Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paslaugų ekonomika (7)

  Paslaugų ekonomikos raidos etapai. Paslaugų vartojimo būdo tendencijos. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Pagrindinės diskusijos dėl paslaugų sferos. Paslaugos kokybė, jos išmatavimas. Paslaugų vartojimo kryptys. Namų ūkis. Nematerialios (intelektualios) investicijos. Paklausa gamybinėms paslaugoms ir jos didinimo veiksniai. Paslaugų rinka.
  Ekonomika, špera(8 puslapiai)
  2006-04-07
 • Paslaugų ekonomika (8)

  Paslaugų ekonomika. Pagrindinės paslaugų teorijos bei paslaugų veiklos esmė. Trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje. Paslaugų esmė ir pagrindinės paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei jų rezultato pobūdis. Paslaugų klasifikavimas ir jo kriterijai. Paslaugų skirstymas į grupes pagal jų rezultato pobūdį. Paslaugų kokybė ir paslaugų produktas. Bendroji suvokta paslaugų kokybė ir "tiesos momentai" paslaugų teikimo procese. Paslaugų kokybės aspektai, kuriems pirmenybę teikia vartotojas. Diskusijos, kylančios dėl našumo paslaugų sferoje. Du paslaugų produkto našumo matavimo lygmenys. Techninės pažangos įtaka paslaugų našumui. Paslaugų paklausa. Paslaugų vartojimo kryptys. Paklausos paslaugoms didinimo prielaidos veiksniai. Paklausos ir pasiūlos valdymo būdai. Vartotojiškų paslaugų ekonomika. Namų ūkis ir jo funkcijos. Namų ūkio struktūra, siūloma Prancūzijos mokslininkų. Paklausos namų ūkio paslaugoms kitimo tendencijos. Pagrindiniai j. Gersuny teiginiai. Gamybinės paslaugos. Nematerialios investicijos, jų ypatybės bei galimos formos. Tertiarizacija ir jos egzistavimo priežastys. Paklausa gamybinėms paslaugoms ir jos didinimo veiksniai. Paslaugų konkurencijos bei kainodaros ypatumai. Paslaugų rinkos esmė ir joje veikianti konkurencija. Pagrindinės laisvos konkurencijos kliūtys. Paslaugų rinkos reglamentavimo metodai ir koncepcijos. Paslaugų kainodaros ypatumai. Paslaugų ir materialiųjų prekių substitucija ir komplimentarumas, šių reiškinių apraiškos. Paslaugų autonomija. Nekomercinės paslaugos ir priežastys, lemiančios jų atsiradimą. Investicijų į paslaugų verslą ypatybės. Techninės pažangos diegimo paslaugų versle ypatumai. Informacinių technologijų įtaka paslaugoms. Paslaugų inovacijų esmė bei jų ypatybės. Užimtumas paslaugų sektoriuje. J. Gadrey darbo jėgos segmentavimo esmė ir jo paslaugų sektoriuje išskirti segmentai. Pagrindiniai paslaugų užimtumą formuojantys veiksniai. Paslaugų ekonomikos kitimo ypatumai. Trys paslaugų raidos fazės bei joms būdingos savybės. Paslaugų augimo tipai ir jiems būdingos savybės. Paslaugos gamyboje. Paslaugų plėtros modeliavimas. Pirmoji paslaugų plėtros modelių grupė (Fisher-Clark modelis). Antroji paslaugų plėtros modelių grupė (J. Gersuny ir W. Baumol "kaštų ligos" modeliai). Trečioji paslaugų plėtros modelių grupė (augimo modeliai, paremti tarpinės paklausos raida). Ketvirtoji paslaugų plėtros modelių grupė ("kempinės" modelis). Tarptautinė paslaugų rinka. Paslaugų, teikiamų tarptautinėje rinkoje, grupės. Turizmo paslaugų rinka. Inžinerinių paslaugų rinka. Konsultacinių paslaugų rinka. Informacinių paslaugų rinka. Transporto paslaugų rinka. Draudimo ir banko paslaugų rinka. Maitinimo paslaugų rinka. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai.
  Ekonomika, špera(44 puslapiai)
  2006-04-13
 • Paslaugų ekonomika (9)

  Kuo paaiškinama paslaugos apibrėžimų gausa? Kuo skiriasi paslauga nuo tretinės veiklos? Ką reiškia paslaugos heterogeniškumas ir kokios jo priežastys? Suformuluokite paslaugos apibrėžimą. Išvardinkite svarbiausias paslaugos savybes. Kurios iš paslaugų savybių laikomos esminėmis, sisteminėmis ir kodėl? Kokias problemas vadybai ir marketingui sukelia paslaugos neapčiuopiamumas? Nurodykite paslaugų gamybos ir vartojimo vienovės pasekmes vadybai ir marketingui. Su kokia paslaugų savybe siejamas paslaugos kaštų nepastovumas? Kodėl personalo vadyba paslaugų atveju užima išskirtinę vietą? Kokias vadybos problemas sukelia kliento artumas fizine ir geografine prasme? Kuo skiriasi ekonominio proceso logika paslaugų ir materialinių prekių atveju? Kas sudaro paslaugų vadybos ir marketingo kompleksą? Dėl ko diskutuojama nustatant paslaugų sektoriaus ribas? Kuo pasireiškia ribų tarp ūkio sektorių nykimas? Kuo paremtos paprastosios paslaugų klasifikavimo schemos? Kokios klasifikavimo schemos laikomos sudėtingomis? Kuriam Lietuvos ūkio sektoriui priskiriama statyba, viešasis transportas, prekybos įmonių veikla? Kuo pasižymi I paslaugų grupė pagal rezultato pobūdį? Kokios paslaugos priskiriamos II grupei? Kokias rodikliais išreiškiamas I grupės paslaugų rezultatas? Kuo pasižymi mišrieji paslaugų rezultato rodikliai? Kokios priežastys nulemia II, III ir IV grupės paslaugų rezultato skaičiavimo sunkumus? Kas trukdo tiksliai išreikšti paslaugų veiklos našumą? Kurios grupės paslaugos santykinai palankios našumui išreikšti? Ką reiškia tiesioginis paslaugų veiklos efektyvumas? Ką parodo bendrasis paslaugų veiklos efektyvumas? Koks santykis tarp tiesioginio ir bendrojo paslaugų veiklos efektyvumo? Kas riboja industrializacijos plėtrą paslaugų sektoriuje? Kokias fazes pereina paslaugos techninio pertvarkymo išdavoje? Kokios charakteristikos apibūdina paslaugos kokybę vartotojo požiūriu? Ką reiškia techninė paslaugos kokybė? Ką reiškia funkcinės paslaugos kokybė? Kaip susiformuoja patirta kokybė? Kokia sąvoka išreiškia santykį tarp patirtos ir laukiamos kokybės? Kokie veiksniai suformuoja kliento laukiamą kokybę? Ką reiškia "tiesos momentas" paslaugų kokybės kontekste? Išvardinkite kokybės valdymo sistemas. Nurodyti pagrindines paslaugų vartojimo kryptis. Kaip galima pagrįsti priklausomybę tarp paslaugų raidos ir vartojimo struktūros šalies ūkyje? Kokios yra bendrosios paslaugų paklausos augimo prielaidos? Nurodyti tiesioginius veiksnius darančius poveikį paslaugų paklausos augimui. Nurodykite bendrąsias ekonomines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Išvardinti socialines demografines paslaugų paklausos augimo prielaidas. Iš ko susideda ekonominis namų ūkio potencialas? Kokie namų ūkio veiklos padaliniai priskiriami tretinei veiklai? Kokią veiklą apima namų ūkio veiklos organizavimas ir koordinavimas ir kaip kinta jos mastai šiuolaikinėje visuomenėje. Kaip veikia namų ūkio paklausą paslaugoms išplitęs ilgalaikio naudojimo daiktų vartojimas? Kaip veikia paslaugų paklausą didėjančios šeimų pajamos? Pateikite pavyzdžių kaip valstybės politiniai sprendimai gali įtakoti paslaugų paklausą. Išvardinti veiksnius skatinančius ir ribojančius paslaugų paklausą namų ūkiuose. Ką reiškia gamybos terciarizavimas? Kaip keičiasi gamybos struktūra gamybos terciarizavimo išdavoje? Kokios priežastys skatina tretinės veiklos plitimą ūkiniuose vienetuose? Kas skatina tretinės veiklos eksternalizavimą (outsourcing)? Kokie veiksniai skatina gamybinių vienetų paklausą paslaugoms? Kokie veiksniai skatina ūkinius vienetus plėtoti vidinę tretinę veiklą? Kokį poveikį paslaugų paklausai turi įmonės dydis, produkto gamybos mastai, įmonės socialinė aplinka? Kodėl paslaugų rinkose palyginti reti monopolijos ir monopsonijos atvejai? Kokios kliūtys trukdo laisvajai konkurencijai paslaugų rinkose įsigalėti? Kuo pasireiškia vietinis monopolis paslaugų rinkose ir kas jį skatina? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos neskaidrumas? Kuo pasireiškia paslaugų rinkos reguliavimas? Koks kainodaros metodas dažniausiai taikomas paslaugose? Išvardinti paslaugų kainodaros ypatumus. Į ką paprastai orientuojamos paslaugų kainodaros strategijos? Kuo pasireiškia paslaugų kainodaros paradoksas? Substitucija ir komplimentarumas paslaugų rinkoje. Kodėl sudėtinga tiksliai įvertinti paslaugų ir materialiųjų prekių substitucijos tendencijas? Kokią substitucijos tendenciją pabrėžia neoindustrinis požiūris?Kokie faktai prieštarauja neoindustriniam požiūriui? Kuo pasireiškia paslaugų ir materialiųjų prekių komplimentarumas? Paaiškinkite ką reiškia tiesioginis, vartojimo ir dinaminis komplimentarumas? Pateikite komplimentarumo pavyzdžių? Kokios kliūtys gali trukdyti vartotojo laisvam pasirinkimui tarp prekių ir paslaugų? Nekomercinės paslaugos ir jų vaidmuo ekonomikoje. Kas yra nekomercinės paslaugos? Kuo skiriasi valstybinės ir privačios nekomercinės organizacijos? Su kuo siejamas nekomercinių įmonių paslaugų buvimas rinkos ekonomikoje? Kuo pasireiškia informacijos asimetrija paslaugų rinkose? Kaip visuomeninių prekių naudojimas susijęs su paslaugomis? Kaip įvertinama nekomercinių paslaugų apimtis? Kokios nekomercinių paslaugų kitimo tendencijos būdingos išsivysčiusių šalių ekonomikoms? Kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje. Kokiomis ypatybėmis pasižymi kapitalo investicijos paslaugų sektoriuje? Kokios paslaugų šakos tiesiogiai susijusios su ūkio konjunktūros pokyčiais? Nurodykite paslaugų veiklas, neturinčias tiesioginio ryšio su ūkio konjunktūros pokyčiais? Kuo paaiškinamas investicinio proceso netolygumas paslaugų sektoriuje? Kuo pasireiškia informacinių technologijų poveikis paslaugų veiklai? Kurias paslaugų savybes labiausiai paveikia informacinių technologijų taikymas? Kuo skiriasi produkto ir proceso inovacijos ir kuris tipas dominuoja paslaugų sektoriuje? Ką reiškia du paslaugų inovacijų aspektai? Darbo jėgos panaudojimas paslaugų sektoriuje. Išvardinkite svarbiausias paslaugų užimtumo savybes. Kokie rodikliai atskleidžia paslaugų užimtumo poliarizaciją? Kuo paaiškinamas dalinio užimtumo paplitimas paslaugų sektoriuje? Kas sudaro paslaugų įmonės kintamuosius darbo išteklius? Kokie darbuotojų segmentai sudaro paslaugų įmonės branduolį? Kokie veiksniai nulemia paslaugų sektoriaus užimtumo ypatybes? Paslaugos ir ekonomikos raida. Kuo ypatingas buvo 7-asis dešimtmetis išsivysčiusių šalių ekonomikos struktūrai? Apytikriai nurodykite trečiojo sektoriaus dalį išsivysčiusių šalių ekonomikoje. Kokiomis ypatybėmis pasižymi trečiojo sektoriaus raida besivystančiose šalyse? Kokie neigiami ypatumai būdingi besivystančių šalių trečiojo sektoriaus plėtrai? Kokią dalį sudaro paslaugų sektorius Lietuvos ūkio struktūroje? Kokios Lietuvos paslaugų sektoriaus plėtros perspektyvos?
  Ekonomika, špera(15 puslapių)
  2007-01-29
 • Pašto paslaugos Lietuvoje

  Įvadas. Pašto paslaugas. Pašto siuntos. Laiškai. Atvirukai. Aerograma. Spaudiniai. Sekogramos. Smulkieji paketai. Siuntiniai. Pašto perlaidos. Pašto siuntos. Pasiuntinių paslaugos. Kitos pašto paslaugos. Kitos paslaugos. Mokesčių, įmokų priėmimas bei išmokų išmokėjimas. Reklaminės pašto siuntos. Informacijos parengimo ir pristatymo paslauga. Kopijavimas ir laminavimas. Prekyba. Draudimas. Prekės paštu. Prenumerata. Grynųjų pinigų išmokėjimai pagal bankų korteles. Pašto faksogramos. 2002 metų ataskaita. Dar šis tas apie pašto paslaugas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(28 puslapiai)
  2006-01-31
 • Patentai ir licencijos Lietuvoje

  Įvadas. Licencijos Lietuvoje. Licencija ir licencinės sutarties prigimtis. Licencijuojamos veiklos sritys. Licencijos rūšys Lietuvoje. Vieša licencija. Licencijavimo taisyklės ir mokesčiai už licencinę sutartį. Pasirengimas deryboms ir derybų vedimas. Licencinės sutarties struktūra. Licencinės sutarties galiojimo laikas. Patentai Lietuvoje. Patentas ir intelektualinės nuosavybės įstatymai. Patentuojami pramoninės nuosavybės objektai. Išradimų klasifikacija. Intelektualinės nuosavybės buhalterinė apskaita. Tarnybiniai išradimai ir jų patentavimas. Patentinė paraiška. Patentinės paraiškos padavimas. Patentinė paraiška. Patentinės paraiškos padavimo datos suteikimas. Išradimo esmės atskleidimas. Patento išdavimas. Išradimo naudojimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimu. Patento galiojimo laikas ir teritorija. Išvados.
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-12-22
 • Patentinės informacijos dokumentų struktūra. Patentinės klasifikacijos

  Įvadas. Patentas. Patento sąvoka ir jo paskirtis. Patento išdavimas. Patentabilumo kriterijai. Patentinės informacijos dokumentų struktūra. Išradimo aprašymo turinys. Išradimo pavadinimas. Išradimo aprašymo skyriai. Patentinės klasifikacijos. Išradimų klasifikacija. Pramoninio dizaino patentai. Prekių ir paslaugų klasifikacija pagal NICOS sutartį. Išvados. Priedai (4).
  Ekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2007-01-11
 • Pelno nesiekiančių organizacijų registravimas

  Uždaviniai. Įvadas. Viešoji įstaiga. Asociacijos. Labdaros ir paramos fondai. Daugiabučių namų savininkų bendrijos. Sodininkų bendrijos. Tradicinės ir kitos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(10 puslapių)
  2007-12-31
 • Pelno prognozavimas: AB "Šiaulių energetikos statyba"

  AB "Šiaulių energetikos statyba" veiklos charakteristika. Duomenų padėties charakteristikų pritaikymas pelno analizei. AB "Šiaulių energetikos statyba" pelno prognozavimas. Prognozės skaičiavimas rankiniu būdu. Prognozės skaičiavimas Excel programos pagalba. Slankiojo vidurkio metodas. Keturių taškų slenkamasis vidurkis. Standartinės regresijos ir standartinės prognozės paklaidos skaičiavimas. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2007-02-22
 • Penkių konkurencinių jėgų modelio analizė įmonėje UAB "TELE2"

  Įvadas. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Potencialūs konkurentai. Esami konkurentai. Tiekėjai. Pirkėjai. Prekės pakaitalai. Valstybinės institucijos. Penkių konkurencinių jėgų modelio analizė "Tele2" bendrovėje. Tiesioginiai UAB "Tele2" konkurentai. UAB "Tele2" potencialūs konkurentai. UAB "Tele2" klientai. UAB "Tele2" tiekėjai. Mobiliojo ryšio pakaitalai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2011-10-28
 • Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas

  Įvadas. Efektyvaus darbininko darbo laiko skaičiavimas. Darbo užmokesčio apskaičiavimas.
  Ekonomika, namų darbas(4 puslapiai)
  2008-03-04
 • Perteklius

  Vartotojo perteklius. Noras mokėti. Paklausos kreivės naudojimas, matuojant vartotojo perteklių. Kaip žemesnė kaina didina vartotojo perteklių. Ką matuoja vartotojo perteklius. Gamintojo perteklius. Kaina ir noras parduoti. Pasiūlos kreivės naudojimas, matuojant gamintojo perteklių. Kaip aukštesnė kaina padidina gamintojo perteklių. Bendrasis perteklius. Vartotojų ir gamintojų perteklių kaita, kai vyriausybė kontroliuoja kainas. Dviejų literatūros šaltinių – naudojant užsienio kalbos literatūrą ir lietuvių kalbos literatūrą – palyginimas.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2009-04-28
 • Pinigai ir ekonomika (2)

  Pasaulėžiūros svarba ekonomikoje. Pinigų atsiradimas ir esmė. Pagrindinės pinigų teorijos. Pagrindinės pinigų funkcijos. Pinigai Lietuvoje. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir paklausa. Aktyvai ir pasyvai. Bankų aktyvai ir pasyvai. Turto samprata. Investavimo samprata. Pagrindinės žmogaus gyvenimo (veiklos) sritys, jų ryšys su finansais. Išsilavinimas. Darbas. Sveikata. Kultūra. Žmogaus laisvės ribos.
  Ekonomika, namų darbas(14 puslapių)
  2010-01-04
 • Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas

  Laboratorinis darbas Nr. 4. 7 variantas. Šio darbo tikslas – ištirti pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelno priklausomybę nuo akcijų rinkos kainos. 1 užduotis. 1 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo pirktas, litais. 2 užduotis. 2 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo parduotas, litais. 3 užduotis. 3 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo pirktas, litais. 4 užduotis. 4 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorio vertė ir pelnas, kai sandoris buvo parduotas, litais. 5 užduotis. 5 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais. 6 užduotis. 6 lentelė. Pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, litais. 7 užduotis. 7 lentelė. Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, litais. 8 užduotis. 8 lentelė. Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais. 9 užduotis. 9 lentelė. Pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo pirkti, ir pirkimo pasirinkimo sandorių vertė ir pelnas, kai sandoriai buvo parduoti, litais.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(9 puslapiai)
  2011-11-22
 • Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas (2)

  Laboratorinio darbo nr. 5 ataskaita. 3 variantas. Darbo tema: Pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorių pelningumo tyrimas. Darbo tikslas: Ištirti pirkimo ir pardavimo sandorių pelno priklausomybę nuo akcijų rinkos kainos. 1 užduotis. Pirkote pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 50 Lt, sandorio premija – 220 Lt. 2 užduotis. Pardavėte pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 42 Lt, sandorio premija – 280 Lt. 3 užduotis. Pirkote pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 30 Lt, sandorio premija – 170 Lt. 4 užduotis. Pardavėte pardavimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 28 Lt, sandorio premija – 150 Lt. 5 užduotis. Turite 300 paprastųjų akcijų ir 3 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina 45 Lt, sandorio premija – 270 Lt. 6 užduotis. Pirkote 400 paprastųjų akcijų ir 4 pardavimo pasirinkimo sandorius šioms akcijoms. Pardavimo pasirinkimo sandorių vykdymo kaina 35 Lt, sandorio premija – 250 Lt. 7 užduotis. Pirkote 3 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 40 Lt, ir 3 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio premija – 190 Lt. 8 užduotis. Pardavėte 4 pirkimo pasirinkimo sandorius paprastosioms akcijoms, kurių vykdymo kaina 35 Lt, ir 4 pardavimo sandorius su tokia pačia vykdymo kaina. Pasirinkimo sandorio premija – 240 Lt. 9 užduotis. Pirkote vieną pirkimo pasirinkimo sandorį paprastosioms akcijoms, kurio vykdymo kaina 32 Lt, vieną pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 40 Lt ir pardavėte 2 pirkimo pasirinkimo sandorius, kurių vykdymo kaina – 36 Lt. Pasirinkimo sandorio premija – 200 Lt.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(10 puslapių)
  2012-04-26
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: technologinės įrangos gamyba UAB "Konstrukcija"

  Įvadas. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Reikalingas įrengimų skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (lt.). Einamąsias ir draustinės atsargas. Vietiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Atskirų gaminių ir visos gamybos programos tiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio (vieneto produkcijos) komercinę savikainą. Kiekvieno gaminio pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas. Nenuostolingas pardavimo mastas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-01-08
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: UAB "Skrajūnė"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Reikalingas pirkti medžiagų kiekis ir išlaidos. Vieno darbininko naudingas darbo laikas. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimą ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo apmokėjimą ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės veiklos sąnaudas. Vieno gaminio komercinę savikainą. Atskirų gaminių pelningumas. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados ir siūlymas.
  Ekonomika, kursinis darbas(25 puslapiai)
  2007-01-02
 • Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Skrajūnė" (2)

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas (efektyvus) darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-03-26
 • Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų gamyba UAB "Žilvitis"

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas yra apskaičiuoti UAB "Žilvitis" planuojamos pagaminti produkcijos pelningumą, naudojant verslo ekonomikos teorines ir praktines žinias, kurios savarankiškai taikomos darbe. Kursinio darbo praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų išlaidos vienam produkcijos vienetui (vienam stalui ir vienai kėdei) pagaminti. Medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Per pusmetį būtinų pirkti pagrindinių medžiagų (žilvičio vytelių ir ąžuolo šakų) kiekis ir pirkimo išlaidos. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (pagal atskirus gaminius ir iš viso). Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (vieno produkcijos vieneto) tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokas socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis darbo našumas (vidutinis pusmetinis išdirbis). Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Apšildymo išlaidos (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Netiesiogines gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (vieno produkcijos vieneto) gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Planuojamas pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir siūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2010-03-22
 • Plėtros ekonomika

  PowerPoint pristatymas. Įmonių teisinės formos. Įmonės įregistravimas. Mokesčiai. Verslo finansavimas. Lizingo kaitos tendencijos Lietuvoje. Faktoringo portfelis Lietuvoje. Valstybės paramos formos smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Europos Sąjungos (ES) smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) politika.
  Ekonomika, pristatymas(9 skaidrės)
  2008-03-06
 • Plėtros ir bendradarbiavimo politika

  PowerPoint pristatymas. Plėtros ir bendradarbiavimo politika. PP politikos tikslai. Trumpa istorinė apžvalga. PPB politikos tikslai. Samprata. Pagrindiniai dokumentai ir tikslai. 2000 metų viršūnių susitikimas. PPB politikos dalyviai(subjektai). Tarptautinės organizacijos.
  Ekonomika, pristatymas(16 skaidrių)
  2007-01-25
Puslapyje rodyti po