Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Ekonomika>Ekonomikos kursiniai darbai

Ekonomikos kursiniai darbai (108 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Šešėlinės ekonomikos įtaka Lietuvos ir kitų pasaulio šalių ekonomikai

  Įvadas. Darbo tikslas – ištirti šešėlinės ekonomikos BVP sudėtyje kitimo tendencijas bei jas įtakojančius veiksnius Lietuvoje bei kitose pasaulio šalyse. Šešėlinė ekonomika teoriniu aspektu. Šešėlinės ekonomikos sąvokos aiškinimas. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastys. Šešėlinės ekonomikos padariniai. Šešėlinės ekonomikos reguliavimo svertai. Šešėlinės ekonomikos apskaitos palyginimas Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Uždraustų prekių kontrabanda ir nelegalus verslas. Nelegalus verslas statybų sektoriuje. Nelegalaus verslo egzistavimo palyginimas įvairiose veiklos srityse. Prekybos žmonėmis prevencija. Cigarečių kontrabanda. Alkoholinių gėrimų kontrabanda. Nuslėptų pajamų ir korupcijos įmonėse vertinimas. Šešėlinės ekonomikos pasireiškimas vykdant veiklą pagal verslo liudijimus. Garsiųjų "vokelių" padėtis įmonėse. Įvairios korupcijos pasireiškimo formos. Neapskaitomos ekonomikos dalies BVP įvertinimas. Šešėlinės ekonomikos dydžio nustatymas. Šešėlinė ekonomika Lietuvos BVP sudėtyje. Šešėlinės ekonomikos dalies BVP sudėtyje palyginimas įvairiose pasaulio šalyse. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2010-10-06
 • Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus dinamika

  Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus dinamika 2004-2007 metais. Įvadas. Santrauka. Gyventojų, migracijos ir natūralios kaitos sampratos. Šiaulių miesto demografiniai rodikliai. Gyventojų skaičiaus formavimasis Šiaulių mieste. Gyventojų skaičiaus kitimas Šiaulių mieste (2004 – 2007 metai). Santuokų ir ištuokų skaičius Šiaulių mieste (2004-2007 metai). Nedarbas. Šiauliečių pasiskirstymas pagal lytį. Šiauliečių pasiskirstymas pagal pagrindines amžiaus grupes. Gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys. Išorinė emigracija. Vidinė migracija. Natūralus gyventojų prieaugis. Demografinės elgsenos pasikeitimai. Išvados. Priedai (3). PowerPoint pristatymas (13 skaidrių).
  Ekonomika, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-04-25
 • Teoriniai įmonių funkcionavimo pagrindai: sandorių kaštai, suvaržytas racionalumas, šiuolaikinė firmos teorija

  Įžanga. Sandorių kaštų teorija ("transaction costs theory") ir firmos prigimties klausimas. Sandorių kaštų teorijos tobulinimas ir raida. R. Coase teoremos kritika. Suvaržytas racionalumas ("bounded rationality")arba RPT. Simon Herbert požiūris į racionalumą. Racionalaus sprendimo skaičiavimas. Šiuolaikinė firmos teorija ("theory of the firm"). Vadybos ir elgesio teoremos (Managerial and behavioural theories). Elgesio požiūris (Behavioural approach). Komandos gamybos teorija (Team production). Kiti požiūriai, modeliai, kurie yra šiuolaikinės firmos teorijos dalis. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-09-08
 • Tiesioginės užsienio investicijos (5)

  Įvadas. Tiesioginių užsienio investicijų teoriniai aspektai. Tiesioginių užsienio investicijų samprata. Tiesioginių užsienio investicijų formos. Veiksniai, įtakojantys tiesiogines užsienio investicijas. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Investicijų tendencijos 1990- 2005 m. Priežastys trukdančios tiesioginių užsienio investicijų augimą Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis bei grafikais.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2008-02-13
 • Ūkio šakos konkurencingumo didinimas technologinių inovacijų pagrindu

  Įvadas. Įmonių konkurencingumo didinimas globalių permainų. Akivaizdoje. Konkurencingumo reiškinio samprata ir kompleksiškumas. Teorinės konkurencinio pranašumo įgijimo prielaidos. Technologinės inovacijos. Naujųjų technologijų vaidmuo paslaugų veikloje. Paslaugų inovacijų esmė ir jos ypatybės. Inovacinės technologijos kaip ekonomikos augimą skatinantis veiksnys. "Meganeto" interneto tinklo paslaugų technologinės inovacijos ir įtaka konkurencingumo didinimui1. Technologinės inovacijos interneto paslaugų versle. Naujos technologijos inovacinis projektas "Į Vilniaus miestą šviesos greičiu". "Meganeto" tinklo ateities vizijos ir naujų technologijų skaitmeninė televizija.Išvados. Summary.
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-09-19
 • Urbanizacijos pagrindiniai aspektai

  Įvadas. Urbanizacija. Urbanizacija ir jos aspektai. Demografinė urbanizacija. Teritorinė urbanizacija. Ekonominė urbanizacija. Socialinė urbanizacija. Urbanizacijos etapai. Šiaulių regiono urbanizacija. Infrastruktūros reikšmė urbanizacijai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(13 puslapių)
  2007-09-26
 • Veiklos analizė: APB "Apranga"

  Individualus namų darbas. Įvadas. APB "Apranga" pristatymas. Vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. SWOT analizė. Balanso ir pelno/nuostolio analizė. Horizontalioji balanso analizė. Horizontalioji pelno/nuostolio analizė. Vertikalioji balanso analizė. Vertikalioji pelno/nuostolio analizė. Finansiniai rodikliai. Pelningumo rodikliai. Du Pont analizė. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) rodikliai. Nuosavybės struktūros rodikliai. Apibendrinimas. Bankroto tikimybė. Regresinė analizė. Išvados. Priedai (3).
  Ekonomika, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2012-03-16
 • Veiklos ekonominė analizė: AB "Vilniaus degtinė"

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti AB "Vilniaus degtinė" veiklos ekonominę analizę, išskiriant pagrindines problemines sritis, ir pateikti pasiūlymus tų problemų sprendimui, prognozuojant įmonės veiklos perspektyvas. AB "Vilniaus degtinė" charakteristika. Balanso analizė. balanso horizontali analizė. balanso vertikali analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos horizontali analizė. Pelno – nuostolių ataskaitos vertikali analizė. Finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Skolų valdymo rodikliai. Pelningumo rodikliai. SSGG (SWOT) analizė. Veiklos prognozavimas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(22 puslapiai)
  2010-04-28
 • Verslas ir ekonomika "naujojoje" Europoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė politika

  Įvadas. Verslas "naujojoje" Europoje. Pasiskirstymo pagal įmonių dydį struktūra. Rinkos apimtis. Koncentracija sektoriuose. Valstybinis ar privatus verslas. Juridinė verslo forma. Verslo aplinka. Verslo užimtumas pagal lyties, amžiaus, dienos užimtumo rodiklius. Ekonomika "naujojoje" Europoje. Svarbesni ekonominiai rodikliai. Infliacija. BVP ir ekonomikos augimas. Nedarbo lygis. Paslaugų ekonomika. Valstybių ekonominė integracija Europoje. Europos Sąjungos (ES) ekonominė politika. Verslumas. Užimtumas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama. EMU - euras ir Eurozona. Atsakomybės už bendrijos ekonominę ir monetarinę politiką pasidalijimas. Išvados. Priedai (2).
  Ekonomika, kursinis darbas(39 puslapiai)
  2009-07-27
 • Verslo ekonomika (19)

  Įvadas. Gaminių gamybos apimtis per metus. Gamybos programai įgyvendinti būtinų įrengimų poreikis. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei programai įvykdyti. Einamosios maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis. Vienetiniai įkainiai už pagamintą produkciją. Pagrindinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis per metus ir papildomo darbo užmokesčio suma bei metinė socialinio draudimo įmokų suma. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis per metus ir metinė socialinio draudimo įmokų suma. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui ir visai gamybos programai. Įrengimų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Elektros energijos poreikis gamybai ir gamybos patalpų apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendros ir tenkančios vienam gaminiui). Kiekvieno gaminio gamybinė savikaina ir kaina. Veiklos sąnaudos. Per metus pagamintos produkcijos savikaina. Per metus parduotos produkcijos savikaina. Per metus parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis. Bendrasis pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(29 puslapiai)
  2007-02-05
 • Verslo ekonomika (2)

  Lentelės. Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingas įrenginių ir darbo vietų skaičius. Darbininkų bei barų administracijos darbuotojų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atliginimas, tenkantis vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimai bei įmokos socialiniam draudimui. Baro administracijos darbuotojų darbo apmokėjimai bei įmokos SoDrai. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Maksimalios ir vidutinės einamosios atsargos metrais ir litais. Draustinės medžiagų atsargos metrais ir litais. Gautinų medžiagų kiekis metrais ir vertė litais per metus. Sandėlio plotas, m2. Medžiagų išlaidos 1 gaminiui. Reikalingas pastatų plotas gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmės ir jo vertė. Bendras gamybinis plotas. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti. Reikalingas elektros energijos kiekis patalpoms apšviesti. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Gamybinės paskirties įrenginių ir pastatų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vieno gaminio kaina. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertė per metus. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno sumos per metus. Pardavimų pelningumas litais ir procentais. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(31 puslapis)
  2005-09-17
 • Verslo ekonomika (21)

  Verslininkas, jo funkcijos, pareigos ir teisės. Įmonės pajamos, jų gavimas, apskaičiavimas. Valdymas. Konkurentai. Rinka. Prekė. Reklama. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(8 puslapiai)
  2007-07-03
 • Verslo ekonomika (3)

  Įvadas. Gaminių gamybos mastas per metus. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojai, darbininkai ir pagalbiniai darbininkai. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtinas sumokėti socialinio draudimo sumą, bei darbo užmokesčio sumą, tenkančią vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Einamosios maksimalios ir draustines medžiagų atsargos (kiekis ir vertė). Einamosios maksimalios atsargos. Draustinės atsargos. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesioginės gamybos išlaidos (bendros ir tenkančios 1 gaminiui). Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina ir kaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2005-09-25
 • Verslo ekonomika: darbužių siuvimas UAB "Apranga"

  Įvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos m ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui. Šių pastatų vertės apskaičiavimas. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams, apšvietimui ir jos vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma. (Netiesioginės gamybos išlaidos paskirstytos proporcingai tiesioginiam darbo užmokesčiui). Vieno gaminio pagaminimo savikaina. Veiklos sąnaudos ir gaminio pilnoji savikaina. Veiklos sąnaudos paskirstytos proporcingai tiesioginėms išlaidoms). Vieno gaminio kaina, kai parduodamų gaminių kainoje savikaina sudaro: kostiumėlio – 75%, palaidinės kaina – 65 Lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertės litais. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno sumos per metus litais. Išvados ir siūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(41 puslapis)
  2007-07-03
 • Verslo ekonomika: darbužių siuvimas UAB "Stilių žaismas"

  Įvadas. Darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti verslo ekonomikos dalyko teorines žinias, formuoti savarankiško darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą analizuoti, formuluoti išvadas. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Reikalingų darbininkų skaičius. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir litais. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. Gamybinės patalpos plotas. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui ir šių pastatų vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jos vertė. Reikalingas elektros energijos kiekis apšvietimui ir jos vertė. Gamybinės paskirties įrengimų, patalpų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių išlaidų suma ir vieno gaminio savikaina. Vandens sąnaudos. Veiklos sąnaudos. Gaminio pilnoji savikaina. Gaminio kaina. Pagamintos ir parduotinos produkcijos per metus vertė litais. Bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Lūžio taškas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(40 puslapių)
  2010-01-21
 • Verslo ekonomika: odos gaminiai UAB "Odena"

  Užduotis. Įvadas. Atskirų gaminių gamybos masto per metus apskaičiavimas. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičiaus nustatymas. Tiesioginių išlaidų medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui skaičiavimas. Medžiagų poreikio visų gaminių metinei gamybos programai skaičiavimas. Išlaidų metinei gamybos programai skaičiavimas. Einamųjų atsargų skaičiavimas. Draustinių atsargų skaičiavimas. Gautinų medžiagų kiekio per metus skaičiavimas. Gautinų medžiagų vertės litais per metus skaičiavimas. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis visiems gaminiams. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams. Vieno gaminio tiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Visų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertės skaičiavimas. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinių nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimas. Reikalingo elektros energijos kiekio įrengimų varikliams skaičiavimas. Patalpų apšvietimui reikalingo elektros energijos kiekio skaičiavimas. Įrengimų varikliams ir patalpų apšvietimui reikalingos elektros energijos vertės skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio skaičiavimas. Administracijos darbo užmokesčio skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų bei administracijos įmokų socialiniam draudimui skaičiavimas. Administracinių, buitinių ir sandėliavimo patalpų šildymo išlaidų skaičiavimas. Gamybinių patalpų šildymo išlaidų skaičiavimas. Išlaidų sunaudotam vandeniui skaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas. Vienam gaminiui priskiriamų netiesioginių gamybos išlaidų sumos ir vieno gaminio pagaminimo savikainos apskaičiavimas. Veiklos sąnaudų apskaičiavimas. Vieno gaminio pilnosios savikainos apskaičiavimas. Vienos dirbtinės odos kuprinės pardavimo kainos apskaičiavimas. Pagamintos ir parduotos produkcijos vertės per metus apskaičiavimas. Įmonės bendrojo ir grynojo pelno sumų apskaičiavimas. Įmonės pardavimų pelningumo ir ilgalaikio turto efektyvaus panaudojimo rodiklių apskaičiavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Ekonomika, kursinis darbas(37 puslapiai)
  2005-11-22
 • Verslo ekonomika: siuvykla "Vilnelė"

  Įvadas. Darbe naudojamos santrupos. Skaičiavimo rezultatai. Skaičiavimai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2007-01-25
 • Verslo ekonomika: siuvimo įmonė UAB "Vilnelė"

  Įvadas. Gaminių gamybos mastas per metus. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Administracijos darbuotojų, darbininkų ir pagalbinių darbininkų skaičius. Darbininkų pagrindinis ir papildomas darbo užmokestis, būtina socialinio draudimo suma, bei darbo užmokesčio suma, tenkanti vienam gaminiui. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Einamosios maksimalios ir draustines medžiagų atsargos. Tiesiogines gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. Elektros energijos poreikis gamybai ir apšvietimui. Netiesiogines gamybos išlaidos. Veiklos sąnaudos. Gaminių savikaina ir kaina. Per metus pagamintos ir parduotos produkcijos vertė. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas, pelno mokestis ir pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(26 puslapiai)
  2007-01-04
 • Verslo ekonomika: trauktinių gamyklėlės projektavimas

  Įvadas. Trumpa projektuojamo objekto charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Netiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas. Gamybos sąnaudų suvestinė. Veiklos sąnaudos. Įmonės sąnaudos. Pelno/nuostolio ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai–ekonominiai rodikliai. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(20 puslapių)
  2008-01-15
 • Verslo ekonomika: UAB "Metalo dirbiniai"

  Įvadas. Gaminių skaičius, gamybos mastas, įrengimų skaičius. Darbuotojų skaičius, medžiagų poreikis, išlaidos medžiagoms. Medžiagų atsargos, vienetiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui, tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų, bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui, patalpų plotas gamybiniams reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas, elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos, gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina, pardavimo pajamos, veiklos sąnaudos. Komercinė savikaina, gaminių pelningumas, bendras ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados.
  Ekonomika, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-03-09
Puslapyje rodyti po