant strateginį planą. Pridėtinė vertė ir strategija. Vertės grandinė ir vertės sistema. Išlaidų mažinimas ir strategija. Baziniai ištekliai. SSGG analizė. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-19
 • Materialių investicijų apskaitos tvarka Lietuvoje

  Verslo logika. Investicijos. Investicijų poveikio pelno mokestis. "Nulinio tarifo" būdas. "Sąnaudų" būdas.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Mažeikių miesto socialinės aplinkos tyrimas

  Ekonomikos studijų įvado kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Tyrimo tikslas ir uždaviniai: Išsiaiškinti Mažeikių miesto gyventojų nuomonę ir požiūrį į miesto socialinę aplinką. Išsiaiškinti sąvokas, susijusias su Mažeikių miesto socialine ir gyvenamąja aplinka. Apibūdinti Mažeikių miesto švietimo, sveikatos įstaigų veiklą bei kultūrinį gyvenimą. Socialinė padėtis. Gyvenimo kokybės samprata. Amžiaus samprata. Šeimyninė padėtis. Išsilavinimas. Švietimo programos. Darbo samprata. Darbo pajamos. Nedarbas. Žmogaus gyvenamoji vieta. Sveikatos priežiūros įstaigos. Kultūros samprata. Technologijų vartojimo vaidmuo visuomenėje. Poveikis sveikatai. Tyrimo metodologija. Tyrimo aprašas. Apklausos rezultatai ir analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (Anketa).
  Ekonomika, tyrimas(29 puslapiai)
  2010-10-28
 • Measuring Plant Asset Depreciation

  Ekonomikos darbas anglų kalba. Types of Assets. How to Value Plant Assets- At Cost or at Market Value? Land. Buildings, Machinery, and Equipment. Land Improvements and leasehold Improvements. Lump-Sum (or Basket) Purchases of Assets. Capital Expenditure versus an Immediate Expense. How to Measure Depreciation. Depreciation Methods. Depreciation for Tax Purposes.
  Ekonomika, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-23
 • Metalų prekybos biržos

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti metalų biržų veiklos ypatumus. Prekių biržų veiklos pagrindai. Seniausių Europos biržų susikūrimo reikšmė ir tikslai. Ateities prekių atsiradimo priežastys. Arbitražas ir spekuliacija: skirtingų rinkų sąveika. Londono metalų biržos analizė. Londono metalų biržos istorija. Londono metalų biržos paslaugos. Tauriųjų metalų kainų dinamika 2008 metais. Aukso ir auksinių akcijų paklausa. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2009-06-10
 • Migracijos problemų analizė: Lietuva, Lenkija, Vokietija, Prancūzija (2)

  Įvadas. Web 1.0. Web 2.0. Skirtumai tarp web 1.0 ir web 2.0. Paieškos sistemos. Kodėl pasirinkau šią temą. Bendrai apie migraciją. Migracija Lietuvoje. Migracija Lenkijoje. Migracija Prancūzijoje. Migracija Vokietijoje. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(21 puslapis)
  2010-02-24
 • Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika

  Ekonomikos sąvoka. Mikro ir makroekonomika. Ekonomikos modeliai ir praktika. Ekonomika ir ekonominis elgesys. Pozityvioji ir normuojančioji ekonomika. Rinkos subalansavimas ir kainos. Sandorio kaštai. Rinkos klaida. Tobulosios konkurencijos ekonomikos bruožai ir sandara. Ekonominių srautų judėjimas ratu. Paklausos dėsnis ir paklausos kreivė. Paklausa jos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pusiausvyros susidarymas. Paklausos ir pasiūlos pokyčių įtaka pusiausvyros kainai ir kiekiui. Rinkos pusiausvyros pažeidimai vyriausybei nustatant maksimaliąją ir minimaliąją kainas. Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis. Naudingumo maksimizavimo taisyklė.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2006-02-03
 • Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė: turizmo agentūra UAB "Septynios mylios" (2)

  Turizmo agentūra UAB "Septynios mylios". Pagrindiniai turizmo agentūros "Septynios mylios" darbo principai. Turizmo agentūros "Septynios mylios" mikroaplinka. Įmonė. Tarpininkai. Konkurentai. Tiekėjai. Rinka. Turizmo agentūros "Septynios mylios" makroaplinka. Demografinė. Ekonominė. Darbo jėgos aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygis. Gamtinė. Technologinė. Politinė–teisinė. Socialinė. Gyventojų migracija. Tarptautinė.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-09
 • Mikroekonomika (121)

  Namų darbas nr.2 (3 variantas). Teorinė dalis. Netobuloji konkurencija yra, jei... Skirtingai negu konkuruojančios firmos paprastoji monopolija siekia... Monopolisto ribiniai kaštai paprastai būna mažesni už produkto kainą, nes... Monopolinės konkurencijos firma trumpuoju laikotarpiu. Tobuloje ir monopolinėje konkurencijoje... Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos, tai... Kartelyje jungtinis visų narių pelnas maksimalus, kai... 8. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai... Grafikuose pavaizduoti darbo pasiūlos kreivės perkėlimai ir judėjimai pasiūlos kreive (3.1 pav.). Kuris grafikas geriausiai atspindi kylantį darbo statusą (prestižą), kai kiti veiksniai nekinta? Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės. Uždaviniai. teorinė dalis. Studentas, mąstydamas apie dvi papildomas mokymosi valandas. Kas neperkelia gamybos galimybių kreivės išorėn. Kurios iš šių prekių yra substitutai (pakeičia viena kitą). Pasiūlos dėsnis teigia, kad... Elastingumo teorija rodo... Gamybos funkcija parodo gamybos apimties ir... Bendras produktas (TP) – tai... Masto ekonomija. Kuris iš pateiktų teiginių netenkina tobulos konkurencijos sąlygų. Uždaviniai.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2011-12-12
 • Mikroekonomika (122)

  1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. 1. Rasti: Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę. Rasti: Kokie yra 60 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 108 X ir 328 Y prekių vienetus? Rasti: Kokie yra 130 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 168 X ir 288 Y prekių vienetus? 4. Rasti: Kokie yra 140 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama 268 X ir 148 Y prekių vienetų ? 5. Rasti: Kokie yra 120 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina 228 X ir 228 Y prekių vienetų? 6. Rasti: Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 298? 7. Rasti: Kaip keičiasi kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 348? 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas. Duota: Ūkininkas turi du žemės sklypus, kuriuose pasirinktinai gali auginti bulves arba runkelius. Pirmajame lauke paprastai išauga apie 198 tonų bulvių arba 298 tonų runkelių. Antrasis sklypas didesnis. Jame galima išauginti 248 tonų bulvių arba 428 tonų runkelių. Rasti: Nubrėžkite abiejų sklypų gamybos galimybių kreives, naudodami tą patį mastelį. 2. Rasti: Apskaičiuokite vienos tonos bulvių alternatyviuosius kaštus kiekviename sklype. Kuriame sklype jie didesni? Kokį sprendimą patartumėte priimti ūkininkui (kuriame sklype ką auginti)? 3. Rasti: Apskaičiuokite ir pagal grafiką patikrinkite, kiek t. runkelių galės išauginti fermeris pirmajame sklype jeigu jame augins 130 t bulvių. 4. Rasti: Apskaičiuokite ir pagal grafiką patikrinkite, kiek t. bulvių galės išauginti fermeris antrajame sklype, jeigu jame augins 148 t runkelių? 3 uždavinys. Sandorio kaštai. Duota: Saulius pirko dėvėtą automobilį. Žinomi duomenys pateikti lentelėje. 1. Rasti: Apskaičiuokite įvykusio sandorio kaštus Sauliui. 2. Rasti: Savo žodžiais apibrėžkite, kas yra sandorio kaštai. Argumentuokite, kodėl viena ar kita kaštų eilutė įskaičiuotina arba ne. 4 uždavinys. Rinkos paklausa. Duota: Jonas, Darius, Mindaugas, Evaldas, Robertas ir Linas nori burtis į brigadą ir remontuoti butus, tačiau tokiam darbui reikalingos licencijos. Jonas už licenciją sutinka mokėti ne daugiau kaip 848 Lt, Darius – ne daugiau kaip 748 Lt, o Mindaugas – ne daugiau kaip 698 Lt, o Evaldas, Robertas ir Linas – ne daugiau kaip 598 Lt. Jeigu licencija kainuotų 548 Lt, brigadą kurtų ir kiti keturi meistrai, kurių gretas papildytų dar penki, jeigu licencijos kaina nukristų iki 518 Lt. Rasti: Nubrėžkite licencijos paklausos kreivę. Rasti: Vyriausybė nustatė 631,33 Lt kainą šiai licencijai. Iš grafiko nustatykite, kiek licencijų bus nupirkta. Pakomentuokite atsakymą. 3. Rasti: Kokiai licencijos kainai esant butus galėtų remontuoti 8 asmenys? Pakomentuokite atsakymą. 4. Rasti: Kas kinta – paklausa ar paklausos kiekis – keičiantis licencijos kainai šiame uždavinyje? 5 uždavinys. Paklausos elastingumas ir pajamos. Duota tokia duomenų lentelė: 1. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite paklausos kreivę. 4. Rasti: Apskaičiuokite bendrąsias pajamas (TR) esant skirtingai produkto kainai. 6 uždavinys. Ribinė pakeitimo norma. 1. Rasti: Atidėkite duotus taškus koordinačių sistemoje, nubrėžkite vartotojo abejingumo kreivę. 2. Rasti: Ko vartotojas turi atsisakyti didindamas prekės B vartojimą? Kodėl? 3. Rasti: Apskaičiuokite ribinę pakeitimo normą, kai vartotojas didina prekės B vartojimą. 4. Rasti: Pakomentuokite gautus atsakymus. Kokį dėsningumą jie atskleidžia? 7 uždavinys. Naudingiausio prekių rinkinio pasirinkimas. Duota: Ijos vartojamų prekių A (varškės), B ( makaronų) ir C ( miltų) bendrieji naudingumai vartojant skirtingus prekių kiekius pateikti lentelėje. Kilogramas varškės kainuoja 240, makaronų 120 ir miltų 48 Svajonijos talerių. Ija turi 1920 talerių. 1. Rasti: Apskaičiuokite kiekvieno papildomai įsigyjamo A, B ir C prekės vieneto ribinius naudingumus bei vieno talerio, išleisto kiekvienai prekei, ribinius naudingumus. Gautus atsakymus surašykite į atitinkamus lentelės stulpelius. 1. Rasti: Pavaizduokite A, B ir C prekių TU ir MU grafiškai, pakomentuokite, kuriai prekei mažiausiai būdingas prisotinimas. 3. Rasti: Kodėl Ija nepirks dviejų A, keturių B ir trijų C prekės vienetų? 4. Rasti: Kodėl Ija nepirks penkių A, penkių B ir šešių C prekės vienetų? 5. Rasti: Padėkite Ijai išsirinkti geriausią prekių rinkinį (maksimizuoti bendrąjį naudingumą), pasirinkimą motyvuokite. Kiek šis rinkinys kainuoja? 6. Rasti: Kokią prekę ir kokį jos kiekį pirks Ija, jeigu jos pajamos padidės 30 talerių (prekės yra sveriamos, todėl gali būti perkamas ir mažesnis nei 1 kg kiekis)? 8 uždavinys. Gamybos efektyvumas. Duota: Įmonė gali gaminti 100 sūrių skirtingai naudojant darbo ir kapitalo išteklius, kurių kiekių kombinacijos parodytos lentelėje. 1. Rasti: Kuris gamybos variantas yra technologiškai efektyvesnis? 2. Rasti: Kuris gamybos variantas efektyvesnis ekonomiškai, jeigu darbo kaina 8 Lt/val., o įrengimų eksploatacijos kaštai 50 Lt/val. 3. Rasti: Įvertinkite gamybos technologijos ekonominį efektyvumą įrengimų kaštams padidėjus iki 75 Lt/val. 9 uždavinys. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu. Duota: Turimi tokie duomenys apie gamybos produktyvumą esant skirtingam gaminamos produkcijos kiekiui. Rasti: 1. Užpildykite lentelę, pavaizduokite grafiškai (TP kreivę galite vaizduoti atskirai nuo MP ir AP). 2. Rasti: Kaip keičiasi darbo našumas didėjant gaminamos produkcijos kiekiui? Kodėl? 3. Rasti: Kiek žmogaus darbo valandų siūlytumėte naudoti įmonei, siekančiai efektyvumo? Interpretuokite remdamiesi grafine analize. Pakomentuokite atsakymą. 4. Rasti: Kiek žmogaus darbo valandų siūlytumėte naudoti įmonei, siekančiai didžiausios gamybos apimties? Interpretuokite remdamiesi grafine analize. Pakomentuokite atsakymą. 10 uždavinys. Gamybos veiklos optimizavimas TKR trumpuoju laikotarpiu. Duota: Įmonė gamina sveriamą produkciją. Nepriklausanti nuo produkcijos kiekio kaštų dalis yra 78000 Lt. Produkcijos kaina rinkoje 5600 Lt už toną. Lentelėje pateikiami duomenys apie įmonės gamybos kaštus esant skirtingam gaminamos produkcijos kiekiui. Rasti: Išplėskite ir užpildykite lentelę, atskirose (dviejose) koordinaciu sistemose pavaizduokite. 2. Rasti: Kiek produkcijos vienetų turi gaminti ši įmonė, kad jos vidutiniai kintamieji gamybos kaštai būtų minimalūs? Argumentuokite. 3. Rasti: Kaip kinta įmonės kaštai didėjant gamybos apimčiai? 4. Rasti: Kokiame gamybos apimties intervale įmonė gaus pelną? 5. Rasti: Kiek tonų produkcijos reikia gaminti, kad įmonės pelnas būtų maksimalus? Pavaizduokite pelno susidarymą bendrųjų ir vidutinių-ribinių dydžių grafikuose. 6. Rasti: Kokį maksimalų pelną iš viso gaus įmonė?
  Ekonomika, uždavinys(19 puslapių)
  2012-03-01
 • Mikroekonomika (37)

  Mikroekonomikos uždaviniai. Ribotumas ir pasirinkimas. Gamybos kaštai. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Skirtingų rinkos struktūrų palyginimas. Pelno maksimizavimas.
  Ekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2006-06-29
 • Mikroekonomika ir makroekonomika

  Įvadas. Makroekonomika. Makroekonomika tiria. Makroekonomikos tikslai. Mikroekonomika. Mikroekonomika nagrinėja. Skirtumai tarp mikro- ir makroekonomikos. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-08
Puslapyje rodyti po