Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos namų darbai

Ekonomikos namų darbai (116 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Japonijos jenų pirkimo kainos analizė ir prognozavimas

  Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. ARIMA modelio sudarymas. ACF ir PACF reikšmių apskaičiavimas. Laiko eilutės duomenų transformavimas. Transformuotų duomenų ACF ir PACF. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-22
 • Kaštų apskaičiavimas

  Užduotis. 1 dalis: Gamybos funkcija. Firma veikia trumpuoju laikotarpiu. Kapitalo sąnaudos pastovios ir lygios 300 mašinų valandų. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: apskaičiuokite ir užpildykite tuščius 1 lentelės stulpelius. Nubraižykite bendrojo darbo produkto (TPL), ribinio darbo produkto (MPL) ir vidutinio darbo produkto (APL) kreives. 2 dalis: Firmos kaštai. a) sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. Skaičiavimams naudokite formules. b) nubraižykite kintamųjų kaštų (TVC), fiksuotų kaštų (FC) ir bendrųjų kaštų (TC) kreives. c) sudarykite 3 lentelę ir ją užpildykite. d) nubraižykite vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), ribinių kaštų (MC) kreives. Užduotis: Firma veikia tobulos konkurencijos sąlygomis. Jos gaminamai produkcijai rinkos kaina yra 75,56 Lt. Remdamiesi ankstesniais duomenimis ir skaičiavimais, atliktais 3-iame laboratoriniame darbe: sudarykite 1 lentelę ir ją užpildykite; P=75,56Lt. b) nubraižykite vidutinių kintamų kaštų (AVC), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) ir ribinių pajamų (MR) kreives. Nustatykite, kokią produkcijos apimtį firma gamins, gaudama maksimalų pelną. c) nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite,kiek produkcijos firma gamins,gaudama maksimalų pelną. Užduotis: Monopolinės firmos produkcijos paklausą apibūdina funkcija P= 300-0,8*Q, o ribines pajamas funkcija MR =300 - 1,6 *Q. Remdamiesi 4-to laboratorinio darbo duomenimis: sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. b) nubraižykite paklausos (D), ribinių pajamų (MR), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) kreives. Nurodykite kokį produkcijos kiekį gamins firma, gaudama max. pelną. Kokia kaina firma parduos prekes?
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-10
 • Kelių transporto produkcijos savikaina

  Ekonomikos namų darbas Nr. 1. Užduotis: Aprašyti kelių transporto produkcijos savikainą. Paskaičiuoti kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliaciją lengvajam automobiliui jeigu. Paskirstyti pelną, jeigu. Grafiškai atvaizduoti savikainos sudedamąsias dalis, pagal atliktus skaičiavimus. Kelių transporto produkcijos savikaina. Savikainos esmė. Ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Vežimų savikainos analizė. Kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliacijos skaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Tiesioginės materialinės išlaidos. Netiesioginės (pridėtinės) išlaidos. Kelių transporto produkcijos savikaina. Pelno paskirstymas. Grafiškas atvaizdavimas savikainos sudedamųjų dalių, pagal atliktus skaičiavimus.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-08-26
 • Korporacinė kultūra viešajame sektoriuje

  Įvadas. Bendrosios ypatybės, apibūdinančios viešojo sektoriaus korporacinę kultūrą. Scheino bendrasis "organizacijos kultūros" konceptas. Kultūros kaitos dimensijos. Kultūrinis korporacinės vadybos viešajame sektoriuje aspektas. Praktinis korporacinės kultūros viešajame sektoriuje aspektas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-04-22
 • Lietuvos ekonomikai būdingos masto grąžos nustatymas

  Ekonometrijos savarankiškas darbas. Masto grąža ir Cobb-Douglas funkcija Išskirtys. Autokoreliacijos diagnostika. Heteroskedastiškumo diagnostika. Multikolinearumo problemos identifikavimas. Statistinės išvados apie modelio koeficientus. Mąsto grąžos nustatymas. Priedas (1).
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2010-11-15
 • Lietuvos ekonomikos mokslo raida (2)

  Lietuvos ekonomikos mokslo raida. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1990m.
  Ekonomika, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-16
 • Lietuvos tarptautinė prekyba su Europos šalimis

  Įvadas. Tarptautinė prekyba: specialistų nuomonės. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) ekonominių santykių raida. Lietuvos prekybos situacija po įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(9 puslapiai)
  2012-02-28
 • Makroekonomika (94)

  Makroekonomikos 2 namų darbo užduočių sprendimai. 5 variantas. Tema: ekonominis augimas. 1 užduotis. Ekonomiką apibūdina gamybos funkcija y=k0,4l0,6. Kapitalo nusidėvėjimo trukmė 5 metai, o taupymas sudaro 20,5 procentų bendrojo vidaus produkto. Panaudodami Solou modelį atlikti šias užduotis. Nustatyti gamybos funkciją vienam darbuotojui. Apskaičiuoti vieno darbuotojo stabilų aprūpinimą kapitalu. Apskaičiuoti stabilios būsenos vieno darbuotojo gamybos lygį. Rasti investicijų apimtį vienam darbuotojui esant stabiliam aprūpinimui kapitalu ir nustatyti vartojimo lygį vienam darbuotojui. Tarkim, kad valstybės išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti padidėjo, todėl taupymo norma ekonomikoje sumažėjo iki 10,5 procento. Kokios bus naujos stabilios būsenos kapitalo, gamybos ir vartojimo vienam darbuotojui reikšmės. Kokią įtaką turėjo gyvenimo lygiui (y) šalyje valstybės išlaidų padidinimas? Situaciją pavaizduoti grafiškai ir apibendrinti. Tema: nedarbas. 2 užduotis. Naudodami Lietuvos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) duomenimis pateikite dvi lenteles: visos Lietuvos ir Klaipėdos apskrities. Iš Statistikos departamento perkelkite tik tuos duomenis, kurie lentelėje įrašyti "duota". Kitus rodiklius apskaičiuokite ir pateikite jų skaičiavimą. Pavaizduokite viename grafike visos Lietuvos ir duotosios apskrities nedarbo lygio kitimą. Kaip apskrities nedarbo lygio kitimas susijęs su visos Lietuvos nedarbo lygio kitimu? Kas galėjo sąlygoti nevienodą atskirų apskričių nedarbo lygį? Pavaizduokite grafike duotosios apskrities užimtumo lygio ir aktyvumo lygio kitimą? Kaip šie rodikliai susiję. Tema: infliacija. 3 užduotis. Lentelėje pateikti kai kurių metų vartojamų prekių jav kainų indeksai. Žinoma, kad 1950 metais automobilis kainavo 5000 jav dolerių. Kiek panašus automobilis kainavo po 32 metų? Tema: ekonominis augimas. 1 užduoties sprendimas. Tema: nedarbas. 2 užduoties sprendimas. Tema: infliacija. 3 užduoties sprendimas.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2012-03-14
 • Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas

  Įvadas. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas. Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas. Vandens poreikio ir išlaidų planas. Elektros energijos poreikio ir išlaidų apskaičiavimas. Pastabos ir išvados.
  Ekonomika, namų darbas(10 puslapių)
  2008-03-04
 • Materialių investicijų apskaitos tvarka Lietuvoje

  Verslo logika. Investicijos. Investicijų poveikio pelno mokestis. "Nulinio tarifo" būdas. "Sąnaudų" būdas.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-10-15
 • Migracijos problemų analizė: Lietuva, Lenkija, Vokietija, Prancūzija (2)

  Įvadas. Web 1.0. Web 2.0. Skirtumai tarp web 1.0 ir web 2.0. Paieškos sistemos. Kodėl pasirinkau šią temą. Bendrai apie migraciją. Migracija Lietuvoje. Migracija Lenkijoje. Migracija Prancūzijoje. Migracija Vokietijoje. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(21 puslapis)
  2010-02-24
 • Mikroaplinkos ir makroaplinkos analizė: turizmo agentūra UAB "Septynios mylios" (2)

  Turizmo agentūra UAB "Septynios mylios". Pagrindiniai turizmo agentūros "Septynios mylios" darbo principai. Turizmo agentūros "Septynios mylios" mikroaplinka. Įmonė. Tarpininkai. Konkurentai. Tiekėjai. Rinka. Turizmo agentūros "Septynios mylios" makroaplinka. Demografinė. Ekonominė. Darbo jėgos aktyvumo, užimtumo ir nedarbo lygis. Gamtinė. Technologinė. Politinė–teisinė. Socialinė. Gyventojų migracija. Tarptautinė.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2008-01-09
 • Mikroekonomika (121)

  Namų darbas nr.2 (3 variantas). Teorinė dalis. Netobuloji konkurencija yra, jei... Skirtingai negu konkuruojančios firmos paprastoji monopolija siekia... Monopolisto ribiniai kaštai paprastai būna mažesni už produkto kainą, nes... Monopolinės konkurencijos firma trumpuoju laikotarpiu. Tobuloje ir monopolinėje konkurencijoje... Jei oligopolinėje rinkoje tarp firmų nėra aktyvios kainų konkurencijos, tai... Kartelyje jungtinis visų narių pelnas maksimalus, kai... 8. Pagal apibrėžimą darbo pastangos yra optimalios, kai... Grafikuose pavaizduoti darbo pasiūlos kreivės perkėlimai ir judėjimai pasiūlos kreive (3.1 pav.). Kuris grafikas geriausiai atspindi kylantį darbo statusą (prestižą), kai kiti veiksniai nekinta? Renta, mokama už žemę, naudojamą gyvuliams ganyti, padidės. Uždaviniai. teorinė dalis. Studentas, mąstydamas apie dvi papildomas mokymosi valandas. Kas neperkelia gamybos galimybių kreivės išorėn. Kurios iš šių prekių yra substitutai (pakeičia viena kitą). Pasiūlos dėsnis teigia, kad... Elastingumo teorija rodo... Gamybos funkcija parodo gamybos apimties ir... Bendras produktas (TP) – tai... Masto ekonomija. Kuris iš pateiktų teiginių netenkina tobulos konkurencijos sąlygų. Uždaviniai.
  Ekonomika, namų darbas(16 puslapių)
  2011-12-12
 • Mikroekonomika ir makroekonomika

  Įvadas. Makroekonomika. Makroekonomika tiria. Makroekonomikos tikslai. Mikroekonomika. Mikroekonomika nagrinėja. Skirtumai tarp mikro- ir makroekonomikos. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Mikroekonomika ir makroekonomika (2)

  Rinka ir jos funkcijos. Rinkos privalumai ir trūkumai. Rinkos formos pagal konkurencingumo laipsnį. Nacionalinio ūkio ekonominiai vienetai. Namų ūkio ir firmų tarpusavio ryšiai. Ekonomikos problemos. Centrinio banko ir pinigų politika, ir darbo funkcijos. Valiutų rinkos ir valiutų kursų nustatymas.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-01-08
 • Mokestinė atskaitomybė UAB "Saulė"

  Įvadas. Šio darbo tikslas - taikant teorines bei praktines žinias sudaryti UAB "Saulė" mokestinę atskaitomybę. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimas. Pelno mokesčio apskaičiavimas.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-15
 • Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos apžvalga

  Įvadas. Darbo tikslas: apžvelgti nacionalinio darnaus vystymosi strategijos rezultatus. Darnus vystymasis. Kas tai? Nacionalinis darnus vystymasis Lietuvoje. Darnaus vystymosi prioritetai. Darnaus vystymosi principai. Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos tikslai, jų įgyvendinimo apžvalga. Aplinkos būklės rodikliai. Ekonomikos vystymosi rodiklis. Socialinio vystymosi rodikliai. Regionų vystymosi rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-03-06
 • Namų ūkio elektros mokesčių kitimo analizė

  Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės sklaidos diagrama. Kintamųjų stačiakampė diagrama. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Laiko eilutės su tiesiniu trendu. Kintamųjų sklaidos grafikas. Liekamųjų paklaidų ACF grafikas. Laiko eilutės dėmens kintamųjų sklaidos grafikai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-21
 • Namų ūkio išlaidų elektros energijai tyrimas

  Įvadas. Tikslai yra išanalizuoti bei ištirti išlaidų elektros energijai kitimo tendencijas, išsiaiškinti pagrindinius veiksnius, dariusius įtaką šiems pokyčiams, prognozuoti ateities tendencijas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2010-11-29
 • Paprastieji procentai ekonomikoje

  Ekonomikos sąvokos. Paskolos ir palūkanos. Vertybiniai popieriai. Pirkimas išsimokėtinai. Pridėtosios vertės mokestis. Pelno mokestis. Verslo atsiperkamumas.
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-03-20
Puslapyje rodyti po