Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonometrija (11)

  Funkcijų tyrimas, ekstremumai. Panaudodami funkcijų tyrimo schemą, ištirkite ir grafiškai pavaizduokite šios funkcijos savybes. y=Ax3–Bx2+Cx+D, kur A, B ir C – jūsų studijų knygelės trys paskutinieji skaičiai, D-bet koks. Jei bent vienas iš jų 0, pakeiskite jį 9. Mano studijų knygelės paskutinieji 3 skaičiai 2,8,1 ketvirta skaitmenį sugalvojau 4. y=2x3–8x2 +x+4. Panaudodami Excel, sudarome reikšmių lenteles dviem etapais. Sudarome lentelė dviejų stulpelių: x ir y. X kinta nuo -25 iki 25 žingsniu 1. Po to nubrėžiame grafiką. Linijinis grafikas, stulpelinis grafikas, kombinuota diagrama. Aprašykite y=2x3 – 8x2 + 710x+ 3000 ;funkcijos savybes pagal funkcijų tyrimo schemą. Apibrėžimo sritis. Nustatome ar funkcija yra f(x) yra lyginė, nelyginė. Išsiaiškiname, ar funkcija yra periodinė. Randame, jeigu tai įmanoma, funkcijos grafiko susikirtimo su koordinačių ašimis (Ox ir Oy) taškus. Randame funkcijos išvestinę ir kritinius taškus. Randame funkcijos monotoniškumo intervalus (didėjimo ir mažėjimo intervalus). Randame ekstremumo taškus ir funkcijos reikšmes tuose taškuose. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Užduotis. Suveskite lentelės p.401 duomenis ir papildykite ją dar 15 eilučių su jūsų sugalvotomis 2 naujomis prekėmis ir jų pardavimų duomenimis. Suvesdami duomenis, papildomai įveskite kainos stulpelį ir apskaičiuokite pardavimų sumą (apyvartą) pagal formulę (kiekis*kaina). Įveskite formulę komisiniams apskaičiuoti (vietoje lauko Alga,Lt), naudodami "IF" operatorių. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Tikslinių reikšmių paieška, "Kas-jeigu" analizė ir scenarijų sudarymas.
  Ekonomika, namų darbas(28 puslapiai)
  2009-11-23
 • Ekonometrija (12)

  Ekonometrijos namų darbas. Namų darbas Nr. 1. Transporto uždavinių sprendimas. Nr.2.41-2. Sudaryti pervežimų planą, kai duoti ištekliai sandėliuose ir parduotuvių poreikiai, kad suminės pervežimo išlaidos būtų minimalios. Sprendimas. Atsakymas.
  Ekonomika, uždavinys(13 puslapių)
  2009-11-27
 • Ekonometrija (13)

  Preliminari duomenų analizė.Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – susipažinti su eksperimentinių duomenų generavimo principais ir preliminarios duomenų analizės metodais. Darbo eiga. Preliminari duomenų analizė programa "Eviews". Eksperimentinių duomenų generavimas. Eksperimentinių duomenų grafinė analizė. Eksperimentinių duomenų tinkamumo įvertinimas. Kintamųjų koreliacinės sąveikos įvertinimas. Aprašomosios statistikos charakteristikos. Duomenų tinkamumas: normalaus pasiskirstymo identifikavimas. Pradinių duomenų grafinė analizė. Koreliacinės sklaidos matrica. Koreliacinė matrica. Dalinė koreliacija. Darbo ataskaita. Darbo uždaviniai. Porinė tiesinė regresija "Excel" skaičiuokle Sudaroma pradinių duomenų lentelė. Kintamųjų grafinė sklaida. Regresinio modelio ekonominė prasmė. Regresijos rezultatai ir jų įvertinimas. Kintamojo y elastingumas veiksnio x2 atžvilgiu. Porinė tiesinė regresija SPP – tais SPP – tais "Statistika" ir "EViews". Regresijos rezultatai SPP – tu "Statistica". Regresijos rezultatai SPP – tu "EViews". Regresijos sudarymas Excel. Determinantų reikšmės. Apskaičiuotos modelio reikšmės. netiesinės regresijos modelis. Darbo ataskaita. Darbo uždaviniai. Netiesinė laipsninė regresija "Excel" skaičiuokle. Pakartojami y ir x2 pradiniai duomenys. Bendroji laipsninės regresijos lygtis. Sudaroma grafinė iliustracija. Tiesinės transformacijos formulė. Logaritmuoti pradiniai duomenys. Sudaroma grafinė iliustracija. Tiesinės transformacijos rezultatai. Tiesinės transformacijos analitinė išraiška. Antilogaritmavimas. Laipsninės regresijos ekonominė prasmė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x2 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x2 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Prognozavimas "Excel" – yje pagal tiesės (TREND) ir eksponentinę (GROWTH) funkcijas. Bendroji tiesės (TREND) ir bendroji eksponentinė (GROWTH) funkcijos. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x2 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x2 vidurkį. Faktinės (1–40) ir prognozuojamos (41) modelio reikšmės pagal tiesės (TREND) ir eksponentinę (GROWTH) funkcijas. Faktinės ir prognozuojamos modelio reikšmės pagal tiesės ir eksponentinę funkcijas. Vidutinė absoliutinė procentinė paklaida. Netiesinė laipsninė ir eksponentinė regresija. SPP – tais "Statistica" ir "EViews". Laipsninė regresija SPP – tu "Statistica". Laipsninės regresijos lygtis ir R2. Dispersinė analizė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x1 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x1 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Eksponentinė regresija SPP – tu "Statistica". Eksponentinės regresijos lygtis ir R2. Dispersinė analizė. Apskaičiuojama numatoma būsimo periodo 41 – oji x1 reikšmė darant prielaidą, kad ji bus didesnė 5 proc. už x1 vidurkį. Prognozuojama y 41 – oji reikšmė. Netiesinės regresijos rezultatai su "EWievs". Eksponentinės regresijos rezultatai su "EWievs". Išvados. Dauginės tiesinės regresijos modelis (skenuota). Klasikiniai laiko eilučių prognozavimo modeliai (skenuota).
  Ekonomika, laboratorinis darbas(28 puslapiai)
  2010-02-09
 • Ekonometrija (15)

  3 laboratorinių darbų ataskaita. 1 Laboratorinis darbas. Optimizavimo uždavinių sprendimas su Excel. Dinaminiai sukiniai. Pardavimų analizė pagal prekes. Analizė pagal vadybininkus. Analizė pagal padalinius. 2 Laboratorinis darbas. Palūkanų skaičiavimai. Paskaičiuoti Linijiniu ir Anuiteto metodu paskolos ir palūkanų gražinimo mėnesinius mokėjimus. Naudodami Goal_Seek funkciją raskite (Galioja 1 punkto paskolos parametrai). 3 Laboratorinis darbas. Optimizavimas tiesinio programavimo metodu. 1 užduotis: Sudarykite uždavinio sąlygą, analogišką aprašyme Solver Excel 1.pdf pateiktajam pavyzdžiui, naudodami savo individualią informaciją. Sugalvokite trijų gaminių pavadinimus. Gamybos plano apribojimams įvesti panaudokite šiuos tris savo skaičius: registracijos lapuose nurodytą numerį, pavardės raidžių skaičių, gimimo dieną. Apribojimų skaičius gamybai, paklausai, o taip pat tam, kad būtų gauti neneigiami sprendiniai, turi būti ne mažiau, kaip 6. 3 užduotis: Užduoties tikslas –išspręsti įmonės rinkodaros išlaidų reklamai uždavinį pagal aprašymą SolverExcel 2.pdf, pateiktą psl. 435. Pasirinkite gaminį, kuriam būtų būdingas sezoniškumas, t.y. pardavimai priklausytų nuo metų laikų ar būtų skirtingi įvairiomis savaitės dienomis. Sudarykite rinkodaros išlaidų lentelę panaudodami aprašymo 14 lentelėje (psl. 436) pateiktas formules. Ribojimams panaudokite savo registracijos lape nurodytą skaičių Nr.*1000.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(29 puslapiai)
  2010-10-05
 • Ekonometrika (3)

  Kada ir kur įkurta tarptautinė ekonometrikos draugija? Kada pirmą kartą išleistas žurnalas "Ekonometrika"? Kaip apibrėžiama ekonometrikos sąvoka? Su kokiais sunkumais susiduria klasikinė statistikos teorija, modeliuojant ekonominius procesus? Kaip apibrėžiama modelio sąvoka? Įvardinkite modelio sudarymo etapus. Kaip skirstomi ekonometrikos modeliuose naudojami kintamieji? Kaip klasifikuojami atsitiktiniai kintamieji? Kaip apibrėžiama laiko eilutė? Kokie veiksniai apibrėžia laiko eilutės kitimą? Kas yra laiko eilutės trendas? Kokie poveikiai įtakoja priklausomo kintamojo kitimą ekonometrikos eksperimente? Kokios matavimo skalės naudojamos ekonometrikoje? Kuo jos skiriasi viena nuo kitos? Kokie duomenų tipai naudojami ekonometrikoje? Kokios egzistuoja stebinių užrašymo formos? Kaip klasifikuojami ekonometrikos modeliai? Kokie uždaviniai sprendžiami preliminarinėje stebinių analizėje? Kuo skiriasi koreliacijos koeficientas nuo koreliacinio santykio? Kaip patikrinamas jų reikšmingumas? Kokia yra vidutinės aproksimavimo paklaidos prasmė ir kaip ji įvertinama? Kaip formuojamos Gauso–Markovo prielaidos? Kokie naudojami metodai regresijos modelio koeficientų įvertinimui? Kokiomis prielaidomis jie yra paremti? Kokios paklaidų kvadratų sumos skaičiuojamos regresijos modelyje? Kokia yra determinacijos koeficiento prasmė ir kaip jis apskaičiuojamas? Ką įvertina Fišerio kriterijus? Kaip apskaičiuojami pasikliautinieji intervalai? Kuo skiriasi atvirkštinės regresijos modelis nuo tiesioginės regresijos modelio? Kokie koeficientai įvertinami vienmatės tiesinės regresijos modelyje? Pateikti jų ekonominę interpretaciją. Kaip nustatomas paskaičiuotų regresijos modelio koeficientų reikšmingumas? Kaip atliekama netiesinės vienmatės regresijos modelių transformacija į tiesinės regresijos modelį? Kokie etapai sudaro P. Zarembos testą? Kuo skiriasi vienmatės netiesinės regresijos modelio sudarymas nuo klasikinio tiesinės regresijos modelio sudarymo? Kokie metodai naudojami daugialypės regresijos modelio specifikavimo etape? Kas apsprendžia daugialypės regresijos modelio koeficientų įverčių tikslumą? Kaip patikrinamas daugialypės regresijos modelio reikšmingumas? Ką įvertina daliniai koreliacijos koeficientai ir kur jie naudojami? Kokie modeliai naudojami nepriklausomų kintamųjų prognozei? Kokie formuluojami uždaviniai įvertinant liekamųjų paklaidų nukrypimus nuo Gauso-Markovo prielaidų? Kas yra atsitiktinio kintamojo išskirtis? Kokie metodai naudojami, nustatant išskirtį? Kuomet atsiranda heteroskedastijos problema? Kokie metodai naudojami heteroskedastijos įvertinimui? Kaip sprendžiama heteroskedastijos problema? Koks testas naudojamas autokoreliacijai įvertinti ir jo prasmė? Kaip įvertinama autokoreliacija regresijos modeliuose? Dėl ko atsiranda multikolinearumas? Kokie metodai naudojami multikolinearumui įvertinti? Kokias specifikavimo alternatyvas reikia įvertinti, sudarant regresijos modelį? Kas yra kintamųjų pakaitalai? Kaip apibrėžiamas pseudokintamasis? Kokie modeliai naudojami, kai priklausomas kintamasis kokybinis? Kokias galima sudaryti lygčių sistemas ekonometriniuose tyrimuose? Kaip tarpusavyje susiję struktūrinė ir normalizuota lygčių sistemos modelio forma? Kaip klasifikuojami lygčių sistemos modeliai identifikavimo prasme? Kaip formuluojamos būtinos ir pakankamos identifikavimo sąlygos? Kas yra struktūrinė matrica? Kaip formuluojamas netiesioginių mažiausių kvadratų metodas? Kaip formuluojamas dvietapis mažiausių kvadratų metodas? Kokios skaitinės charakteristikos apibūdina laiko eilutę? Kam panaudojama ACF ir PACF? Kokie metodai naudojami laiko eilutės vidurkio stacionarumo tikrinimui? Kokie rodikliai apibūdina laiko eilutės prognozavimo tikslumą? Kam reikalingas duomenų glodinimas ir kaip jis atliekamas? Kokia yra slenkamojo vidurkio metodo prasmė? Kaip atliekamas laiko eilutės eksponentinis išlyginimas? Kaip sudaromas rekurentinis sezoninio trendo modelis? Kokie trendai naudojami laiko eilutės trendo regresijos modeliuose? Kaip galima įvertinti laiko eilutės struktūrinį trendo pokytį? Kaip formuluojama G. Čou testo koncepcija? Kaip formuluojamas D. Gujarati metodas? Kokie etapai išskiriami, sudarant laiko eilutės regresijos modelį? Kaip įvertinamas sezoniškumas laiko eilutės regresijos modeliuose? Kuo skiriasi adityvinis laiko eilutės regresijos modelis nuo multiplikatyvinio? Kaip sudaromas laiko eilutės regresijos modelis su pseudokintamaisiais? Kas charakterizuoja laginį laiko eilutės modelį? Kaip parenkama lago reikšmė? Kaip yra sudaromas Almono lago modelis? Kokiomis specifinėmis savybėmis pasižymi. Almono lago modeliai? Kaip sudaromas Koiko modelis? Kas būdinga autoregresijos procesui? AR(p).Kas būdinga slenkamųjų vidurkių procesui? MA(q). Kaip parenkamas ARIMA(p;d;g) modelio tipas? Kokios prielaidos daromos prognozuojant laiko eilutės reikšmes, naudojant ARIMĄ modelį?
  Ekonomika, konspektas(33 puslapiai)
  2008-12-23
 • Ekonometrika (5)

  Laboratorinių darbų ataskaitos: Kokybinių kintamųjų koreliacijos įvertinimas. Ranginių eilučių matricos sudarymas. Spirmeno ranginės koreliacijos koeficiento tyrimas. Kendalo ranginės koreliacijos koeficiento apskaičiavimas. Konkordacijos koeficiento tyrimas. Nominaliųjų kintamųjų koreliacinio ryšio įvertinimas. Koreliacinė analizė. Stebinių matricos sudarymas ir diagramų braižymas. Skaitinių charakteristikų apskaičiavimas. Kintamųjų standartizavimas. Porinių koreliacijos koeficientų apskaičiavimas. Vienmatės regresijos modelis. Vienmatės tiesinės regresijos modelio koeficientų įverčių apskaičiavimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Laboratorinių darbų išvados. Darbas iliustruotas brėžiniais.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(21 puslapis)
  2009-01-21
 • Ekonometrika (6)

  Ekonometrika. Asimetrinių ryšių tarp kintamųjų egzistavimas. Multikolinearumas. Heteroskedastija. Liekamųjų paklaidų autokoreliacija. Kintamųjų specifikavimo problema. Langų egzistavimas. Laginis kintamasis. Ekonometrikos sritys. Modelis. Modelio aspektai. Aplinka. Modelio adekvatumas. Modeliavimas. Tyrimo etapai. Atsitiktinis dydis. Atsitiktinis kintamasis. Atsitiktinių kintamųjų klasifikacija. Kiekybinis atsitiktinis kintamasis. Kokybinis atsitiktinis kintamasis. Pseudokintamasis. Laiko eilutė . Veiksnių grupės. Ekonometrikos modelio sudarymo etapai. 1-ojo etapo uždaviniai. 4-ojo etapo uždaviniai. Matavimas. Matavimo skalės. Ekonometrikos eksperimento struktūriniai dėmenys. Eksperimento rūšys. Aktyvaus eksperimento sunkumai. Stebinių užrašymo formos. Stebinių tipai. Blokuotieji duomenys. Duomenų statistinės diagramos. Stebinių priešanalizės esminiai klausimai. Duomenų normalumo tikrinimas. Nepriklausomų kintamųjų ryšiai. Funkcinis ryšys. Koreliacinis ryšys. Koreliacijos koeficientas. Stjudentas. Vidutinė aproksimavimo paklaida. Vidutinis elastingumo koeficientas. Gauso-Markovo prielaidos. Tiesinės regresijos lygtis. Koeficiento b reikšmingumas. Determinacijos koeficiento reikšmingumas. Determinacijos koeficientas. Liekamoji paklaidų kvadratų suma RSS. Bendroji paklaidų kvadratų suma TSS. Regresijos kvadratų suma ESS. Fišerio kriterijus. Pataisytas determinacijos koeficientas. Pasikliautinasis intervalas. Polinkis b. Kirtimas a. Lyginant regresijos modelius. Daugialypės regresijos funkcija. Daugialypės regresijos modelyje, išvadoms taikomi Fišerio ir Stjudento kriterijai. Daliniai koreliacijos koeficientai. Prognozavimas. Naivieji prognozės modeliai. Adaptyvieji prognozės modeliai. Racionaliosios prognozės modeliai. Regresijos modelio koeficiento savybės. Heteroskedastija. Heteroskedastija nustatoma. Autokoreliacija. Kintamojo pakaitalas. Ekonometrinių lygčių sistema. Endogeniniai kintamieji. Egzogeniniai kintamieji. Pasiūlos kreivei kylant aukštyn ir paklausos kreivei pasislinkus į dešinę. Kai pasiūlos kreivė horizontali. Kai pasiūlos kreivė vertikali. Išskirtys nustatomos. Stebinių įtakos indeksas. Standartizuota liekana. Kuko matas.
  Ekonomika, špera(5 puslapiai)
  2009-01-21
 • Ekonomika

  Rinka. Paklausa ir pasiūla. Kaštai ir pelnas. Kainų politika. Bendras vidaus produktas. Cikliniai svyravimai. Fiskalinė politika. Bankai. Ekonomikos augimas. Tarptautinė prekyba ir investicijos. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje.
  Ekonomika, špera(29 puslapiai)
  2005-06-10
 • Ekonomika (100)

  Ekonomikos objektas ir tikslas. Ekonomikos sistemos, jų esminiai skirtumai. Rinkos paklausa. Rinkos pasiūla. Rinkos pusiausvyra. Paklausos elastingumas kainos atžvilgiu. Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu. Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai. Elastingumo ir kainų kontrolės ryšys. Vartotojo elgsenos teorija (biudžetinė kreivė). Indiferentiškumo kreivės. Gamyba ir jos funkcija, gamybos ištekliai ir laikotarpiai. Gamyba trumpuoju laikotarpiu. Gamybos produktų rūšys (bendrasis, vidutinis, ribinis). Gamyba ilgiuoju laikotarpiu. Gamybos kaštai. Tobulos konkurencijos rinkos ir monopolinės rinkos skirtumai. Pagrindinės makroekonomikos charakteristikos ir rodikliai. BVP nustatymas gamybos metodu. BVP nustatymas išlaidų metodu. BVP nustatymas pajamų metodu. Bendroji makroekonomikos pusiausvyra. Potencialus nacionalinis produktas, jo naudojimas ekonomikos būsenai nustatyti. Pinigų atsiradimo ir raidos istorija. Pinigų funkcijos. Pinigų paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra pinigų rinkoje. Kiekybinė pinigų teorija. Pinigų multiplikatorius. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Bankai, jų rūšys ir funkcijos. Bankų turtas ir lėšų šaltiniai. Centrinis bankas. Valstybės biudžetas, jo pajamos ir išlaidos. Mokesčių rūšys, fiskalinė politikos priemonės ekonomikai balansuoti. Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai.
  Ekonomika, konspektas(16 puslapių)
  2007-03-27
 • Ekonomika (101)

  Įvadas. Pagrindinės ekonomikos sąvokos. Ekonomikos politika, jos tikslai ir priemonės. Ekonomikos problema. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Rinka. Tobula ir netobula konkurencija. Rinkos funkcijos ir formos. Paklausa, pasiūla ir rinkos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Vartotojo elgsena. Naudingumas ir paklausa. Ūkinės veiklos organizavimo formos. Gamybos veiksnių rinka ir pajamos. Gamybos veiksnio paklausa ir pasiūla. Tobulos ir netobulos konkurencijos gamybos veiksnių rinkos. Darbo rinka ir darbo užmokestis. Palūkanos. Žemės rinka ir ekonominė renta. Gamybos kaštai. Kaštai trumpajame ir ilgajame laikotarpyje. Gamybos kaštų rūšys ir pelno maksimumas. Valstybės sektorius, ekonominės politikos įgyvendinimas. Lietuvos ūkio raida. Valstybės biudžetas ir biudžetinė politika. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Kitos nacionalinio produkto formos ir kainų lygio įtaka. Cikliniai svyravimai. Visuminė paklausa ir visuminė pasiūla. Klasikinė ir keinsistinė teorijos. Pinigai. Tarptautinė finansų sistema ir finansų institucijos. Šiuolaikinių pinigų elementai ir rūšys. Bankų sistema Lietuvoje. Centrinio banko funkcijos. Valstybės monetarinė ir fiskalinė politikos, jų tikslai ir uždaviniai. Mokesčių sistema Lietuvoje. Nedarbas ir infliacija. Užimtumas ir nedarbas. Infliacija ir antiinfliacinės priemonės. Stabilizavimo politika. Tarptautinė prekyba. Absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Užsienio prekybos balansas. Tarptautinės prekybos pranašumai ir prieštaravimai. Užsienio prekybos politikos formos. Protekcionistinės užsienio prekybos priemonės.
  Ekonomika, konspektas(70 puslapių)
  2007-04-03
 • Ekonomika (102)

  Pagrindiniai ekonomikos sektoriai ir nacionalinių pajamų apskaita. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP) kaip baigtinių prekių ir paslaugų kainų suma. Nominalusis ir realusis BNP. BNP kaip pajamų ir kaip išlaidų suma. Kiti nacionalinio produkto rodikliai: Bendrasis vidaus produktas (BVP), Grynasis nacionalinis produktas (GNP), nacionalinės, asmeninės bei disponuojamos pajamos. Bendrosios paklausos struktūra. Vartojimas ir jo funkcija. Polinkis vartoti. Taupymas. Polinkis taupyti. Taupymo funkcija. Pusiausvyros nacionalinis produktas ir jo kitimas. Multiplikatorius. Trumpojo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiūlos kreive. AD ir AS pusiausvyra. Recesinis ir infliacinis tarpsnis. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis vartojimo išlaidoms. Vyriausybės išlaidų poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Fiskalinės (iždo) politikos priemonių naudojimas. Nediskretinė fiskalinė politika: savaiminiai stabilizatoriai. Pinigų kilmė ir funkcijos. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis (MI, MII, MIII). Pinigų pasiūla ir paklausa. Paklausa ir palūkanų norma. Bankų atsiradimas ir jų funkcijos. Būtino rezervo principas. Pinigų pasiūlos plėtimas ir mažinimas. Pinigų multiplikatorius. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūlos kontrolės bei reguliavimo būdai. Monetarinė politika: esmė ir tikslai. Darbo jėgos ir nedarbo sąvokos. Nedarbo rūšys. Natūralus nedarbo lygis. Nedarbo mažinimo politika. Infliacija ir jos formos. Infliacijos priežastys. Infliacija ir nedarbas. Filipso kreivė. Infliacijos kaštai ir pasekmės. Infliacijos mažinimo keliai. Vyriausybės antiinfliacinė politika. Ekonomikos augimo sąvoka ir pasekmės. Ekonominio augimo veiksniai. Gamybos funkcija. Ekonominio augimo ribos ir kaštai. Verslo ciklas. Valiutų rinka. Fiksuotas ir plaukiojantis valiutų kursai. Mokėjimų balansas. Mokėjimų balanso elementų kitimas.
  Ekonomika, špera(12 puslapių)
  2007-04-19
 • Ekonomika (103)

  Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Aprašyk, kaip tai veiktų prekių ir paslaugų pasiūlą. Savo atsakymą prašom pagrįsti.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-06-12
 • Ekonomika (104)

  Įmonė, jos tikslai ir funkcijos. Įmonių klasifikavimo kriterijai: nuosavybė, rinkos pozicija, dydis, veiklos pobūdis. Įvairių įmonių rūšių (individualios įmpnės, ūkinės bendrovės, akcinės bendrovės) privalumai ir trūkumai. Akcinės bendrovės veiklos principai. Akcijos ir jų rūšys. Kontrolinis akcijų paketas. Kaštų samprata. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Alternatyvieji (ekonominiai) kaštai. Eksplicitiniai (buhalteriniai) ir implicitiniai (nuomojami) kaštai. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji, vidiniai ir ribiniai gamybos kaštai. Normalusis, ekonominis ir bendrais pelnas. Ekonominio pelno siekimas ir išteklių paskirstymas. Rinkos struktūra ir jos požymiai. Tobulosios konkurencijos rinkos modelio ypatybės. Monopolinė rinka. Monopolijų rūšys. Antimopolinė politika: įstatymai ir reguliavimas. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka. Darbo rinkos specifika. Darbo pasiūla ir paklausa. Tobulosios ir netobulosios konkurencijos darbo rinka. Darbo užmokestis kaip darbo kaina. Nominalusis ir realusis darbo užmokestis. Darbo užmokesčio skirtumai ir juos lemiantys veiksniai. Kapitalo rinka. Skolinamojo kapitalo paklausa ir pasiūla. Palūkanos. Realioji ir nominalioji palūkanų norma. Vertybinių popierių rinka. Akcijų kursas ir jo veiksniai. Investitorių rizika, pelnas ir nuostoliai. Nuomos santykiai rinkos ūkyje. Žemės rinka. Žemės renta. Žemės kaina. Nacionalinis produktas, jo skaičiavimo tikslai. Bendras vidaus produktas, jo dydžio nustatymo metodologiniai pagrindai. Nominalusis ir realusis bendras vidaus produktas. BVP defliatorius. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų indeksas. Pagrindiniai visuomenės ekonomikos tikslai. Ekonomikos augimo samprata.
  Ekonomika, špera(7 puslapiai)
  2007-06-16
 • Ekonomika (105)

  30 klausimų ekonomikos kryžiažodis. Sprendimas.
  Ekonomika, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-06-18
 • Ekonomika (107)

  Ekonomikos kontrolinis darbas. Tepalų ir eksploatacinių medžiagų poreikio nustatymas. Vidutinis darbo užmokestis. Ilgalaikio turto įvertinimas. Praktinės užduotys. Paskirstyti amortizacinius atskaitymus per visus eksploatavimo metus. Apskaičiuoti amortizacinius atskaitymus. Apskaičiuoti – vidutinį darbo užmokestį.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-14
 • Ekonomika (108)

  Ekonomikos teorijos objektas ir metodai Ekonomikos teorijos samprata ir struktūra. Ekonomika kaip sistema. Ekonomikos esmė ir tikslai. Poreikiai ekonomikos sistemoje. Ekonominiai interesai. Specializacija, mainai, pinigai. Ekonomikos sistemos ir jų tikslai. Išteklių ribotumas, pasirinkimas ir ekonominės problemos. Ekonomika ir gamyba. Jų tarpusavio priklausomybė Pasirinkimo problema ir gamybos galimybių kreivė (GGK). GGK ir alternatyvieji kaštai. GGK ir efektyvumas. GGK ir ekonominis augimas. Rinka. Rinkos samprata ir funkcijos ekonomikoje. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos. Prekių ir pinigų cirkuliacijos srautai. Pasiūlos ir paklausos analizės pagrindai. Paklausa, paklausos dėsnis, paklausos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Paklausos veiksniai. Pasiūla, pasiūlos dėsnis, pasiūlos kreivės persikėlimą lemiantys veiksniai. Rinkos pusiausvyra ir nepusiausviros atvejai. Elastingumo teorija. Paklausos ir pasiūlos elastingumo kainų atžvilgiu variantai. Paklausos ir pasiūlos elastingumą kainų atžvilgiu lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu ir bendrosios pajamos. Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu ir kryžminis paklausos elastingumas. Vartotojų elgsena. Kiekinis naudingumas (kardinalusis) ir naudingumas be kiekinių matų (ordinalusis). Vartotojo elgsenos analizė, remiantis abejingumo kreivių ir biudžeto linijos metodu. Abejingumo kreivės. Gamybos teorija ir kaštai. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio gamybos rezultatai ir kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis gamyboje. Trumpojo laikotarpio gamybos funkcija. Trumpojo laikotarpio gamybos rezultatai. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp kaštų ir produkto trumpuoju laikotarpiu. Ilgojo laikotarpio gamybos rezultatai ir kaštai. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp trumpojo ir ilgojo laikotarpio kaštų. Rinkos struktūros tipai. Pelną maksimizuojančios įmonės elgsenos orientyrai. Įmonė patiria nuostolius ir nutraukia gamybą ilguoju laikotarpiu. Makroekonomika. Ekonominės pusiausvyros principai. Klasikinė savireguliacinė ekonomika. Keinso požiūris į klasikų teiginius. Ekonominės pusiausvyros analizės (pagal Keinsą) prielaidos. Vartojimas. Santaupos ir investicijos. Ekonominė pusiausvyra (uždaroje, privačioje ekonomikoje) ir jos kitimo prielaidos. Multiplikatorius. Taupymo paradoksas. Ekonominės pusiausvyros pokyčiai atviroje, privačioje ekonomikoje. Potenciali gamybos apimtis, nuosmukio ir infliacijos atotrūkiai (tarpsniai). Fiskalinė arba iždo politika ir jos poveikis AD ir pusiausvyros produktui. Fiskalinės politikos esmė. Valstybės pajamos ir išlaidos. Vyriausybės sektoriaus poveikis AD. Diskretinė ir savaiminė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įvertinimas ir problemos Fiskalinė politika. Vyriausybės biudžetas. Valstybės skola. Pinigų teorija. Pinigai ir jų funkcijos ekonomikoje. Šiuolaikiniai pinigai ir jų kiekis. Pinigų pasiūla ir paklausa. Bankų sistema ir monetarinė politika. Komercinių bankų veikla, jų galimybės keisti pinigų pasiūlos apimtį. Centrinio banko veiklos specifika, jo naudojamos priemonės pinigų pasiūlai reguliuoti Monetarinės politikos esmė, uždaviniai ir priemonės. Monetarinės politikos įtaka pusiausvyros produktui ir kainų lygiui. Monetarinės politikos privalumai ir trūkumai. Pusiausvyra pinigų ir prekių rinkose ir vyriausybės galimybės ją keisti. Pusiausvyra prekių rinkoje ir ją apibūdinanti IS kreivė. Pusiausvyra pinigų rinkoje ir LM kreivė Bendra prekių ir pinigų rinkos pusiausvyra ir ją apibūdinantis IS-LM modelis. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo esmė ir jo augimo rodikliai Ekonomikos augimo veiksniai ir kiekybinis jų įtakos nustatymas. Valstybinis ekonomikos augimo reguliavimas. Teigiamos ir neigiamos ekonomikos augimo pasekmės. Trumpalaikiai ekonomikos svyravimai ir stabilizavimo politika. Ūkinės veiklos ciklai ir jų priežastys. Nedarbas ir infliacija bei jų sąveika. Stabilizavimo politika. Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir dabartinės ekonominių santykių formos. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės investicijos. Tarptautiniai finansiniai ryšiai ir mokėjimų balansas.
  Ekonomika, konspektas(78 puslapiai)
  2008-01-08
 • Ekonomika (109)

  Įvadas. I dalis. Ekonominiai taršos reguliavimo metodai. Ekonominiai taršos reguliavimo metodai Lietuvoje. II dalis. Ekologiniai mokesčiai. Aplinkai padarytos žalos atlyginimas ir mokesčių apskaita. Mobilieji taršos šaltiniai. Apskaitos dokumentai, pildomi mokant ekologinius mokesčius. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys ekologinius mokesčius. Užduotis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2008-01-21
 • Ekonomika (11)

  Ekonomikos objektas. Ekonomikos sąlygos ir ekonomiškumo principas. Fizinis ir ekonominis efektyvumas. Statybos objekto (darbų) kainos skaičiavimo tvarka. Statybos išteklių sąnaudų normatyvai. Išteklių kainos. Sąmatiniai ir gamybiniai normatyvai. Sąmatos ir jų rūšys. Kainos ilgio lokalinės sąmatos. Statybos kainos nustatymas konkursuose, Įmonė kaip sistema. Įmonės tikslų sistema. Įmonės pajamos, pridėtinė vertė ir pelnas. Pelno paskirstymas. Statybos įmonių pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Fondų vertės rūšys. Techninis ir ekonominis gamybos efektyvumas. Gamybos masto apribojimai. Minimalus nenuostolingas gamybos mastas. Kapitalo sąvoka ir esmė. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Amortizacija ir jos nustatymo metodai. Apyvartinės lėšos ir jų struktūra. Apyvartos ciklas. Apyvartinių lėšų panaudojimo kriterijai. Investicijos. Investicijų vertinimo metodai. Kapitalo Gamybos išlaidos ir jų struktūra. Apskaitos sąvoka. Buhalterinė sistema su dvigubu įrašu. Inovacijų sąvoka ir turinys. Inovacijų rezultatyvumas. Statybos sąmatinė vertė. Sąmatinė ir faktinė savikaina. Gamybos išlaidos ir rentabilumas. Buhalterinės ir finansinės atskaitomybės balansai. Apskaitos tikslas ir efektyvumas. Apskaitos klasifikavimas. Darbo užmokestis statyboje. Tarifinė sistema. Užmokesčio formos, jų privalumai ir trūkumai. Grynasis pinigų srautas ir jo nustatymas. Darbo našumas ir jo vertinimo būdai.
  Ekonomika, špera(14 puslapių)
  2005-10-18
 • Ekonomika (110)

  Ekonomikos teorija. Ekonomika. Žmonių ūkinė veikla. Ūkinės veiklos bruožai. Verslumas. Racionalumas arba ūkiškumo principas. Mikroekonomika. Makroekonomika. Ekonominės gėrybės bruožai. Pagrindiniai ekonomikos mokslo tyrimo metodai. Mokslinės abstrakcijos metodas. Abstrahavimas. Funkcinės analizės indukcija. Dedukcija. Ekonominiai eksperimentai. Grafikų metodas. Ekonomikos ir ekonominės politikos tikslai. Ekonominių sistemų tipai. Gamyba. Gamybos galimybių riba. Alternatyvieji kaštai. Rinkos, rinkos struktūros, pasiūla ir paklausa. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos ribotumo šaltiniai. Paklausa ir pasiūla. Pasiūlos ir paklausos elastingumas. Elastingumas ir kreivės nuolydis. Elastingumas geometriniu metodu. Elastingumas pajamoms. Kryžminis elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Naudingumo teorijos prielaidos. Vartotojo elgsenos analizė. Ribinė substitucijos norma. Mažėjanti ribinė pakeitimo norma. Firma ir produkcijos kaštai. Ribinė techninė substitucijos norma. Bendrasis darbo produktas. Vidutinis darbo produktas. Ribinis darbo produktas. Kaštai trumpuoju laikotarpiu. Kaštai ilguoju laikotarpiu. Izokostė. Rinkos struktūrų tipai. Firmos veiklos galimybės. Gamybos veiksnių rinka. Palūkanos. Darbo užmokestis.
  Ekonomika, špera(11 puslapių)
  2008-01-22
 • Ekonomika (111)

  23 uždaviniai su atsakymais. Nacionalinio biudžeto metų pajamos 9274618 tūkstančių litų. Kokios buvo tų metų išlaidos, jeigu nacionalinis biudžetas buvo...? Mokesčio už aplinkos teršimą įkainiai atskiroms degalų rūšims už toną yra: 21Lt benzinui, 22 Lt dyzeliniam kurui, 20 Lt suskystintoms naftos dujoms, 16 Lt suslėgtosioms gamtinėms dujoms. Apskaičiuokite, koks bus mokestis už aplinkos teršimą įsigijus 60 kg: a)benzino b)dyzelinio kuro c) suslėgtųjų gamtinių dujų d)suskystintųjų naftos dujų. Prekyviečių mokestis priklausomai nuo miesto ir vietovės yra 1-6 Lt už 1m2 per mėnesį. Nuo kiek iki kiek litų sumokama prekyviečių mokesčio per pusę metų Lietuvoje už turgavietę, kurios plotas yra: a) 20 arų b)0,35 hektaro? Akcizo mokestis ne senesniems kaip 5 metų ypač prabangiems automobiliams yra 15% automobilio kainos, viršijančios 60000 litų. Kokia automobilio kaina, jeigu kartu su akcizu už jį sumokėta: a)94500Lt b)887500Lt. Miško žemės hektaro bazinė kaina yra 3000 Lt. Atsižvelgiant į vyraujančias medžių rūšis, bazinė kaina dauginama iš tokių koeficientų: 5,0- ąžuolynams ir uosynams, 4,0- pušynams, 3,5- eglynams, 2,0- beržynams ir juodalksnynams, 1,5- drebulynams, 0,5-1,0- kitiems miškams. Kokia žemės kaina už 2,4 ha: a) pušyno b) drebulyno c)uosyno d) eglyno? Apdrausdamas savo automobilį nuo avarijos vairuotojas sumokėjo 168Lt, o tai sudarė 4,2% draudimo sumos. Po avarijos automobilio remontas kainavo: a) 3990 Lt b) 4005 Lt Ar užteko iš draudimo kompanijos gautos visos draudimo sumos remonto išlaidoms padengti? Pramonės, statybos ir visų rūšių paslaugų įmonės moka kelių mokestį lygų 0,5% gautų pajamų už parduotą produkciją. Kiek litų kelių mokesčio reikia mokėti įmonei, jeigu jos per savaitę gautos pajamos yra: a)385000Lt b)125000Lt. Bankas moka 6% metinių sudėtinių palūkanų ir skaičiuoja jas kas metai. Į banką padėta 15000Lt. Kiek pinigų bus sąskaitoje po: a)4metų b) 6 metų. Bankas moka 7,5% metinių sudėtinių palūkanų. Kokią sumą reikia padėti į banką, kad po 4 metų sąskaitoje būtų: a) 50000 Lt b) 60000 Lt. Bankas moka 5% metinių sudėtinių palūkanų. Kokią sumą reikia padėti, kad po 5 metų būtų priaugę: a) 500 Lt b) 555 Lt palūkanų? Jonaitis į banką padėjo 10000 Lt ketveriems metams. Bankas moka 6% metinių sudėtinių palūkanų. Už kokią paprastųjų palūkanų norma (tūkstantosios tikslumu) tam pačiam laikotarpiui Jonaitis turėtų paskolinti šia sumą kimono, kad gautų tiek pat palūkanų? Apskaičiuokite, kokia suma susidarys banke po 4 metų, jeigu šiandien į banką padėsite 500 Lt, po metų- 600 Lt, o po dviejų- dar 700 Lt. Banko metinės sudėtinės palūkanos yra: a) 5% b) 6%. Į banką, kuris skaičiuoja 5% metinių sudėtinių palūkanų, metų pradžioje padėta 20000 Lt. Po vienerių metų ir kiek kitų metų pradžioje indėlio turėtojas pasiima iš banko vis 20% sąskaitos sumos. Kiek pinigų bus likę sąskaitoje po: a) 2 metų b) 3 metų c) 4 metų? Bankas už pirmus du metus skaičiuoja 6% metinių sudėtinių palūkanų, o už kitus- 7% metinių sudėtinių palūkanų. Į ši banką šiandien padėta 10000Lt. Kokia suma bus sąskaitoje po: a) 2 metų b) 5 metų? Tris kartus po 7,5% sumažinus prekės kainą ji dabar kainuoja: a)118,72Lt b)158,29Lt. Kokia buvo pradinė prekės kaina? Už 40000 Lt pirkto automobilio vertė po dviejų metų buvo 28900 Lt. Po kiek procentų kasmet sumažėjo automobilio vertė, jeigu žinoma, kad ji kasmet mažėjo tuo pačiu procentu? Keturis kartus po tiek pat procentų atpiginus prekę, jos kaina krito nuo 250 Lt iki: a) 195,19 Lt b) 187,01 Lt. Po kiek procentų (vienetų tikslumu) kiek kartų atpigo prekė? Jonaičių šeima loterijoje išlošė 15000 Lt. Kultūrinėms reikmėms šeima nusprendė kas mėnesį panaudoti 2% likutinės laimėjimo sumos. Kiek litų šeima galės panaudoti kultūrinėms reikmėms šešta mėnesį? Video aparatūra buvo pirkta už 1500 Lt. Per pirmus metus ji nuvertėjo 15% aparatūros vertės metų pradžioje, o per kiekvienus kitus po: a)9% b)11%. Kokia bus video aparatūros vertė po 10 metų? Prekė atpigo tris kartus iš eilės po 4%, po to pabrango du kartus iš eilės po 6%. Kaip ir kiek procentų pakito prekės kaina palyginus su pradine kaina? Prekė pabrango tris kartus iš eilės po 5%, po to atpigo du kartus iš eilės p 7,5%. Kaip ir kiek procentų pakito prekės kaina palyginus su pradine kaina? Miško sklype medienos prieaugis per metus sudaro 8%. Medienos kiekis sklype dabar apytiksliai lygus 3,5104 m3. Kiek medienos sklype: a) buvo prieš 4 metus b) bus po 4 metų? Du kartus po 50% sumažinus vasarojaus plotą, jis buvo lygus 4 ha. Koks buvo vasarojaus plotas iš pradžių ir kiek procentų jis sumažėjo?
  Ekonomika, uždavinys(7 puslapiai)
  2008-02-10
Puslapyje rodyti po