Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Mikroekonomika ir makroekonomika (2)

  Rinka ir jos funkcijos. Rinkos privalumai ir trūkumai. Rinkos formos pagal konkurencingumo laipsnį. Nacionalinio ūkio ekonominiai vienetai. Namų ūkio ir firmų tarpusavio ryšiai. Ekonomikos problemos. Centrinio banko ir pinigų politika, ir darbo funkcijos. Valiutų rinkos ir valiutų kursų nustatymas.
  Ekonomika, namų darbas(12 puslapių)
  2009-01-08
 • Mikroekonomikos ir makroekonomikos samprata

  Ekonomikos sąvoka. Mikroekonomika. Makroekonomika. Rinka. Rinkos samprata. Rinkos funkcijos. Rinkos formos. Rinkų tipai. Paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra rinkoje. Pinigų samprata.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-11
 • Mikroekonominės ir makroekonominės problemos, jų situacija Lietuvoje

  Įvadas. Privačios iniciatyvos ir valstybės vaidmuo ekonomikoje. Valstybės vaidmuo ekonomikoje. Privačios iniciatyvos vaidmuo ekonomikoje. Užimtumo ir nedarbo problema. Nedarbo priežastys, nedarbo lygis. Nedarbo tipai. Nedarbas Lietuvoje. Nedarbo trukmė. Nedarbo pasekmės mikroekonominiu ir makroekonominiu požiūriu. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Infliacija, jos socialinės, ekonominės pasekmės. Infliacijos tipai. Infliacija Lietuvoje, jos skaičiavimo metodika. Infliacijos priežastys. Infliacijos socialiniai, ekonominiai padariniai. Infliacijos mažinimo būdai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą. Europos Sąjunga, šalys narės. Derybos dėl narystės. Socialinės įstojimo į Europos sąjungą pasekmės. Įstojimo į Europos sąjungą teigiamos ekonominės pasekmės. Neigiamos įstojimo pasekmės. Tolesni įvykiai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2007-12-16
 • Miško ekonomika

  Įvadas. Miško ūkio kaip ūkio šakos ypatumai. Miško ekonomikos turinys. Miško ūkio gamybos veiksniai (faktoriai). Lietuvos miško ūkis. Jo veiklos ekonominiai pagrindai. Ekonominiai pagrindai. Planavimas miškų ūkyje. Kapitalas miško ūkyje. Pagrindinio fondo apskaita. Pagrindinių fondų nusidėvėjimas. Pagrindinių fondų amortizacija. Nusidėvėjusių ir nenaudojamų priemonių likvidavimas. Turto inventorizavimas. Apyvartiniai fondai. Kapitalo formavimas. Gamybos kaštai. Gamybos kaštų apskaita. Darbas, darbo jėga, darbo našumas. Darbo organizavimas. Darbo našumas. Reprodukcija miškų ūkyje. Miškų ūkio intensyvumas. Kainos miško ūkyje. Medienos prekyba. Mokesčiai miškų ūkyje. Apmokestinimo sistema. Mokesčių administravimas. Apmokestinamas pelnas (juridinių asmenų pelno mokestis). Fizinių asmenų pajamų mokestis. Kelių mokestis. Palūkanos už valstybinio kapitalo naudojimą. Pridėtinės vertės mokestis. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Žemės mokestis. Valstybinės žemės nuomos mokestis. Atskaitymai į valstybės biudžetą už parduotą žaliavinę medieną ir statų mišką. Valstybės biudžetas. Pinigai, jų vertės kitimas laiko bėgyje. Grynos pajamos. Grynų diskontuotų pajamų panaudojimas. Vidinio pelno norma. Laukiama miško žemės vertė. Miškų ūkis ir bankai.
  Ekonomika, špera(23 puslapiai)
  2007-01-10
 • Miško organizavimas

  Gamybos proceso organizavimas. Miškų urėdija jos veiklos turinys. Kolektyvinė sutartis. Miškų urėdijos struktūra. Kitos įmonės. Gamybos procesas miško ūkyje. Gamybos proceso struktūra. Gamybos organizavimo principai. Organizaciniai gamybos tipai. Gamybos ciklas ir jos struktūra. Darbo laiko sąnaudų tyrimas. Darbo laiko sąnaudų klasifikacija darbuotojų atžvilgiu. Darbo laiko sąnaudų klasifikacija įrengimų atžvilgiu. Darbo proceso ir laiko sąnaudų tyrimas. Darbo dienos. Chronometravimas. Fotochromo metražas. Darbo normavimas. Laiko normų nustatymas remiantis darbo proceso tyrimas. Darbo organizavimas. Darbo paskirstymas ir kooperacija. Darbo metodai. Darbo disciplina darbo ir poilsio rėžimas. Kūrybinės veiklos organizacija. Išradimai. Atradimai. Darbo atlikimo sąlygos jų klasifikacija. Darbo sunkumas. Darbo intensyvumas. Darbingumas ir jo dinamika. Darbininkų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas. Darbo užmokesčio organizavimas. Darbo užmokesčio formos ir sistemos. Algos. Premijavimas. Kai kurie darbo apmokėjimo ypatumai. Prastovos ir jų apmokėjimai. Darbo užmokestis miškų urėdijose. Darbo sutartis. Miško darbų organizavimas rangos būdu. Apskaita miško ūkyje. Apskaitos svarbiausi elementai. Dokumentavimas. Sąskaitos. Dvejybinis įrašas. Įkainojimas. Kalkuliavimas. Balansas. Atskaitomybė. Buhalterinis balansas, sąskaitos ir tarpusavio buhalterinis ryšys. Miškų urėdijos veiklos planavimas. Girininkijos mėnesinės ataskaitos. Ataskaita apie miško produkcijos judėjimą. Medžiagų ir inventoriaus nurašymo aktas. Darbo laiko apskaitos tabelis. Medžiagų judėjimo žinialapis. Griežtos atskaitomybės dokumento naudojimo aktas.
  Ekonomika, konspektas(22 puslapiai)
  2007-01-10
 • Miškų ūkio raida

  Raida. Lietuvos miškai nuo seniausių laikų iki XVI amžiaus. Teritorijos miškingumas. Miškų nuosavybė. Lietuvos miškai nuo XVI iki XVIII amžiaus. Miškų naudojimas, apsauga. Teisinis miškų naudojimo reguliavimas Lietuvos (LT) statutuose. 1559 girių surašymas. 1567 girininkų nuostatai. 1641 girių ordinacija. Reguliuojamo miškų ūkio užuomazgos XVIII amžiaus II-oje pusėje. Lietuvos miškų ūkis carinės Rusijos valdymo metais 1795-1915. Miškų administravimas. Miškų būklė ir eksploatacija. Miško ūkio darbų organizavimas. Miškotvarkos darbai. Miško apsauga. Miško želdinimas. Miško kirtimai. Miško sausinimas. Šalutinis miško naudojimas. Lietuvos miškų ūkis pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuvos miškų ūkis 1918-1940 metais. Miškų apsaugos ir administracijos organizavimas. Valstybinių miškų fondo susiformavimas (žemės reformos 1920, 1922 m). Vilniaus krašto miškų valdymas. Miškotvarkos darbų organizavimas. Eiga. Miško atkūrimo darbai ir jų organizavimas. Želdinimo fondas. Miško kirtimai ir medienos ruošos organizavimas. Pagrindinio naudojimo kirtimai. Miškų ūkis privačiuose miškuose. Lietuvos miškų ūkis 1941- 1944. Lietuvos miškų ūkis pokario metais (po 1944 m). Miškų ūkio administravimas. Miškų ūkio ekonominiai pagrindai. Miško atkūrimas. Ugdymo kirtimai. Miškotvarkos darbai. Miško darbininkai. Miško sausinimas. Miškų ūkio organizavimas privačiuose miškuose.
  Ekonomika, konspektas(14 puslapių)
  2007-01-10
 • Mokėjimų balansas (3)

  Įvadas. Nacionalinio mokėjimų balanso struktūra. Prekės. Paslaugos. Pajamos. Einamieji pervedimai. Užsienio prekybos deficito mažinimas. Kapitalo ir finansinė sąskaita. Bendrasis balansas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-22
 • Mokestinė atskaitomybė UAB "Saulė"

  Įvadas. Šio darbo tikslas - taikant teorines bei praktines žinias sudaryti UAB "Saulė" mokestinę atskaitomybę. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas. Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas. Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimas. Pelno mokesčio apskaičiavimas.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2010-01-15
 • Mokinių bendrovės uždarymas

  PowerPoint pristatymas. Bendrovės uždarymas kas tai? Keturi pagrindiniai sėkmingos verslininkystės dalykai. Kaip patenkinti vartotojus? Mokesčiai . Pelno mokestis. Gyventojų pajamų mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Akcizo mokestis. Socialinio draudimos bei privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Nekilnojamojo turto mokestis.
  Ekonomika, pristatymas(10 skaidrių)
  2010-05-13
 • Mokomosios praktikos ataskaita: VĮ Registrų Centras

  Apie Registrų Centrą. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras. Juridinių asmenų registras. Adresų registras. Vertinimo modelis. Vertinimo modelio skaičiavimas duotai zonai. Išvados.
  Ekonomika, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2008-10-16
 • Mokslinio straipsnio recenzija: "Žmogiškųjų išteklių ekonominis vertinimas"

  Žanetos Simanavičiūtės straipsnio "Žmogiškųjų išteklių ekonominis vertinimas" recenzija. Darbo tikslas yra pateikti nagrinėjamo straipsnio įvertinimą, atskleisti mokslinio straipsnio reikalavimus atitinkančius ir neatitinkančius aspektus.
  Ekonomika, recenzija(2 puslapiai)
  2011-01-06
 • Monopolijos esmė ir monopolinės įmonės. Monopolijos reguliavimo apžvalga

  Ekonomikos teorijos pagrindų referatas. Įvadas. Monopolija. Monopolijos esmė. Įėjimas į monopoliją kliūtys. Monopolijų rūšys. Monopolijos kainodara. Kaina monopolinėje rinkoje. Maksimalios kainos nustatymas. Monopolijos pelno maksimizavimas. Monopolijos reguliavimas. Antimonopolinis reguliavimas. Monopoliją reguliuojanti teisinė aplinka. Mokesčių poveikis monopolistui. Diskriminacija kainoms. Monopolijos Lietuvoje. Trumai apie AB "Lietuvos energija". Elektros energetikos sektoriaus struktūra. Kainos, kurią moką vartotojai, sudėtis. Elektros energijos veiklos reguliavimas Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-05-15
 • Multiplikatoriaus ir akseleratoriaus efektai verslo ciklui

  PowerPoint pristatymas. Akseleratorius. Multiplikatorius. Multiplikatoriaus efektas. Verslo ciklas. Multiplikatoriaus-akseleratoriaus efektas. Cikliškų svyravimų variantai.
  Ekonomika, pristatymas(8 skaidrės)
  2006-04-02
 • Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos apžvalga

  Įvadas. Darbo tikslas: apžvelgti nacionalinio darnaus vystymosi strategijos rezultatus. Darnus vystymasis. Kas tai? Nacionalinis darnus vystymasis Lietuvoje. Darnaus vystymosi prioritetai. Darnaus vystymosi principai. Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos tikslai, jų įgyvendinimo apžvalga. Aplinkos būklės rodikliai. Ekonomikos vystymosi rodiklis. Socialinio vystymosi rodikliai. Regionų vystymosi rodikliai. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, namų darbas(24 puslapiai)
  2009-03-06
 • Nacionalinis biudžetas (3)

  Įvadas. Nacionalinio biudžeto apimtys. Mokesčių sistema. Biudžeto išlaidos. Valstybės lėšų fondai ir išlaidos. Valstybės biudžeto išlaidų straipsniai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-06
 • Namų ūkio elektros mokesčių kitimo analizė

  Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės sklaidos diagrama. Kintamųjų stačiakampė diagrama. Modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Laiko eilutės su tiesiniu trendu. Kintamųjų sklaidos grafikas. Liekamųjų paklaidų ACF grafikas. Laiko eilutės dėmens kintamųjų sklaidos grafikai. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2009-01-21
 • Namų ūkio išlaidų elektros energijai tyrimas

  Įvadas. Tikslai yra išanalizuoti bei ištirti išlaidų elektros energijai kitimo tendencijas, išsiaiškinti pagrindinius veiksnius, dariusius įtaką šiems pokyčiams, prognozuoti ateities tendencijas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Laiko eilutės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(15 puslapių)
  2010-11-29
 • Namų ūkių vartojimo ir taupymo Lietuvoje kitimo analizė

  Įvadas. Namų ūkių biudžetų tyrimas. Namų ūkių vartojimo teoriniai aspektai. Namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas 1990–2006 metais. 2007 metų namų ūkių vartojimo išlaidų kitimas. Namų ūkių vartojimo išlaidų 2003-2006 metų kitimo analizė. Namų ūkių vartojimo išlaidų pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą 2003-2006 metų komentaras.
  Ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-08
 • Nanotechnologijos

  PowerPoint pristatymas. Nanotechnologijos. Nanotechnologija. Dabartiniai pasiekimai. Anglies nanovamzdeliai. Ateitis. Problemos. Sąveika. Ekologija. Dydis. Etika. Pavojingi, bet naudingi.
  Ekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-01-26
 • Narkomanija Lietuvoje

  Įvadas. Darbo tikslas nurodyti narkotikų vartojimo įtaką bei pasekmes žmogaus sveikatai. Narkomanija, jos plitimas ir prevencijos priemonės. Narkomanijos sąvoka. Narkotikų rūšys. Narkotikų vartojimo priežastys. Bendrieji narkomanų atpažinimo požymiai. Prevencijos priemonės mokymosi įstaigose bei visuomenėje. Narkotikų poveikis ir vartojimo padariniai. Reabilitacijos centrai (įstaigos, tyrimai, paslaugos). Narkotikų kontrolė Lietuvoj. Narkotinių medžiagų paplitimas tarp įvairių amžiaus grupių. Išvados. Priedai (6).
  Ekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2010-06-14
Puslapyje rodyti po