Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika

Ekonomika (720 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Išteklių ekonomika

  Ekonomikos mokslo esmė ir trumpa jos raidos apžvalga. Šiuolaikinė ekonomikos mokslo samprata ir turinys. Ekonomikos mokslo sistema. Išteklių ekonomikos objektas ir metodai. Išteklių samprata ir klasifikavimas. Išteklių ekonominė reikšmė. Gamtos ištekliai ir jų naudojimas. Gamybos veiksniai ir jų klasifikavimas. Žemės ūkio išteklių naudojimo ypatumai. Gamtos išteklių naudojimo efektyvumas. Rinkų samprata ir funkcijos. Rinkų funkcionavimo sąlygos. Rinkų klasifikavimas. Žemės ūkio rinkos ir jų segmentai. Išteklių rinkų mechanizmų veikimo specifika. Gamybos išteklių įsigijimo ir jų derinių parinkimo teoriniai kriterijai. Žemės naudojimo ir jos rinkos ypatumai. Žemės administracinė ir informacinė sistema. Lietuvos žemės fondas ir jo pasiskirstymas pagal paskirtį ir nuosavybės formas. Žemės ūkio naudmenos ir jų naudojimas.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2006-03-20
 • Išteklių ekonomika (2)

  Įvadas į išteklių ekonomiką. Ekonomikos mokslas ir jo susiformavimas. Išteklių ekonomikos objektas ir uždaviniai. Išteklių ir gamybos veiksnių esmė, reikšmė ir klasifikavimas. Išteklių vaidmuo rinkos ekonomikos procesuose. Išteklių klasifikavimas. Gamybos ištekliai ir jų racionalaus naudojimo veiksniai. Gamtos ištekliai. Ekonominiai ištekliai ir jų racionalaus naudojimo veiksniai. Gamybos veiksnių esmė ir klasifikavimas. Gamybos išteklų ekonomika, efektyvumas ir jo rodiklių sistema. Gamybos išteklių rinkos ir jų funkcionavimo specifika. Rinkų samprata ir funkcijos. Rinkų funkcionavimo sąlygos.
  Ekonomika, špera(6 puslapiai)
  2007-05-02
 • Japonijos jenų pirkimo kainos analizė ir prognozavimas

  Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. ARIMA modelio sudarymas. ACF ir PACF reikšmių apskaičiavimas. Laiko eilutės duomenų transformavimas. Transformuotų duomenų ACF ir PACF. Priklausomojo kintamojo prognozavimas. Išvados.
  Ekonomika, namų darbas(13 puslapių)
  2008-05-22
 • Jungtinių Amerikos valstijų socialinės ir ekonominės raidos analizė

  Įvadas. Jungtinių Amerikos valstijų ekonomikos apžvalga. BVP dinamika. Fiskalinė politika. Monetarinė politika. Užsienio (tarptautinė) prekyba. Užimtumo ir nedarbo situacija. Ekonominė krizė JAV ir Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2011-11-08
 • Kaišiadorių rajonas

  Įvadas. Kaišiadorių rajono istorija. Kaišiadorių rajono geografinė padėtis. Gamta. Gyventojai. Užimtumas. Pramonė. Verslai. Žemės ūkis. Turizmas. Ekonominis vertinimas.
  Ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-02-07
 • Kapitalas ekonomikoje

  2 namų darbas. Simbolinio kapitalo samprata mokslinėje literatūroje – pagrindiniu lietuviu ir užsienio mokslininku darbu analize. Socialinis tinklas. Simbolinio kapitalo įvaizdis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2012-06-04
 • Kas yra gerovės ekonomika ir viešosios gėrybės?

  Gerovės ekonomika. Viešosios gėrybės. Visuomeninės gėrybės. Lietuvos ekonomika. Socialinės paslaugos 2004 m. Sveikata. Tikėtina vidutinė gyvenimo trukmė. Automobilių skaičius. Gyventojai pagal išsilavinimą. Išvados.
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-12
 • Kaštų analizė: kartono gamyba "Smurfit Kappa Baltic"

  Įvadas. Darbo tikslas – apibūdinti pagrindines kaštų sąvokas, rūšis ir jų struktūrą; apskaičiuoti pasirinktos įmonės kaštus. Gamybos kaštai. Gamybos kaštų klasifikavimas. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Pastovieji ir kintamieji kaštai. Bendrieji ir vidutiniai gamybos kaštai. Trumpalaikiai kaštai. Ribiniai gamybos kaštai. Ilgalaikia kaštai. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Masto ekonomija. Ekonominė kaštų samprata: realieji (alternatyvieji) gamybos kaštai. Griovimo kaštai. Gamybos kaštų apskaita. Pasirinktos firmos "Smurfit Kappa Baltic" charakteristika. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(21 puslapis)
  2010-01-14
 • Kaštų apskaičiavimas

  Užduotis. 1 dalis: Gamybos funkcija. Firma veikia trumpuoju laikotarpiu. Kapitalo sąnaudos pastovios ir lygios 300 mašinų valandų. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis: apskaičiuokite ir užpildykite tuščius 1 lentelės stulpelius. Nubraižykite bendrojo darbo produkto (TPL), ribinio darbo produkto (MPL) ir vidutinio darbo produkto (APL) kreives. 2 dalis: Firmos kaštai. a) sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. Skaičiavimams naudokite formules. b) nubraižykite kintamųjų kaštų (TVC), fiksuotų kaštų (FC) ir bendrųjų kaštų (TC) kreives. c) sudarykite 3 lentelę ir ją užpildykite. d) nubraižykite vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), ribinių kaštų (MC) kreives. Užduotis: Firma veikia tobulos konkurencijos sąlygomis. Jos gaminamai produkcijai rinkos kaina yra 75,56 Lt. Remdamiesi ankstesniais duomenimis ir skaičiavimais, atliktais 3-iame laboratoriniame darbe: sudarykite 1 lentelę ir ją užpildykite; P=75,56Lt. b) nubraižykite vidutinių kintamų kaštų (AVC), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) ir ribinių pajamų (MR) kreives. Nustatykite, kokią produkcijos apimtį firma gamins, gaudama maksimalų pelną. c) nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite,kiek produkcijos firma gamins,gaudama maksimalų pelną. Užduotis: Monopolinės firmos produkcijos paklausą apibūdina funkcija P= 300-0,8*Q, o ribines pajamas funkcija MR =300 - 1,6 *Q. Remdamiesi 4-to laboratorinio darbo duomenimis: sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. b) nubraižykite paklausos (D), ribinių pajamų (MR), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) kreives. Nurodykite kokį produkcijos kiekį gamins firma, gaudama max. pelną. Kokia kaina firma parduos prekes?
  Ekonomika, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-10-10
 • Kaštų samprata. Kaštų tipai

  Kaštų samprata. Kaštų tipai: aiškūs (buhalteriniai/eksplicitiniai), alternatyvūs (ekonominiai/implicitiniai). Įvadas. Kaštų samprata. Alternatyviųjų kaštų samprata. Buhalteriniai ir ekonominiai kaštai. Griovimo kaštai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2009-03-06
 • Kaštų skaičiavimas

  PowerPoint pristatymas. Kaštų skaičiavimo tikslai. Kaštai susideda iš trijų elementų. Darbo kaštai. Medžiagų kaštai. Medžiagų įkainojimo metodai. Pridėtiniai kaštai ir išlaidos. Kaštų centrų pridėtinės išlaidos. Kaštų skaičiavimo metodai.
  Ekonomika, pristatymas(12 skaidrių)
  2010-05-20
 • Kelių transporto produkcijos savikaina

  Ekonomikos namų darbas Nr. 1. Užduotis: Aprašyti kelių transporto produkcijos savikainą. Paskaičiuoti kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliaciją lengvajam automobiliui jeigu. Paskirstyti pelną, jeigu. Grafiškai atvaizduoti savikainos sudedamąsias dalis, pagal atliktus skaičiavimus. Kelių transporto produkcijos savikaina. Savikainos esmė. Ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Vežimų savikainos analizė. Kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliacijos skaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Tiesioginės materialinės išlaidos. Netiesioginės (pridėtinės) išlaidos. Kelių transporto produkcijos savikaina. Pelno paskirstymas. Grafiškas atvaizdavimas savikainos sudedamųjų dalių, pagal atliktus skaičiavimus.
  Ekonomika, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-08-26
 • Kelių transporto produkcijos savikaina (2)

  Ekonomikos namų darbas Nr. 1. Užduotis: Aprašyti kelių transporto produkcijos savikainą. Paskaičiuoti kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliaciją lengvajam automobiliui. Paskirstyti pelną, jeigu. Grafiškai atvaizduoti savikainos sudedamąsias dalis, pagal atliktus skaičiavimus.
  Ekonomika, laboratorinis darbas(5 puslapiai)
  2009-12-22
 • Klaipėdos rajono savivaldybės investicijų politikos formos ir principai

  Klaipėdos rajono plėtros strateginis planas 2004 – 2012 metais. Klaipėdos rajono konkurencingumo didinimas. Žinių visuomenės formavimas Klaipėdos rajone. Žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimas sudarant sąlygas plėtotis jų kompetencijoms. Klaipėdos rajono infrastruktūros plėtros ir aplinkosauginių situacijų valdymas. ES (Europos Sąjungos) struktūrinė parama. ES (Europos Sąjungos) regioninės plėtros fondo parama Klaipėdoje. Europos socialinio fondo parama Klaipėdoje. Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo parama Klaipėdoje. Sanglaudos fondo parama Klaipėdoje. Interreg parama Klaipėdoje. Investicijos į Klaipėdos miesto senamiestį. Tarptautiniai projektai Klaipėdoje. Investiciniai projektai Klaipėdoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-09-16
 • Klaipėdos miesto savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas

  Įvadas. Klaipėdos miesto savivaldybės turto sandara. Klaipėdos miesto savivaldybės turto įsigijimo būdai. Klaipėdos miesto savivaldybės turo panauda. Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn. Klaipėdos miesto savivaldybės turto administravimas ir privatizavimas. Turto ir privatizavimo skyrius. Savivaldybės turto komitetas. Savivaldybės turto privatizavimo komisija. 2004 metų turto valdymo ir privatizavimo rezultatai. 2006 metų turto valdymo prognozės. Klaipėdos miesto savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programa. Išvados.
  Ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-10-01
 • Klaipėdos regiono ekonominės plėtros galimybės

  Įvadas. Klaipėdos regiono plėtros planas. Klaipėdos apskrities ekonomika. Investicijos. Statybos Klaipėdos apskrityje. Darbo jėga. Investicijų pritraukimas. Projektai. "Jūros vartai". "Mano namai". Laisvoji ekonominė zona (LEZ). "Klaipėdos verslo parkas" vykdomas projektas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-14
 • Klaipėdos regiono ekonominės plėtros galimybės (2)

  PowerPoint pristatymas. Klaipėda ir jos regionas. Klaipėdos regiono plėtros prognozės ir planai. Darni regiono plėtra. Regiono ūkio plėtra. Gamtos ištekliai ir aplinkos kokybė. Susisiekimo infrastruktūros plėtra. Klaipėdos regiono ekonomika. Investicijos. Investicijų pritraukimas. Darbo jėga. Gyventojų populiacija Klaipėdoje. Investiciniai projektai. "Jūros vartai". Laisvoji ekonominė zona (LEZ). Išvados. Klaipėdos apskritis.
  Ekonomika, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-11-14
 • Klientų buitinių problemų sprendimo tobulinimas

  Inovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos parinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Darbo trukmės nustatymas. Ganto grafikas. CPM tinklinis grafikas. Resursų ir investicijų poveikio planavimas. Darbuotojų poreikių numatymas ir darbo apmokėjimo sąnaudų planavimas. Projektui reikalingi darbuotojai. Kiekvienam projekto darbui reikalingi resursai. Trumpalaikių medžiagų resursų poveikio numatymas ir sąnaudų planavimas. Ilgalaikių materialinių resursų poreikio numatymas ir nusidėvėjimo planavimas. Pridėtinių sąnaudų tikslingumas, poreikis ir įsigijimo finansinės sąnaudos. Viso projekto sąnaudos. Investicijų gavimo šaltiniai, kaina arba kaštai. Inovacijos ekonominio naudingumo nustatymas. Inovacijos naudingumo skaičiavimas pas inovacijos kūrėją. Ekonominio naudingumo skaičiavimas pas inovacijos vartotoją. Grynojo pinigų srauto formavimas. Investavimo naudingumo įvertinimas. Darbo išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2007-12-17
 • Kokybės ekonomika

  Įvadas. Kokybės kaina. Kokybės išlaidų samprata. Prastos kokybės kaina. Kokybės užtikrinimo sistema. Kokybės užtikrinimo išlaidos. Gaminių kokybės įvertinimo išlaidos. Organizacijos konkurencinio kokybės lygio vertinimas. Neatitikimo išlaidos. Kokybės išlaidų išskyrimas ir analizė. Tikrieji gedimų nuostoliai. Gaminio kokybė ir pelnas. Gaminio eksploatacijos išlaidos. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-05-22
 • Koks yra turtingas žmogus?

  Koks yra turtingas žmogus? Turtingumo apibrėžimas. Turtingo žmogaus mastymo būdas. Finansų pradžiamokslis. Verslumo esmė. Verslumo dalys. Verslumo ekonominė svarba. Gyvenimo pakopos (pagal pajamas). Turtingo žmogaus savybės. Ar pinigai paverčia žmogų turtingu?
  Ekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2007-03-02
Puslapyje rodyti po