Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos kursiniai darbai

Ekonomikos kursiniai darbai (108 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Globalizacija ir globalus verslas

  Įvadas. Tikslas yra išsiaiškinti, kas yra globalizacija ir globalus verslas. Globalaus verslo sąvoka. Globalizacijos samprata. Globalaus verslo samprata. Investavimo užsienyje priežastys. Pasiūlos faktoriai. Paklausos faktoriai. Politiniai faktoriai. Kiti faktoriai. Internacionalizacijos procesas. Eksportu paremtas metodas. Netiesioginis eksportas. Tiesioginis eksportas. Ne kapitalu paremtas metodas. Licenzijavimas. Frančizės. Kiti kontraktiniai internacionalizacijos metodai. Kapitalu paremta internacionalizacija. Bendros įmonės. Įsigijimai ir plyno lauko investicijos. Konsorciumai, keiretsus ir chaebols. Investicijų ir kapitalo judėjimo apžvalga. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-10-15
 • Įmonės ekonomika: katilų gamyba "Aukuras"

  Žaidimo apžvalga: "Kietas riešutas". Įmonės strategija 5 metams. Įmonės "Aukuras" gamna katilus "Kaitra-150". Įmonės pajėgumų ir darbininkų skaičiaus kitimo analizė. Gamybos apimties ir atsargų kitimo analizė. Gamybos savikainos, pilnosios savikainos ir pardavimo kainos analizė. Finansinių ataskaitų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonomika, kursinis darbas(15 puslapių)
  2010-04-16
 • Įmonės ekonominė veikla: stiklo gamyba UAB "Stikora"

  Įvadas. Trumpa uždarosios akcinės bendrovės UAB "Stikora" apžvalga. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai bei poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Gamybos organizavimas įmonėje. Gaminio ir gamybos proceso charakteristikos. Gamybiniai ištekliai. Gamybos funkcija ir gamybinis pajėgumas. Gamybos planavimas: ilgalaikės prognozės, einamieji planai, operatyvinis planavimas. Gamybos proceso aprašymas. Gamybinių pajėgumų planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimo ir personalo svarba įmonės veiklos rezultatyvumui ir planų įgyvendinimui. Darbuotojų poreikio nustatymas įmonėje. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje; planavimas,apskaita. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje; personalo darbo užmokesčio fondas; darbuotojų atlyginimai ir pagrindiniai mokesčiai, darbo užmokesčio ir pelno priklausomybė. Įmonės sąnaudos. Planuojamo laikotarpio išlaidų sąmata. Veiklos sąnaudų struktūra ir jų skaičiavimas. Gaminio savikainos kalkulacija. Įmonės produkcijos (paslaugų) savikaina. Materialinių išteklių sudėtis ir poreikio nustatymas. Prekių realizavimas. Pajamų reikšmė įmonėje. Kaina: sąvokos; struktūra; įtaka gamybos (pardavimų) apimtims bei įmonės pelnui; nustatymo metodai. Pardavimų apimties – kaštų – pelno priklausomybė: "lūžio taško" nustatymo būdai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2011-06-27
 • Įmonės ekonominė veikla: UAB "Biovela"

  Įvadas. Darbo tikslas: Įvertinti UAB "Biovela" įmonės veiklą, atliekant praktinę verslo analizę. Įmonės charakteristika. UAB "Biovela" įmonės tikslai. UAB "Biovela" įmonės socialinių tikslų sistema. UAB "Biovela" įmonės ekonominių tikslų sistema. Įmonės tipas. Gamybos procesas. Įmonės turtas. Ilgalaikio turto vertinimas įmonėje. Trumpalaikis turtas. Gamybos išlaidų planavimas. Gamybos pajėgumas. Gamybos atsargos. Gamybos planavimas. Darbo organizavimas įmonėje. Darbo organizavimas ir įmonės personalas. Darbuotojų poreikių nustatymas įmonėje. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokestis. Išlaidų planavimas. Savikainos reikšmė. Savikainos kalkuliavimo objektai. Veiklos sąnaudų struktūra. Įmonės produkcijos savikaina. Įmonės sąnaudos. Išvados. Priedai (4).
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2010-11-24
 • Įmonės ekonominiai skaičiavimai

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Projektuojamo objekto ekonominiai finansiniai rodikliai. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms, medžiagoms ir atsargoms. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms / medžiagoms. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui. Išlaidos energijai. Poreikis ir išlaidos technologinių procesų energijai. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Išlaidos einamam remontui. Kitos netiesioginės išlaidos. Gamybinio padalinio pastatų apšildymo išlaidos (IA). Einamasis gamybinio padalinio pastatų remontas. Išlaidos specialiems drabužiams ir jų skalbimui. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Administracinės išlaidos. Bendrosios išlaidos. Išlaidos reklamai. Taros išlaidos. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant. Mokesčiai. Pelno / nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Skaičiavimai padidinus kainos koeficientą siekiant gauti pelną. Finansiniai - ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(38 puslapiai)
  2007-04-17
 • Įmonės finansinės veiklos analizė: AB "Vilniaus baldai"

  Įmonės AB "Vilniaus baldai" finansinės veiklos analizė. Įvadas. Įmonės veikla. Vertikalioji ir horizontalioji įmonės veiklos analizės. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Finansinio valdymo rodikliai. Finansinio statuso rodikliai . Išteklių valdymo rodikliai. Išvados. Priedai (4).
  Ekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2011-09-14
 • Įmonės mokumo ir pelningumo rodikliai: AB "Mažeikių nafta"

  Įvadas. Mokumo ir pelningumo esmė. Pelningumo rodikliai. Likvidumo (mokumo) rodikliai. AB "Mažeikių nafta" pelningumo ir mokumo rodikliai. AB "Mažeikių nafta" vieta, veiklos kryptis ir istorinė apžvalga. Darbuotojai ir jų darbo užmokestis. AB "Mažeikių nafta" gaminiai ir jų realizavimas. Gaminių kaina ir gaminių standartai. AB "Mažeikių nafta" pelningumo rodikliai. AB "Mažeikių nafta" mokumo (likvidumo) rodikliai. Išvados. Priedai (6 psl.)
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2010-03-31
 • Įmonės paslaugų savikaina: AB "Baltijos laivų statykla"

  Įvadas. Produkto (paslaugos) savikaina. Savikainos samprata. Produkcijos savikainos kalkuliavimo tikslai ir metodai. AB "Baltijos laivų statykla" paslaugos. Įmonės aprašymas. AB "Baltijos laivų statykla" paslaugų savikainos nustatymas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-06-13
 • Įmonės planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: baldų gamyba UAB "Ąžuolynas"

  Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas darbo laikas. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis. Papildomas darbo užmokestis pagrindiniams darbininkams. Planuojamos pagaminti produkcijos tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendras ir grynas pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas, Lt. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(23 puslapiai)
  2009-04-27
 • Įmonės veiklos tobulinimo ir kokybės kaštų mažinimo principai

  Įvadas. Nuolatinis įmonės veiklos tobulinimas. Nuolatinio tobulinimo metodai. Kokybės kaštų valdymas. Kokybės kaštų mažinimo principai. Kokybės kaštų klasifikacija. Ekonominė analizė. Kokybės išlaidų optimizavimas. Kokybės kaštų mažinimo etapai. Kokybės kaštų mažinimo ir veiklos gerinimo programa. Įmonės x veiklos kaštų mažinimas ir veiklos gerinimas. Srauto diagramos komentaras. Informacijos rinkimas. Įmonės kokybės kaštų santykis. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-04
 • Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodų taikymas Lietuvoje

  Įvadas. Muitai Lietuvoje. Muitų atsiradimo istorija. Muitų rūšys šių dienų Lietuvoje. Muitų naudojimo atskirose šalyse ypatybės. Importuojamų prekių muitinės vertės nustatymo metodai. Sandorio vertės metodas. Tapačių ar panašių prekių sandorio vertės metodai. Prekių muitinės vertės nustatymas dedukciniu būdu. Prekių muitinės vertės nustatymas sumavimo metodu. Priimtini būdai prekių muitinei vertei nustatyti. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-08-18
 • Infliacija (2)

  Infliacijos rūšys. Infliacijos priežastys. Trumpalaikės infliacijos priežastys. Ilgalaikės infliacijos priežastys. Infliacijos teorijos. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos poveikis. Infliacijos skaičiavimas. Antiinfliacinės priemonės. Infliacija Lietuvoje. Reziumė.
  Ekonomika, kursinis darbas(30 puslapių)
  2005-06-03
 • Infliacija (27)

  Įvadas. Infliacijos sąvoka. Infliacija. Infliacinių procesų priežasty. Kas pelnosi, o kas patiria nuostolių. Infliacijos tipai. Monetarinė politika. Infliacija ir nedarbas. Darbo užmokesčio ir kainų kontrolė. Indeksavimas. Dalyvavimas pelnuose. Defliacija ir stagfliacija. Infliacijos pokyčiai lietuvoje 1991 – 2007 metais. Kaip kito infliacija iki 2006 metų. Infliacijos kaita 2007 metais. Kainų augimas lapkričio mėnesį. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(14 puslapių)
  2009-11-24
 • Infliacija ir jos priežastys

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos rūšys. Infliacijos teorijos. Fišerio kiekybinė pinigų teorija. Keinsizmas. Filipso teorija. Monetarizmas. Natūralaus lygio hipotezė. "Pasiūlos ekonomikos" teorija. Infliacijos matavimo būdai ir tempai. Infliacijos priežastys. Pagrindinės bendrosios paklausos pokyčių sukeltos infliacijos priežastys. Šiuolaikinių pinigų pasiūlos ypatybės. Deficitiniai valstybių biudžetai. Noras išvengti įprastų mokesčių didinimo. Pagrindinės pasiūlos infliacijos priežastys yra šios. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija. Praktiniai infliacijos aspektai esantys šiuo metu Lietuvoje. Darbo užmokesčio augimas. Šilumos ir kuro kainų augimas. Papildomai į rinką patenkančios lėšos. Valstybės skola. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-02-02
 • Infliacijos kitimo analizė Lietuvoje (2)

  Įvadas. Infliacija. Infliacijos samprata. Infliacijos formos. Infliacijos matavimo būdai. Infliacijos priežastys. Ekonominės ir socialinės infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Infliacijos kitimo analizė Lietuvoje. Infliacija 1992 – 2007 metais. Infliacija ir Euro įvedimas Lietuvoje. Išvados. Išnašos.
  Ekonomika, kursinis darbas(16 puslapių)
  2008-04-18
 • Informacinių technologijų naudojimas (2)

  Įžanginis žodis. Informacinių ir telekomunikacijų technologijų naudojimas. Naudojimasis kompiuteriais ir internetu. Naudojimasis telefono ryšiu. Namų ūkių kompiuterizavimas. Informacinės technologijos švietime. Informacinės technologijos sveikatos priežiūros įstaigose. Informacinės technologijos valstybės ir savivaldybių institucijose. Reikšmingų procesų apžvalga. Elektroninės valdžios plėtra. Žinių ekonomika ir elektroninis verslas. Valstybės investicijos į informacinės visuomenės plėtrą. Palyginimas su kitų būsimų Europos Sąjungos narių situacija. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-01-02
 • Inkaso panaudojimas tarptautiniuose atsiskaitymuose

  Įvadas. Inkaso samprata. Inkaso, kaip dokumentinio mokėjimo esmė. Inkaso tipai. dokumentinis inkaso. Dokumentinio inkaso esmė ir bruožai. Dokumentinio inkaso dalyviai ir jų pareigos. Dokumentinio inkaso rūšys. Dokumentinis inkaso: dokumentai už apmokėjimą. Dokumentinis inkaso: dokumentai už akceptą. Dokumentinio inkaso privalumai, trūkumai ir rizika. Lietuvos ir užsienio bankų inkaso. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2012-03-15
 • Inovacijos diegimo ekonominis vertinimas

  Kursinis projektas. Inovacijos diegimo ekonominis vertinimas. Inovacijos (kolekcijos) charakteristika. Inovacijos kūrimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Europos Sąjungos (ES) tekstilės ir drabužių sektoriaus ekonominė būklė. Aukšto lygio darbo grupės rekomendacijos. Rinkos niša. Projektavimo tikslo numatymas ir strategijos pasirinkimas. Projektavimo ir jo valdymų procesų planavimas. Diegimo procesų valdymo organizavimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicijų šaltinio parinkimas ir kainos nustatymas. Inovacijos ekonominio naudingumo skaičiavimai. Grynojo pinigų srauto formavimas pagal ekvivalentiškumo kriterijų. Investavimo naudingumo įvertinimas. Darbo išvados ir rekomendacijos.
  Ekonomika, kursinis darbas(17 puslapių)
  2009-06-16
 • Investicinė parama Lietuvos žemės ūkio subjektams ir jos vertinimas

  Įvadas Darbo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti investicijų į Lietuvos žemės ūkį būdus ir svarbą. Žemės ūkio investicinės paramos tikslai, uždaviniai ir prioritetinės kryptys. Žemės ūkio investicijų samprata. Žemės ūkio investicijų reikšmė ir tikslai. Žemės ūkio investicijų Lietuvoje kryptys. Strateginiai tikslai žemės ūkyje. Kaimo ir žemės ūkio plėtros politika. Investicinės paramos gavimo sąlygos ir apribojimai. Investicinės paramos prioritetinės kryptys. Investicinės paramos finansavimo šaltiniai ir sąlygos. Žemės ūkio investicijas sąlygojantys veiksniai. Valstybės investicijų reguliavimas. Valstybinės investicijos į žemės ūkį, jų struktūra ir apimtys. Tiesioginės užsienio investicijos. Investicinės paramos priemonių vertinimas. Investicijų įgyvendinimo vertinimas. Kaimiškųjų regionų investicinio klimato vertinimas. Ūkininkų ūkių socialinės atsakomybės skatinimo priemonių vertinimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-01
 • Kaštų analizė: kartono gamyba "Smurfit Kappa Baltic"

  Įvadas. Darbo tikslas – apibūdinti pagrindines kaštų sąvokas, rūšis ir jų struktūrą; apskaičiuoti pasirinktos įmonės kaštus. Gamybos kaštai. Gamybos kaštų klasifikavimas. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Trumpalaikiai kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Ilgalaikia kaštai. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Masto ekonomija. Ekonominė kaštų samprata: realieji (alternatyvieji) gamybos kaštai. Griovimo kaštai. Gamybos kaštų apskaita. Pasirinktos firmos "Smurfit Kappa Baltic" charakteristika. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-01-14
Puslapyje rodyti po